ТОП 10:

Рух штучних супутників ЗемліОсновні формули

 

З шкільного курсу фізики


 

 

2010-2011 í.ð.


 

Назва Величина, її визначення Одиниця  
вимірювання  
     

Основи кінематики


 

Нерівномірний рухx = x0+ Sx

 

y = y0+ S y

uмит =limDS

Dt ®0 Dt

ucep = S1 + S 2 + ... + Sn

t1+ t 2+...+ tn ur

ucep = S

t


 

 

υмит-миттєва швидкість; м/с
υсер-середня шляхова швидкість; м/с
t -час; c
υсер-середня швидкість переміщення; м/с
х -координата м
х –початкова координата м
S-переміщення. м

 

Рівномірний прямолінійний рух      
ur   r                           S- переміщення; м  
S = ut x = x0+uxt υ- швидкість; м/c  
            r     ur  
                S t -час с  
Sx =u x t u =           x -координата; м  
t  
uuur     uuur       uuur υx -проекція вектора швидкості на вісьOх; м/с  
u внс   = u врс +uрс  
  Sx -проекція вектора переміщення м  
Рівнозмінний прямолінійний рух    
ur   uur       r               S-переміщення; м  
      at 2            
S = u0t +                         υ0 - швидкість; м/с  
                 
                        t -час; с  
                a x t 2          
S = u0 xt +       a-прискорення; м/с2  
   
                            Sx-проекція вектора переміщення; м  
x = x + u       t + a x t 2   ax-проекція прискорення на вісь; м/с2  
        0 x       υ0x-проекція вектора швидкості на вісь; м/с  
r   r uur        
u -u                        
a =       ;                    
    t                      
r uur                              
r                              
u =u0+at                         x -координата; м  
u x =u0 x +a x t                

 

u 2- u02=2aS

S = u 2-u02

2a


 

Рівномірний рух по колуu =2p R =2p n n =1

  T         T  
n = N   T = t    
  t N  
      2p    
w = j = = 2p n  
     
    t   T  
                     

u = wR


 

 

R -радіус кола, м
T -період обертання, c
n -частота обертання, 1/c
N -кількість обертів  
t -час c
ω -кутова швидкість, рад/с
φ -кут повороту, радіан

a = 4p 2 R = 4p 2 n 2 R-доцентрове прискорення м/с2

д T 2  
   

 


aд = u2 R

Другий закон Ньютона

ur   r  
F = тa  
r ur  
F  
a =      
m  
ur  
  r uur  

Ft = mu - mu0

 

Третій закон Ньютона

uur uur
F1 = -F2

 

Закон Гука

 

(Fпр)x = – kx

 

 

Закон всесвітнього тяжіння

F = G m1m2    
r 2  
   
urM планети  

g = G

Rпланети2

 

Сила тяжіння, вага тіла

uur ur
Fт = mg
ur ur
Р = mg
ur ur r

Р = m (g ± a )

 

Рух під піє сили тяжіння

uur ur  
gt  
h = u0t +    
 
   

h = u0 xt + g xt 2

2

y = y0+ u0 xt + g xt 2

2

u x =u0 x +g xt

u 2 - u02 = 2 gh

h = u 2-u02

2g

tпольоту =2u0sin a

g

u 2sin2 a

hmax = 0 2g

l = 2u 02 sin a cosa  
g  
   

 

Основи динаміки

 

F-сила,що діє на тіло; Н  
m -маса тіла;     кг  
a-прискорення     м/с2  
t -час дії сили;     с  
υ-швидкість тіла,набута після дії сили м/с  
υ-початкова швидкість тіла. м/с  
F1, F2-сили,що діють на тіла під час Н  
взаємодії.          
           
(Fпр)x - проекція сили пружності; Н  
k -коефіцієнт жорсткості пружного тіла; Н/м  
x -величина деформації(абсолютне м  
видовження).      
       
F -сила притягання тіл; Н  
G =6,67×10 -11 H × м2 - стала всесвітнього    
  кг2    
тяжіння;        
           
m1, m2-маси тіл;     кг  
r -відстань         м  
uur            
Fт-сила тяжіння;   Н  
ur         Н  
Р -вага тіла;      
m -маса тіла;     кг  
ur         м/с2  
g = 9,8м/с2-прискорення вільного падіння.  
h- висота         м  
ur         м/с2  
g = 9,8м/с2-прискорення вільного падіння.  

 

y -координата; м


 


 
Умови рівноваги тілаuur uur uur
F1+ F2+...+ Fn =0
 
Елементи статики. Момент сили
F -модуль сили; M = Fd d -плече сили;
M -момент сили.

Рух штучних супутників Землі

                  υІ - перша космічна швидкість  
                  ur  
                M g = 9,8м/с2-прискорення вільного падіння.  
uI = gR = G  
R + h R – радіус планети  
                 
Сила тертя     M – маса планети  
       
Fтер= μ0N     Fтер-сила тертя;  
m   = FT       μ0-коефіцієнт тертя спокою;  
N     N -сила нормальної реакції.  
         
           

F1, F2, …, Fn -сили,що діють на тіло;

 

M1+ M2+ … + Mn= 0 M1, M2, …, Mn -моменти цих сил.

 

Закони збереження в механіці

 

Імпульс тіла


 

м/с м/с2

 

м

 

кг

 

Н

 

Н

 

Н

 

м

 

Н·м

 

Н

 

Н·м


 

ur r p = mu

 

 

Закон збереження імпульсу

 

uur uur uur

p1+ p 2+... p n = const

 

(для безлічі тіл замкненої

 

системи);

ur uur ur uur

m1u1+ m2 u 2= m1u1¢ + m2 u2¢


ur

p -імпульс тіла(кількість руху);

 

m -маса тіла;

r

u -швидкість тіла.

 

uur uur uur

p1, p 2, pn -імпульси тіл замкненої системи;

 

ur uur

m1u1, m2 u2імпульси тіл до взаємодії;

 

ur uur

m1u1¢, m2 u2¢-імпульси тіл після взаємодії.


кг × м

с

 

кг м/с

 

кг × м

с

 

кг × м

с

 

кг × м

с


 

Механічна робота

 

A = F·S·cosα;

A = E2 E 1= E

 

Потужність


 

F -модуль сили,що діє на тіло; S -модуль переміщення;

 

α- кут між напрямом сили і переміщенням; A -робота сталої сили;

E -зміна енергії.


 

Н

 

м

 

рад

 

Дж

Дж


 

N = A           N -потужність;  
t     F -модуль сили тяги;  
         
N = Fu cos a u -модуль швидкості руху тіла;  
Кінетична і потенціальна енергія        
                  Eк-кінетична енергія;  
      mu2     m -маса тіла;  
Ek =               u -швидкість тіла;  
         
            Eп-потенціальна енергія;  
Eп= mgh      
    g -прискорення вільного падіння;  
Теорема про кінетичну енергію h -різниця висот.  
А -робота тіла;  
  mu 2 mu2  
A =       - початкова і кінцева швидкості тіла.  
  -   u u  
               
                   

 

Вт

Н

 

м/с

 

Дж

 

кг м/с

 

Дж м/с2

м

 

Дж

 

м/с


 


 
 
E =3 kT
Потенціальна енергія пружно деформованого тіла    
    kx2     Eп-потенціальна енергія пружно- Дж  
En =     деформованого тіла;  
    k -коефіцієнт жорсткості тіла; Н/м  
         
            x -абсолютне видовження. м  
Закон збереження енергії в механіці    
Eп1+ Eк1 = Eк2 + Eп2 Eк-кінетична енергія; Дж  
             
            Eп-потенціальна енергія. Дж  
Коефіцієнт корисної дії h -ККД; %  
h = Ak        
      Aк-корисна робота; Дж  
A3      
      Aз-затрачена робота Дж  
             

 

Гідростатичний тиск

 

p рgh

 

Закон сполучених посудин

 

h1 = r2 h2 r1

Гідравлічний прес

F1 = S2

F2 S1

Закон Архімеда

 

FApgVт


Механіка рідин та газів

 

ρр - густина рідини; кг/м3
g -прискорення вільного падіння; м/с2
h -висота стовпа рідини; м
р -тиск рідини на глибині h. Па
h1, h2 - висоти стовпів рідини в стані спокою; м
ρ1, ρ2 - густини рідин. кг/м3
F1, F2-сили,що діють на поршні; Н
S1, S2 - площі цих поршнів. м2
ρp - густина рідини; кг/м3
g -прискорення вільного падіння; м/с2
Vт-об'єм зануреної частини тіла. м3

 

Кількість речовини

 

v = N   v = m  
N A M  
     
m = m0N,      

N = m N A

M


Перший закон термодинаміки

 

U = A' + Q

 

Q = U + A

 

ККД теплового двигуна

 

h = A¢ Q1

h = Q1 - Q2

Q1

 

Відносна вологість повітря

 

 

j = p ´ 100% = r ´100%  
  r    
  p    
       

 

 

Поверхневий натяг

 

 

s = F l

h = 2s r gr

 

Закон Гука

 

 

s = E e

(Fпр)x = –kx

 

e = x x0

s = Fпр

S


 

m -маса речовини кг  
r -питома теплота пароутворення Дж/кг  
L -питома теплота плавлення Дж/кг  
q -питома теплота згоряння палива Дж/кг  
U -зміна внутрішньої енергії Дж  
Q -кількість теплоти Дж  
A' -робота зовнішніх сил над газом Дж  
A -робота газу над зовнішніми тілами Дж  
A' -корисна робота Дж  
η -ККД %  
Q1-кількість теплоти,яку одержало робоче Дж  
тіло від нагрівника  
   
Q2-кількість теплоти,яку віддало робоче тіло Дж  
холодильнику  
   
φ -відносна вологість %  
p-парціальний тиск водяної пари Па  
p0-тиск насиченої водяної пари Па  
ρ -густина ненасиченої водяної пари при кг/м3  
даній температурі кг/м3  
ρ0-густина насиченої водяної пари  
s - коефіцієнт поверхневого натягу Н/м  
F -сила поверхневого натягу Н  
l -довжина периметру змочування м  
h -висота підняття або опускання рідини в м  
капілярі  
кг/м3  
ρ -густина рідини  
r -радіус капіляру м  
g -прискорення вільного падіння м/с2  
Fпр-сила пружності матеріалу Н  
(Fпр)x - проекція сили пружності матеріалу на H  
вісь Оx  
   
E -модуль Юнга Па  
S -площа поперечного перерізу тіла м2  
x0-початкова довжина тіла м  
x -абсолютна деформація м  
k -коефіцієнт жорсткості Н/м  
ε- відносне видовження    
σ -механічна напруга Па  

Електростатика

 

Індукція магнітного поля

 

 

B = M = F  
I × S I Dl  
     

 

 

Магнітний потік

 

Ф = BScosα


 

 

R –опір при даній температурі   Ом  
R0 –опір при початковій температурі   Ом  
ρ–питомий опір при даній температурі Ом·м  
ρ0 –питомий опір при початковій температурі Ом·м  
α- температурний коефіцієнт опору   = К -1  
   
m -маса речовини,що виділилась К  
    кг  
M -молярна маса речовини кг/моль  
F = 96500Кл/моль-число Фарадея          
Z -валентність          
І -сила струму     А  
t -час     с  
k –електрохімічний еквівалент     кг  
       
      Кл    
Магнітне поле струму          
M -магнітний момент рамки   Н·м  
І -сила струму     А  
S -площа рамки     м2  
В -магнітна індукція     Тл  
F -максимальна сила,що діє на ділянку     Н  
провідника l з боку магнітного поля      
         
Ф -потік магнітної індукції     Вб  
B -магнітна індукція     Тл  
S -площа контуру     м2  

 


 

 

Сила Ампера

 

 

F = BIlsinα

 

 

Сила Лоренца

 

F = |q0|υBsinα


α -кут між вектором індукції і нормаллю доповерхні

 

F -сила,що діє на провідник із струмом збоку магнітного поля І -сила струму в провіднику

l -активна довжина провідника

 

α -кут між напрямом сили струму і вектороммагнітної індукції

 

 

F -сила,яка діє на електричний заряд,щорухається в магнітному полі

q0-заряд частинки

υ-швидкість частинки α -кут між напрямами швидкості руху заряду

і вектором магнітної індукції


 

град

 

 

Н

 

А

 

м

 

град

 

Н

 

Кл м/с

 

град


 

ЕРС самоіндукції

 

esi = -DFDt

Ф = LI

esi = -L DIDt


εsi -ЕРС самоіндукції

 

Ф - зміна магнітного потоку

Ф - магнітний потік, що пронизує контур I -сила струму,що проходить в контурі L -індуктивність контуру

I -зміна сили струму t -час


 

В

 

Вб

 

Вб

 

А

Гн

 

А

с


Заломлення хвилі і світла

 

n21=sin a sin b

n21= u1

u2

n = c

uсеред

Формула тонкої лінзи

1 ± 1 = ± 1

df   F  
G = H = f    
h d  
     
           

D =1

F


 

Геометрична оптика

 

n21-відносний показник заломлення град  
α -кут падіння  
β -кут заломлення град  
υ1-швидкість світла в першому середовищі м/с  
υ2-швидкість світла в другому середовищі м/с  
c -швидкість світла в вакуумі м/с  
υcеред-швидкість світла в середовищі м/с  
n -абсолютний показник заломлення    
d -відстань від предмета до лінзи м  
f -відстань від лінзи до зображення м  
F -фокусна відстань лінзи м  
Г-збільшення лінзи м  
h -висота предмету м  
H -висота зображення м  
D -оптична сила лінзи м  

Хвильова оптика

Інтерференція хвилі і світла d -різниця ходу м  
умова максимуму Dd = 2k l      
       
  l      
умова мінімуму Dd = ( 2 k +1) λ -довжина хвилі м  
 
Дифракція хвилі і світла d -період дифракційної гратки    
максимум м  
dsinφ= φ-кут спостереження град  
         

 


мінімум

 

d sin j =(2 k +1) l2

Теорія відносності


 

Правила зміщення

 

ZA X ®24 He + AZ--42Y

 

α розпад

 

ZA X ®-10 e + Z +A1Y

 

β розпад

 

Основи ядерної фізики

 

N -кількість радіоактивних ядер,що нерозпалися в момент часу t

N0-кількість радіоактивних ядер,що нерозпалися в момент часу t = 0

 

T -період піврозпаду

 

А –атомне число

 

Z –зарядове число

 

Eзв-енергія зв'язку атомного ядра

 

Z -кількість протонів у ядрі N -кількість нейтронів в ядрі тя–маса ядра те-маса електрона Езвенергія зв’язку

Епит -питомаенергія зв’язку


 

с

 

 

МеВ

 

а.о.м а.о.м МеВ МеВ


 

 

 

Основні формули

 

З шкільного курсу фізики


 

 

2010-2011 í.ð.


 

Назва Величина, її визначення Одиниця  
вимірювання  
     

Основи кінематики


 

Нерівномірний рухx = x0+ Sx

 

y = y0+ S y

uмит =limDS

Dt ®0 Dt

ucep = S1 + S 2 + ... + Sn

t1+ t 2+...+ tn ur

ucep = S

t


 

 

υмит-миттєва швидкість; м/с
υсер-середня шляхова швидкість; м/с
t -час; c
υсер-середня швидкість переміщення; м/с
х -координата м
х –початкова координата м
S-переміщення. м

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.226.245.48 (0.072 с.)