ТОП 10:

Тема: «Експертиза психологічного інструментарію»Завдання № 1. Складання тематичного словника опорних психологічних термінів та понять. Скласти тематичний словник термінів та понять, який має містити визначення опорних понять до семінарського заняття.

Завдання № 2. Складання структурно-логічної схеми. Скласти структурно-логічну схему з теми «Експертиза психологічного інструментарію»за матеріалами літератури до семінарського заняття, конспектів статей. Основні елементи тексту (терміни, поняття, визначення та висновки) необхідно розташувати на аркуші паперу та стрілками вказати, у якому зв’язку між собою вони знаходяться.

Тема: «Експертне дослідження психодіагностичного інструментарію»

Завдання № 1. Складання тематичного словника опорних психологічних термінів та понять. Скласти тематичний словник термінів та понять, який має містити визначення опорних понять до семінарського заняття.

Завдання № 2. Складання структурно-логічної схеми. Скласти структурно-логічну схему з теми «Експертне дослідження психодіагностичного інструментарію»за матеріалами літератури до семінарського заняття, конспектів статей. Основні елементи тексту (терміни, поняття, визначення та висновки) необхідно розташувати на аркуші паперу та стрілками вказати, у якому зв’язку між собою вони знаходяться.

Тема: «Експертне дослідження корекційно-розвивальних програм»

Завдання № 1. Складання тематичного словника опорних психологічних термінів та понять. Скласти тематичний словник термінів та понять, який має містити визначення опорних понять до семінарського заняття.

Завдання № 2. Складання структурно-логічної схеми. Скласти структурно-логічну схему з теми «Експертне дослідження корекційно-розвивальних програм»за матеріалами літератури до семінарського заняття, конспектів статей. Основні елементи тексту (терміни, поняття, визначення та висновки) необхідно розташувати на аркуші паперу та стрілками вказати, у якому зв’язку між собою вони знаходяться.

Тема: «Особливості проведення конфліктологічної експертизи»

Завдання № 1. Складання тематичного словника опорних психологічних термінів та понять. Скласти тематичний словник термінів та понять, який має містити визначення опорних понять до семінарського заняття.

Завдання № 2. Складання структурно-логічної схеми. Скласти структурно-логічну схему з теми «Особливості проведення конфліктологічної експертизи»за матеріалами літератури до семінарського заняття, конспектів статей. Основні елементи тексту (терміни, поняття, визначення та висновки) необхідно розташувати на аркуші паперу та стрілками вказати, у якому зв’язку між собою вони знаходяться.

Тема: «Психологічна експертиза емоційних станів особистості»

Завдання № 1. Складання тематичного словника опорних психологічних термінів та понять. Скласти тематичний словник термінів та понять, який має містити визначення опорних понять до семінарського заняття.

Завдання № 2. Складання структурно-логічної схеми. Скласти структурно-логічну схему з теми «Психологічна експертиза емоційних станів особистості»за матеріалами літератури до семінарського заняття, конспектів статей. Основні елементи тексту (терміни, поняття, визначення та висновки) необхідно розташувати на аркуші паперу та стрілками вказати, у якому зв’язку між собою вони знаходяться.

Самостійна робота студентів

Тема «Експертиза психологічного інструментарію»

Завдання. Питання для самостійного опрацювання:

1. Організаційно-методичне забезпечення експертизи психологічного інструментарію.

2. Алгоритм проведення експертизи.

3. Поняття про коефіцієнт відповідності матеріалів вимогам.

Література:

1) Ващенко Л. Педагогічний експеримент в системі новітніх стратегій столичної освіти // Директор школи, ліцею, гімназії. - №1-2. – 2002. – С.53-57.

2) Полонский В.М. Критерии теоретической и практической значимост исследований // Советская педагогика. - №11. – 1988. – С.48-54.

3) Скаткин М.Н. О критериях эффективности и качества завершённых научно-педагогических исследований // Советская педагогика. - №5. – 1980. – С.71-76.

4) Черепанов В.С. Достоверность педагогической экспертизы. // Советская педагогика. - №3. – 1990. – С.45-46.

5) Черепанов В.С. Метод групових экспериментальных оценок // Советская педагогика. - №5. – 1987. – С.57-59.

Тема «Експертне дослідження психодіагностичного інструментарію»

Завдання. Питання для самостійного опрацювання:

1. Використання практичними психологами опитувальників та методик суб’єктивного шкалування і самооцінювання.

2. Особливості застосування проективних методик та їх класифікація.

Література:

1) Ващенко Л. Педагогічний експеримент в системі новітніх стратегій столичної освіти // Директор школи, ліцею, гімназії. - №1-2. – 2002. – С.53-57.

2) Моргун В.Ф., Тітов І.Г. Основи психологічної діагностики. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К: Видавничий Дім «Слово», 2009. – С.194-270.

3) Полонский В.М. Критерии теоретической и практической значимости исследований // Советская педагогика - №11. – 1988. – С.48-54.

4) Скаткин М.Н. О критериях эффективности и качества завершённых научно-педагогических исследований // Советская педагогика. - №5. – 1980. – С.71-76.

5) Черепанов В.С. Метод групових экспериментальных оценок // Советская педагогика. - №5. – 1987. – С.57-59.

 

Тема «Експертне дослідження корекційно-розвивальних програм»

Завдання. Питання для самостійного опрацювання:

1. Оцінка ефективності психокорекційного впливу.

2. Методи практичної корекції та їх класифікація.

Література:

1) Ващенко Л. Педагогічний експеримент в системі новітніх стратегій столичної освіти // Директор школи, ліцею, гімназії. - №1-2. – 2002. – С.53-57.

2) Осипова А.А. Общая психокоррекция: Учебное пособие для студентов вузов. – М.: ТЦ Сфера, 2007. – С.22-31, 126-261.

3) Полонский В.М. Критерии теоретической и практической значимости исследований // Советская педагогика - №11. – 1988. – С.48-54.

4) Скаткин М.Н. О критериях эффективности и качества завершённых научно-педагогических исследований // Советская педагогика. - №5. – 1980. – С.71-76.

5) Черепанов В.С. Метод групових экспериментальных оценок // Советская педагогика. - №5. – 1987. – С.57-59.

Тема «Особливості проведення конфліктологічної експертизи»

Завдання 1. Питання для самостійного опрацювання:

1. Типологія конфліктів.

2. Стилі розв’язання конфліктних ситуацій.

Завдання 2. Конспектування статей:

1. Пірен М.І. Типологія внутрішньо особистісних конфліктів // Основи конфліктології: Навчальний посібник. – К., 1997. – С.75-79.

2. Пірен М.І. Стилі розв’язання конфліктних ситуацій // Основи конфліктології: Навчальний посібник. – К., 1997. – С.117-124

Література:

1) Гришина Н.В. Психология конфликта. – СПб.: Питер, 2005. – 464 с.

2) Організація науково-дослідної роботи в закладах освіти: Методичний посібник. / Укл. Ю.О.Туранов, В.І.Уруський. – Тернопіль: АСТОН, 2001. – С.15-20.

3) Осипова А.А. Общая психокоррекция: Учебное пособие для студентов вузов. – М.: ТЦ Сфера, 2007. – С.22-31, 126-261.

4) Пірен М.І. Основи конфліктології: Навчальний посібник. – К., 1997. – 378 с.

Тема «Психологічна експертиза емоційних станів особистості»

Завдання. Питання для самостійного опрацювання:

1. Основні напрямки роботи психолога щодо визначення емоційного стану особистості.

2. Процедура проведення експертизи емоційних станів осіб.

Література:

1) Ващенко Л. Педагогічний експеримент в системі новітніх стратегій столичної освіти // Директор школи, ліцею, гімназії. - №1-2. – 2002. – С.53-57.

2) Осипова А.А. Общая психокоррекция: Учебное пособие для студентов вузов. – М.: ТЦ Сфера, 2007. – С.22-31, 126-261.

3) Полонский В.М. Критерии теоретической и практической значимости исследований // Советская педагогика - №11. – 1988. – С.48-54.

4) Скаткин М.Н. О критериях эффективности и качества завершённых научно-педагогических исследований // Советская педагогика. - №5. – 1980. – С.71-76.

5) Черепанов В.С. Метод групових экспериментальных оценок // Советская педагогика. - №5. – 1987. – С.57-59.

Лабораторні заняття

Лабораторне заняття №2

Тема: «Методика проведення експертизи психодіагностичного

Інструментарію» (2 год.)

План

1. Етапи проведення експертизи психодіагностичного інструментарію.

2. Вимоги щодо використання психодіагностичних методик практичними психологами.

3. Особливості використання психодіагностичних методик соціальними педагогами.

Завдання:

Скласти перелік психодіагностичних методик (10-15), які можуть використовуватися у роботі фахівцями психологічної служби для дослідження пізнавальної сфери учнів за формою:

Перелік психодіагностичних методик, що використовуються у роботі фахівцями психологічної служби

__________________________________________________________________

(назва навчального закладу, П.І.П.)

 

  № п/п   Назва методики, автор   Джерело Для вирішення якого завдання використовується, спрямованість   Вік
1. Дослідження пізнавальної сфери
  1.1. Дослідження уваги
1. Методика «Розподіл уваги», Т.Є.Рибакова Столяренко Л.Д. Основи психології. – Ростов-на-Дону: Фенікс, 1997. – 265 с. Дослідження особливостей розподілу уваги 8-10 років  
  1.2. Дослідження пам’яті
1. Методика «Опосередкованого запам’ятовування», О.М.Леонтьєв Тихомирова Л.Ф. Развитие познавательных способностей детей. – Ярославль: Академия развития, 1997. – 150 с. Дослідження пам’яті 5-6 років    

 

Література:

1) Багатовимірна психодіагностика досягнень учня як перший крок профільної освіти // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. - №1. – С.1-5.

2) Бесєдін А.М., Ліпатов І.І., Тимченко А.В. Книга практичного психолога. – Х.: «Оригінал», 1996.

3) Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психологической диагностике. – К.: Наук. Думка, 1989.

4) Вимірювання інтелекту дітей. Посібник для психолога-практика / За ред. Ю.З.Гільбуха. – К.: МО України, НДІ психології, 1992.

5) Гарсун В.В. Тест навчальних здібностей для 1 класу / За ред. Ю.З.Гільбуха. – К.: МО України, НДІ психології, 1992.

6) Методы психодиагностики в учебно-воспитательном процессе. Составители Гришин В.В., Лушин П.В. – ИКА «Москва», 1990.

7) Моргун В.Ф., Тітов І.Г. Основи психологічної діагностики. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К: Видавничий Дім «Слово», 2009. – С.77-270.

8) Овчарова Р.В. Справочная книга школьного психолога. – М.: Просвещение, 1996.

Лабораторне заняття №3Последнее изменение этой страницы: 2016-08-12; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.226.245.48 (0.009 с.)