ТОП 10:

Блок практичні (лабораторні) заняття, самостійна роботаРейтингове оцінювання практичних і лабораторних занять

фіксована відповідь за проблемними питаннями плану – 0-3 бали;

модульний контроль (тестування, вирішення практичних завдань), контроль знань за результатами самостійної роботи – 0-5 балів.

Максимальна кількість балів за практичні (лабораторні) заняття та самостійну роботу студента – 50 балів.

Блок індивідуальне завдання (навчальний проект)0-10 балів.

Блок підсумковий контроль (екзамен)40 балів.

 


Програмний матеріал

Практичних і лабораторних занять курсу «Психологія травмуючих ситуацій»

Практичне заняття 1

Тема. Травмуюча ситуація в житті людини та її психологічні наслідки

Проблемні питання для обговорення

1. Розкрийте сутність поняття «травмуюча ситуація». Окресліть сучасні підходи розуміння співвідношення об’єктивного і суб’єктивного в травмуючій ситуації.

2. Проаналізуйте співвідношення понять «ситуація», «травмуюча ситуація» і «середовище».

3. Охарактеризуйте суб’єктів травмуючої ситуації.

4. Визначте вплив травмуючої ситуації на психологічний стан людини.

5. Опишіть способи запобігання деструктивному вирішенню проблем травмуючих ситуацій.

6. Назвіть основні підходи до класифікації травмуючих ситуацій.

7. Охарактеризуйте типологію травмуючих (критичних) життєвих ситуацій (за Т.М. Титаренко).

Наукові статті для аналізу:

1. Соловьева С.Л. Ресурсы личности. // Медицинская психология в России: электрон. науч. журн. 2010. N 2. // Електронний ресурс http://medpsy.ru/mprj/archiv_global/2010_2_3/nomer/nomer02.php

Основна література до теми:

1. Василюк Ф.Е. Психология переживания / Фёдор Ефимович Василюк.– М.: Изд. МГУ, 1984. – 200 с. [electronic sourses]: http://psylib.org.ua/books/vasif01/index.htm

2. Тарабрина Н.В. Практикум по психологии посттравматического стресса / Надежда Васильевна Тарабрина. – СПб.: Питер, 2001. – С. 16-75.

3. Психология экстремальных ситуаций для спасателей и пожарных / Под общей ред. Ю.С. Шойгу. – М.: Смысл, 2007. – с. 21-30.

4. Титаренко Т.М. Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності. – К.: Либідь, 2003. – 376 с.

Практичне заняття 2

Тема. Екстремальні ситуації: визначення, класифікація, співвідношення понять

Проблемні питання для обговорення

1. Дайте характеристику екстремальним умовам в життєдіяльності людини.

2. Розкрийте сутність понять «катастрофа», «екстремальна ситуація», «криза». У чому відмінності сутності зазначених понять.

3. Опишіть типи екстремальних ситуацій.

4. Опишіть особливості виникнення екстремальних умов у професійній діяльності, побуті та спілкуванні.

5. Охарактеризуйте когнітивні, рольові, екзистенціальні та інші типи конфліктів, які визначають екстремальність умов життєдіяльності людини.

6. Обґрунтуйте специфіку паніки як екстремального стану.

Наукові статті для аналізу:

1. Моляко В.А. Паника в условиях экологического бедствия / В.А. Моляко. – Психологический журнал, М., 1992. Т. 13. № 2. – [Электронный ресурс]: http://www.aquarun.ru/psih/extrem/default.htm.

2. Александровский Ю. Психогении в экстремальных ситуациях / Ю. Александровский. – Психология экстремальных ситуаций: хрестоматия / Сост. А.Е. Тарас, К.В. Сельченок. – М.: АСТ; Мн.: Харвест, 2001. – 480 с. [Электронный ресурс]: http://www.aquarun.ru/psih/extrem/default.htm

Основна література до теми:

1. Психология экстремальных ситуаций для спасателей и пожарных / Под общей ред. Ю.С. Шойгу. – М.: Смысл, 2007. – с. 5-17.

2. Малкина-Пых И.Г. Психология экстремальных ситуаций / Ирина Германовна Малкина-Пых. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 960 с. – (Справочник практического психолога).

3. Психология экстремальных ситуаций: хрестоматия / Сост. А.Е. Тарас, К.В. Сельченок. – М.: АСТ; Мн.: Харвест, 2001. – 480 с. [Электронный ресурс]: http://www.aquarun.ru/psih/extrem/default.htm.

Додаткова література до теми:

4. Воробьев Ю.Л. Катастрофы и человек. – М.: Академический проект, 1997. – 256 с.

5. Гостюшин А. В. Человек в экстремальной ситуации. – М.: Армада-Пресс, 2001. – 384 с

6. Новейшая энциклопедия выживания в экстремальных ситуациях. – М.: АСТ; Астрель, 2007. – 320 с.

 

Практичне заняття 3

Тема. Криза як психологічний наслідок травмуючих ситуацій

Проблемні питання для обговорення

1. Охарактеризуйте поняття «нормативна психологічна криза».

2. Обґрунтуйте об’єктивні та суб’єктивні характеристики кризи як частини життєвого шляху особистості.

3. Опишіть особливості суб’єкт-об’єктної взаємодії людини в ситуації кризи.

4. Розкрийте сутність поняття переживання у психології. Розкрийте сутність динаміки переживань в життєдіяльності людини: стрес, фрустрація, конфлікт, криза, (за Ф.Є. Василюком).

5. Визначте зміст кризи горя.

6. Назвіть принципи кризової інтервенції.

 

Практичні завдання

1. У психології кризи складено переліки зовнішніх стимулів (подій), які часто стають причиною кризових станів.

· Спробуйте спочатку доповнити представлений нижче список іншими кризовими подіями.

· Поранжуйте позиції із загального списку стосовно того, що меншою мірою могло б зачепити й «вибити Вас із колії» та доповніть список тими подіями, які, на Вашу думку, можуть покласти початок розвитку кризи.

· Чи опинилися Ваші доповнення на перших або останніх місцях списку? Чи багато було доповнень? Чим це можна пояснити? Зробіть висновок.

Кризові події

– Смерть родичів.

– Смерть близьких людей, друзів.

– Пограбування на вулиці.

– Пограбування квартири.

– Втрата власності, великих грошей.

– Стихійне лихо, яке стало причиною втрати майна.

– Публічне приниження.

– Зґвалтування.

– Зрада коханої людини.

– Неочікувана низька оцінка на іспиті.

– Вимушене розлучення з коханою людиною.

– Розлучення.

– Вимушена зміна місця проживання.

– ДТП.

– Фізичні каліцтво.

– Хвороба.

– Старіння.

– Різке погіршення матеріального положення.

– Участь у бойових діях.

– Провал на іспиті.

– Втрата роботи.

1. Чи можна наведене висловлювання М.Л. Сабунаєвої перенести на всі критичні ситуації батьків, пов’язані з проблемами дітей (важка хвороба дитини, госпіталізація, шкільні проблеми, «розлучена» дитина тощо)?

«Критичні ситуації, пов’язані з дітьми, по-різному переживаються чоловіком та жінкою. Через різний зміст ґендерних ролей матері і батька… Роль матері найчастіше описують через біологічні детермінанти, а роль батька знижена і її зміст часто залишається недиференційованим».

2. Що Ви розумієте під «індивідуальною духовною кризою»? Чи може кохання виступати як варіант індивідуальної духовної кризи? Доведіть власну точку зору.

3. У сучасній психології існує дві діаметрально протилежних точки зору щодо процесу горя. С.О. Шефов (с.21) описує їх таким чином:

1) горе – сугубо індивідуальний процес, усі люди переживають горе по-різному: а) не існує універсальних стадій горювання, кожен сприймає і відчуває втрату по-своєму; б) кожній людині потрібен свій за тривалістю час для переживання горя;

2) горе, не зважаючи на його неповторність, має відносно загальні закономірності протікання: а) існують більш або менш загальні етапи (стадії, фази) переживання втрати; б) на проходження цих етапів потрібен певний час, який коливається від випадку до випадку у відомих межах.

Так, В. Волкан і Е. Зінтл (с.25-26) виділяють такі чотири фази горя: 1) фаза «заціпеніння» (може тривати від кількох годин до тижня); 2) фаза туги за втраченою людиною й прагнення повернути втрату (може тривати від кількох місяців до кількох років); 3) фаза дезорганізації; 4) фаза реорганізації. Деякі автори виділяють гостру фазу горювання (підфази: реакція шоку, афективні реакції і реакція на розлучення) і хронічні стадії горювання. Існують й інші класифікації фаз і стадій переживання горя.

Яке уявлення про процес горя Ви вважаєте найбільш адекватним?

5. Існує класифікація видів горя, яка включає два види: справжнє горе і демонстративне горе. Як Ви розумієте демонстративне горе?

Наукові статті для аналізу:

1. Василюк Ф.Е. Проблема критической ситуации / Василюк Ф.Е. Психология переживания. – М., 1984. – [Электронный ресурс]: http://www.aquarun.ru/psih/extrem/default.htm

Основна література до теми:

1. Василюк Ф.Е. Психология переживания / Фёдор Ефимович Василюк.– М.: Изд. МГУ, 1984. – 200 с. [electronic sourses]: http://psylib.org.ua/books/vasif01/index.htm

2. Тарабрина Н.В. Практикум по психологии посттравматического стресса / Надежда Васильевна Тарабрина. – СПб.: Питер, 2001. – С. 16-75.

3. Ромек В.Г., Конторович В.А., Крукович Е.И. Психологическая помощь в кризисных ситуациях. – СПб.: Речь, 2005. – С. 9-41, 117-152.

Додаткова література до теми:

1. Анциферова Л. Н. Личность в трудных жизненных условиях: переосмысливание, преобразование ситуаций и психологическая защита // Психологический журнал. –1994. – № 1. – Т. 15. – С. 3-18.

2. Василюк Ф.Е. Уровни построения переживания и методы психологической помощи // Вопросы психологии. – 1988. –№ 5. – С. 27-37.

3. Малкина-Пых И. Г. Возрастные кризисы: справочник практического психолога. – М.: Эксмо, 2004. – 896 с.

4. Осипова А.А. Справочник психолога по работе в кризисных ситуациях.–Р.н.Д.: Феникс, 2005.–315 с.

5. Психотерапевтическая энциклопедия под ред. Б.Д.Карвасарского.– СПб.: Питер, 1998.–752 с.

6. Соловейчик М.Я. Кризис и основы кризисной интервенции // Мастерство психологического консультирования / А.А. Бадхен, А.М. Родина (ред.) –СПб., Европейский дом, 2002. – 240 с.

7. Старшенбаум Г. В. Суицидология и кризисная психотерапия. – М.: Когито-Центр, 2005. – 376 с.

Практичне заняття 4

Тема. Психічна (психологічна) травма

Проблемні питання для обговорення

1. Визначте сутність понять «травма», «психічна (психологічна) травма».

2. Обґрунтуйте відмінність психічної і психологічної травми.

3. Визначте ознаки психологічної травми.

4. Охарактеризуйте відомі класифікації психічних травм: за інтенсивністю (Г.К. Ушаков), за мірою збільшення симптомів патологічного горя (О.М. Черепанова), за силою впливу на особистість (В.О. Гур’єва).

5. Розкрийте сутність понять інфантильна і доросла травми.

6. Покажіть динаміку психологічної травми. Основні етапи переживання психічної травми.

7. Охарактеризуйте особливості етапів реакції після короткочасної та довготривалої травмуючої події.

 

Наукові статті для аналізу:

1. Кристал Г. Травма и аффекты // Журнал практической психологии и психоанализа. – 2002. № 3. – [Электронный ресурс]: http://www.psyinst.ru/library.php?part=article&id=1723.

2. Босе Д. Бесчеловечность другого: лечение травмы и депрессии / Д. Босе. – [Электронный ресурс]: http://twasbrillig.ru/?p=888.

 

Основна література до теми:

1. Трубицына Л.В. Процесс травмы / Л.В. Трубицына. – М.: Смисл, ЧеРо, 2001. – с. 5-142.

2. Колодзин Б. Как жить после психической травмы: [electronic sourses]: http://psychology.net.ru

Додаткова література до теми:

3. Анциферова Л. Н. Личность в трудных жизненных условиях: переосмысливание, преобразование ситуаций и психологическая защита // Психологический журнал. –1994. – № 1. – Т. 15. – С. 3-18.

4. Калшед Д. Внутренний мир травмы. Архетипические защиты личностного духа. – М.: Академический проект, 2007. – 368 с.

Практичне заняття 5Последнее изменение этой страницы: 2016-08-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.95.139.100 (0.013 с.)