Тема 6. Технологія прийняття управлінських рішень в умовах ризику та невизначеності ситуаційМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 6. Технологія прийняття управлінських рішень в умовах ризику та невизначеності ситуаційМета:навчитися приймати управлінські рішення в умовах ризику та невизначеності ситуацій.

План

1.Поняття невизначеності ситуації.

2.Зміст і характеристики управлінських ризиків.

3.Система контролю за ризиками.

3.Психологія поведінки керівників в ситуаціях ризику.

4. Управління ризиками в проблемних ситуаціях

5.Поняття „інжиніринг” і „реінжиніринг” бізнесу, „бізнес-процес”.Основні етапи реінжинірингу.

Тестові завдання

1. Процес оцінки стратегічної ситуації включає наступні етапи:

а) проектування сценарію розвитку організації;

б) реалізація стратегічного плану

 

2. Достовірність інформації оцінюється за такими рівнями:

а) абсолютний;

б) високий

 

3. Невизначеності при реалізації управлінських рішень виникають за наступними причинами:

а) обмеження на ресурси

б) недостатня професійна підготовка керівників

 

4. Організаційні ризики, які є складовою управлінських ризиків пов’язані із:

а) вибором і реалізацією методик впливу на персонал;

б) рішенням по вибору форми і місця розташування організації

 

5. При виборі варіанту рішення застосовують метод „ сценарію майбутнього організації” , який являє собою:

а) якісний опис, що містить у собі окремі кількісні оцінки;

б) кількісні прогнозні показники

 

6. Понадвисокий рівень цінності інформації при прийнятті управлінських рішень передбачає:

а) скорочення рівня витрат більш ніж у 2 рази;

б) скорочення рівня витрат більш ніж у 10 разів

 

7. Об’єктами реінжинірингу є:

а) бізнес-процеси;

б) компанія

 

8. Обсяг управлінської інформації має наступні рівні:

а) абсолютний

б) інформаційний надлишок

 

3. Економічні ризики пов”язані із:

а) вибором і реалізацією методик впливу на персонал

б) вибором методик розрахунків

 

9. Система контролю за ризиками містить в собі:

а) загальний контроль

б) операційний контроль

в) оперативний контроль

 

10. Соціальні ризики пов’язані:

а) з рішенням по вибору форми і місця розташування фірми при її реєстрації

б) з вибором і реалізацією методик впливу на персонал

Практичні завдання

Ситуаційна задача1

Різні організації по різному відреагували на зміни цін на нафту у 1973 р. Federal Express була на межі банкрутства, тому, що повинна була різко підняти ціни на свої послуги. Apple і ІВМ практично прямо не відреагували на це, тому що вартість доставки комп’ютера складає незначну частину вартості його виробництва. Але ІВМ все ж втратила кошти, тому що у деяких компаній виявилося менше можливостей для покупки комп’ютерів. Попит на новий комп’ютер Apple перевищував пропозицію, тому спад на закупку комп’ютерів не зачепив компанію Apple в значній мірі. Для деяких організацій зовнішнє середовище змінюється з великою швидкістю. Наукоємна область високих технологій, в якій працюють Apple і ІВМ, характеризується випуском сотень нових видів продукції кожен рік, великим прогресом у розвитку галузі і різким падінням цін, які складають кожен рік в середньому 25%.

1. Як зовнішнє середовище впливає на різні організації? Чи можна проконтролювати заздалегідь вплив зовнішніх змінних?

Ситуаційна задача2

Зовнішнє середовище для MakDonald’s змінюється менш драматично. Вона веде свій бізнес в основному так, як вела його багато років. І гамбургер все ж залишається гамбургером незалежно від того, розраховуються за нього біля електронної каси чи по старому відраховують здачу вручну. Для цих компаній важливими складовими їх успіху є помірні зміни зовнішнього середовища і помірна конкуренція.

Для того, щоб метод MacDonald’s дозволив йому досягти успіху, менеджери ресторанів повинні бути впевнені, що кожний працівник буде з точністю виконувати прописану технологію. MacDonald’s спеціально наймає молодих недосвідчених людей для роботи в ресторанах – вони краще підходять для його методу „збірної лінії”, ніж люди з досвідом роботи у ресторанах. Це має і негативні наслідки – високий рівень плинності, ризик втратити людей, які мають задатки стати хорошими керівниками, спроможними піднятися по цих сходинках до самого верху. Але, оцінюючи ситуацію в цілому, слід відмітити, що позитивні наслідки переважують негативні. До того ж недоліки зовсім не рушійні і в багатьох випадках можуть бути зведені до мінімуму.

1.Чи вірну кадрову політику обрало керівництво підприємства? Як би Ви організували процес управління кадрами? Який би стиль керівництва обрали?

Теми рефератів

1. Обставини виникнення невизначеностей при прийнятті управлінських рішень.

2. Технологія прийняття управлінських рішень в умовах ризику та невизначеності ситуацій.

3. Інжиніринг і реінжиніринг бізнесу

4. Застосування методу „сценаріїв майбутнього” в практичній діяльності підприємства.

5.Впровадження контролінгу як спосіб оптимізації прибутку підприємства

6. Аналіз факторів подолання кризових ситуацій в організаціях.

7. Аналіз управлінських ризиків і можливості оцінки ризику

8.Управління управлінськими ризиками

9.Поведінка керівників в ситуаціях ризику


Запитання до самоконтролю

1. Назвіть причини виникнення невизначеностей при реалізації управлінських рішень.

2. Визначте основні характеристики інформації.

3. Зміст управлінських ризиків.

4. Охарактеризуйте зміст структури системи контролю за ризиками.

5. Дайте поняття інжинірингу і ре інжинірингу

6. Що таке бізнес-процес

7. Назвіть основні етапи реінжинірингу

Рекомендована література

Основна література:

1. Вартанов А.С. Экономическая диагностика деятельности предприятия: организация и методология / А.С. Вартанов. – М.: Финансы и статистика, 1991. – 78 с.

2. Василенко В.О. Ситуаційний менеджмент. Навчальний посібник. Вид. 2-ге / В.О. Василенко, В.І. Шостка, О.М. Клейменов. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 372 с.

3. Федулова Л.І. Ситуаційний менеджмент: науково-метологічний підхід / Л.І. Федулова, Г.І. Фролова. – К.: Наук.світ, 2002. – 34 с.

4. Фролова Г.І. Ситуаційний підхід до управління підприємствами: Монографія / Г.І. Фролова. - Дніпропетровськ: „ПОРОГИ”, 2005. – 141 с.

Додаткова література:

1. Кредісов А.І. Менеджмент для керівників / А.І. Кредісов, Є.Г. Панченко,В.А. Кредісов. – К.: Знання, КОО, 1999. – 556 с.

2. Кузнецов Ю. Развитие методологии менеджмента / Ю. Кузнецов// Проблемы теории и практики управления. – 1997. – № 4. – С. 78-85.

3. Менеджмент: теорія та практика. Підручник для вузів / Н.П. Тернавська, Р.М. Пушкар. – Тернопіль: Карт-бланш, 1997. – 456 с.

 

 

ТЕМАТИКА ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

Тема 1. Концепція ситуаційного підходу в управлінні

Питання теми для самостійного вивчення

1. Умови створення та існування ситуаційного менеджменту.

2. Порівняльна характеристика основних підходів в менеджменті

Теми рефератів

1. Проблеми ситуаційної теорії і ситуаційного підходу в економічній літературі.

2. Порівняльна характеристика основних підходів в менеджменті: процесного, системного, ситуаційного.

3. Значення ситуації для досягнення цілей організації в сучасних умовах.

4. Використання тієї чи іншої моделі ситуаційного менеджменту на основі виявлення проблемних зон.

5. Управлінське дослідження проблемних ситуацій в організації

6. Практика застосування ситуаційного підходу в конкретних організаціях.

7. Управління змінами в організації на засадах ситуаційного підходу.

8. Аналіз конкретних ситуацій із практики діяльності підприємств в умовах України.

 

Запитання для самоконтролю

1. Визначити сутність поняття „ситуація”.

2. Охарактеризуйте етапи розвитку ситуаційної теорії.

3. Що таке ситуаційний підхід в менеджменті?

4. Назвіть характерні особливості ситуаційного підходу.

5. Проведіть порівняльну характеристику основних підходів в менеджменті.

6. Чи можна називати ситуаційний підхід контингентним?

7. Що таке ситуаційне мислення?

8. Визначте сутність ситуаційної теорії лідерства.

9. Сформулюйте поняття ситуаційного менеджменту.

10. Які основні умови створення та існування ситуаційного менеджменту?

11. Які підсистеми включає модель ситуаційного менеджменту ?

 

Практичне завдання. Скласти схематичну модель ситуаційного менеджменту

 

Тема 2. Ситуаційні змінні та ситуаційні теорії лідерства

Питання теми для самостійного вивчення

1. Вплив внутрішніх та зовнішніх змінних на діяльність організації.

2. Аналіз і порівняльна характеристика ситуаційних теорій лідерства.

Теми рефератів

1.Вплив ситуаційних змінних на діяльність підприємства ( на прикладі...).

2.Порівняльна характеристика ситуаційних моделей лідерства в менеджменті.

3.Вплив державних органів управління на діяльність організацій з різними формами власності.

4.Можливості впливу підприємства на своє оточення.

5.Особливості дослідження середовища господарської орга­нізації підприємствами України.

6.Використання ситуаційних перемінних для покращення управління підприємствами України.

7.Використання внутрішніх ситуаційних змінних в управлінні підприємствами на Україні.

8.Аналіз діяльності, поведінки та можливостей людей як центрального фактору ситуаційного менеджменту.

9.Взаємний зв‘язок та взаємний вплив чинників зовнішнього середовища та організації.

10.Ситуаційні підходи до ситуаційного лідерства.

11.Аналіз використання ситуаційних моделей лідерства організаціями у сучасному менеджменті.

12.Аналіз поведінки керівника сучасної організації на прикладі підприємств України та світу.

13.Проблема залучення підлеглих до управління підприємством в сучасних

умовах розвитку ринку.

14.Аналіз використання ефективних стилів лідерства у залежності від досвіду та стажу роботи керівника.

15.Узгодженість цілей та вимог працівників підприємства для ефективної роботи організації.

16.Прийоми дій менеджера при використанні різних стилів лідерства.

Запитання для самоконтролю

1. Вплив ситуаційних змінних на діяльність підприємства.

2. Порівняльна характеристика ситуаційних моделей лідерства в менеджменті.

3. Назвіть і охарактеризуйте внутрішні змінні фактори.

4. Зовнішні змінні і їх вплив на організацію.

5. Що включає в себе безпосереднє оточення організації?

6. Охарактеризуйте ситуаційну модель управління Ф.Фідлера.

7. Визначте особливості ситуаційної моделі лідерства Т.Мітчела і Р. Хауса „шлях-мета”.

8. Дайте характеристику теорії життєвого циклу П.Херсі і К.Бланшара.

9. Модель дерева рішень Врума-Йєттона.

10. В чому особливості теорії „Z” В.Оучі?

 

Завдання для самоконтролю

1. Визначте основні змінні в організації і складіть класичну схему їх взаємозв’язку.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 99; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.89.248 (0.007 с.)