ТОП 10:

Розділ 5.Проектування комунікацій на підприємствіТаблиця 14

Комунікації у ТзОВ “Молочник

Види комунікацій Характеристика конкретних видів комунікацій Приклади використання інформації при різних видах комунікацій Приклади застосу-вання документів при здійсненні ко-мунікацій
1) За сферою охоплення:
Між організацією та зовнішнім середовищем Здійснюється обмін інформацією між організацією та споживачами, постачальниками, державою, політичною системою Позитивні відгуки клієнтів Відбувається передача інформації усно у формі звітів тощо.
2.Організаційні
Від вищих рівнів управління до нижчих Передається інформація про планові завдання, зміни у діяльності організації, нововведення. Директор інформує про зміну режиму роботи підприємства Передається у вигляді службової записки.
Від нижчих рівнів управління до вищих Передається інформація про недоліки у роботі, прохання, пропозиції, рекомендації Вимога робітників змінити режим роботи підприємства. Передається у вигляді службової записки
Між різними підрозділами Передається інформація стосовно конкретних взаємозалежних сфер, параметрів, завдань виробничого господарського процесу Інформація про впровадження нової технології.   Може передаватися усно або письмово.
Між менеджером і його підлеглими (робочою групою) Передається інформація про конкретні завдання, що стоять перед робочою групою керівника, зміну технологічної роботи групи очікувані зміни у структурі групи. Вирішення проблеми про кредиторську заборгованість Інформація передається у письмовій формі.
Міжособистісні Передається службова виробничо-господарська спеціалізована, фінансова інформація між різними працівниками в межах організації Інформація про потужність і ефективність нового підприємства-конкурента. Поширюється в усній формі при спілкуванні працівників.
2) За способом виникнення:
формальні Передається офіційна інформація організаційними комунікаційними каналами в межах організації Директор і заступник з економічних питань вирішують питання про кредиторську заборгованість Поширюється в усній формі при спілкуванні працівників.
неформальні Передається інформація між працівниками організації неофіційно Директор радиться з заступниками про кандидата на вакантну посаду Приватна розмова
3) За способом здійснення:
вербальні Словесні комунікації Заступник директора з економіки повідомив про розроблені плани підприємства на майбутнє -
невербальні Несловесні комунікації Директор власним виразом обличчя виявив незадоволення стосовно плану заступника директора з економіки -
           

 
 

 


Відправник вибирає канали і способи передачі повідомлення. Заступник з економічних питань особисто передає бізнес-план директору.

 

 
 


Зворотний

Отримувач декодує повідомлення (ідею), перетворюючи символи відправника в думки Директор опрацьовує інформацію
звя’зок

 
 

 


Рис. 5. Графічна модель комунікаційного процесу у ТзОВ”Молочник”

Шуми: завантаження директора іншою роботою.

Зворотній зв’язок: директор видає наказ про виділення коштів і закупку необхідного обладнання.

 

 

 


 

Рис 8. Діаграма, що відображає частку кожного виду продукції в загальному виробництві.


 

1 – робоче крісло;

2 – робочий стіл

3 – комп’ютер;

4 – телефон;

5 – принтер;

6 – сканер;

7 – факс;

8 – бар;

Рис 9. Топограма кабінету директора.

 

 

Розділ 6.ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ ГРУПАМИ ПРАЦІВНИКІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ

Таблиця 13

Особливості формальних груп

Характеристика груп працівників Кома-ндна група Цільова група Комі-тет з усунен-ня браку Бюджетний комі-тет Цільо-ва група (техно-лог) Цільо-ва група Цільова група Цільова група Спеціальний комі-тет Цільова група Цільова група Цільова група Цільова група
Склад Ди-рек-тор і його заступни-ки Адміністратив-но-госпо-дарсь-кий відділ. Працівники планово-виробничого відділу Дирек-тор,заступник з еконо-мічних питань Заступник з вироб-ництва, планово-виробничий відділ Начальник та працівники відділу реалізації Заступник з загальних питань, начальники цехів Планово-еконо-мічний відділ Заступник з АГЧ, начальник складу Начальник і працівники планово-виробничого відділу Майстри Працівники цехів по виготовлені йогуртів, кефірів Цехи прийому і стерелізації молока
Чисельність
Характеристи-ка зв’язків Горизон-таль-ні і вер-тикальні Гори-зонталь-ні Горизонталь-ні Горизонтальні верти-кальні Горизонтальні верти-кальні Горизонтальні Горизонтальні верти-кальні Горизонтальні верти-кальні Горизонтальні верти-кальні Горизонтальні верти-кальні Горизонтальні верти-кальні Горизонталь-ні Горизонталь-ні
Мотиви виникнення Спі-льне вирі-шен-ня пи-тань, що сто-су-ють-ся стра-тегіч-ної спря-мованості підп-риєм-ства з ура-хува-нням прог-нозова-них умов та результа-тів ді-яль-ності Здійсне-ння обліку госпо-дарсь-ких опе- рацій, формува-ння фінансо-вої стастати-стичної звітно-сті, форму-вання сис- теми збору, накопи-чення, зберіга-ння та аналізу інформації щодо фінансово-господарської діяльності органі-зації. Спільне вирішення питань, що сто-суються якості продукції, умов її виготовлення. Управління процесами оформлення необхідної документації. Здійснює керівництво роботою з економічних питань. Шукає нові джерела сировини, вивчає досягнення НТП, вирішує питання, пов’язані з виробничим процесом, розробляє технологію, слідкує за якісним та кількісним складом обладнання тощо. Проводить гуртову і роздрібну торгівлю продукції підприємства. Виконують процеси дослідження ринків, пошуку постачальників, споживачів, посередників. Займається питаннями з якості продукції. Розробка і обгрунтування перспективних та поточних планів, координація розробки прогресивної технології і нової техніки, аналіз господарської діяльності. Замаються вивченнм питання крадіжки на складі. Займаються розробкою нової технології. Надають цінні вказівки працівникам цехів, розробляють програму їх ознайомлення з новим обладнанням. Діляться враженнями та досвідом діяльності. Вивчають проблему нестачі молока.
Заходи підвищення ефективності Кабінет для нарад, сучасне інформаційне забезпечення, застосування сучасних технологій, організація спільного відпочинку. Доступ до правової національної бази, наявність окремого приміщення, засто-сування програмного забезпечення для ведення бухгалтерського обліку Застосування нових приладів для визначення якості сировини і про-дукції. Кабінет для нарад, сучасне інформаційне забезпечення, застосування сучасних технологій, організація спільного відпочинку. Доступ до правової національної бази, наявність окремого приміщення, засто-сування програмного забезпечення для ведення бухгалтерського обліку Застосування нових приладів для визначення якості сировини і про-дукції. Кабінет для нарад, сучасне інформаційне забезпечення, застосування сучасних технологій, організація спільного відпочинку. Доступ до правової національної бази, наявність окремого приміщення, засто-сування програмного забезпечення для ведення бухгалтерського обліку Застосування нових приладів для визначення якості сировини і про-дукції. Кабінет для нарад, сучасне інформаційне забезпечення, застосування сучасних технологій, організація спільного відпочинку. Доступ до правової національної бази, наявність окремого приміщення, засто-сування програмного забезпечення для ведення бухгалтерського обліку Застосування нових приладів для визначення якості сировини і про-дукції. Застосування нових приладів для визначення якості сировини і про-дукції.

*сірим кольором виділено раціональні групи

Фактична кількість формальних групп-8, планується збільшення до 13.

Таблиця 14Последнее изменение этой страницы: 2016-08-01; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.239.102 (0.007 с.)