Склад.дох.бюдж.згідно Бюдж.кодексу У.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Склад.дох.бюдж.згідно Бюдж.кодексу У.1) дох.,що отрим.відповідно до зак-давства про податки,збори і обов'язкові платежі та З-нуУк."Про основи соц..захищеності

інвалідів",також від плати за послуги,що надаються бюдж.уста новам,які утримуються за рах.Держ.бюдж.Ук.,та інш.визнач. законодавством джерел,вкл.кошти від продажу активів,що належ.державі або підпр.,установам і орг.-ціям,також% і диві денди,нарах.на частку майна,що належить державі в майні госп.товариств;2)гранти і дарунки у вартісному обрахунку; 3)міжбюдж.трансферти з місцевих бюджетів.

Класиф.дох.держ.бюдж.:

1)За джерелами формування:-дох.отрим.выд розподілу НД; -дох.,якы вкл..в склад фонда«возмещения»;-дох.від реаліз.нац. багатства;2)Соц.-ек.:-дох.від.госп.діял-ті;-дох.від.використ. прир.ресурсів;-дох.від.зовн.-ек.діял-ті;-дох.від.реаліз.дорого цінних металів;-дох.від приватиз.;3)З урах.юр.і ек.аспектів:-закріпл.дох.і регулюючі;4)За методом мобілізації:-податкові (податки,збори,обов’язкові платежі);-неподаткові надходж.(від власності та підпр.діял-ті;адмін.збори та платежі);5)за умовами формув.:-Ті,що поверт.;-ті,що ні;6)за рівнем централізації:-централіз.

Дох.держ.бюдж.у відповідності з бюдж.класиф.діляться:

§ Податкові надходження (податки, збори, обов’язкові платежі);

§ Неподаткові надходження (від власності та підприємницької діяльності; адміністративні збори та платежі);

§ Доходи від операцій з капіталом;

§ Трансферти – кошти, одержані від органів державної влади або місцевого самоврядування, інших держав чи міжнародних організацій на безоплатній та безповоротній основі.

Видатки бюджету – це кошти, що спрямовуються на здійснення програм та заходів, передбачених відповідним бюджетом, за винятком коштів на погашення основної суми боргу та повернення надміру сплачених до бюджету сум.

Роль і місце видатків у процесах суспільного відтворення визначається найбільш узагальнюючим спрямуванням коштів. В цілому, видатки бюджету поділяються на дві частини: пов'язані з розвитком виробничої сфери і видатки, пов'язані з функціонуванням і розвитком невиробничої сфери. Обидва напрями мають важливе значена для суспільства і вони є об'єктивно необхідними.

Видатки бюджету та кошти на погашення основної суми боргу – складають витрати бюджету.

Призначення вид-ів держ.бюдж.:соц..захист насел; фінансування соц.-культ.закладів,установ;фінансув.науки,нар. гоп-ва і держ.капіт-них вкладень;фінансування нац..оборони; правоохорон.діял-ті та забезпеч.безпеки держави;утримання органів законодавч.,викон.та суд.влади;фінансув.зовн.політ. діял-ті;заходів,пов'язаних із ліквідацією наслідків Чорноб. катастрофи та соц..захистом насел;видатки з обслуговув.держ. зовн.та внутр..боргів та інші видатки.

Класифікац.вид-ків за функціональною структурю:

-вид.на послуги загал.признач.(держ.управління,суд.влада,між нар.діял-ть);-вид.на загал.і соц..послуги(освіта,соц..захист, ЗМІ,культура);-вид.спрямовані на держ.послуги пов’язані з ек.діял-тю(з ек.розвитком,ств.нов.роб.місць..);-вид.повяз.з обслуг.внутр.і зовн.боргу,вид.цільових фондів,з резервн. фондів,повяз.з провед.виборів і референдумів…

Таемні видатки-це видатки,пов’язані з держ.таємницею.

Держ.бюджет У.має містити пояснення всіх вид-ів, за винятком таємних видатків.Таємні видатки, передбачені на діял-ть органів держ.влади,в інтересах нац..безпеки вкл.до Держ.бюджету У.без деталізації.Контроль за проведенням таємних видатків здійсн.Рахунковою палатою та Мін.фін.У.у порядку, визначеному ВРУ.

Тема 9. Бюджетний дефіцит(БД) і держ. борг.(ДБ)

БД та причини виникнення.БД –перевищення видатків над дох-ми. бюд. БД виражає об'єктивні ек. від-ни, що виникають між учасниками відтвор-го процесу при використ. в дер-ві грош. коштів, які перевищують наявні бюдж. доходи.Осн. причини виникнення БД: надзвичайні подій (війна, епідемія), що потреб.великого обсягу коштів за умов нестачі звич. резер-в; необхідність великих держ. вкладень у розвиток економіки з метою її структур.перебудови;криз.явища в ек-ці та її розвал; неефективність фін.-кредит. зв’язків; недоскон. мех-м оподат-ня; надмірна вел-на держ. сектора;недосконал. фін. закон-ва. Якщо ек-ка країни розвивається динамічно і стабільно, БД у кількісно допустимих межах(2-3% ВВП) не є загрозливим. При цьому сума отриманих держ-ю в борг фін. ресур. не повинна перекладатись на ек-ку дер-ви, на платників податків і супроводжуватись скороченням соц. програм.

Методи покриття БД їх наслідки.При наявності БД дер-ва зобов’язана обрати найбільш оптимал. джерела його покриття. У світ. практиці використ. 2осн. методи покриття БД: беземісійний та емісійний. Найбільш ефективним є перший, бо можна позбутися деф-ту без додаткового випуску грошей в обіг.Беземіс. методпокриття БД передбачає залучення зовн. та внутр. джерел. Зовн. джерелами можуть бути кредити міжнар. фін. інстит-в та іноз. держав, та безоплатна і безповоротна фін. допомога під цільові прогр-и, що мають міжнар. знач. Внутр. джерела - кредити НБУ та доходи від операцій з цін. паперами, збіл. податков. надходжень, за рахунок підвищ. податк. ставок. Наявність зовн. і внутр. кредит. джерел зумовлює виникн. внутр. та зовн. боргу дер-ви. Тому дер-ва має здійснюв. контроль та ефективне управ-ня держ. боргом. Еміс. методпокриття БД передбачає викор-ня грош.-кредит. емісії. Такий метод є не зовсім доцільним, оскільки він негативно впливає на екон. ситуацію у дер-ві. Бюджет. кодексом визначено, що емісійні кошти НБУ не можуть бути джерелом фін-ня дефіциту Держ. бюджету У.

Наслідки наявності БД.Одним з осн. наслідків БД є інфляція, пов'язана зі знеціненням грошей. Що веде до ек. нестаб-ті, т.к гроші втрачають свою вар-ть у часі. Усі юр. та фіз. особи намагаються позбутись грошей, які перестають виконувати ф-цію нагромадження. Інфл. виражається в зрост. цін і зниж. рівня реальн. доходів, вона підриває стимули до під-цької дія-ті і до праці. БД веде до змен. рівеня вир-ва у майбутньому. Тому і пол-ка БД має бути виваженою і збалансованою. Наслідки БД не є наперед заданими. Вони залежать від наявності продуманої пол., керованості бюдж. і бюдж-го процесу.

Держ. кредит(ДК), як сусп. позикова сис-ма.

Дер-ва може мобіліз. фін. рес-си у формі ДК. Тоді вона є позичальником коштів, а населення і підприємн. структ. – кредиторами. Дер-ва може виступати і в ролі кредитора, надаючи позику насел. та під-вам, та у ролі гаранта. Головн. причиною наявності ДК є нестача бюдж. коштів. І тому кошти, що залуч. за допомогою ДК, передаються органам держ. управл. для покриття БД.За своєю ек. сутністю ДК – це форма вторинного перерозподілу ВВП. Його джерелом є вільні кошти насел., під-в і орг-цій. Держ. запозичення здійснюються коли вичерпані інші джерела форм-ня доходів дер-ви або коли доцільно обмежити рівень оподат-ня.

Джерела погашеня держ. позик.

Осн. формою ДК є держ. позики(ДП)- кредит. від-ни між дер-вою і фіз. та юр особами, результатом яких є отримання дер-вою обумовл. суми на певний термін за встановл. плату.ДП забезпеч-ся випуском цінних паперів двох видів – облігацій та казнач-ких зобов’язань. За строками вклад-ня ДК бувають:коротко(до1р.),середньо (1-5р), довгострокові(>5р) та з правом довгострок. погашення. Джерелами погашенняДК:- доходи від інвест-ня позич-их коштів у високо ефект-ні проекти;- додат-ві надход-ня від податків;- економ. коштів від зменш. видатків;- емісія грошей;- залуч-ня нових позик.

Держ борг(ДБ), його ек. суть та класифікація.

Існування ДК призводить до появи ДБ. ДБ - це об'єктивне ек. явище, зумовлене залученням дер-вою додат-вих фін. рес-ів на умовах кредиту для забезпеч. покладених на неї завдань і ф-цій. У нац.ек-ці існує пряма залеж-ть між розмірами ДБ і БД. З одн. боку, БД збільшує ДБ, а з іншого – зрост-ня ДБ потребує дод-вих видатків бюд-ту на його обслуг-ня, що збільшує БД. Залежно від суб'єктів кредит. від-н ДБ поділ-ся на внутр. та зовн. Внутр. ДБ - це заборг-ть дер-ви перед юр. та фіз. особами даної країни. Зобов'яз-ть дер-ви за внутр. боргом може мати форму кредитів, держ-х позик, інших борг. зобов-нь, гарант-х урядом. Стр-ру, джерела і строки погаш-ня держ.внутр. боргу встановл. ВРУ одночасно із затвердж. Держ. бюджету У. на наступний рік. Погашення внутр. боргу здійсн-ся, за рахунок внутр. джерел, і не зменшує фін. потенціалу дер-ви. Зовн. ДБ - це заборг-ть дер-ви кред-рам інш. країн. Ця категорія охоплює всі непогаш. прямі договірні зобов-ня органів держ. управл. з фіксованим терміном, які належать нерезидентам.ДБ поділяють також на поточ. та капітальний. Поточ. борг - це сума заборг-ті, що підлягає погашенню в поточ-му році і належних до сплати в цей період, процентів з усіх випущених на даний момент борг-х зобов-нь. Кап-ний борг - це загальна сума заборг-ті та %, що мають бути сплачені за випущеними і непогашен.борг. зобов-ми дер-ви.

Управління ДБ.Управл. ДБ країни полягає в забезпеч-ті платоспр-ті дер-ви, тобто можливості погаш-ня боргів.

Мета пол-ки управл. боргом - одержання найвищого ефекту від фінан-ня за рахунок запозич. коштів. Управл. ДБ - одне з пріоритет. завдань фін. пол-ки дер-ви, важлива умова її фін. стабіл-ті.Методи управл. ДБ.Конверсія ДБ– це зміна доходності позик. Вона здійсн. у разі зміни ситуацій на фін. ринку чи погіршення фін. стану дер-ви, коли вона не в змозі виплач-ти передбач-ний кредит-ми доход. Консолідація ДБ– це передання зобов-нь за раніше випущеною позикою на нову, з метою продовж. терміну позики. Вона проводиться у формі обміну облігацій поперед. позики на нові. Уніфікація ДБ– це об’єднання кількох позик в одну, що спрощує управл. ДБ.Відстрочення погаш-ня означ. перенесення строків виплати заборг-ті.Реструктуризація ДБ– це використ. у комплексі чи частково зазнач-х вище методів.Анулювання ДБ означ. повну відмову дер-ви від своєї заборг-ті.

Поняття фін. безпеки, та її складові. Фін. безпека – це захищеність фін. інтересів дер-ви і суб’єктів госп-ня та їх забезп-ть фін. рес-ми, необхідн. для задоволення потреб і виконання зобов-нь. Фін.безпека передбачає такий стан фін-вої, грош.-кред-ної, валютної, банк-ої, бюдж. та податк. систем, який харак-ся збаланс-тю, стійкістю до внутр. та зовн. негативн. впливів та здатністю забезпечити ефект. функц-ня нац.ек-ки та ек. зростання. Фін.безпеку країни, визначає фін. незалеж-ть, тобто кредит., валют. та інші суверенітети.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.253.192 (0.014 с.)