ЗМ ІІ. Бельгійська та скандинавська література в кінці ХІХ – на початку ХХ століття.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЗМ ІІ. Бельгійська та скандинавська література в кінці ХІХ – на початку ХХ століття.Тема 3. „Синій Птах” Моріса Метерлінка як символістська драма.

Тема 4. П’єси Г. Ібсена як явище „нової драми” („Ляльковий дім” („Нора”), „Пер Гюнт”).

ЗМ ІІІ. Російська література кінця ХІХ – початку ХХ століття.

Тема 5. Психологічна проза О. Купріна. «Олеся», «Гранатовий браслет», «Суламіф».

Тема 6. Тема кохання в творчості І. Буніна.

ЗМ IV. Художній світ англійської літератури межі століть.

Тема 7. Роман Оскара Уайльда „Портрет Доріана Грея” як явище англійського естетизму.

Тема 8. Бернард Шоу – творець соціальної драми-дискусії („Пігмаліон”).

ЗМ V. Розвиток німецької та американської літератур в кінці ХІХ – на початку ХХ століття.

Тема 9. Література США кінця ХІХ – початку ХХ ст.. Марк Твен, О. Генрі, Джек Лондон.

Тема 10. Проблема митця в творчості Томаса Манна.

М2 – ПОЗА АУДИТОРНА, ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА

САМОСТІЙНА РОБОТА

 

спрямована на подальшу активізацію та удосконалення знань у річищі означеного предмету, читання та засвоєння автентичних художніх текстів. Настанова на характер і особливості поза аудиторної роботи надається студентам на індивідуальних консультаціях, передбачених для кожної групи.

До індивідуальної, поза аудиторної роботи належить: ведення читацьких щоденників з метою кращого засвоєння художніх текстів, розвиток естетичного почуття. Практична цінність даного виду робіт постає у можливості користування ними на практичних заняттях, під час складання сесії. Студентам запропонована наступна схема ведення читацького щоденника (див. Додаток 1), вивченнятворівнапам’ятьзгідно до запропонованого списку літератури (див. Додаток 2), написання реферату з запропонованої проблематики (див. Додаток 3), ведення словнику з термінологічного мінімуму. Зазначені поняття є кладовою підсумкової модульної контрольної роботи (див. додаток 4).

Даний модуль передбачає самостійну роботу студентів, яка здійснюється без безпосереднього керівництва викладача, але спрямовується та організовується ним на базі рекомендованої критичної літератури. Вона є особливою формою навчальної діяльності, під час реалізації якої засвоюється відповідна сукупність знань, навичок і умінь, розвивається така риса особистості суб’єкта навчання як самостійність.

Мета самостійної роботи полягає, головним чином, в читанні художнього твору, самостійному здобуванні інформації, яка в адекватному або в трансформованому вигляді становитиме зміст підготовлених та непідготовлених висловлювань студентів у формі діалогічного та монологічного мовлення в організованій викладачем навчально-комунікативній діяльності. В завдання самостійної роботи входить самостійне опрацювання художніх творів та їх критичний аналіз. Студентам пропонується наступний план самостійної роботи, завдання якого зосереджені на опануванні матеріалу, котрий є складовою підсумкової модульної контрольної роботи.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ (М2)

Тема 1. Концепція мистецтва в творчості Ніцше.

1. Тема аполоничного та діонісійського в філософії та естетиці Ніцше.

2. „Так промовляв Заратустра” Ф.Ніцше як „літературна притча”. Вплив Ф. Ніцше на європейську літературу кінця ХІХ – початку ХХ століття.

Література:

1. Аствацуров А. Три великие книги Фридриха Ницше // Ницше Ф. Стихотворения. Философская проза. СПБ., 1993.

2. Давыдов Ю.Н. Этика любви и метафизика своеволия: Проблемы нравственной философии. М., 1982.

3. Иванов Вяч. Маяковский, Ницше и Аполлинер // Иванов В.В. Избр.труды по семиотике и истории культуры. М., 2000. Т. 2.

4. Кропотов С.Л. Экономика текста в неклассической философии искусства Ницше, Батая, Фуко, Деррида. Екатеринбург, 1999.

5. Манн Т. Философия Ницше в свете нашего опыта // Манн Т. Собр. соч. М., 1961. Т. Х.

6. Ман П. де. Аллегории чтения: Фигуральный язык Руссо, Ницше, Рильке и Пруста. Изд-во Урал. ун-та, 1999.

7.Сурова О.Ю. Человек в модернистской культуре // Зарубежная литература второго тысячелетия. 1000 – 2000: Учеб. пособие; Под ред. Л.Г. Андреева. М., 2001.

8. Франк С. Ницше и этика «любви к дальнему» // Франк С. Соч. М., 1990.

9. Ясперс К. Ницше и христианство. М., 1994.

Тема 2. Гі де Мопассан – майстер реалістичної прози.

1. Новела „Пампушка” – художній дебют і „шедевр” (Стендаль) письменника: історія створення, система образів, композиція, майстерність пейзажу і психологічної деталі.

2. Своєрідність новелістики Мопассана: тематика, проблематика, художній стиль.

3. Роман „Любий друг”: образна система, морально-етична проблематика, традиції французької літератури у романі.

4. „Образ Жоржа Дюруа в романе Мопассана «Милый друг» и проблема отношения автора к герою.

5. Аналіз образу Дюруа (дод.5)

Література:

1. Божович В.И. Традиции и взаимодействие искусств: Франция, конец XIX – начало ХХ века. М., 1987.

2. Зарубежная литература ХХ века / Под ред. В.Н.Богословского, З.Т.Гражданской. – М.: Просвещение, 1979. – С.59-78.

3. Лущій С. Український „Любий друг”? // Слово і час. – 1998. - №7. – С.54-57.

4. Моруа А. Мопассан // Моруа А. От Монтеня до Арагона. М., 1983.

5. Розанов В. В. Один из певцов «вечной весны» (Мопассан) // Розанов В. В. О писательстве и писателях. М., 1995.

6. Татаринов В. Безумный зов плоти // Мопассан Ги де. Милый друг. М., 2001.

7. Толмачев В.М. Натурализм во Франции и творчество Эмиля Золя // Зарубежная литература конца XIX – начала XX века: Учеб. пособие; Под ред. В.М. Толмачева. – М., 2003.

Тема 3. Новаторство поезії Редьярда Кіплінга. Своєрідність трактування колоніальної теми у прозі. Анімалістика письменника.

1.Ідея «бремени белого человека» в творах Киплінга.

2.Героїчне і антигероїчне в творах Киплінга.

3.Поетична манера Киплінга.

4.Люди і тварини в прозі Киплінга.

Література:

1.Куприн А. И. Р.Киплинг: Смелые мореплаватели; Редьярд Киплинг./ В кн.: Куприн А. И. Собр. соч., М., 1973, т. 9, с. 81—84, 110—115;

2.Попова И.Ю. Поэзия Великобритании на рубеже веков: от позднего романтизма к поэтической революции // Зарубежная литература конца XIX – начала XX века: Учеб. пособие; Под ред. В.М. Толмачева. – М., 2003.

  1. Толмачев В.М. Неоромантизм и английская литература начала ХХ века // Зарубежная литература конца XIX – начала XX века: Учеб. пособие; Под ред. В.М. Толмачева. – М., 2003.
  2. Урнов М. В. Редьярд Киплинг / В кн.: Урнов М.В. На рубеже веков, М., 1970, с. 311-323.

Тема 4. Творчість Кнута Гамсуна: синтез імпресіоністичного стилю і неоромантичної естетики.

1. «Пан» – модерністський роман, природа і людина в ньому. Трактування проблеми любові.

2. Неоромантичні мотиви й імпресіоністична техніка письма.

3. Аналіз твору (тема, ідея, проблематика, конфлікт, можливі паралелі, додаток 5).

Література:

1. Горький М. Кнут Гамсун // http://maximgorkiy.narod.ru/OTH/knut.htm

2. Палиевский П. Кнут Гамсун в европейской культуре // Наш современник. –2001. – № 7.

3. Сергеев А.В. Скандинавский роман конца XIX века и творчество Кнута Гамсуна // Зарубежная литература конца XIX – начала XX века: Учеб. пособие; Под ред. В.М. Толмачева. – М., 2003.

СТРУКТУРА КУРСУ

 

  М1 (аудиторна робота)
ЗМ1 ЗМ2 ЗМ3 ЗМ4 ЗМ5
Тенденції розвитку французької прози та поезії кінця ХІХ століття. Лк № 1-3   Пр.зан.№ 1-2 Бельгійська та скандинавська література в кінці ХІХ – на початку ХХ століття. Лк № 4   Пр.зан.№ 3-4 Російська література кінця ХІХ – початку ХХ століття. Лк № 5-7   Пр.зан.№ 5-6 Художній світ англійської літератури межі століть.   Лк № 8 Пр.зан.№ 7-8 Розвиток німецької та американської літератур в кінці ХІХ – на початку ХХ століття. Лк № 9-10   Пр.зан.№ 9-10

Максимальна кількість балів за аудиторну роботу (М1)

Назва К-ть годин К-ть балів
ЗМ1 Тенденції розвитку французької прози та поезії кінця ХІХ століття.
ЗМ2 Бельгійська та скандинавська література в кінці ХІХ – на початку ХХ століття.
ЗМ3 Російська література кінця ХІХ – початку ХХ століття.
ЗМ4 Художній світ англійської літератури межі століть.
ЗМ5 Розвиток німецької та американської літератур в кінці ХІХ – на початку ХХ століття.
  Модульна контрольна робота
  Всього

Максимальна кількість балів за виконання поза аудиторної роботи (М2)

Діяльність К-ть годин К-ть балів
Вивчення текстів напам’ять  
2. Ведення читацького щоденнику.  
3. Реферат з теми або вузької проблематики.  
4. Словник з термінологічного мінімуму.  
  Всього  

Максимальна кількість балів за виконання самостійної роботи (М2)

Назва К-ть годин К-ть балів
Концепция искусства в творчестве Ницше.  
2. Гі де Мопассан – майстер реалістичної прози.  
3. Новаторство поезії Редьярда Кіплінга. Своєрідність трактування колоніальної теми у прозі. Анімалістика письменника.  
4. Творчість Кнута Гамсуна: синтез імпресіоністичного стилю і неоромантичної естетики.  
  Всього  

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ

М1 аудиторна робота М2 самостійна, індивідуальна робота Підсумковий контроль іспит Сума
50 балів 20 балів 30 балів 100 балів

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ:

90-100 балів – відмінно (А);

75-89 балів – добре (ВС);

60-74 – задовільно (DE);

35-59 – незадовільно з можливістю повторного перескладання (FX);

1-34 – незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F).

 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: опорні конспекти лекцій, методичні рекомендації, комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни.

 

ЛІТЕРАТУРА

Основна:

1. История зарубежной литературы конца ХІХ – начала ХХ века / Под ред. Л.Г.Андреева. – М.: Высшая школа, 1978. – 472 с.

2. Литература ХХ века. 1871-1917: Хрестоматия / Под ред.. Н.П.Михальской, Б.И.Пуришева. – М.: Просвещение, 1981. – 638 с.

3. Венгеров Л.М. Зарубіжна література. 1871-1973. Огляди і портрети. – К.: Вища школа, 1974. – 392 с.

4. Зарубежная литература ХХ века / Под ред. В.Н.Богословского, З.Т.Гражданской. – М.: Просвещение, 1979. – 351 с.

5. История зарубежной литературы ХХ века / Под ред. З.Т.Гражданской. – М.: Госучпедгиз, 1963. – 856 с.

6. Курс лекций по истории зарубежной литературы ХХ века / М.Елизарова, Н.Михальская. – М.: Высшая школа, 1965. – 803 с.

7. Попова И.Ю. Английский роман: от Т. Харди до Д.Г. Лоренса // Зарубежная литература конца XIX – начала XX века: Учеб. пособие; Под ред. В.М. Толмачева. – М., 2003.

8. Соловьева Н.А. От викторианства к ХХ веку // Зарубежная литература ХХ века: Учеб. / Под ред. Л. Г. Андреева. М., 1996.

9. Сурова О.Ю. Человек в модернистской культуре // Зарубежная литература второго тысячелетия. 1000 – 2000: Учеб. пособие / [Л.Г. Андреев, Г.К. Косиков, Н.Т. Пахсарьян и др.]; Под ред. Л.Г. Андреева. М., 2001.

10. Толмачев В.М. Рубеж XIX – XX веков как историко-литературное и культурологическое понятие // Зарубежная литература конца XIX – начала XX века: Учеб. пособие; Под ред. В.М. Толмачева. – М., 2003.

 

Додаткова:

1. Андреев Л.Г., Козлова Н.П., Косиков Г.К. История французской литературы. – М.: Высшая школа, 1987. – 412 с.

2. Бодлер Ш. Поезії // Всесвіт. – 1989. - №7. – С.138-150.

3. Божович В. И. Традиции и взаимодействие искусств: Франция, конец XIX – начало ХХ века. М., 1987.

4. Венгеров Л.М. Зарубіжна література. 1871-1973. Огляди і портрети. – К.: Вища школа, 1974. – С.7-23.

5. Гурмон Реми де. Стефан Малларме // Вопросы литературы. – 1990. - №4. – С.115-118.

6. Европейская поэзия ХІХ века. – М.: Худ. лит., 1977. – С.678-720 (том серии «Библиотека всемирной литературы»).

7. Косиков Г.К.Два пути французского постромантизма: символисты и Лотреамон // Поэзия французского символизма. Лотреамон. Песни Мальдорора / Составление, общая редакция, вступительная статья Г. К. Косикова. – М.: Изд-во МГУ, 1993. – С.5-62 .

8. Наливайко Д. Жах і екстаз життя (про Бодлера) // Всесвіт. – 1989. - №7. – С.137, 151-155..

9. Писатели Франции. – М.: Просвещение, 1964. – С.467-483 (Бодлер), С.560-568 (Верлен), 568-578 (Рембо).

10. Рубчак Б. Пробний лет // Розсипані перли. Поети „Молодої музи”. – К.: Дніпро, 1991. – С.18-25.

11. Символізм // Теорія літератури / Галич О. та інші. – С.401-405.

12. Французская поэзия конца ХІХ – начала ХХ века. Символизм // Зарубежная литература ХХ века / Под редакцией Л.Г.Андреева – М.: Высшая школа, 1996.

13. Ковбасенко Л.В. Відлік нової поезії починається з нового типу героя. Матеріали до вивчення творчості Ш.Бодлера // Всесвітня література... – 1999. - №1. – С.38-41.

14. Москалець О. Еволюція форми сонета у творчості Ш.Бодлера // Слово і час. – 1996. - №7. – С.43-48.

15. Ніколенко О.М. „Вже нічого більше – хочу тільки флейти”. Поезія П.Верлена // Зарубіжна література. – 2000. - №1. – С.45-49.

16. Орловська Н. Спокутування зла через мистецтво. Мотивний аналіз збірки Ш.Бодлера „Квіти зла” // Всесвітня література та культура. – 2000. - №12. – С.33-35.

17. Тучков С. Кольорова символіка в поезії А.Рембо // Зарубіжна література (газета). – 1998. - №23. – С.1-2.

18. Вольфович Т.Л. Творчество Мопассана. – М.: Высшая школа, 1962. – 50 с.

19. Зарубежная литература ХХ века / Под ред. В.Н.Богословского, З.Т.Гражданской. – М.: Просвещение, 1979. – С.59-78.

20. Лану А. Мопассан [биография]. – М.: МОСТЭПик, 1992. – 382 с.

21. Ги де Мопассан. Новеллы. – М.: Худ. лит., 1978. – 301 с.

22. Ги де Мопассан. Рассказы. – М.: Худ. лит., 1950. – 173 с.

23. Лущій С. Український „Любий друг”? // Слово і час. – 1998. - №7. – С.54-57.

24. Метерлинк М. Синяя птица: Пьесы. – К.: Молодь, 1988. – 256 с.

25. Борецький Л.М. Ключ до твору – в його символіці // Всесвітня література. – 1997. - №9. – С.39-42 .

26. Грабовський А.В. Людина – найвище божество // Зарубіжна
література. – 2002. - №3. – С.25-27 .

27. Ков’ях Т.В. У пошуках Синього Птаха // Всесвітня література. – 1997. - №9. – С.42-44 ).

28. Кореневич М. М.Метерлінк. „Синій птах” // Всесвітня література. – 1999. – №4.

29. Ніколенко О.М. „Нова драма” і символістський характер образів п’єси М.Метерлінка „Синій птах” // Всесвітня література. – 2000. - №9.

30. Рудаківська С.В. Вічний пошук щастя // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 1996. - №2, 3.

31. Соэп К. де Магд. Метерлинк и Чехов // Вопросы литературы. – 1995. - №1. – С.371-376.

32. Адмони В.Г. Генрик Ибсен. Очерк творчества. – М.: Художественная литература, 1989. – 272 с.

33. Ібсен Г. Драмы. Стихотворения. – М.: Художественная література, 1972. – 816 с. (вступ. статья В.Г.Адмони. Генрик Ибсен и его творческий путь. – С.5-22).

34. Ібсен Г. Вибране. – К.: Художня література, 1963. – 338 с.

35. Ибсен Х. Избранные сочинения. – М.-Л.: Госучпедгиз, 1951. – С.126-199, 237-268.

36. Ніколенко О.М., Стецько С.Д. Таємниця сімейного щастя // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 1997. - №11. – С.22-26.

37. Олексієнко О.Д. Розгляд твору на концептуальному рівні (Ібсен „Ляльковий дім”) // Всесвітня література. – 2000. - №4. – С.46-47.

38. Соколянський М. Незнаний Оскар Уайльд // Всесвіт. – 1998. - №7. – С.137-139.

39. Уайльд О. З листів, есе, інтерв’ю // Всесвіт. – 1998. - №7. – С.140-149.

40. Акройд П. Завещание О.Уайльда // Иностранная література. – 1993. - №11. – С.49 .

41. Парандовский Я. Алхимия слова. Король жизни. – М., 1990. – С.449-600.

42. Уайльд О. Поезії // Всесвіт. – 1992. - №10.

43. Уайльд О. Поезії в прозі // Всесвіт. – 1998. - №7. – С.150-154 .

44. Сурова О.Ю. Оскар Уайльд и символизм в Англии // Зарубежная литература конца XIX – начала XX века: Учеб. пособие; Под ред. В.М. Толмачева. – М., 2003.

45. Гражданская З.Г. Бернард Шоу. Очерк жизни и творчества. – М.: Просвещение, 1979. – 175 с.

46. Гладишев В.В. Композиція – головоломка? Композиція – дороговказ? Вивчення п’єси Б.Шоу „Пігмаліон” // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2001. - №1. – С.46-47.

47. Ильина Н. Эксперимент in vivo. Два урока по пьесе Б.Шоу «Пигмалион» // Всесвітня література та культура в середніх навчальних закладах України. – 2002. - №4. – С.16-19.

46.Павлов М. Феномен Шоу для українського читацтва. Коментар до перекладу „Пігмаліона” // Всесвіт. – 1999. - №11-12. – С.63-73.

47.Сорокіна Е. Театр Б.Шоу // Всесвітня література та культура в середніх навчальних закладах України. – 2002. - №4. – С.14-16.

48.Шоу Б. Пігмаліон // Всесвіт. – 1999. - №11-12. – С.7-63.

49. Урнов М.В. Вехи традиции в английской литературе. М., 1986.

 

Підписи авторів програми

 

 

Підпис завідувача кафедри

 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО КУРСУ

1.Общая характеристика литературного процесса к. Х1Х-н. XX в.в. Основные литературные направления, течения, школы.

2. Основные черты развития литературы Франции в к. XlX-н. XX в.в.

3. Основные черты развития литературы Англии в к. XlX-н. XX в.в.

4. Основные черты развития литературы Германии в к. XlX-н. XX в.в.

5. Основные черты развития литературы США в к. XlX-н. XX в.в.

6. Основные черты развития литературы России в к. Х1Х-н. XX в.в

7. Основные черты развития литературы Бельгии к. Х1Х-н.ХХ вв.

8. Творчество М.Метерлинка. «Театр молчания» («Слепые»). «Синяя птица» - философская сказка. Связь символисткой драмы М.Метерлинка с фольклором и романтической традицией.

9. Творчество Э.Верхарна. Образ Бельгии в сборниках «Фламандки» и «Монахи». Сборник «Города-спруты» – эпическая картина современного буржуазного города.

10. Творчество Г.Ибсена. Конфликт одаренной личности с косной средой в драме «Бранд». Традиции комедийной романтической сказки в «Пер Гюнте». Интеллектуальность и психологизм аполитической драмы «Кукольный дом».

11. Генрих Манн – реалист и сатирик. Роман «Верноподданный» - обличение предвоенной жизни немецкого бюргерства. Образ Дидериха Геслинга. Средства создания сатирического характера, особенности сатирической типизации, жанровое своеобразие.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.117.38 (0.014 с.)