Оцінка рентабельності та прибутковості підприємства.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Оцінка рентабельності та прибутковості підприємства.Співвіднош прибутку з авансованою вартістю або поточними витратами характеризує таке поняття, як рентабельність. У найзагальнішому понятті рентабельність означає прибутковість або дохідність вир-ва і реаліз всієї прод-ії (робіт, послуг) чи окремих видів її; дохідність підпр, організ-ій, установ у цілому як суб'єктів госп д; прибутк-сть різних галузей ек. Рентаб-сть безпосередньо зв'язана з отриманням прибутку. Однак її не можна ототожнювати з абсолютною сумою отриманого прибутку. Рентабельність — це відносний показник, тобто рівень прибутковості, що вимірюється у відсотках. Різні варіанти рішень, що приймаються для визнач прибутку, поточ витрат, аванс-ої вартості, для розрах рентаб-ті зумовлюють наявність значної к-сті показників рентаб-ті. Показники: 1)рент-сть (прибуток від реалізації прод., виручка від реаліз.); 2)рент-сть д (прибуток від реалізації прод., витрати на вир-во прод.); 3)рент-сть кап-лу (чистий прибуток, підсумок балансу нетто); 4)рент-сть кап-лу (чистий прибуток, середня величина власного кап-лу); 5)періодичність окупності кап-лу (середня величина власного кап-лу, чистий прибуток); 6)рентабельність підпр (прибуток, підсумок балансу), 7)рент-сть кап-лу (прибуток, власний кап-л).

127.Показники оцінки майнового стану підприємства (методика розрахунків і характеристика).

1. Сума господарських коштів, що їх підприємство має у розпорядженні = Підсумок балансу. Цей показник дає загальну вартісну оцінку активів, які перебувають на балансі підприємства. Зростання цього показника свідчить про збільшення майнового потенціалу підприємства.

2. Питома вага активної частини основних засобів = вартість акт частини О.Ф. : загальна вартість О.Ф. Згідно з нормативними документами під активною частиною основних засобів розуміють машини, обладнання і транспортні засоби. Зростання цього показника в динаміці — позитивна тенденція.

3. Коефіцієнт зносу основних засобів = Сума зносу : Початкова вартість О.Ф. Показник характеризує частку зношених основних засобів у загальній їх вартості. Використовується в аналізі як характеристика стану основних засобів. Доповненням цього показника до 100% (або одиниці) є так званий коефіцієнт придатності = залишкова вартість О.Ф. : Початкова вартість О.Ф.

4. Коефіцієнт оновлення основних засобів. = Вартість О.Ф., що надійшли : початкова вартість О.Ф. на кінець року. Показує, яку частину наявних на кінець звітного періоду основних засобів становлять нові основні засоби.

5. Коефіцієнт вибуття основних засобів. = початкова вартість О.Ф., що вибули : початкова вартість на початок періоду. Показує, яка частина основних засобів, з котрими підприємство почало діяльність у звітному періоді, вибула з причини зносу та з інших причин.


128.Показники фінансової стійкості та структури капіталу (методика розрахунків і характеристика).

Оцінка фін стійкості підпр має на меті об'єктивний аналіз величини та структури активів і пасивів підпр і визнач на цій основі міри його фін стабільності й незалежності, а також відповідності фін-госп д підпр цілям його статутної д.

1)Коефіцієнт концентрації власного кап (коефіцієнт незалежності = вл капітал : всього госп коштів.) хар-є частку власності самого підпр-ва у загальній сумі коштів, інвестованих у його діяльність. Чим більший цей коефіцієнт, тим незалежним від кредиторів є підпр-во. Доповненням до цього показника є коефіцієнт концентрації залученого (позикового капіталу). = залучений капітал : заг сума коштів. Сума обох коефіцієнтів дорівнює 1 (чи 100%).

2)Коефіцієнт фінансової залежності = госп кошти : власний капітал є зворотним до попереднього показника. Коли його значення наближається до 1 (чи 100%), це означає, що власники повністю фін-ють своє підпр-во.

3)Коефіцієнт маневреності власного кап-лу показує, яка частина власного капіталу використ для фін-ня поточної д, тобто є вкладеною в оборотні кошти, а яку частку капіталізовано.

4)Коефіцієнт довгострок вкладень = довгострок зобов’язання : (Осн. Ф. + інші позаоборотні активи) показує, яку частину основних коштів та інших позаобор активів профін-но зовнішніми інвесторами, тобто яка частина належить їм, а не власникам підпр-ва.

5)Коефіцієнт довгострок залучення позикових коштів = довгострок зобов’язання : (довгострок зобов’язання+ власний капітал) характеризує структуру капіталу. Зрост цього показника — негативна тенденція, яка означає, що підпр починає все сильніше залежати від зовнішніх інвесторів.

6)Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів(коефіцієнт заборгованості) =залучений(позичковий) капітал : сума власного капіталу.Зростання цього показника в динаміці також свідчить про посилення залежності підпр від кредиторів, тобто про зниження його фін стійкості.

Коефіцієнт фін залежності = госп-кі кошти : власний капітал.

Коефіцієнт власного капіталу = власні Обор. К. : загальна сума власного капіталу.

Коефіцієн структури залуч капіталу = довгострокові зобов’язання : структуру (заг суму) залуч капіталу.

Коефіцієнт інвестування = загальна сума власного капіталу : (Осн. Ф.+ інші позаоб активи).

Коефіцієнт покриття запасів і затрат = Власні обор кошти : заг сума запасів та затрат.

129.Показники ліквідності та платоспроможності (методика розрахунків і характеристика).

Ліквідність — це показник, який свідчить про те, як швидко підпр може продати активи й одержати гроші для оплати своїх зобов'язань.

1)Величина власних ОК (функц-чий кап-л) = поточні активи - поточні пасиви. Характеризує ту частину власного кап-лу підпр, яка є джерелом покриття поточних активів підпр (тобто активів, які мають період обороту менше ніж один рік). Цей розрах-вий показник залежить як від структури активів, так і від структури джерел коштів. Показник має особливо важливе значення для підпр-тв. Зростання цього показника в динаміці — позитивна тенденція. Осн і постійним джерелом збільш власних об коштів є прибуток.

2)Маневреність власних об коштів. = грошові кошти: власні ОК. Зрост цього показника в динаміці — позитивна тенденція.

3)Коефіцієнт загальної Л (покриття). = поточні активи : поточні зобов’язання. Хар-є співвіднош поточних активів і поточних зобов'язань. Для норм функц-ня підпр цей показник має бути більше за одиницю. Зростання його — позитивна тенденція. Орієнтовне значення показника встановлює підпр самостійно. Воно залежатиме від щоденної потреби підпр у вільних грошових ресурсах.

4)Коефіцієнт швидкої Л. = (грошові кошти + кошти в розрахунках + інші активи): загальна сума поточних зобов’язань. Він аналогічний коефіцієнту покриття, але обчислюється за вужчим колом поточних активів (з розрахунку виключ найменш ліквідну їх частину — виробничі запаси). Кошти, які можна отримати у разі вимушеної реаліз-ії вир-их запасів, можуть бути суттєво меншими за витрати на їх придбання.

5)Коефіцієнт абсолютної Л ("платоспроможності}. = гр кошти : поточні зобов’язання. Він є найбільш жорстким критерієм Л підпр і показує, яку частину короткострок зобов'язань може бути за необхідності погашено негайно. Рекомендована нижня межа цього показника— 0,2.

6)Частина власних ОК у покритті запасів. = Власні ОК: запаси і затрати. Це вартість запасів, яка покривається власними ОК. Має велике знач для підпр торгівлі. Рекомендована нижня межа цього показника — 50%

7)Коефіцієнт покриття запасів. Розрах як спів величини стабільних джерел покриття запасів і суми запасів. Якщо знач цього показника менше за одиницю, то поточний фін стан підпр вважають недостатньо стійким.

8)Доля Обор. К в заг сумі активів = поточні активи : загальна сума господарських коштів.

130.Показники ділової активності (методика розрахунків і характеристика).

Показники цієї групи хар-ють результати і ефективність поточної і основної вир-ої д. Оцінка ділової активності на якісному рівні може бути отримана в результаті порівняння діял-ті даного під-ва з спорідненими по сфері використ капітала під-ми. Такими якісними критеріями виступають: а)широта ринку збуту продукції; б)наявність продукції, що експорт-ся; в)репутація п-ва, що вираж-ся у наявності відомих клієнтів, сприяючого іміджу, престижності фірми. Кількісна оцінка проводиться за допомогою групи коеф-ів оцінки оберт кап-лу, які хар-ть наскільки швидко використ-ний п-вом кап-л в цілому і окремі його ел-ти оберт-ся в процесі його госп діял-ті.

1) Коефіцієнт обертання всієї суми активів - хар-є наскільки швидко сформовані активи оберт-ся в процесі госп д п-ва. [Виручка від реаліз прод-ії : середньо-загальна сума активів балансу];

коефіцієнт оберт кредит-ої заборг-ті [затрати на в-во прод-ії : середню кредит-ку заборг-ть];

коефіцієнт оберт- дебіторської заборг-ті [виручка від реаліз-ї прод-ії : середню дебіт-ку заборг-сть];

коефіцієнт оберт мат вир-их запасів [затрати на в-во прод-ії : середні вир-чі затрати];

Період оберт деб-ї заборг-ть[дні][360 : Коеф-т обертання дебіт-ої заборг-ті];

період оберт кред заборг-ті [360 : коефіцієнт оберт кредит-ої заборг-ті];

період оберт вир-их запасів [360 : коефіцієнт оберт мат вир-их запасів];

тривалість операц-го циклу [період обертання деб-ї заборг-ті + період обертання вир-их запасів];

тривалість фін циклу [тривалість операц-го циклу - період оберт кредит-ої заборг-ті];

коефіцієнт оберт-ня власного капіталу [виручка від реалізації : середня величина власного кап-лу].Последнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.234.169 (0.006 с.)