Х - на початку 60-х років ХХ ст.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Х - на початку 60-х років ХХ ст.Варіанти обов’язкових завдань:

Теми навчальних рефератів:

Політичний портрет М.С. Хрущова і його діяльність на Україні.

Повідомлення:

Розвінчання культу особи Сталіна

„Кримський подарунок” М.Хрущова Україні

Вклад України в освоєння цілини

Освоєння космосу і Україна

Варіанти завдань за вибором студента:

Теми рефератів

для поглибленого вивчення курсу:

Лібералізація культурного життя

Парадокси „ хрущовської відлиги”.

Практичні творчі завдання:

підготувати на основі архівних даних довідку про відомих дисидентів Полтавщини

підготовка кросворду

підготовка історичної вікторини

складання хронологічної таблиці „ Реформи М.С.Хрущова”

презентація проблеми „ Хрущовська відлига”

 

в) Соціально-економічні та суспільний розвиток України

В другій половині 60-х - на початку 80-х

Варіанти обов’язкових завдань:

Теми навчальних рефератів:

Програмні засади дисиденства

Повідомлення:

Політика екстенсивного розвитку

В.Щербицький та мовна проблема

Варіанти завдань за вибором студента:

Теми рефератів

для поглибленого вивчення курсу:

Причини наростання кризових явищ в житті України ( 70-80- ті рр. ХХ ст.)

Практичні творчі завдання:

підготовка термінологічного словника

підготовка кросворду

огляд вітчизняної та зарубіжної літератури про українських дисидентів

добірка ілюстрованого матеріалу “Українські шестидесятники”.

презентація дисидентського руху на Україні

презентація одного із дисидентів ( за вибором студента)

Тема 12: Розвиток суверенної української держави.

Варіанти обов’язкових завдань:

Теми навчальних рефератів:

Проголошення незалежності України: обставини та правові засади.

Проблеми державного будівництва і соціально-економічного розвитку.

Міжнародна політика України в умовах проголошення державного суверенітету.

Роль освіти в розвитку партнерства України з європейськими державами.

Повідомлення:

Взаємозв’язки між Україною та українською діаспорою.

Членство України в міжнародних організаціях

Релігійні конфесії в Україні на сучасному етапі

 

Варіанти завдань за вибором студента:

Теми рефератів

для поглибленого вивчення курсу:

Історія української Конституції.

Молодіжний рух в Україні

Практичні творчі завдання:

підготовка історичної вікторини „ Сучасна Україна”

розробка хронологічної таблиці

підготовка кросворду

складання хронологічної таблиці „ Від суверенітету до незалежності”

підготовка фотомонтажу „ Українська національна символіка”

презентація теми „ Україна на шляху до проголошення незалежності”

 

 

** Методичні рекомендації для виконання обов’язкових індивідуальних завдань див. також у методичних порадах до відповідних тем курсу.

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни “Історія України”

Вид та форма самостійної роботи Термін виконання Форма контролю та звітності Максимальна кількість балів
1. Обов’язкові
Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо. Підготовка до семінарських занять. Систематично, відповідно розкладу аудиторних занять Активна участь у різних видах аудиторних занять (семінарах, навчальних конференціях, диспутах тощо)   16 (2 б. за одне заняття)
Підготовка до модульної контрольної роботи Останнє заняття відповідного модуля Написання модульної контрольної роботи та виконання інших робіт з поточного контролю   20 (10 б. за модуль)
Інші форм поточного контролю Згідно з робочою програмою Виступ на семінарі 5 балів
Тестові завдання 4 бали
Понятійний диктант 4 бали
Бліцопитування 2 бали
Підготовка реферату (есе) за планом семінарських занять, виступ на навчальній конференції За вибором студента протягом семестру Добірка та огляд літературних джерел за заданою проблематикою виступ на занятті   5 балів за кожний вид роботи
Виконання індивідуальних завдань За вибором студента Перевірка правильності виконання завдань 5 (за кожний вид роботи)
Разом балів за обов’язкові види СРС
2. Вибіркові
Різні види навчальної роботи за вибором студента За вибором студента протягом семестру Розробка опорного конспекту 5 балів.
Підготовка глосарію 4 бали
Складання відгуку, рецензії, 5 балів
Індивідуальні творчі завдання 5 балів
Участь в предметних олімпіадах Жовтень грудень Участь в олімпіадах   5-10 балів
Розробка навчально-методичних матеріалів За вибором студента Представлення виконаних завдань 5 балів за кожне завдання
Участь в конкурсі на кращого знавця історії Грудень Участь у заході 5 балів
Аналітичний огляд наукових публікацій з конкретної проблеми Протягом семестру Виступ з результатами проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР   5 балів
Підготовка роботи на наукову конференцію Жовтень квітень Подання роботи на конкурс Виступ з доповіддю 10 балів
Розробка сценаріїв семінарів-вечорниць, ситуаційно-рольових ігор За вибором студента Оцінка представлених матеріалів, участь у заходах 10 балів
Презентація обраних студентом питань Протягом семестру Виступ на семінарі чи лекції 5 балів
Участь у пошуковій роботі, що проводить студентський науковий гурток За вибором студента протягом семестру Виступ з результатами проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР   10балів
Написання наукових робіт, статей ПУСКУ, міжвузівську За вибором студента Обговорення з викладачем підготовлених матеріалів, подача до друку   10 балів
Разом балів за вибіркові види СРС
Всього балів за СРС

ПОРЯДОК І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Контрольні заходи передбачають проведення поточного, рубіжного та підсумкового семестрового контролю.

Поточний контроль здійснює перевірку якості вивчення студентами певних тем в межах навчального модуля. Він базується на методичних рекомендаціях, що надаються студенту разом із списком зазначеної для опрацювання літератури. Об’єктами поточного контролю є систематичність та активність роботи на семінарських заняттях та виконання завдань для самостійного опрацювання.

Рубіжний, або модульнийконтроль визначає рівень засвоєння студентом матеріалу навчальних модулів дисципліни. Найчастіше він проходить у формі письмової контрольної роботи, перелік питань якої заздалегідь доводиться до відома студентів. За відсутності студента на модульному контролі він отримує “0” балів і може його скласти лише один раз протягом семестру або в кінці семестру за графіком кафедри.

Атестація - це комплексне визначення успішності студента, що проводиться двічі на семестр.

Підсумковий семестровий контроль – оцінює рівень засвоєння студентом дисципліни за семестр. Здійснюється на основі результатів поточного і підсумкового контролю знань.

Індивідуальний числовий показник досягнень студента у вивченні даного курсу називається рейтингом. Коефіцієнт рейтингу залежить від виконання студентом робочого плану навчальної дисципліни і є показником інтенсивності та систематичності його роботи.

 

7.1. Поточне оцінювання знань студентів

Поточний контроль з дисципліни «Історія України» здійснюється в процесі аудиторної, індивідуальної та самостійної роботи. Формами поточного контролю є усне опитування, тестування, захист або презентація індивідуальних науково-пошукових або навчально-дослідних робіт, модульні контрольні роботи тощо. Об’єктами поточного контролю є відвідування семінарських занять та активність роботи протягом семестру, результати виконання модульних контрольних робіт, підготовка та захист індивідуальних пошукових завдань, участь у наукових студентських конференціях тощо.

На лекціях оцінюється оцінюються вміння студентів складати опорні конспекти, плани, тези і т.п. На семінарських заняттях здійснюється перевірка засвоєння та розуміння певних тем курсу, якості самостійного опрацювання визначених проблем, здатності публічно їх представити (презентувати) тощо. Одночасно студенти демонструють такі вміння, як самостійність мислення, загальний інтелектуальний потенціал, навички аналізу та культури полеміки. Форми контролю самостійної роботи студентів визначаються викладачем в залежності від конкретних навчальних завдань – перевірки вивченого матеріалу, виявлення у студентів практичних навичок роботи з літературою, розвиток творчого мислення тощо. Самостійна робота студентів під контролем викладача, але без його посередньої участі, дає можливість студентам оцінити ступінь власної інтелектуальної підготовки і наявність відповідних знань, вмінь та навичок. Передусім – це реферативна робота студентів та їх науково-дослідницька діяльність, контроль за якими здійснюється під час виступів на семінарах і конференціях.

Однією з форм поточного контролю є модульний контроль – рубіжна атестація студентів шляхом проведення письмових контрольних робіт та діагностичних тестів. Навчальний матеріал курсу “Історія України” умовно поділяється на два модулі. Перший з них охоплює теми 1-6, другий — теми 7-12.

Модульний контроль включає репродуктивні й аналітичні запитання та тестові завдання до кожної теми, що згруповані у три блоки. Завдання першого блоку (І рівень) містять вимоги, спрямовані на діагностування уявлень студента про предмет, з'ясовують наскільки він володіє хронологією й понятійним апаратом. Завдання другого блоку (ІІ рівень) орієнтовані на достатнє оволодіння програмовим матеріалом і вимагають від студента уміння застосовувати заданий алгоритм дій для його аналізу та самостійної репрезентації. Завдання третього блоку (ІІІ рівень) дозволяють студентам використовувати набуті знання та вміння у нестандартних ситуаціях, спонукають їх до творчої діяльності з елементами “конструювання” нових для себе знань.

Оцінювання модульної контрольної роботи здійснюється за 10-бальною шкалою: Студент одержує завдання, де заздалегідь визначені їх рівень та бали, що можуть бути отримані за роботу. Тому він самостійно вирішує якого рівня і які саме завдання він буде виконувати Необхідною умовою вибору є те, що завдання повинні бути з різних тем модуля.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.51.151 (0.021 с.)