Приклад побудови завдань для поточного модульного контролю знаньМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Приклад побудови завдань для поточного модульного контролю знаньВаріант завдання по модулю 1.

І рівень (елементарний)

За кожну правильну відповідь 0,5 бала.

1. Київ виник на території племені:

а) деревлян;

б) полян;

в) уличів;

г) тиверців.

Держава східних слов'ян мала назву:

а) Руська держава; в) Київська Русь;

б) Куявія; г).Українська держава

Виберіть твердження з яким ви згодні, коротко обґрунтуйте свою відповідь.

Люблінська унія була:

а) неминучим явищем у відносинах Польщі та Литви;

б) спричинена піднесенням Московської держави;

в) наслідком відсутності української державності.

Співвіднесіть термін (поняття) та його визначення

Вища військова і цивільна адміністрація в Україні за часів козацтва – це:

а) генеральна старшина;

б) полкова старшина;

в) сотенна старшина.

Історик В.Ключевський про гетьмана П.Конашевича-Сагайдачного: “Шляхтич за походженням, він і на козацтво переніс свої шляхетські поняття”. На підставі яких фактів історик дійшов такого висновку? Чи згодні ви з ним? Якщо так, поясніть, чому.

Установіть причинно-наслідковий зв'язок:

Зборівський мирний договір –– “Березневі статті”;

Руїна –– “Вічний мир”;

Смерть Б.Хмельницького –– Гадяцький договір

Гетьманство І.Мазепи –– зруйнування Запорізької Січі.

Співвіднесіть особу та факт її біографії

І.Виговський; а) Гетьман Правобережної України;

І.Самойлович; б) гетьман Лівобережної України;

І.Брюховецький; в) уклав Гадяцький договір;

П.Тетеря; г) був проголошений гетьманом усієї України.

Встановіть відповідність між подією та датою:

Остаточна ліквідація гетьманства 1793 р.
Другий поділ Речі Посполитої 1783 р.
Впровадження кріпацтва на Лівобережжі 1750 р.
Обрання К.Розумовського гетьманом 1764 р.

Із запропонованих тез оберіть погляди народців:

а) орієнтувались на Росію, як найбільшу слов’янську державу;

б) вважали, що українці – окремий народ, який потребує захисту своїх національних і

політичних прав;

в) виступали за об'єднання західноукраїнських земель з Наддніпрянщиною у складі

Російської імперії;

г) намагалися захищати та розвивати українську мову та літературу;

д) мали багато спільного з українофільством Наддніпрянщини.

ІІ рівень (достатній)

За кожну правильну відповідь 3 бали.

1. Розкрийте теорії походження Русі і аргументуйте їх достовірність. Назвіть причини виникнення держави у східних слов’ян.

2. Обумовте причини введення християнства в Київській Русі та його роль в подальшому розвитку держави. Коли і ким була застосована перша спроба введення християнства і чи вона закінчилася?

3. Дайте характеристику соціально-класової структури Русі.

4. Проаналізуйте причини феодальної роздробленості Давньоруської держави та її наслідки, чому не вдалося зупинити цей процес?

5. Що спричинило утворення Речі Посполитої та якими були особливості перебування під її владою українських земель?

6. Які політичні і економічні зміни відбулися на українських землях після Люблінської унії?

7. Як вплинула на подальшу долю українства Берестейська церковна унія 1596 р.?

8. Які політичні і економічні зміни відбулися на українських землях після Люблінської унії?

9. Заповніть таблицю: Причини виникнення Запорізької Січі

Причини Їхні прояви
внутрішньополітичні  
зовнішньополітичні  

10. Як ви розумієте слова історика В.Смолія про те, що козацтво “несло в собі значно вищі потенціальні можливості, пов’язані не з рудиментами минулого, а з перспективою створення нового – буржуазного ладу”?

11. Заповніть таблицю “Причини виникнення козацтва”

причини Їхні прояви
економічні  
соціальні  
політичні  

12. Історик О.Єфименко про Переяславську раду: “представники українського народу прагнули надати приєднанню характеру договору, представники Московської держави – характеру милості”. Чи згодні ви з такою оцінкою позиції сторін на Переяславській раді? Поясніть свою думку.

13. Що являв собою політико-адміністративний устрій Запорізької Січі?

14. Заповніть таблицю: Запорізька Січ у другій половині ХУІІ ст.

Країна Сутність відносин
Польща  
Туреччина і Крим  
Росія  

15. Охарактеризуйте особливості зародження та основні ознаки козацької державності на території України

16. Заповніть таблицю “Українсько-московський договір 1654 р.”

Причини укладення  
Зміст  
Значення  

17. Із запропонованої групи питань оберіть одне і дайте відповідь:

18. Дайте оцінку політики Катерини ІІ щодо українських земель. Поясніть, чому переважна більшість козацької старшини майже не чинила опору ліквідації автономного устрою Гетьманщини?

19. Чому, на вашу думку, Катерина ІІ почала ліквідацію української автономії саме з ліквідації гетьманства? Чи сприяло ліквідації гетьманства прохання козацької старшини щодо спадковості титулу гетьмана.

20. Заповніть таблицю: Міжнародні угоди щодо України. Території, що відійшли до інших держав.

угоди Росія Польща Туреччина
Андрусівське перемир’я      
Бахчисарайське перемир’я      
“Вічний мир”      

 

ІІІ рівень (творчий)

За кожну правильну відповідь 4 бали.

 

1. Чому в історичній літературі Люблінська та Берестейська церковна унії оцінюються неоднозначно ?

2. Історики В.Семененко і Л.Радченко зазначають: “Демократизм у Запорізькій Січі – це класична охлократія (влада натовпу), небезпечна для укріплення ідей державності”. Чи згодні ви з таким твердженням? Які докази можна навести на підтвердження чи спростування цієї точки зору?

3. Чи були варіанти політичної консолідації Русі у період феодальної роздробленості? Якщо так, то чому вони не здійснилися?

4. Чому панівна українська верства не висунула програми політичного устрою України, а потрапила в залежність спочатку від Литви, а згодом і Польщі. Які перешкоди стояли на шляху України до створення самостійної держави?

5. Доведіть (або спростуйте), що Запорізька Січ була центром консолідації національно-патріотичних сил українства та його духовності.

6. Як ви розумієте слова історика В.Смолія про те, що козацтво “несло в собі значно вищі потенціальні можливості, пов’язані з перспективами створення нового – буржуазного ладу”? Чи згодні ви з такою думкою? Якщо так, то чому ?

7. Історик І.Крип’якевич, характеризуючи соціальний устрій Запорізької Січі, зазначав, що “це була влада химерного натовпу, який не терпів опору і нікому не дозволяв мати самостійні погляди... Одиниця була зв’язана волею громади”? Ви погоджуєтесь з думкою історика? Поясніть власну точку зору. Як співвіднести такий висновок з демократизмом Запорізької Січі?

8. Доведіть, що на межі ХУІ–ХУІІ ст. козацтво дедалі більше заявляло про себе як про впливову силу не тільки в Речі Посполитій, а й на міжнародній арені.

9. Чому період, коли митрополитом Київським був П. Могила (1632–1647 рр.), історики називають “золотим періодом відродження українського православ’я”?

10.Чому Б.Хмельницький, звільнивши Україну від Польщі, не проголосив незалежність, а пішов під протекторат Московської держави? 2)Чи могла в той період існувати незалежна Україна?

11. Чи зберігають свою актуальність ідеї державної розбудови періоду національно-визвольної війни під проводом Б.Хмельницького? У чому вони полягають?

12. Чому Б.Хмельницький в останні роки свого життя (1656-1657 рр.) настійливо шукав союзників України серед європейських держав?

13. Чому Б.Хмельницький настійливо проводив лінію на перетворення гетьманської посади з виборної на спадкову?

14. Чи змінилося б становище України, якщо б І.Мазепі вдалося утілити свої плани ?

15. Історик О.Бойко, характеризуючи І.Мазепу, писав, що він “мріяв про створення станової держави західноєвропейського зразка і такою ідеальною моделлю, на його погляд, була Реч Посполита”. Які факти дали підставу зробити такий висновок? Доведіть чи спростуйте це твердження, аргументуючи свою відповідь.

16. Які аргументи ви навели б правителям західноєвропейських держав на місці гетьмана П.Орлика, закликаючи їх до створення антимосковської коаліції?

17. Чи можна вважати зрадою українського народу позицію переважної більшості козацької старшини, яка пішла на службу Російській імперії після ліквідації Гетьманщини і одержала всі привілеї російських дворян?

18. Чи погоджуєтесь ви з ти з тим, що більшість декабристських організацій, запропонувавши прогресивні проекти перетворення суспільства, не приділяли суттєвої уваги національному питанню. Обґрунтуйте свою точку зору.

ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 112; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.92.28.52 (0.012 с.)