ТОП 10:

Методичні рекомендації щодо самостійного вивчення дисципліниСамостійність у надбанні знань передбачає володіння складними вміннями і навичками бачити смисл та мету роботи, організацію власної самоосвіти, вміння по-новому підходити до вирішуваних питань, пізнавальну і розумову активність і самостійність, здатність до творчості.

Самостійна робота студентів як засіб організації та виконання визначеної

пізнавальної діяльності поділяється на аудиторну та позааудиторну. Під час аудиторних занять студенти слухають лекцію, ведуть її запис, беруть участь у дискусіях або в обговоренні питань. Позааудиторна робота менш регламентована.

Головним документом, що регламентує аудиторну і позааудиторну роботу студентів є навчальний план зі спеціальності. Навчальним планом зі спеціальності 5.14010102 Ресторанне обслуговування, Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства і торгівлі передбачено

48 годин самостійної роботи студентів.

 

Тема 1. Класифікація документів у діловодстві

Самостійна робота 1

1. Документ як об’єкт діловодства, його соціальне значення і функції.

2. Характеристика класифікації сучасних ділових документів, основні параметри.

І. Прочитайте визначення документа. Яке з ви­значень, на вашу думку, є найбільш точним? Відповідь об­ґрунтуйте.

1. Документ — це матеріальний об’єкт, що містить у за­фіксованому вигляді інформацію, оформлений у заведеному порядку й має відповідно до чинного законодавства юридичну силу.

2. Документ — це результат відображення конкретної ін­формації на спеціальному матеріалі за визначеним стандар­том чи формою.

3. Документ — основний вид ділового мовлення; засіб фіксації певним чином на спеціальному матеріалі інформації про факти, події, явища об’єктивної дійсності та розумової діяльності людини.

4. Документ — основний вид ділового мовлення, що фік­сує та передає інформацію, підтверджує її достовірність, об’єктивність.

ІІ. Прочитайте визначення. З’ясуйте, які це види документів за класифікаційними ознаками.

• мають однакову форму та заповнюються в певній по­слідовності й за суворо визначеними правилами;

• виконуються в порядку загальної черги;

• створюються в кожному окремому випадку для роз­в’язання окремих ситуацій; їх друкують або пишуть від руки;

• створюються окремими особами поза сферою їх служ­бової діяльності;

• оформлені на папері, диску, фотоплівці, магнітній стрічці, перфострічці;

• створюються організаціями, підприємствами та служ­бовими особами, що їх представляють;

• мають чинність лише всередині тієї організації, де їх складено;

• є результатом спілкування установи з іншими устано­вами та організаціями.

ІІІ. Прочитайте текст. Визначте, який це документ: 1) за походженням; 2) за місцем виникнення; 3) за спрямуванням; 4) за найменуванням.

Міністерство освіти і науки України

Одеський національний університет Друкарні видавництва

імені 1.1. Мечникова “Освіта”

вул. Дворянська, 2 вул.Польова, 10

м. Одеса, 65026 м.Одеса, 65091

тел. 54-02-13

02.03.2011 №450

Про виготовлення бланків

індивідуальних планів роботи викладачів

 

Просимо виготовити бланки індивідуальних планів роботи викладачів на папері видавництва у кількості 1 (однієї) тисячі штук протягом II квар­талу 2011 року. Оплату гарантуємо.

 

Ректор (підпис) В. Г. Орищенко

Головний бухгалтер (підпис) Г. П. Бєлінська

ІV. Складіть речення із поданими словосполученнями. В яких документах їх можна використати?

Відповідно до постанови міністерства; відчуваючи гостру потребу; нагадуємо Вам; комісія для складання резолюції; після закінчення терміну повноважень; з багатьох причин; наказ по університету, як виняток.

V.Перекладіть українською мовою.

В любом случае; визирование документа; загодя побеспокоиться; лицевой счет; отпуск по болезни; приняться за работу; исполнительный документ; предпринимательская деятельность; доход с оборота; законо­дательство о труде; безналичный расчет; вакантная должность; введение закона; вступительный взнос; ввиду вышеизложенного; ввиду того, что; больничный лист.

VІ. Знайдіть помилки у поданих словосполученнях. Запишіть правильні варіанти.

Попадати в скрутне становище; згідно розпорядження; відповідно з постановою; виключення з правил; прийняти участь; повістка денна; дя­кую Вас; вести себе; прийняти заходи; особовий приклад; любе питання; згідно наказу.

VІІ. Складіть речення із поданими словами. Запам’я­тайте їх значення.

Відомість - відомість; об’єднання - об’єднання.

Довідка. Відомість - документ; відомість - звістка, популярність; об’єднання - організація; об’єднання - дія.

Література

1.ДСТУ 2392-94 Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення. - К.: 1996.

2. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери.- К.: 2001.- с.

3. Горбул О.Д. та ін. Ділова українська мова: Навч. Посіб. – К.: Знання, КОО, 2000.

4. Діденко А.Н. Сучасне діловодство. - К.: Либідь. - 1998.

5. Комова М.В. Діловодство. – Львів: Тріада, 2006.

6. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Українське ділове мовлення: Навч. посіб. - К.: Либідь, 1997. - 297 с.

7. Скібіцька Л. І. Діловодство. Центр навчальної літератури, 2006.

 

Запитання та завдання для самоперевірки

1. Назвіть основні завдання діловодства.

2. Охарактеризуйте основні поняття діловодства.

3. За якими ознаками класифікують документи в сучасному діловодстві? Назвіть їх.

4. На які групи поділяються документи за функціональним призначенням? Назвіть усі відомі вам групи.

 

Теми рефератів

1. Історія розвитку діловодства в Україні.

2. Організаційно-розпорядчі документи та їх роль в організації діяльності закладів ресторанного господарства.

3. Принципи формування системи документаційного забезпечення діяльності установи.

 

Написанню реферату передує самостійна робота студента в бібліотеці, підбор необхідної літератури за каталогами та складання плану. Також передбачається пошук літератури із застосуванням комп’ютерної мережи Інтернет.

Об’єм реферату повинен бути від 10 до 15 сторінок, шрифт 14 Times New Roman. Список використаної літератури є обов’язковим.

 

Тема 2. Нормативно-правова база організації сучасного діловодства в Україні

Самостійна робота 2

1. Державні документи, що забезпечують захист інформації, права особистості.

2.Державні документи, що забезпечують збереження конфіденційності інформації.

 

І. Поясніть значення термінів «діловодна служба», «конфіденційність», «доступність» та уведіть їх у речення.

ІІ. Доберіть з поданих у дужках потрібний іменник чи прикметник, поясніть свій вибір.

Приватна (е) (діло, справа), (на справі, ділі) довести щось, громадські (справи, діла), земельні (справи, діла), словом і (справою, ділом) допомагати, слухати (діло, справу), переглянути (діло, справу), тека зі (справами, ділами), (діло, справу) робити, (справами, ділом) сприяти, (діло, справа) Іваненка.

ІІІ. Знайдіть і виправте помилки. Поясніть, які норми сучасної української літературної мови порушено в поданих словосполученнях.

У відповідності до ст. 10 Конституції України; згідно чинного законодавства, у залежності від ухвали, по відношенню до представників бізнесу, не дивлячись на протести, у порівнянні з минулим місяцем.

Існуюче законодавство, вірна відповідь, приймати міри, тимчасово призупинити співпрацю з партнером.

 

Література

1. Закони України:

  • Закон України «Про інформацію» вiд 02.10.1992 № 2657-XII — zakon.rada.gov.ua
  • Закон України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» вiд 05.07.1994 № 80/94-ВР — zakon.rada.gov.ua
  • Закон України «Про державну таємницю» вiд 21.01.1994 № 3855-XII — zakon.rada.gov.ua
  • Закон України «Про захист персональних даних» вiд 01.06.2010 № 2297-VI — zakon.rada.gov.ua
2. Примірна інструкція з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади (Постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 р. № 1153).

3. Діденко А.Н. Сучасне діловодство. - К.: Либідь. - 1998.

4. Комова М.В. Діловодство. – Львів: Тріада, 2006.

5. Скібіцька Л. І. Діловодство. Центр навчальної літератури, 2006.

 

 

Запитання та завдання для самоперевірки

1. Назвіть основні чинні державні та галузеві стандарти України з питань діловодства.

2. Які державні документи забезпечують збереження конфіденційності інформації в умовах розширення використання мережі Інтернет?

 

Теми рефератів

Написанню реферату передує самостійна робота студента в бібліотеці, підбор необхідної літератури за каталогами та складання плану. Також передбачається пошук літератури із застосуванням комп’ютерної мережи Інтернет.

Об’єм реферату повинен бути від 10 до 15 сторінок, шрифт 14 Times New Roman. Список використаної літератури є обов’язковим.

 

1. Захист конфіденційних документів від несанкціонованого доступу.

2. Законодавчо-нормативне регулювання діловодства в Україні.Последнее изменение этой страницы: 2016-07-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.121.230 (0.009 с.)