ТОП 10:

Знайдіть одну правильну відповідь1. Лист установи „УНДІАСТ” направлений як лист-відповідь ректору Київського державного технічного університету будівництва й архітектури (КДТУБйА) через:

а) 5 днів;

б) 8 днів;

в) 11 днів;

г) 15 днів.

2. Рішення стосовно виготовлення проектно-кошторисної документації прийнято ректором КДТУБйА після створення листа:

а) на 2й день;

б) на 5й день;

в) на 8й день;

г) на 10й день.

 

3. Час відведений для виготовлення проектно-кошторисної документації становить:

а) 1 місяць;

б) 2 місяці;

в) 3 місяці;

г) 4 місяці.

4. Текст листа організації „УНДІАСТ” надруковано:

а) у день його внутрішньої реєстрації;

б) за один день до його внутрішньої реєстрації;

в) за два дні до його внутрішньої реєстрації;

г) за три дні до його внутрішньої реєстрації.

5. Виготовлення необхідної документації у КДТУБйА здійснено:

а) раніше зазначеного терміну;

б) точно в зазначений термін;

в) після зазначеного терміну;

г) через один день після зазначеного терміну.

6. Відмітка про виконання документа у КДТУБйА зроблена:

а) у той самий день коли була виготовлена документація;

б) до моменту виготовлення проектної документації;

в) після виготовлення проектної документації;

г) через один день після виготовлення проектної документації.

7. Зовнішня реєстрація службового листа здійснена:

а) в день внутрішньої реєстрації;

б) на третій день після внутрішньої реєстрації;

в) на п’ятий день після внутрішньої реєстрації;

г) на восьмий день після внутрішньої реєстрації.

8. Рішення стосовно виготовлення проектно-кошторисної документації прийнято ректором КДТУБйА:

а) у день отримання листа-прохання;

б) на другий день після отримання листа-прохання;

в) на третій день після отримання листа-прохання;

г) на четвертий день після отримання листа-прохання.

9. На службовому листі реквізити-адресата розміщені таким способом:

а) поздовжнім;

б) кутовим;

в) центровим;

г) жодної правильної відповіді.

10. Безпосереднім виконавцем службового листа є:

а) Варська;

б) Коваленко;

в) Тесленко;

г) жодної правильної відповіді.

11. Довідка – це документ, в якому:

а) викладаються певні питання, додаються висновки;

б) містить опис та підтвердження тих чи інших фактів;

в) викладається інформація про ситуацію;

г) викладаються висновки та пропозиції.

12. Чи доцільно у тексті довідки особистого характеру вживати звороти типу “дійсно вчиться”, “дійсно проживає”:

а) так;

б) ні;

в) в окремих випадках;

г) в особливих випадках.

13. Доповідна записка – документ, який містить:

а) інформацію про ситуацію, факти, явища;

б) висновки, пропозиції;

в) підтвердження фактів;

г) варіанти а) і б).

14. Доповідну записку потрібно оформити на загальному бланку установи з підписом керівника:

а) у випадку, коли вона внутрішня;

б) у випадку, коли вона зовнішня;

в) у будь-якому випадку;

г) лише в строго передбачених випадках .

15. Пояснювальна записка:

а) з’ясовує зміст певних положень;

б) підтверджує ті чи інші факти;

в) висловлює думку з приводу якої-небудь роботи;

г) викладає висновки та пропозиції.

16. У стислих протоколах:

а) усі виступи записано дослівно;

б) містяться виступи доповідачів;

в) фіксуються лише ухвали;

г) містяться виступи окремих доповідачів.

17. Протокол – це документ, в якому:

а) підтверджуються факти;

б) фіксується час, місце, мета проведення зборів;

в) повідомляється про ситуацію, яка складається;

г) підтверджуються певні положення.

18. Позиції протоколу формуються так:

а) обговорили, прийняли рішення;

б) слухали, виступили, ухвалили;

в) виступили, обговорили, прийняли рішення;

г) виступили, ухвалили.

19.Слово “СЛУХАЛИ” у протоколі оформляють так:

а) пишуть в одному рядку з цифрою, що позначає порядок

питання, і ставлять двокрапку;

б) пишуть у наступному рядку з цифрою, що позначає порядок питання, і ставлять двокрапку;

в) пишуть в одному рядку з цифрою, що позначає порядок питання, і ставлять крапку з комою;

г) варіанти а), б) і в).

20. Службові листи служать засобом:

а) передачі розпорядження;

б) спілкування з установами та приватними особами;

в) пояснення причин певного факту;

г) варіанти а), б) і в).

21. Текст службового листа повинен висвітлювати:

а) два-три питання;

б) одне-два питання;

в) тільки одне питання;

г) тільки два питання.

22. Тон службового листа повинен бути:

а) пасивним;

б) активним;

в) нейтральним;

г) наказовим.

23. У тексті службового листа такі вирази, як “напевне”, “як і раніше”, “як відомо”:

а) рекомендується уникати;

б) бажано використовувати;

в) обов’язково слід використовувати;

г) використовувати на власний розсуд.

24. Якщо лист є відповіддю, то той, хто її надсилає:

а) вказує назву адресата ініціативного листа;

б) вказує дату і номер ініціативного листа;

в) вказує прізвище та ініціали керівника підприємства, яке видало ініціативний документ;

г) вказує прізвище виконавця ініціативного листа.

25. Словами “Надсилаємо”, “Повертаємо”, “Додаємо”, та ін. починають:

а) листи-повідомлення;

б) листи-нагадування;

в) супровідні листи;

г) варіанти а) і б).

26. Супровідним листом називається документ, який:

а) інформує адресата про направлення до нього доданих до листа документів;

б) містить повідомлення про отримання якого-небудь відправлення;

в) містить вказівку про наближення терміну певного зобов’язання;

г) містить вказівку про закінчення терміну певного зобов’язання.

27. Лист-запрошення адресується:

а) тільки конкретній особі;

б) тільки закладам;

в) як конкретній особі, так і закладам;

г) тільки керівнику підприємства.

28. Спонукати адресата скористатися певними послугами є метою:

а) листа-повідомлення;

б) рекламного листа;

в) листа-нагадування;

г) листа-запрошення.

29. Форма третьої особи при складанні гарантійного листа вживається лише тоді, коли:

а) листа адресовано певній організації;

б) листа адресовано до конкретної особи;

в) листа адресовано чи певній організації , чи конкретній особі;

г) листа адресовано керівнику підприємства.

30. Зміст документа залежить від ініціативного листа у:

а) гарантійному листі;

б) листі-підтвердженні;

в) листі-відповіді;

г) листі-повідомленні.

31. У тексті телеграми знаки №, - (мінус), + (плюс), 0 (нуль), % (відсоток), цифри пишуться:

а) словами повністю;

б) словами скорочено;

в) абревіатурою;

г) варіанти а), б), в).

32. Розділові знаки у вигляді “крп”, “км” у тексті телеграм:

а) завжди вживаються;

б) не вживаються;

в) вживаються тоді, коли вони впливають на зміну змісту;

г) вживаються в окремих передбачених випадках.

33. Службові телеграми пишуть у:

а) одному примірнику;

б) двох примірниках;

в) трьох примірниках;

г) чотирьох примірниках.

34. Постанови приймаються:

а) Верховною Радою України;

б) Кабінетом міністрів України;

в) керівниками підприємства;

г) адміністрацією підприємства.

35. Ухвала – це правовий акт, який приймається:

а) Кабінетом міністрів України;

б) Верховною Радою України;

в) місцевими радами;

г) керівником підприємства.

36. Постанову підписують:

а) голова колегіального органу;

б) керуючий справами (секретар);

в) в одних випадках голова, в інших – секретар;

г) варіанти а) і б).

 

37. Ухвали бувають:

а) первинні і вторинні;

б) нормативні та індивідуальні;

в) стандартні та індивідуальні;

г) варіанти а) і в).

38. Розпорядження, яке адресується для громадян та організацій є:

а) необов’язковим;

б) обов’язковим;

в) рекомендаційним;

г) інформативним.

39. Накази видаються:

а) керівником підприємства;

б) адміністрацією підприємства;

в) керівниками колегіальних органів державного управління;

г) варіанти б) і в).

40. Наказ – це розпорядчий документ, що видається на правах:

а) колегіальності;

б) єдиноначальності;

в) колегіальності або єдиноначальності;

г) і колегіальності, і єдиноначальності.

41. Ініціативний наказ видається:

а ) при реорганізації або ліквідації структурних підрозділів;

б) для оперативного впливу на процеси;

в) при аналізі результатів діяльності установ;

г) варіанти а) і б).

42. Констатаційна частина тексту наказу містить такі елементи:

а) переказано основні факти;

б) викладено мету видання наказу;

в) вказано причину видання наказу;

г) варіанти а) і б).

43. Словом ”НАКАЗУЮ” починають:

а) вступну частину наказу;

б) розпорядчу частину наказу;

в) заголовок до тексту;

г) констатаційну частину наказу.

44. Пасивна форма тексту наказу вживається тоді, коли:

а) фактові надається більше значення, ніж особі;

б) особі надається більше значення, ніж фактові;

в) вказується на ініціатора певної дії;

г) вказується на виконавця певної дії.

45. Значна за кількістю пунктів розпорядча частина наказу може оформлятися у вигляді :

а) діаграми;

б) графіка;

в) таблиці;

г) гістограми.

46. Наказ підписує:

а) лише перший керівник установи;

б) перший керівник установи і його заступник;

в) перший керівник установи і головний бухгалтер;

г) головний бухгалтер.

47. На основі доповідних записок керівників структурних підрозділів, заяв громадян, протоколів колегіальних органів складають:

а) накази із загальних питань;

б) накази з особового складу;

в) накази з питань основної діяльності;

г) варіанти а) і в).

48.Положення – це правовий акт, який регулює діяльність:

а) підприємств і організацій;

б) державних органів;

в) органів місцевого самоврядування;

г) товариств.

49.При адресуванні заяви до тієї організації, де працює автор, домашню адресу:

а) треба вказувати;

б) не треба вказувати;

в) не має значення;

г) вказувати лише в окремих випадках.

50. Чи додається у заявах про прийняття на роботу обґрунтування прохання (доказ)?:

а) ні;

б) так;

в) в окремих випадках;

г) не має значення.

51. У заголовку до тексту в наказах з особового складу пишуть:

а) “По кадровому складу”;

б) “З особового складу”;

в) варіанти а) і б);

г) “З кадрових питань”.

52. У наказах з особового складу констатаційна частина:

а) може упускатись;

б) не упускається;

в) завжди упускається;

г) завжди пишеться.

53. Окремі пункти наказу:

а) не можуть мати свої терміни вступу в силу;

б) завжди вступають в силу з моменту підписання наказу;

в) можуть мати свої терміни вступу в силу;

г) завжди вступають в силу з моменту видання наказу.

54. В автобіографії викладається:

а) опис моральних якостей працівника;

б) опис життєдіяльності;

в) дані про трудову діяльність;

г) опис ділових якостей працівника.

55. Текст заяви з кадрових питань має таку структуру:

а) вступ, доказ, закінчення;

б) закінчення і доказ;

в) висновок і доказ;

г) вступ і доказ.

56. Контрактом називається правовий документ, що засвідчує певну домовленість між:

а ) підприємством і працівником;

б) працівниками;

в) підприємствами;

г) варіанти б) і в).

57. Трудові угоди – це документи, що укладаються між організаціями і працівниками, які:

а) входять до складу цієї організації;

б) не входять до складу цієї організації;

в) входять до складу філіалу цієї організації;

г) варіанти а) і в).

58. Текст характеристики викладається від:

а) першої особи;

б) другої особи;

в) третьої особи;

г) варіанти а) і б).

59. Актом називається документ, який:

а) визначає згоду платника;

б) є терміновим зобов’язанням;

в) підтверджує будь-які установлені факти;

г) варіанти а) і б) .

60. Акт – це документ, який:

а) затверджується керівником установи;

б) не затверджується керівником установи;

в) затверджується керівником лише в окремих випадках;

г) затверджується головою державної адміністрації.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.215.196 (0.016 с.)