ТЕМА № 18. АДМІНІСТРАТИВНО – ПРАВОВІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЄЮ.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА № 18. АДМІНІСТРАТИВНО – ПРАВОВІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЄЮ.Питання:

1. Організаційно – правові засади управління юстицією.

1.1. Система органів управління в галузі юстиції та їх повноваження.

 

1.2. Правова основа та основні завдання Міністерства юстиції

України і його органів.

1.3. Особливості проходження служби в органах юстиції.

2. Органи реєстрації актів громадянського стану.

2.1. Завдання та система органів реєстрації актів громадянського стану.

2.2. Вимоги, які ставляться щодо працівників відділів РАГС.

3. Організація нотаріальної служби.

3.1. Головні завдання та правові засади організації діяльності нотаріальної

служби.

3.2. Права та обов`язки державних нотаріусів.

3.3. Відмінність повноважень приватних нотаріусів від державних.

4. Органи юстиції та адвокатура.

4.1. Правове становище адвокатури та її завдання.

4.2. Адвокати, їх права та обов`язки.

 

Методичні рекомендації

Правові засади управління у сфері юстиції складають закони, укази Президента, постанови КМУ та інші нормативні акти, тому готуючись до семінарського заняття навчаємому необхідно вивчити основні нормативні акти що зазначені у рекомендованій літературі, звернувши увагу на систему, правові засади, задачі та організацію діяльності органів управління юстицією на місце в цій системі районних та міських відділів управління юстиції.

Важливі функції по реалізації та забезпеченню прав і свобод громадян,

захисту їх законних інтересів здійснюють: судові органи, адвокатура, нотаріат та органи реєстрації актів громадянського стану, а це потребує знання організації управлінського впливу суб”єктів управління юстиції на ці органи.

 

Нормативно-правові акти:

1. Про державну реєстрацію актів цивільного стану: Закон України від 1 липня 2010 р. № 2398 – VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon/rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main/cgi?nreg=2398-17.

2. Про державну виконавчу службу: Закон України від 24 березня 1998 р. № 202/98-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon/rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main/cgi?nreg=202%2f98-%E2%FO.

3. Про нотаріат: Закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon/rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main/cgi?nreg=3425-12.

4. Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України: Указ Президента України від 6 квітня 2011 р. № 395 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www/minjust.gov.ua/0/33.

 

Рекомендована література:

1. Курс адміністративного права України: підручник/ В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух, В.Д. Сущенко [та ін. ]/ за ред. В.В. Коваленка. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 808с.

2. Адміністративне право України: навч. Посібник: у 2т./ В.В. Галунько [та ін.]; за заг.ред. В.В. Галунька; Херсон. Юрид. Ін-т Харк.нац. ун-ту внутр. Справ. – Херсон: Херсон. Міськ. Друк., 2011. – Т. 1: Загальне адміністративне право. – 320 с.

3. Адміністративне право: підручник / Ю.П. Битяк [та ін.]; за заг. ред. проф. Ю.П. Битяка [та ін.]; Нац. Юрид.акад. України імені Ярослава Мудрого. – Х.: Право, 2010. – 624 с.

4. Адміністративне право України. Академічний курс: підруч. Для студ.юрид. спец. ВНЗ/ В.Б. Аверянов [та ін.]; відп. Ред. В.Б. Аверянов; НАН України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – К.: Юридична думка, 2007. – Т. 2: Особлива частина

5. Ківалов С.В., Біла Л.Р., Адміністративне право України , Одеса 2008

6. Стеценко С.Г. Адміністративне право України , К., 2007

 

ТЕМА № 19. АДМІНІСТРАТИВНО – ПРАВОВІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ІНОЗЕМНИМИ СПРАВАМИ

 

Питання:

1. Поняття і організаційно - правові засади управління іноземними

справами.

2. Система органів управління зовнішньополітичною діяльністю та їх повноваження.

2.1. Повноваження Верховної Ради у зовнішньополітичній діяльності.

2.2. Роль Президента України у керівництві зовнішньополітичною

діяльністю.

2.3. Головні завдання Міністерства закордонних справ України у

зовнішньополітичній діяльності.

3. Дипломатичні представництва та консульські установи України за кордоном.

3.1. Функції дипломатичних представництв та консульських установ за кордоном.

3.2. Особливості проходження дипломатичної, консульської служби.

 

Методичні рекомендації

Вивчення теми "Адміністративно - правові засади управління іноземними справами" слід розпочати зі статті 18 Конституції України, яка закріпила, що зовнішньополітична діяльність України спрямована на забезпечення її національних інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співробітництва за загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права.

Вивчаючи питання цієї теми слід з’ясувати місце та роль Верховної Ради і Президента України, виконавчої влади у керівництві зовнішньополітичною діяльністю та коло повноважень визначених суб’єктів держави.

 

Нормативно-правові акти:

1. Про засади внутрішньої і зовнішньої політики: Закон України від 1 липня 2010 р. № 2411 – VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon/rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main/cgi?nreg=2411-17.

2. Про дипломатичну службу: Закон України від 20 вересня 2001 р. № 2728–III [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon/rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main/cgi?nreg=2728-14.

3. Про правовий статус закордонних українців: Закон України від 4 березня 2004 р. № 1582 – IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon/rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main/cgi?nreg=1582-15.

4. Про міжнародні договори України: Закон України від 29 червня 2004 р. № 1906 –IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon/rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main/cgi?nreg=1906-15.

 

Рекомендована література:

1. Курс адміністративного права України: підручник/ В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух, В.Д. Сущенко [та ін. ]/ за ред. В.В. Коваленка. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 808с.

2. Адміністративне право України: навч. Посібник: у 2т./ В.В. Галунько [та ін.]; за заг.ред. В.В. Галунька; Херсон. Юрид. Ін-т Харк.нац. ун-ту внутр. Справ. – Херсон: Херсон. Міськ. Друк., 2011. – Т. 1: Загальне адміністративне право. – 320 с.

3. Адміністративне право: підручник / Ю.П. Битяк [та ін.]; за заг. ред. проф. Ю.П. Битяка [та ін.]; Нац. Юрид.акад. України імені Ярослава Мудрого. – Х.: Право, 2010. – 624 с.

4. Адміністративне право України. Академічний курс: підруч. Для студ.юрид. спец. ВНЗ/ В.Б. Аверянов [та ін.]; відп. Ред. В.Б. Аверянов; НАН України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – К.: Юридична думка, 2007. – Т. 2: Особлива частина

5. Ківалов С.В., Біла Л.Р., Адміністративне право України , Одеса 2008

6. Стеценко С.Г. Адміністративне право України , К., 2007

 

 

Тема № 20. ЗМІСТ ТА АДМІНІСТРАТИВНО – ПРАВОВІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ.

ТЕМА № 21. АДМІНІСТРАТИВНО – ПРАВОВІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ МИТНОЮ СПРАВОЮ

Питання:

1. Поняття економіки.

2. Система центральних і місцевих органів управління у сфері економіки.

3. Основні напрями державного регулювання економіки.

4. Організаційно – правові засади управління митною справою.

5. Органи управління митною справою.

6 Митний контроль.

7. Адміністративна відповідальність за порушення митних правил.

Методичні рекомендації

Економічна сфера держави є однією з найскладніших і найважливіших, оскільки ефективна національна економіка виступає гарантією незалежності нашої держави.

Слід особливу увагу звернути на ряд нових нормативно - правових актів, прийнятих останнім часом і спрямованих на управління економічною сферою ("Про природні монополії", "Про банки і банківську діяльність").

Звертаючи увагу на систему органів управління економічною сферою особливу увагу варто приділити КМ України, який розробляє і здійснює загальнодержавні програми економічного розвитку та виконує багато інших важливих функцій у економічній сфері.

Вивчення теми управління митною справою слід розпочати із з'ясування поняття митної справи та правових основ управління митною справою.

Крім питань, пов'язаних з вивченням системи органів управління митною справою, курсант повинен звернути увагу на митний контроль, який виступає важливим засобом захисту економічних інтересів держави та адміністративну відповідальність за порушення митних правил, що передбачена статтями 104-109, 111-120 Митного кодексу України.

 

ЗАДАЧІ:

 

1. Громадянин Сидоренко М.М. у магазині „Наталі” купував 1 кг. Ковбаси „Одеська”, присутній при цьому співробітник підрозділу по боротьбі з економічною злочинністю Дерев`янко Л.М. помітив, що продавець не вибив і не видав чек на 10 гривень, якими Сидоренко оплатив покупку.

Все це відбулося 25.11.03. о 17.00 у присутності ще двох покупців. Магазин розташований по вул. Канатна 11.

1.Зробіть аналіз наведеної ситуації.

2.Прийміть відповідне рішення.

3.Як Ви задокументуєте своє рішення.

2. Продавець Іванченко продала неповнолітньому Федоренку 2 пляшки вина. При виході з магазину дільничний інспектор міліції побачив. Іванченко пояснила дільничному інспектору міліції, що за зовнішнім виглядом Федоренкові більше 21 року.

 

1.Ким і яке правопорушення скоєно?

2.Складіть необхідні процесуальні документи

3. Нарядом ПСМ до чергової частини Приморського райвідділу м.Одеси була доставлена гр-ка Іванченко І.І., яка біля ринку „Привоз” продавала розчинну каву в імпортній упаковці вартістю 12 грн. За банку. У неї було виявлено 7 банок кави.

1.Чи є в даних діях склад правопорушення? Якщо є, то кваліфікуйте його.

2.Складіть протокол про адміністративне правопорушення і протокол

вилучення 7 банок розчинної кави.

Нормативно-правові акти:

1. Митний кодекс України від 11 липня 2002р. № 92-VI//Відомості Верховної ради України. – 2002. № 38-39. – Ст. 288.

2. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16 квітня 1991 р. № 959-XII//Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. - №29.- Ст. 377.

3. Указ Президента України від 12 травня 2011р. № 582 « Про Положення про Державну митну службу України »// Офіційний вісник України. – 2011. - № 37. – Ст. 1514.

 

Рекомендована література:

1. Курс адміністративного права України: підручник/ В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух, В.Д. Сущенко [та ін. ]/ за ред. В.В. Коваленка. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 808с.

2. Адміністративне право України: навч. Посібник: у 2т./ В.В. Галунько [та ін.]; за заг.ред. В.В. Галунька; Херсон. Юрид. Ін-т Харк.нац. ун-ту внутр. Справ. – Херсон: Херсон. Міськ. Друк., 2011. – Т. 1: Загальне адміністративне право. – 320 с.

3. Адміністративне право: підручник / Ю.П. Битяк [та ін.]; за заг. ред. проф. Ю.П. Битяка [та ін.]; Нац. Юрид.акад. України імені Ярослава Мудрого. – Х.: Право, 2010. – 624 с.

4. Адміністративне право України. Академічний курс: підруч. Для студ.юрид. спец. ВНЗ/ В.Б. Аверянов [та ін.]; відп. Ред. В.Б. Аверянов; НАН України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – К.: Юридична думка, 2007. – Т. 2: Особлива частина

5. Ківалов С.В., Біла Л.Р., Адміністративне право України , Одеса 2008

6. Стеценко С.Г. Адміністративне право України , К., 2007Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 115; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.228.229.51 (0.012 с.)