Стадії життєвого циклу продукту: характеристика та варіанти для різних видів банківських продуктівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Стадії життєвого циклу продукту: характеристика та варіанти для різних видів банківських продуктівЖиття товару на ринку називається “життєвим циклом товару” (ЖЦТ). Різні товари мають різний життєвий цикл: від декількох днів до десятків років.
ЖЦТ складається з етапів, кожний з яких вимагає від підприємства відповідної стратегії і тактики ринкової поведінки.

Приведемо приклади найбільш поширених стратегій ринкової поведінки товаровиробника: вихід на ринок з освоєним товаром; впровадження товару ринкової новизни на вже освоєний ринок; збільшення об’ємів продажу на певному сегменті ринку; розгортання міжнародної кооперації виробництва комплектного обладнання з партнерами з інших країн для забезпечення інтенсивного виходу на ринки цих країн.
Маркетингові стратегії можуть бути орієнтованими на максимум ефекту незалежно від ступеню ризику; мінімум ризику без очікування великого ефекту; комбінації двох попередніх напрямків.

Життєвий цикл товару, як правило, включає декілька етапів (стадій):
- дослідження і розробку товару;

- впровадження;

- ріст об’єму продажу;

- зрілість;

- спад.

В залежності від етапу ЖЦТ змінюються затрати банку на виробництво товару і об’єм прибутку, стають іншими ступінь конкуренції і ціна товару, поведінка покупців і диференціація випущених товарів.
Перший етап – дослідження і розробка товару. Життя товару починається задовго до його народження як товару – в ідеях, розробках, експериментах. І це як мінімум на 50 % визначає подальший успіх або невдачі товаровиробника на ринку. Для підприємств даний етап створення товару – це тільки затрати і можливі майбутні доходи.
Другий етап – впровадження (виведення на ринок). Товар починає поступати в продаж. Процедура виведення товару на ринок вимагає часу, і збут в цей період росте повільно. Повільний ріст може пояснюватись такими обставинами:
- затримками з розширенням виробничих потужностей;
- технічними проблемами;
- затримками з доведенням товару до споживачів, особливо при налагодженні необхідного розподілу через різні роздрібні торгові точки;
- небажанням клієнтів відмолюватись від звичних схем поведінки.
Третій етап – ріст. Якщо новинка задовільняє інтереси ринку, збут починає значно рости. До активних покупців, повторно купуючих новий товар, приєднується велика кількість інших. Реклама допомогла поширити відомості про те, що на ринку з’явився новий хороший товар. У процесі обробки технології його висока якість стала стійкою. З’являються модифікації товару усередині підприємства, чому сприяє з’явлення товарів-конкурентів.
На ринку з’являються нові конкуренти, залучені можливістю, що відкривається. Вони запропонують товар з новими якостями, що дозволить розширити ринок. Ріст числа конкурентів приведе до різкого росту продажу із заводів, щоб наситити товаром канали розподілу.
Ціни або продовжують залишатися високими, або відвищуються. Попит на ринку росте.
Четвертий етап – зрілість. Товар випускається великими партіями по відробленій технології з підвищеною якістю

П’ятий етап – спад. У кінці кінців збут певної різновидності або марки товару все-таки починає падати. Це свідчить про “поважний” вік товару, коли він вступає у завершальну стадію існування – спад, що характеризується його відходом з ринку. Падіння збуту може бути повільним або стрімким. Збут може впасти до нульової відмітки, а може опуститися до низького рівня і залишатися на ньому протягом багатьох років.

Кожному етапу ЖЦТ відповідає певна стратегія товаровиробника.


105. Стадії процесу створення банківського продукту-новинки.

Процес розробки і впровадження нових банківських продуктів передбачає такі етапи:

І. Пошук і відбір ідей.

Зміст етапу полягає у формулюванні ідей, які б задовольнили певні потреби споживачів, у відборі та ранжуванні ідей стосовно методів задоволення цієї потреби і в розробці задуму нового продукту.

ІІ. Визначення економічної ефективності продажу нової послуги.

Цей етап включає в себе розрахунок прямих та накладних витрат і очікуваних доходів, розрахунок чистої приведеної вартості, розрахунок окупності та рентабельності проекту.Розрахунок економічної ефективності нового продукту базується на аналізі беззбитковості, тобто доходи від продажу нового продукту мають бути вищими від витрат. Для розрахунку ефективності впровадження нового продукту доходи, що надходитимуть протягом майбутніх періодів оцінюються з урахуванням дисконтування, тобто цінності грошової одиниці сьогодні і в майбутньому.

ІІІ. Розробка технології нової банківської послуги.

Цей етап полягає у створенні внутрібанківського нормативного документу про продукт.

Нормативний документ про банківський продукт повинен передбачати:• Визначення послуги, її характеристику і тип потенційного клієнта.

• Правовий статус надання послуги

IV. Встановлення стандарту якості банківської послуги.

Стандарт якості подається в технологічній карті послуги.Технологічна карта - це документ, що містить детальний перелік операцій, які відповідно до чинного законодавства та можливостей банку складають завершений комплекс процедури надання послуг.

V. Визначення маркетингових складових надання послуги.

При визначенні маркетингових складових нового продукту здійснюється аналіз потенційних ринків збуту, сегментування клієнтів та визначення місткості кожного з ринків та сегментів.

На цьому етапі визначається рівень конкуренції на потенційних ринках збуту, визначаються привабливі характеристики нового продукту, здійснюється розробка складових елементів поширення нового банківського продукту та ін.

На цьому ж етапі визначається план доведення інформації до потенційних споживачів, канали поширення інформації про новий продукт, вартість і ефективність їх використання.

VI. Визначення ризиків нового продукту.

Оцінка ризиків проводиться за ринковими, товарними,економічними, фінансовими і збутовими критеріями.

VII. Етап випробування продукту, що передбачає вирішення таких завдань:

- визначення місця виведення продукту на ринок;

- встановлення строку випробування;

- здійснення пробних продаж лояльним клієнтам;

- збір і аналіз інформації про пробні продажі;

- прийняття рішення щодо перспектив нового продукту (широкий продаж, зміна ціни, зміна технології надання, зняття продукту з продажу).

VIII. Виведення нового продукту на ринок.

У ході реалізації цього етапу доцільним буде проведення наступних заходів:

- забезпечення всіх установ банку необхідною нормативною

документацією, технічним і програмним забезпеченням, рекламними матеріалами;- проведення навчання персоналу;- розробка і проведення ефективної рекламної кампанії з метоюстимулювання збуту;- масове виведення продукту на ринок.

IX. Моніторинг життєвого циклу нового продукту.

Цей етап передбачає контроль за рівнем витрат, за дотриманнямплану розповсюдження і стимулювання збуту, контроль заадекватного реакцією на претензії клієнтів, моніторинг реакції конкурентів, аналіз платоспроможності клієнтів, проведення заходівщодо вдосконалення продукту, управління ціною, пошук нових ринків та ін.

 


106. Стимулювання збуту банку

Стимулювання збуту —засіб комунікації, при якому формується мотивація суб’єктів системи збуту до збільшення продажу продуктів та послуг. Стимулювання збуту реалізується у вигляді додаткових знижок, купонів, бонусів тощо.Стимулювання збуту банківських послуг на ринок не слід розглядати як короткостроковий комунікаційний процес, метою якого є збільшення обсягу реалізації послуг, уже відомих клієнту. Просування послуг має такі специфічні особливості:1)Конкретний характер комунікаційної пропозиції, що вимагає відповідної реакції клієнта;2)Бажання привабити клієнта ексклюзивністю банківської послуги за рахунок спеціальної пропозиції.Засобами просування продажу у фінансово-банківській сфері можуть бути лотереї, купони, призи, зниження цін, спеціальні премії, в якості яких можуть виступати банківські послуги. Можна поділити заходи по стимулюванні збуту залежно від контактних груп,які підлягають стимулюванню: стимулювання клієнтів, стимулювання персоналу банку, стимулювання систем збуту.

.Розглянемо алгоритм розроблення і реалізації програми стимулювання збуту:

 

Проте варто зазначити, що дана комунікація у фінансово-банківській сфері може носити тимчасовий характер і її розвиток тісно пов´язаний з розвитком прямого маркетингу.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.232.99 (0.01 с.)