ТОП 10:

Закони збереження в механіці 

Імпульс тіла


 

м/с м/с2

 

м

 

кг

 

Н

 

Н

 

Н

 

м

 

Н·м

 

Н

 

Н·м


 

ur r p = mu

 

 

Закон збереження імпульсу

 

uur uur uur

p1+ p 2+... p n = const

 

(для безлічі тіл замкненої

 

системи);

ur uur ur uur

m1u1+ m2 u 2= m1u1¢ + m2 u2¢


ur

p -імпульс тіла(кількість руху);

 

m -маса тіла;

r

u -швидкість тіла.

 

uur uur uur

p1, p 2, pn -імпульси тіл замкненої системи;

 

ur uur

m1u1, m2 u2імпульси тіл до взаємодії;

 

ur uur

m1u1¢, m2 u2¢-імпульси тіл після взаємодії.


кг × м

с

 

кг м/с

 

кг × м

с

 

кг × м

с

 

кг × м

с


 

Механічна робота

 

A = F·S·cosα;

A = E2 E 1= E

 

Потужність


 

F -модуль сили,що діє на тіло; S -модуль переміщення;

 

α- кут між напрямом сили і переміщенням; A -робота сталої сили;

E -зміна енергії.


 

Н

 

м

 

рад

 

Дж

Дж


 

N = A           N -потужність;  
t     F -модуль сили тяги;  
         
N = Fu cos a u -модуль швидкості руху тіла;  
Кінетична і потенціальна енергія        
                  Eк-кінетична енергія;  
      mu2     m -маса тіла;  
Ek =               u -швидкість тіла;  
         
            Eп-потенціальна енергія;  
Eп= mgh      
    g -прискорення вільного падіння;  
Теорема про кінетичну енергію h -різниця висот.  
А -робота тіла;  
  mu 2 mu2  
A =       - початкова і кінцева швидкості тіла.  
  -   u u  
               
                   

 

Вт

Н

 

м/с

 

Дж

 

кг м/с

 

Дж м/с2

м

 

Дж

 

м/с


 


 
 
E =3 kT
Потенціальна енергія пружно деформованого тіла    
    kx2     Eп-потенціальна енергія пружно- Дж  
En =     деформованого тіла;  
    k -коефіцієнт жорсткості тіла; Н/м  
         
            x -абсолютне видовження. м  
Закон збереження енергії в механіці    
Eп1+ Eк1 = Eк2 + Eп2 Eк-кінетична енергія; Дж  
             
            Eп-потенціальна енергія. Дж  
Коефіцієнт корисної дії h -ККД; %  
h = Ak        
      Aк-корисна робота; Дж  
A3      
      Aз-затрачена робота Дж  
             

 

Гідростатичний тиск

 

p рgh

 

Закон сполучених посудин

 

h1 = r2 h2 r1

Гідравлічний прес

F1 = S2

F2 S1

Закон Архімеда

 

FApgVт


Механіка рідин та газів

 

ρр - густина рідини; кг/м3
g -прискорення вільного падіння; м/с2
h -висота стовпа рідини; м
р -тиск рідини на глибині h. Па
h1, h2 - висоти стовпів рідини в стані спокою; м
ρ1, ρ2 - густини рідин. кг/м3
F1, F2-сили,що діють на поршні; Н
S1, S2 - площі цих поршнів. м2
ρp - густина рідини; кг/м3
g -прискорення вільного падіння; м/с2
Vт-об'єм зануреної частини тіла. м3

 

Кількість речовини

 

v = N   v = m  
N A M  
     
m = m0N,      

N = m N A

M


Основи молекулярно-кінетичної теорії

 

ν -кількість молів молекул(або іншихструктурних одиниць)

N -кількість частинок

 

NA= 6,02·1023моль-1-число Авогадро m -маса речовини

М -молярна маса

m0-маса молекули(атома)


 

моль

 

моль-1 кг кг/моль кг


Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії

p =   m n     p -тиск газу  
  u m -маса молекули(атома)  
   
            n -концентрація молекул  
                 
                 
p =                    
nE       u2 - середній квадрат швидкості молекул  
     
              ρ - густина газу  
                   
p = ru2       - середня кінетична енергія молекул  
  E  
     
                Т -абсолютна температура  
p = nkT             k = 1,38·10-23Дж/К-стала Больцмана  

Середня кінетична енергія руху молекул. Температура

E -середня кінетична k -стала Больцмана m -маса молекули


Па

 

кг

м-3

м22 кг/м3 Дж

 

К

 

Дж/К

 

Дж ж Дж/К кг


 


                                                          м22  
  E =   m0u             u - середній квадрат швидкості молекул  
                                            T -абсолютна температура або температура в К  
T = (t °C + 273,15) K кельвінах    
t = (T - 273,15) °C t -температура в градусах Цельсія °С  
Середня квадратична швидкість молекул    
                                                  υ-середня квадратична швидкість молекул м/с  
                                                          Дж  
u =         3kT   R -універсальна газова стала  
        К × моль  
              m0  
                        k -стала Больцмана  
                                                  Дж/К  
                  3RT    
u =         T -абсолютна температура К  
                M  
                          m -маса молекул кг  
Рівняння стану ідеального газу М-молярна маса кг/моль  
p -тиск газу Па  
                                                   
  pV = m   RT V -об'єм газу м3  
    m -маса речовини кг  
       
                        M                   n-кількість молів молекул газу моль  
pV = nRT  
        Дж  
  p1V1 =     p2V2   R -універсальна газова стала  
      К × моль  
    T1     T2 М-молярна маса  
                        кг/моль  
Газові закони T -абсолютна температура К  
p -тиск газу    
Закон Бойля-Маріотта Па  
  p1V1= p 2V2 V -об'єм газу м3  
Закон Гей-Люссака            
  V1 =   V2                                
    T2                              
  T1                       T -абсолютна температура К  
Закон Шарля  
           
    p1 =   p2                              
                                       
    T1               T2                   Основи термодинаміки    
                                                     
Внутрішня енергія ідеального одноатомного газу    
                                                  U -внутрішня енергія газу Дж  
                m               m -маса газу кг  
U =   RT М -молярна маса кг/моль  
            Дж  
            2 M R -універсальна газова стала  
U =         pV К × моль  
      T -абсолютна температура  
      К  
                                         
                                                  p -тиск газу Па  
                                                  V -об'єм газу м3  

Робота в термодинаміці


 

A = p V

A = m R DT

M

 

Кількість теплоти. Теплообмін

 

Q = cm(T2- T1) Q = rm

 

Q = Lm Q = qm


 

A -робота,що виконана над системою   Дж  
p -тиск газу   Па  
V -зміна об'єму газу   м3  
М -молярна маса кг/моль  
   
T1і T2-початкова і кінцева температури тіла   К  
Q -кількість теплоти   Дж  
c -питома теплоємність   Дж    
  кг × К  
     
         

 


 

Перший закон термодинаміки

 

U = A' + Q

 

Q = U + A

 

ККД теплового двигуна

 

h = A¢ Q1

h = Q1 - Q2

Q1

 

Відносна вологість повітря

 

 

j = p ´ 100% = r ´100%  
  r    
  p    
       

 

 

Поверхневий натяг

 

 

s = F l

h = 2s r gr

 

Закон Гука

 

 

s = E e

(Fпр)x = –kx

 

e = x x0

s = Fпр

S


 

m -маса речовини кг  
r -питома теплота пароутворення Дж/кг  
L -питома теплота плавлення Дж/кг  
q -питома теплота згоряння палива Дж/кг  
U -зміна внутрішньої енергії Дж  
Q -кількість теплоти Дж  
A' -робота зовнішніх сил над газом Дж  
A -робота газу над зовнішніми тілами Дж  
A' -корисна робота Дж  
η -ККД %  
Q1-кількість теплоти,яку одержало робоче Дж  
тіло від нагрівника  
   
Q2-кількість теплоти,яку віддало робоче тіло Дж  
холодильнику  
   
φ -відносна вологість %  
p-парціальний тиск водяної пари Па  
p0-тиск насиченої водяної пари Па  
ρ -густина ненасиченої водяної пари при кг/м3  
даній температурі кг/м3  
ρ0-густина насиченої водяної пари  
s - коефіцієнт поверхневого натягу Н/м  
F -сила поверхневого натягу Н  
l -довжина периметру змочування м  
h -висота підняття або опускання рідини в м  
капілярі  
кг/м3  
ρ -густина рідини  
r -радіус капіляру м  
g -прискорення вільного падіння м/с2  
Fпр-сила пружності матеріалу Н  
(Fпр)x - проекція сили пружності матеріалу на H  
вісь Оx  
   
E -модуль Юнга Па  
S -площа поперечного перерізу тіла м2  
x0-початкова довжина тіла м  
x -абсолютна деформація м  
k -коефіцієнт жорсткості Н/м  
ε- відносне видовження    
σ -механічна напруга Па  

Електростатика

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.200.222.93 (0.017 с.)