ТОП 10:

з дисципліни «Психологія травмуючих ситуацій»1. Визначте предмет, завдання та методи курсу «Психологія травмуючих ситуацій».

2. Розкрийте сутність поняття «травмуюча ситуація». Окресліть сучасні підходи розуміння співвідношення об’єктивного і суб’єктивного в травмуючій ситуації.

3. Проаналізуйте співвідношення понять «ситуація», «травмуюча ситуація» і «середовище».

4. Охарактеризуйте суб’єктів травмуючої ситуації.

5. Визначте вплив травмуючої ситуації на психологічний стан людини.

6. Опишіть способи запобігання деструктивному вирішенню проблем травмуючих ситуацій.

7. Назвіть основні підходи до класифікації травмуючих ситуацій.

8. Охарактеризуйте типологію травмуючих (критичних) життєвих ситуацій (за Т.М. Титаренко).

9. Розкрийте зміст основних проявів травмуючих ситуацій в життєдіяльності людини: стрес, фрустрація, конфлікт, криза, (за Ф.Є. Василюком).

10. Визначте ознаки, критерії та наслідки травмуючих ситуацій.

11. Розкрийте сутність понять «катастрофа», «екстремальна ситуація», «криза».

12. Опишіть особливості виникнення екстремальних умов у професійній діяльності, побуті та спілкуванні.

13. Охарактеризуйте когнітивні, рольові, екзистенціальні та інші типи конфліктів, які визначають екстремальність умов життєдіяльності людини.

14. Обґрунтуйте специфіку паніки як екстремального стану.

15. Назвіть види загроз у екстремальній (надзвичайній) ситуації.

16. Опишіть види та рівні реакцій на травмуючу ситуацію.

17. Охарактеризуйте фактори формування ставлення до травмуючої ситуації.

18. Визначте особливості поведінки людини в травмуючій ситуації.

19. Визначте сутність понять «травма», «психічна (психологічна) травма».

20. Обґрунтуйте відмінність психічної і психологічної травми.

21. Визначте ознаки психологічної травми.

22. Охарактеризуйте відомі класифікації психічних травм: за інтенсивністю (Г.К. Ушаков), за мірою збільшення симптомів патологічного горя (О.М. Черепанова), за силою впливу на особистість (В.О. Гурьєва).

23. Розкрийте сутність понять інфантильна і доросла травми.

24. Покажіть динаміку психологічної травми. Основні етапи переживання психічної травми.

25. Охарактеризуйте особливості етапів реакції після короткочасної та довготривалої травмуючої події.

26. Назвіть загальні закономірності стану і поведінки людини в умовах психічної (психологічної) травми.

27. Обґрунтуйте специфіку етапів переживання психічної травми після втрати близьких (етапи горя).

28. Назвіть основні наслідки психологічної травми. Опишіть фактори, які впливають на наслідки психічної травми.

29. Визначте сутність поняття «дитяча травма» та її специфіку.

30. Назвіть несприятливі психосоціальні фактори, які зумовлюють травматизацію дітей і підлітків. Надайте їх змістову характеристику.

31. Опишіть типологію дитячих травм за Е. Керн.

32. Розкрийте особливості дитячої травми.

33. Назвіть характеристики дитячої травми за Е. Керн.

34. Визначте специфіку виявлення психічної травми у дітей і підлітків. Опишіть сутність феномену ретравматизації.

35. Розкрийте сутність поняття «психогенії» в психологічній науці. Опишіть класифікації психогенній за В.Я. Семке.

36. Обґрунтуйте основні фактори психогенній.

37. Надайте сутнісну характеристику травми як основи психопатології.

38. Обґрунтуйте клінічні варіанти психотичних розладів як наслідків психічної (психологічної) травми, психогенній.

39. Назвіть види та особливості психологічних реакцій людини в умовах психічної травми.

40. Дайте визначення понять «стрес», «травматичний стрес» та «посттравматичний стресовий розлад».

41. Охарактеризуйте теоретичні моделі ПТСР.

42. Визначте особливості посттравматичного стресу у дітей.

43. Опишіть особливості психодіагностики розладів, пов’язаних із травматичним стресом.

44. Назвіть особливості психічних процесів і станів при ПТСР. Обґрунтуйте індивідуальні особливості переживання ПТСР.

45. Назвіть особливості аутодеструктивної поведінки в ситуації ПТСР. Визначте специфіку консультування осіб, схильних до суїциду.

46. Охарактеризуйте психологічні проблеми психолога у роботі з потерпілими від екстремальних ситуацій. Визначте сутність вторинного ПТСР та особливості його профілактики.

47. Визначте поняття «криза». Надайте порівняльну характеристику нормативних та ненормативних криз.

48. Охарактеризуйте особливості суб’єкт-об’єктної взаємодії людини в умовах кризи. Опишіть специфіку індивідуальних криз життєвого шляху особистості.

49. Обґрунтуйте визначення і структуру стресу. Назвіть типології стресорів людини.

50. Охарактеризуйте концепцію загального адаптаційного синдрому Г. Сельє.

51. Визначте основні психологічні концепції посттравматичних стресових розладів.

52. Опишіть специфіку посттравматичного стресу у ветеранів бойових дій.

53. Вкажіть наслідки посттравматичного стресу у жертв насильницьких злочинів і сексуального насильства.

54. Обґрунтуйте особливості посттравматичного стресу у важких соматичних хворих.

55. Опишіть особливості посттравматичного стресу у біженців.

56. Дослідіть особливості переживання терористичної загрози та її наслідки.

57. Проаналізуйте методики, що вивчають типи реакцій на фрустрацію.

58. Назвіть види опитувальників, спрямованих на діагностику ПТСР.

59. Визначте критерії методу спостереження в контексті діагностики посттравматичного стресового розладу.

60. Назвіть основні критерії оцінки переживання кризових станів.

61. Обґрунтуйте особливості застосування та діагностичні можливості методик, спрямованих на вивчення ПТСР.

62. Опишіть особливості застосування методик, спрямованих на вивчення дисоціації.

63. Розкрийте особливості застосування методики «піктограма» для діагностики ПТСР.

64. Визначте особливості, можливості та обмеження самодіагностики емоційної сфери осіб, які страждають ПТСР.

65. Розкрийте сутність параметри самоспостереження при діагностиці посттравматичного стресового розладу.

66. Визначте переваги і недоліки психодіагностичних методів оцінки кризових станів.

67. Структура інтерв’ю дорослих, спрямованих на діагностику ПТСР.

68. Структура інтерв’ю для підлітків, спрямованих на діагностику ПТСР.

69. Структура інтерв’ю для батьків з діагностики ПТСР у дітей.

70. Назвіть причини емоційної депривації в дитячому та підлітковому віковому періодах.

71. Дослідіть подібність і відмінність протікання посттравматичного стресу у дітей та дорослих.

72. Опишіть наслідки фізичного, сексуального та психічного насильства над дітьми.

73. Назвіть несприятливі психосоціальні фактори, що призводять до розвитку психотравми у дітей.

74. Визначте види травмуючих подій, що призводять до розвитку кризових станів у дітей.

75. Опишіть основні методи надання психологічної допомоги сім’ї та дітям в ситуації психічної травми.

76. Визначте специфіку психологічної допомоги дітям в екстремальній ситуації. Екстрена психологічна допомога при травматичному стресі.

77. Розкрийте сутність психологічної допомоги при суїцидальній поведінці в дитячому та підлітковому віці.

 


Література

Основна:

1. Василюк Ф.Е. Психология переживания / Ф.Е. Василюк.– М.: Изд. МГУ, 1984. – 200 с. [electronic sourses]: http://psylib.org.ua/books/vasif01/index.htm

2. Колодзин Б. Как жить после психической травмы: [electronic sourses]: http://psychology.net.ru

3. Кровяков В.М. Психотравматология: Монография / В.М. Коровяков. – М., 2005. – [Электронный ресурс]: http://psichology.vuzlib.net/book_o273_page_15.html

4. Малкина-Пых И.Г. Экстремальные ситуации / И.Г. Малкина-Пых. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 960 с. – (Справочник практического психолога).

5. Москалець В.П. Психологія суїциду.–К.: Академвидав, 2004.–288 с.

6. Ольшанский Д.В. Психология террора.–М.: Академический проект, ОППЛ, 2002.–320 с.

7. Психология экстремальных ситуаций для спасателей и пожарных / Под общей ред. Ю.С. Шойгу. М.: Смысл, 2007. – 319 с. – [Электронный ресурс]: http://psi.mchs.gov.ru/upload/library/Emergency_psychology.pdf.

8. Психология экстремальных ситуаций: хрестоматия / Сост. А.Е. Тарас, К.В. Сельченок. – М.: АСТ; Мн.: Харвест, 2001. – 480 с.

9. Табарина Н.В. Практикум по психологии посттравматического стресса / Надежда Васильевна Табарина. – СПб.: Питер, 2001. – 272 с.

10. Трубицына Л.В. Процесс травмы / Л.В. Трубицына. – М.: Смисл, ЧеРо, 2001. – 218 с.

Додаткова:

1. Абабков В. А., Перре М. Адаптация к стрессу. Основы теории, диагностики, психотерапии. – СПб.: Речь, 2004. – 166 с.

2. Александровский Ю.А., Лобастов О.С., Спивак Л.И., Щукин Б.П. Психогении в экстремальных ситуациях. – М.: Пресс, 1991. – 321 с.

3. Алиев Х. Метод «Ключ» в борьбе со стрессом. – М.: Феникс, 2003. – 320 с.

4. Алферова Т. С., Котлярова Г. В., Гаптов В. Б. Жить, чтобы выжить, и выжить, чтобы жить. – М.: Мега-Нэт, 1998. – 248 с.

5. Анциферова Л. Н. Личность в трудных жизненных условиях: переосмысливание, преобразование ситуаций и психологическая защита // Психологический журнал. –1994. – № 1. – Т. 15. – С. 3-18.

6. Безпальча Р. Запобігання торгівлі жінками та насильству в сім’ї: основи проведення тренінгів. Підручник з проведення тренінгів. – К.:Winrock International, 2004. – 156 с.

7. Бек А. Техники когнитивной психотерапии // Под ред.
А. Б. Фенько, Н. С. Игнатьева, М. Ю. Локтаева Психологическое консультирование и психотерапия: хрестоматия. – Т. 1. Теория и методология. – М.: МПЖ, 1999. – С. 142-167.

8. Белорусов С. Психология страха смерти: [electronic sourses]: http://pravbeseda.org/library/books/raz4.html

9. Бердяев Н. О самоубийстве (Психологический этюд). – М.: Изд-во МГУ, 1992. – 23 с.

10. Бермант-Полякова О.В. Посттравма: диагностика и терапия. – СПб.: Речь, 2006. – 248 с.

11. Варламова Е.П. Работа с экзистенциальными феноменами в рефлексивной судьбологии: [electronic sourses]: http://psychol.ras.ru/ippp_pfr/j3p/pap.php?id=20020103

12. Василюк Ф.Е. Уровни построения переживания и методы психологической помощи // Вопросы психологии. – 1988. –№ 5. – С. 27-37.

13. Васьківська С. Допомога жертвам сексуального насильства // Психолог. – 2006. – № 10. – С. 23-25.

14. Васютин А.М. Психохирургия, или Психотехники нового поколения. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004. – 560 с.

15. Венгер А.Л. Культурно-исторический подход к коррекции посттравматической регрессии: на материале психологической работы в Беслане (2004-2006г.г.) / А. Л. Венгер // Вопросы психологии. – 2007. – № 1. – С. 62-69.

16. Воробьев Ю.Л. Катастрофы и человек. – М.: Академический проект, 1997. – 256 с.

17. Гингер С., Гингер А. Гештальт – терапия контакта. – СПб.: Специальная литература, 1999. – 287 с.

18. Гиринг Т. Посттравматический стресс с позиции экзистенциально-гуманистической психологии // Вестник психологии. – 1994. – № 1. – С. 92-96.

19. Гірник А. М. Тренінг комунікативних умінь // Практична психологія та соціальна робота. – 2001. – № 2. – С. 11-16.

20. Гнездилов А.В. Психология и психотерапия потерь.– СПб.: Речь, 2002.–162 с.

21. Гой Т. В., Горностай П. П., Кистаева Е. В. Общество и коллективная травма: семинар Питера Келлермана: [electronic sourses]: http://peterfelix.tripod.com/home/Russian.pdf

22. Гостюшин А. В. Человек в экстремальной ситуации. – М.: Армада-Пресс, 2001. – 384 с.

23. Гремлинг С., Ауэрбах С. Практикум по управлению стрессом.– СПб.: Питер, 2002.–240 с.

24. Гриневич Є.Г. Стан психічного здоров’я постраждалих внаслідок терористичного акту в м. Беслан: [electronic sources] // Новини української психіатрії, 2007: http://www.psychiatry.ua/articles/paper233.htm.

25. Гурлєва Т. С. Дівчинка-підліток як жертва та ініціатор сексуального насильства: психологічні причини і наслідки // Практична психологіята соціальна робота. – 2005. – № 6. – С. 61-68.

26. Дворкин А.Л. Сектоведение. Тоталитарные секты. Опыт систематического исследования.–Нижний Новгород: Издательство братства во имя св. князя Александра Невського, 2002.–554 с.: [electronic sourses]: http://lib.eparhia-saratov.ru/books/05d/dvorkin/sects/sects.pdf

27. Діагностика і корекція синдрому дефіциту уваги у постраждалих від Чорнобильської катастрофи : наук.-метод. посіб. – К., 2000. – 79 с.

28. Домашнє насильство в Україні. Грудень 2000 р. / Правозахисники Міннесоти. – 52 с.

29. Дьяченко М. И., Кандыбович Л. А., Пономаренко В. А. Готовность к деятельности в напряженных ситуациях. – Мн., 1985. – 206 с.

30. Дэвис Б. Основы выживания в экстремальной ситуации. – М.: Яуза Эксмо, 2003. – 288 с.

31. Зайцев В. П., Айвазян Т. А., Грачева Н. И., Декин Д. С., Петрова С. В. Методика полуструктурированного интервью для оценки психологического статуса ликвидаторов последствий аварий на ЧАЭС // Психологический журнал. – 1994 – № 3. – Т. 17. – С. 117-123.

32. Здравомыслова О. Насилие в семье и кризис традиционной концепции воспитания // Социальная педагогика: Деловой журнал для социальных работников и педагогов. – 2005. – № 1. – С. 123-127.

33. Зеленова М.Е. Характер посттравматической адаптации и особенности смысложизненных ориентаций у ветеранов боевых действий в Афганистане: [electronic sourses]: http://www.psychology.net.ru

34. Зинкевич-Евстигнеева Т., Грабенко Т. Практикум по креативной терапии. – СПб.: Речь, 2001. – 400 с.

35. Зиновьева Н.О., Михайлова Н.Ф. Психология и психотерапия насилия. Ребенок в кризисной ситуации.–СПб.: Речь, 2005.–248 с.

36. Знаков В.В. Психологические причины непонимания «афганцев» в межличностном общении // Психологический журнал. – 1990. – Т. 4. – С. 99-108.

37. Ильин А. А. Выживание в городе. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2005. – 576 с.

38. Ильина С. В. Влияние пережитого в детстве насилия на возникновение личностных расстройств // Вопросы психологии. – 1998. – № 6. – С. 65-74.

39. Калшед Д. Внутренний мир травмы. Архетипические защиты личностного духа. – М.: Академический проект, 2007. – 368 с.

40. Картрайт С., Купер К.Л. Стресс на рабочем месте. –Х.: Гуманитарный центр, 2004.–236 с.

41. Католик Г. В. Тренінг релаксації як ефективна форма психокорекційної допомоги при ПТСР у дітей // Проблеми психологічного здоров’я в сучасній психотерапії : матеріали Міжн. наук.-практ. конф. – Львів, 2006. – С. 19-23.

42. Католик Г., Коваль М. Вплив стресу на розвиток психосоматичних захворювань у підлітків // Збірник тез Міжнар. конф. з дитячої та юнацької психотерапії «Дитяча та юнацька психотерапія в Україні: 5-річний досвід роботи». – Львів, 2006. – С. 31-33.

43. Католик Г., Корнієнко І. Техногенні катастрофи: психологічна допомога очевидцям та постраждалим.–Львів: Червона Калина, 2003.-124 с.

44. Кинард Э. М. Дети, страдающие от плохого обращения // Энциклопедия социальной работы. – М.: Центр общечеловеческих ценностей, 1993. – Т. 1. – С. 202-209.

45. Ковальчук М. Право на захист від жорстокого поводження та всіх форм насильства щодо неповнолітніх // Рідна школа. – 2007. – № 2. – С. 15-18.

46. Козлов В. В. Работа с кризисной личностью: Методическое пособие. – М.: Психотерапия, 2007. – 336 с.

47. Кондрашенко В. Т. Суицидальное поведение // Психология экстремальных ситуаций : хрестоматия. – М.: АСТ; Мн.: Харвест, 2001. – С. 292-303.

48. Конончук Н. В. О психологическом смысле суицидов // Психология экстремальных ситуаций: хрестоматия. – М.: АСТ; Мн.: Харвест, 2001. – С. 277-291.

49. Кораблина Е.П., Акиндинова И.А., Баканова А.А.,Родина А.М. Искусство исцеления души: Этюды о психологической помощи: пособие для практических психологов. – СПб.: Союз, 2001. – 319с.

50. Корнієнко І. Психологічна допомога дітям, що зазнали травми внаслідок катастрофи / І.Корнієнко, Г.Католик // Психолог.-2004.- Грудень (№46).-С.8-16.

51. Корнієнко І., Католик Г., Бабяк Т., Тарасевич О., Пачковський Ю., Католик О., Тихобаєва Г. Скривджена дитина. Теоретичні і практичні аспекти проблеми дитячого кривдження та методи психокорекційної допомоги дітям, які зазнали насильства. Науково-методичний збірник.–Львів: Ромус-Поліграф, 2005.–303 с.

52. Коротков Б. П., Черепанов И. Г. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф. – М.: Дашков и Ко; Наука Пресс, 2008. – 480 с.

53. Котляров А.В. Другие наркотики, или Homo Addictus: Человек зависимый. – М.: Психотерапия, 2006. – 480 с.

54. Кочюнас Р. Экзистенциальная терапия в группах. Теоретические основы группы экзистенциального опыта: [electronic sourses]: http://www.hpsy.ru/public/x018.htm

55. Кузьмінов В. Н., Васильєва О. О. Особливості психопатологічних порушень у хворих із синдромом алкогольної залежності, що приймали участь в екстремальних подіях // Архів психіатрії. – 2004. – Т. 10. – № 4 – С. 91-94.

56. Лазарус А., Лазарус К. Н., Фей А. Як не впасти в депресію. – Львів: Свічадо, 2007. – 192 с.

57. Лазебная Е.Ю., Зеленова М.Е. Экспериментально-психологическое изучение динамики посттравматической стрессовой адаптации участников боевых действий: [electronic sourses]: http://www.psychology.net.ru

58. Лазебная Е.Ю. Травматическая стрессовая ситуация и посттравматический адаптационный процесс // Психология состояний: хрестоматия / Сост. Т.Н. Васильева, Г.Ш. Габдреева, А.О. Прохоров – М.: ПЕР СЭ; СПб.: Речь, 2004. – 608 с. – С. 373-385.

59. Лакосина Н. Д., Сергеев И. И., Воскресенский Б. А. и др. Клиническая характеристика психических нарушений у населения, проживающего в зоне радиационного заражения // Журнал невропатологии и психиатрии. – 1992. – Т. 12. –№ 5. – С. 69-71.

60. Лебедев В. Н. Экстремальная психология. – М.: Юнити-Дана, 2001. – 431 с.

61. Леонтьев Д.А. Методика предельных смыслов. – М.: Смысл, 1999. – 35 с.

62. Леонтьев Д.А. Экзистенциальная тревога и как с ней не бороться: [electronic sourses]: http://psylib.org.ua/books/_leond03.html

63. Ліщинська О. А. Можливості психологічної допомоги жертвам деструктивних тоталітарних організацій // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – № 3. – С. 1-4.

64. Ловелле Р. П., Малимонова С. Когнитивно-имагинативные методы в лечении травматического стресса: на примере тренинга для работников социальной сферы в Чечне: [electronic sources]: www.supporter.ru, 2003.

65. Лоуэн А. Биоэнергетика. Терапия, которая работает с телом. – СПб.: Ювента, 2000. – 384 с.

66. Магомед-Эминов М.Ш. Феномен экстремальности. – М.: Психоаналитическая ассоциация, 2008. – 218 с.

67. Мазур А. В. Арттерапія та дитяча гра як засоби корекції страху у дошкільників та дітей 6-7 років // Практична психологія та соціальна робота. – 2001. – № 6. – С. 5-8.

68. Маклаков А. Г. Личностный адаптационный потенциал: его мобилизация и прогнозирование в экстремальных условиях // Психологический журнал. – 2001 – Т. 22. – № 1. – С. 16-24.

69. Малкина-Пых И. Г. Возрастные кризисы: справочник практического психолога. – М.: Эксмо, 2004. – 896 с.

70. Малкина-Пых И.Г. Психология поведения жертвы.–М.: Изд-во Эксмо, 2006.–1008 с.

71. Марищук В., Евдокимов В. Поведение и саморегуляция человека в условиях стресса. – СПб.: Сентябрь, 2001. – 260 с.

72. Меновщиков В.Ю. Психологическое консультирование. Работа с кризисными и проблемными ситуациями.– М.: Смысл, 2005.–182 с.

73. Меньшикова Е.С. Жестокое обращение с детьми и его возможные отдаленные последствия // Психологический журнал. – 1993. – Т. 14. – № 6. – С. 110-118.

74. Милютина Е. Психотерапевтические рецепты на каждый день.–М.: Класс, 2001.–384 с.

75. Мороз Р. Запобігання і подолання наслідків насильства // Психолог. – 2006. – № 5. – С. 23-27.

76. Мусиенко Г.А., Бараненко А.В. Некоторые особенности алкогольной зависимости, протекающей на фоне посттравматических стрессовых расстройств: [electronic sources] // Новости украинской психиатрии: http://www.psychiatry.ua/articles/paper088.htm.

77. Мэнделл Дж. Г., Дамон Л. Групповая психотерапевтическая работа с детьми, пережившими сексуальное насилие.–М.: Генезис, 2001.–160 с.

78. Мэрфи Д. Арт-терапия в работе с подростками и детьми, перенесшими сексуальное насилие // Практикум по арт-терапии / Под ред. А.И. Копытина. – СПб.: Питер, 2000. – С. 158-174.

79. Мюлленайзен Б. Нарушения, обусловленные стрессом, и их причины // Психология состояний: хрестоматия / Сост.Т. Н. Васильева, Г. Ш. Габдреева, А. О. Прохоров – М.: ПЕР СЭ; СПб.: Речь, 2004. – 608 с. – . C.394-399.

80. Наранхо К. Гештальт-терапия. Теория и практика. – М.: Эксмо-пресс, 2005. – 320 с.

81. Новейшая энциклопедия выживания в экстремальных ситуациях. – М.: АСТ; Астрель, 2007. – 320 с.

82. Осипова А.А. Справочник психолога по работе в кризисных ситуациях.–Р.н.Д.: Феникс, 2005.–315 с.

83. Павловський П., Завадзький Л., Завадзький Б. Динаміка співвідношення між перцепцією травми, емоційною реактивністю та загостренням симптомів посттравматичного стрессового розладу після перенесення катаклізму паводку // Галецька І., Сосновський Т. Психологія здоров'я: теорія та практика. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 338 с. – С. 141-158.

84. Панок В.Г. Методичні підходи до надання психологічної допомоги потерпілим від техногенної катастрофи. Монографія.–К., Центр соціальних експертиз і прогнозів, 1999.–106 с.

85. Патнем Ф.В. Диагностика и лечение расстройства множественной личности. – М.: Когито-Центр, 2004. – 440 с.

86. Петрюк П. Т., Якущенко И. А. Социально-психологические и психиатрические аспекты психосоматических расстройств у больных, перенёсших психоэмоциональный стресс // Вестник Ассоциации психиатров Украины. – 2003. – № 3-4. – С. 140-159.

87. Полищук Ю. И. Влияние деструктивных религиозных сект на психическое здоровье и личность человека // Журнал практического психолога. – М.: Фолиум, 1997. – № 1. – С. 93-97.

88. Проблеми насильства в сім’ї: правові та соціальні аспекти. – Харків: Право, 1999. – 212 с.

89. Профілактика психологічного насильства і маніпулювання свідомістю та розвиток критичного мислення в молодіжному середовищі. Матеріали міжнар. наук.- практ. конф., 27-28 травня 2004 року, м.Київ.-К.: Український центр політичного менеджменту, 2005.-320 с.

90. Психогимнастика в тренинге / под ред. Н. Ю. Хрящевой. – СПб.: Речь, 2000. – 256 с.

91. Психология террористов и серийных убийц. Хрестоматия.–Минск: Харвест, 2004.–400 с.

92. Психотерапевтическая энциклопедия под ред. Б.Д.Карвасарского.– СПб.: Питер, 1998.–752 с.

93. Пуховский Н.Н. Психопатологические последствия чрезвычайных ситуаций.– М.: Академический проект, 2000.–286 с.

94. Пушкарев А.А., Доморацкий В.А., Гордеева Е.Г. Посттравматическое стрессовое расстройство: диагностика, психофармакотерапия, психотерапия.–М.: Изд-во Института психотерапии, 2001.–128 с.

95. Ромек В.Г., Конторович В.А., Крукович Е.И. Психологическая помощь в кризисных ситуациях.– СПб., Речь, 2004.– 256 с.

96. Рудестам К. Групповая психотерапия. – СПб.: Питер, 2001. – 384 с.

97. Сандомирский М.Е. Защита от стресса. Телесные технологии. – СПб.: Питер, 2008. – 256 с.

98. Сафонова Т.Я., Цимбал Є.І.Домашнє насильство над дітьми: його види і наслідки // Кримінальне право України. – 2006. – № 11. – С. 37-41.

99. Сидоренко О. Правовi та психологiчнi аспекти вирiшення конфлiктiв, пов'язаних з насильством у сiм'ях. Захист прав людини i громадянина // Право України, 2001. – № 6. – С. 37-40.

100. Смирнов Б.А., Долгополова Е.В. Психология деятельности в экстремальных ситуациях. – Х.: Изд-во Гуманитарный центр, 2007.–276 с.

101. Соловейчик М.Я. Кризис и основы кризисной интервенции // Мастерство психологического консультирования / А.А. Бадхен, А.М. Родина (ред.) –СПб., Европейский дом, 2002. – 240 с.

102. Старшенбаум Г. В. Суицидология и кризисная психотерапия. – М.: Когито-Центр, 2005. – 376 с.

103. Суицидология: прошлое и настоящее. Проблема самоубийства в трудах философов, социологов, психотерапевтов и художественных текстах / Сост. А.Н. Моховиков.–М.: Когито-центр, 2001.–570 с.

104. Хассен С. Противостояние сектам и контролю над сознанием.–М.: АСТ, АСТ Москва, 2006.–320 с.

105. Хогг Я. Средства для борьбы с терроризмом. – М.: Эксмо, 2001.–144 с.

106. Целикова В. В. Групповое мышление как механизм влияния на личность в деструктивном культе // Журнал практического психолога. – М.: Фолиум, 1997. – № 1. –С. 98-101.

107. Чернышев В. Использование психотехник в деструктивных культах и сектах: [electronic sourses]: http://www.pravoslavye.org.ua/index.php?r_type=article&action=fullinfo&id=402

108. Шаргородська С. Насилля в сім’ї: види, наслідки, шляхи подолання // Соціальний педагог (Шкільний світ). – К.: Шкільний світ, 2007. – № 2. – С. 14-16.

109. Шерман Р., Фредман Н. Структурированные техники семейной и супружеской терапии. – М.: Класс, 2001. – 336 с.

110. Шутценбергер А.А. Синдром предков. Трансгенерационные связи, семейные тайны, синдром годовщины, передача травм и практическое использование геносоциограммы. – М.: Изд-во Института Психотерапии, 2001.-240 с. 2-3. – С. 141-145.

111. Экзистенциальная психология. Экзистенция. – М.: Изд-во Эксмо-Пресс, 2001.–619 с.

112. Эффективная психотерапия посттравматического стрессового расстройства. – М.: Когито-Центр, 2005. – 467 с.

113. Юрьева Л.Н. Кризисные состояния. – Днепропетровск: Арт-Прес, 1998. –164 с.

114. Ялом И. Экзистенциальная психотерапия.–М.: Класс, 1999.–576 с.

Інтернет-ресурси

1. www.iriney.ru

2. www.hpsy.ru

3. www.supporter.ru

4. www.psychiatry.ua

5. www.psylib.org.ua

www.psychology.net.ru

7. www.pravoslavye.org.ua

8. http://www.pravoslavye.org.ua/index.php?r_type=news&action=partinfo&razdel_id=30,

9. http://ukrsekta.info/index.php

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.3.146 (0.026 с.)