ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Функції, права та обов’язки органів державного фінансового контролю в Україні.Система фінансового контролю в країнах з розвинутою ринковою економікою, як правило включає такі елементи:

- відомство головного ревізора-аудитора (розрахункова палата) з підпорядкуванням безпосередньо парламенту або президенту країни. Головне завдання цього відомства загальний контроль за витрачанням державних коштів;

- податкове відомство з підпорядкуванням уряду або Мінфіну країни, яке контролює надходження податків;
- контролюючі структури у складі відомств, що здійснюють перевірки та ревізії підвідомчих організацій;

- недержавні контролюючі служби, здійснюють на комерційній основі перевірку достовірності звітної документації та законності фінансових операцій;

- служби внутрішнього контролю, основне завдання яких - пошук шляхів зниження витрат і максимізації прибутку.

Головним органом державного фінансового контролю в Україні виступає Державна контрольно-ревізійна служба України. Її було засновано в січні 1993 р. згідно із Законом України “Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні”. В цьому законі визначається статус, функції та правові засади діяльності цієї структури.

ДКРС складається з:

- Головного контрольно-ревізійного управління України;

- управлінь Автономної республіки Крим;

- обласних, київського та Севастопольського КРУ;

- контрольно-ревізійних підрозділів (відділів, груп) в районах, містах і районах у містах.

Головне завдання ДКРС :

- здійснення державного контролю за витрачанням коштів і матеріальних цінностей, їхнім збереженням, станом і достовірністю бухгалтерського обліку та звітності в міністерствах, відомствах, державних комітетах, державних фондах, бюджетних установах, а також на підприємствах і в організаціях, які отримують кошти з бюджетів усіх рівнів та державних валютних фондів;

- розроблення пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і порушень та запобігання їх виникненню.

Державний контроль здійснюється у формі ревізій та перевірок.

ДКРС діє при Міністерстві фінансів України і підпорядковується йому.

ДКРС координує свою діяльність з місцевими Радами народних депутатів та органами виконавчої влади, фінансовими органами, державною податковою службою, іншими контролюючими органами, органами прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки.

ДКРС здійснює такі функції:

1)організує роботу контрольно-ревізійних підрозділів з проведення ревізій та перевірок, узагальнює результати документальних ревізій і перевірок і у випадках, передбачених законодавством, повідомляє про них органи законодавчої та виконавчої влади;

2)провадить ревізії та перевірки фінансової діяльності, збереження коштів і матеріальних цінностей, достовірності обліку і звітності в міністерствах, відомствах, державних комітетах та інших органах державної виконавчої влади;

3)здійснює ревізії та перевірки правильності витрачання державних коштів та утримання місцевих органів державної виконавчої влади, установ і організацій, що діють за кордоном і фінансуються за рахунок державного бюджету;

4)залучає на договірних засадах кваліфікованих фахівців відповідних міністерств, інших органів державної виконавчої влади, державних фондів, підприємств, установ і організацій;

5)провадить ревізії та перевірки повноти прибуткування, правильності витрачання і збереження валютних коштів;

6)здійснює контроль за усуненням недоліків і порушень, виявлених попередніми ревізіями та перевірками;

7)розробляє інструктивні та інші нормативні акти про проведення ревізій та перевірок;

8)здійснює методичне керівництво і контроль за діяльністю підпорядкованих контрольно-ревізійних підрозділів, узагальнює досвід проведення ревізій та перевірок і поширює його серед контрольно-ревізійних служб, розробляє пропозиції щодо удосконалення контролю;

9)вимагає від керівників об’єктів, що ревізуються та перевіряються, проведення інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і розрахунків, у необхідних випадках опечатування кас та касових приміщень, складів, архівів;

10)одержує від НБУ та його установ, комерційних банків та інших кредитних установ необхідні відомості, копії документів, довідки про банківські операції й залишки коштів на рахунках об’єктів, що ревізуються або перевіряються;

11)вимагає довідки і копії документів про операції та розрахунки з установами, організаціями, підприємствами, що реалізуються або перевіряються;

12)одержує від службових і матеріально відповідальних осіб об’єктів, що ревізуються або перевіряються, письмові пояснення з питань, які виникають у ході ревізій і перевірок;

13)пред’являє керівникам та іншим службовим особам об’єктів, що ревізуються або перевіряються, вимоги щодо усунення виявлених порушень законодавства з питань збереження і використання державної власності та фінансів;

14)вилучає до бюджету виявлені ревізіями або перевірками приховані та занижені валютні та інші платежі;

15)стягує у доход держави кошти, одержані міністерствами, відомствами, державними комітетами, державними фондами, підприємствами, установами і організаціями за незаконними угодами, без установлених законом підстав та з порушенням чинного законодавства;

16)накладає у випадках, передбачених законодавством, на керівників та інших службових осіб підприємств, установ і організацій адміністративні стягнення;

17)застосовує до підприємств, установ, організацій та інших суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi фiнансовi санкцiї.

За ініціативою ДКРС ревізія або перевірка підприємств може провадитись не частіше разу на рік. Ревізію або перевірку за дорученням правоохоронних органів може бути проведено будь-коли.

Органи ДКРС провадять ревізії та перевірки суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності за постановою прокурора або слідчого, винесеною в ході розслідування кримінальної справи.

В умовах переходу до ринкових відносин склад і методи фінансового контролю зазнають суттєвих змін, що визначається зміною ролі держави в економіці:

1. Звужується сфера державного фінансового контролю. Він все більше концентрується на сфері макроекономічних процесів, включаючи:

- контроль за вартісними пропорціями руху ВВП,

- грошовою масою,

- формуванням та використанням фондів грошових коштів, що надходять у розпорядження держави.

 

2.Відбуваються певні зрушення від підсумкового контролю в бік попереднього: розвиток демократії та парламентаризму в Україні, підвищення фахового рівня депутатів призводять до більш ретельного контролю за фінансовою діяльністю виконавчої влади та поглибленому аналізу доцільності та економічної ефективності витрачання коштів при затвердженні проектів державного бюджету та позабюджетних фондів.

 

 

Види, форми та методи фінансового контролю.

Фінансовий контроль - є сукупність видів, форм і методів перевірки законності і доцільності здійснення фінансових операцій та реалізації на цій основі завдань фінансової політики

Види фінансового контролю

Зовнішній контроль полягає у перевірці фінансової діяльності того чи іншого суб’єкта відповідними уповноваженими органами контролю:

- Державнийконтрольполягає у спостереженніз боку держави як за фінансовою діяльністю юридичних і фізичних осіб, так і за власними фінансами. Він покладається на спеціальні органи фінансового контролю (Рахункова палата і Контрольно-ревізійна служба) та на органи управління фінансами і фінансовою системою (Міністерство фінансів, Державна податкова адміністрація, Державне казначейство, органи управління державними цільовими фондами)

- Відомчий та внутрішньокорпоративний контроль полягає у перевірці фінансової діяльності суб’єктів, що підпорядковані міністерствам і відомствам або входять до складу корпоративних об’єднань

- Незалежний або аудиторськийконтроль полягає у отриманні об’єктивної інформації про фінансовий стан суб’єкта, який перевіряють, відповідності його господарської діяльності чинному законодавству

- Громадськийконтроль здійснюють громадські організації (партії, рухи, профспілкові організації тощо) залежно від завдань, які перед ним стоять

Внутрішній контроль полягає у перевірці господарюючим суб’єктом власної діяльності:

- Внутрігосподарськийконтроль полягає у перевірці доцільності та обґрунтованості окремих фінансових операцій робітниками даного підприємства, організації в процесі здійснення фінансово-господарської діяльності.

Форми фінансового контролю

за часом проведення:

- Попередній (превентивний) контроль проводиться до здійснення фінансових операцій з метою попередження фінансових порушень

- Поточний (оперативний) контроль здійснюється в момент проведення фінансових операцій з метою недопущення зловживань при русі грошових потоків

- Наступний контроль проводиться після здійснення фінансових операцій та за підсумками фінансової діяльності за певний період з метою оцінки результатів діяльності економічних суб'єктів

за способом проведення

- Документальний контроль передбачає перевірку достовірності, законності та доцільності господарських операцій на підставі документів, у яких вони відображені

- Фактичний контроль полягає у перевірці фактичної наявності коштів, основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, розрахунків та їх відповідності даним бухгалтерського обліку

Методи фінансового контролю розрізняються за характером його здійснення, за комплексністю і технологією контролю, його спрямованістю, оформленням результатів:

Ревізія(планова, позапланова; комплексна, тематична, вибіркова) передбачаєконтроль усієї фінансової і господарської діяльності підприємств та організацій стосовно її відповідності чинному законодавству

Перевірка (тематична, поточна, зустрічна, камеральна) полягають у контролі за окремими сторонами фінансової діяльності

Обстеження являє собою ознайомлення з окремими напрямами фінансової діяльності з метою виявлення проблем та шляхів їх удосконалення

Інвентаризація (суцільна, вибіркова) полягає у встановленні відповідності наявних матеріальних цінностей і грошових коштів їх документальному підтвердженню

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-12; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.216.79.60 (0.014 с.)