ТОП 10:

Закон збереження електричного заряду. Закон Кулона                                q -електричний заряд  
q1+ q2+ q3+ …qn = const F -модуль сили електростатичної взаємодії  
r -відстань між зарядами  
F = k     q1   ×   q2              
                     
                    e   = 8,85 ×10 - Кл2 - електрична стала  
                 
      r 2        
Н × м2     Н × м2  
                           
                                ε-діелектрична проникність середовища  
k = 4pe0 = 9 ×10   Кл2  
                 

k -коефіцієнт пропорційності


 

 

Кл

 

Н

м

 

Кл2

Н × м2

Н × м2

Кл2


 


Напруженість електричного поля

ur       ur                                             ur  
      F                                             E -напруженість електричного поля  
E =                                                                   q0-пробний заряд  
    q0                                              
                                                       
                                      q                           q -заряд,який створює електричне поле  
                                                                 
  E = k                                   r -відстань від заряду до довільної точки поля  
             
                                           
ur     uur r 2 uur uur E1, E2,..., En -напруженості електричних полів  
E = E1+ E 2+...+ En заряджених частинок замкненої системи тіл  
Потенціал і напруга φ -потенціал електричного поля  
          Wp                                  
j =                                 Wp-потенціальна енергія електричного заряду  
                                                   
                q                                             в заданій точці поля  
φ= Ed                                             q -електричний заряд  
U =   A                                   U -напруга  
                                  A -робота сил електричного поля  
  q                              
                                               
                                              d -відстань,на яку перемістився заряд  
U = EΔd          
        d -відстань між точками електричного поля  
                                                                         
Робота під час переміщення заряду  
                                                                        A -робота сил електричного поля  
                                                                        E -напруженість електричного поля  
A = qE d=qU         d -відстань між точками електричного поля  
                                                                        q -електричний заряд  
Електроємність. Енергія зарядженого конденсатора  
C =         q                           С = ee0 S C -електроємність провідника,конденсатора  
                               
                                                    або системи конденсаторів  
                                                     
    U                       d  
                                              q -електричний заряд конденсатора  
            = +   + ... +    
          U -напруга між обкладками конденсатора  
                Cn  
  C             C1C2     S -площа однієї із пластин плоского  
C = C1+ C 2+ … + Cn конденсатора  
  W = qU               d -відстань між пластинами  
    e                                             We-енергія зарядженого конденсатора  
                                                   
  W =     q                     ε -діелектрична проникність середовища  
                                   
                                     
    e                         2C         ε0-електрична стала  
                                       
  W = CU 2            
                                                 
    e                                                           C1, C2,..., Сn-ємності послідовно і паралельно  
                                                                 
              ee0 E 2          
W =             з'єднаних конденсаторів  
                                            Закони постійного струму  
                                                       
Електричний струм  
І -сила струму  
I =   Dq                                          
                                q -кількість електрики  
                                     
          Dt                                             t -інтервал часу  
I = q0nυS          
        q0-заряд електрона(іона)  
        I                                                      
j =                                                 n -концентрація зарядів  
S                                              
                                                    υ-середня швидкість носіїв заряду  
j = q0                             S -площа поперечного перерізу провідника  
                                                                        j -густина струму  
Закон Ома для ділянки кола і для повного кола  
I = U                                               І -сила струму  
          R                                               U -напруга на кінцях ділянки  

R -опір ділянки кола

ε -електрорушійна сила


 

Н/Кл, В/м Кл Кл

 

м

 

Н/Кл, В/м

 

 

В

 

Дж

 

Кл

 

В

Дж

м

м

 

Дж Н/Кл, В/м

 

м

 

Кл

 

 

Ф

 

Кл

 

В

 

м2

 

м

 

Дж

 

Кл2

Н × м2

 

Ф

 

А

 

Кл

с

Кл

м-3

 

м/с м2 А/м2

 

А

 

В

Ом

В


 


  I =       e                 R -опір зовнішньої ділянки кола Ом  
        R + r             r -опір джерела струму Ом  
e =   Аст                 q -кількість електрики Кл  
                  A –робота сторонніх сил Дж  
    q                  
                             
Послідовне з’єднання провідників    
  I = I1= I 2 = ... = In І -сила струму А  
U = U1+ U 2+...+Un U -напруга на кінцях ділянки В  
R -опір Ом  
  R = R1+ R2+...+ Rn  
Паралельне з’єднання провідників    
  I = I1+ I 2+...+ In І -сила струму А  
U = U1= U 2 = ... = Un U -напруга на кінцях ділянки В  
     
  =   + + ... +   R -опір Ом  
      Rn  
  R       R1         R2        
Робота і потужність струму      
A = UI   t; A = I 2R t A -робота електричного струму Дж  
  A = U   Dt         І -сила струму А  
              U -напруга В  
    R          
                      R -опір провідника Ом  
P = IU; P = I 2R  
  P =   U 2                 t -час с  
                    P -потужність електричного струму Вт  
        R                  
                                 

Електричний струм в різних середовищах


 

Об'єднаний закон електролізу

 

 

R = R0(1+ at ) r = r 0(1+ at )

 

m =1 M I Dt F Z

m = kIt

 

Індукція магнітного поля

 

 

B = M = F  
I × S I Dl  
     

 

 

Магнітний потік

 

Ф = BScosα


 

 

R –опір при даній температурі   Ом  
R0 –опір при початковій температурі   Ом  
ρ–питомий опір при даній температурі Ом·м  
ρ0 –питомий опір при початковій температурі Ом·м  
α- температурний коефіцієнт опору   = К -1  
   
m -маса речовини,що виділилась К  
    кг  
M -молярна маса речовини кг/моль  
F = 96500Кл/моль-число Фарадея          
Z -валентність          
І -сила струму     А  
t -час     с  
k –електрохімічний еквівалент     кг  
       
      Кл    
Магнітне поле струму          
M -магнітний момент рамки   Н·м  
І -сила струму     А  
S -площа рамки     м2  
В -магнітна індукція     Тл  
F -максимальна сила,що діє на ділянку     Н  
провідника l з боку магнітного поля      
         
Ф -потік магнітної індукції     Вб  
B -магнітна індукція     Тл  
S -площа контуру     м2  

 


 

 

Сила Ампера

 

 

F = BIlsinα

 

 

Сила Лоренца

 

F = |q0|υBsinα


α -кут між вектором індукції і нормаллю доповерхні

 

F -сила,що діє на провідник із струмом збоку магнітного поля І -сила струму в провіднику

l -активна довжина провідника

 

α -кут між напрямом сили струму і вектороммагнітної індукції

 

 

F -сила,яка діє на електричний заряд,щорухається в магнітному полі

q0-заряд частинки

υ-швидкість частинки α -кут між напрямами швидкості руху заряду

і вектором магнітної індукції


 

град

 

 

Н

 

А

 

м

 

град

 

Н

 

Кл м/с

 

град


 

Магнітна проникність середовищаПоследнее изменение этой страницы: 2016-08-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.200.222.93 (0.029 с.)