ТОП 10:

Для підготовки до семінарськихТа лабораторних занять

З курсу

«МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ

ПСИХОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ»

Освітньо-кваліфікаційний рівень:бакалавр

Галузь знань: 0301- Соціально-політичні науки

Напрям підготовки:6.030102- “Психологія”

Курс навчання: ІV-й. Семестр: 7-й

Укладачканд. психол. наук, доц. Гончарова Н.О.

 

Полтава − 2012

Модуль 1. Вступ у психологічну експертизу

Семінарське заняття №1

Тема: «Предмет і задачі психологічної експертизи» (2 год.)

План:

  1. Предмет психологічної експертизи, його специфіка.
  2. Задачі психолого-педагогічної експертизи.

3. Види експертиз, особливості їх проведення.

  1. Об’єкти психологічної експертизи.
  2. Принципи проведення психологічної експертизи педагогічних систем.
  3. Організаційні умови проведення психолого-педагогічної експертизи.

Основні поняття:

Експертиза, судово-психологічна експертиза, медична експертиза, психіатрична експертиза, педагогічна експертиза, психологічна експертиза, принцип полісуб’єктності, принцип взаємного відображення, принцип додатковості, принцип «матрьошечності», об’єкти експертного дослідження.

Основна література:

1) Бухвалов В.А., Плинер Я.Г. Введение в педагогическую экспертизу. Проблемы педагогической экспертизы // Відкритий урок. – №11-12. – 2002. – С.64-74.

2) Бухвалов В.А., Плинер Я.Г. Введение в педагогическую экспертизу. Проблемы педагогической экспертизы // Відкритий урок. – №13-14. – 2002. – С.4-9.

3) Скаткин М.Н. О критериях эффективности и качества завершённых научно-педагогических исследований // Советская педагогика. - №5. – 1980. – С.71-76.

4) Черепанов В.С. Метод групповых экспертных оценок // Советская педагогика. - №5. – 1987. – С.57-59.

Додаткова література:

5) Ващенко Л. Педагогічний експеримент у системі новітніх стратегій столичної освіти // Директор школи, ліцею, гімназії. - №1-2. – 2002. – С.53-57.

6) Організація науково-дослідної роботи в закладах освіти: методичний посібник / Укл. Ю.О. Туранов, В.І. Уруський. – Тернопіль: АСТОН, 2001. – С.15-20.

7) Полонский В.М. Критерии теоретической и практической значимости исследований // Советская педагогика. - №11. – 1988. – С.48-54.

8) Цушко І.І. Про експертизу психологічного та соціологічного інструментарію // Практична психологія та соціальна робота. - №6. – 2001. – С.41-46.

9) Черепанов В.С. Достоверность педагогической экспертизы // Советская педагогика. - №3. – 1990. – С.45-46.

Семінарське заняття №2

Тема: «Роль експерта у психологічному дослідженні» (2 год.)

План:

1. Поняття психолога-експерта та його функцій.

2. Особистісні якості експерта.

3. Етапи проведення психологічної експертизи.

4. Зміст та структура висновку експерта.

Основні поняття:

Психолог-експерт, психологічні особливості експерта, обов’язки експерта, права експерта, принципи проведення експертного дослідження, експертний висновок, підекспертний, експертна компетентність, заключення експерта, зміст оцінки висновку експерта.

Основна література:

1) Бандурка А.М., Бочарова С.П., Землянская Е.В. Юридическая психология: Учебник. – Харьков: Изд-во Нац. Ун-та внутр. дел, 2001. – С.356-431. – Глава 11.

2) Бедь В.В. Юридична психологія: Навч. посібник. – К.: “Каравела”; Львів: “Новий Світ – 2000”, “Магнолія плюс”. – 2003. – С.306-328, 189-197.

3) Васильев В.Л. Юридическая психология. – СПб.: Питер Пресс, 1997. – С.534-577. Глава XII.

4) Коновалова В.О. Правова психологія: Навч. посібник. – Х.: Основа, 1996. – С.147-159. Глава IV.

5) Коновалова В.О., Шепітько В.Ю. Юридична психологія: підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів. – К.: Концерн “Видавничий Дім”, 2005. – С.281-303.

Додаткова література:

6) Батов В.И. О судебной психолого-лингвистической экспертизе // Вопросы судебно-психологической экспертизы. М., 1974. – С.35-36.

7) Коченов М.М. Судебно-психологическая экспертиза. – М., 1977. – С.23.

8) Костицкий М.В. Судебно-психологическая экспертиза. – Львов, 1987, С.99.

9) Коченов М.М. Судебно-психологическая экспертиза. – М., 1977. – С.23.

Індивідуальна робота студентів

Тема: «Предмет і задачі психологічної експертизи»

Завдання № 1. Складання тематичного словника опорних психологічних термінів та понять. Скласти тематичний словник термінів та понять, який має містити визначення опорних понять до семінарського заняття.

Завдання № 2. Складання структурно-логічної схеми. Скласти структурно-логічну схему з теми «Предмет і задачі психологічної експертизи»за матеріалами літератури до семінарського заняття, конспектів статей. Основні елементи тексту (терміни, поняття, визначення та висновки) необхідно розташувати на аркуші паперу та стрілками вказати, у якому зв’язку між собою вони знаходяться.

Тема: «Роль експерта у психологічному дослідженні»

Завдання № 1. Складання тематичного словника опорних психологічних термінів та понять. Скласти тематичний словник термінів та понять, який має містити визначення опорних понять до семінарського заняття.

Завдання № 2. Складання структурно-логічної схеми. Скласти структурно-логічну схему з теми «Роль експерта у психологічному дослідженні»за матеріалами літератури до семінарського заняття, конспектів статей. Основні елементи тексту (терміни, поняття, визначення та висновки) необхідно розташувати на аркуші паперу та стрілками вказати, у якому зв’язку між собою вони знаходяться.

 

Самостійна робота студентів

Тема «Предмет і задачі психологічної експертизи»

Завдання 1. Питання для самостійного опрацювання:

1. Охарактеризувати види експертиз за способами проведення.

2. Функції експертного психологічного дослідження.

3. Специфічні риси психологічної експертизи.

Завдання 2. Конспектування статей. Скласти конспект статті, виділити основні положення у вигляді тез, дати посилання.

Бухвалов В.А., Плинер Я.Г. Введение в педагогическую експертизу // Вiдкритий урок. – №13-14. – 2002. - С.4-9.

Література:

1) Ващенко Л. Педагогічний експеримент в системі новітніх стратегій столичної освіти // Директор школи, ліцею, гімназії. - №1-2. – 2002. – С.53-57.

2) Полонский В.М. Критерии теоретической и практической значимости исследований // Советская педагогика. - №11. – 1988. – С.48-54.

3) Скаткин М.Н. О критериях эффективности и качества завершённых научно-педагогических исследований // Советская педагогика. - №5. – 1980. – С.71-76.

4) Черепанов В.С. Достоверность педагогической экспертизы // Советская педагогика. - №3. – 1990. – С.45-46.

5) Черепанов В.С. Метод групових экспериментальных оценок // Советская педагогика. - №5. – 1987. – С.57-59.

Тема «Роль експерта у психологічному дослідженні»

Завдання 1. Питання для самостійного опрацювання:

1. Охарактеризувати професійні якості експерта.

2. Рольові функції психолога-експерта.

3. Особистісна готовність експерта до психологічного дослідження.

Література:

1) Ващенко Л. Педагогічний експеримент в системі новітніх стратегій столичної освіти // Директор школи, ліцею, гімназії. - №1-2. – 2002. – С.53-57.

2) Полонский В.М. Критерии теоретической и практической значимости исследований // Советская педагогика. - №11. – 1988. – С.48-54.

3) Скаткин М.Н. О критериях эффективности и качества завершённых научно-педагогических исследований // Советская педагогика. - №5. – 1980. – С.71-76.

4) Черепанов В.С. Достоверность педагогической экспертизы // Советская педагогика. - №3. – 1990. – С.45-46.

5) Черепанов В.С. Метод групових экспериментальных оценок // Советская педагогика. - №5. – 1987. – С.57-59.

Лабораторні заняття

Лабораторне заняття №1

Тема: «Дослідження особистісних якостей психолога-експерта» (2 год.)

План

1. Рольові функції психолога у експертному дослідженні.

2. Права та обов’язки експерта.

3. Принципи проведення психологічної експертизи.

 

Завдання:

1. Дослідити ступінь задоволеності особистості собою (Опитувальник В.А.Семиченко «Визначення ступеню задоволеності собою»);

2. Визначити ступінь упевненості особистості в собі («Методика дослідження упевненості у собі»);

3. Дослідити ступінь узгодженості особистості із собою («Методика на визначення ступеню узгодженості із собою»).

Література:

1) Бесєдін А.М., Ліпатов І.І., Тимченко А.В. Книга практичного психолога. – Х.: «Оригінал», 1996.

2) Методы психодиагностики в учебно-воспитательном процессе / Сост. Гришин В.В., Лушин П.В. – ИКА «Москва», 1990.

3) Моргун В.Ф., Тітов І.Г. Основи психологічної діагностики. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К: Видавничий Дім «Слово», 2009. – С.77-270.

4) Овчарова Р.В. Справочная книга школьного психолога. – М.: Просвещение, 1996.

5) Семиченко В.А. Психология личности. – К.: Видавець Ешке О.М., 2001. – С.102-105.

 

Модульний контроль (10 бал.) – контрольна робота

Модуль 2. «Технологія проведення психологічної експертизи»

 

Семінарське заняття №3Последнее изменение этой страницы: 2016-08-12; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.108.191 (0.007 с.)