ТОП 10:

Тема 13: Філософія історії (2 год.)План заняття:

Філософія історії: поняття, предмет, специфіка дослідження.

2. Основні підходи до розуміння філософії історії:

- вольтеріанський;

- геґельянський;

- позитивістський;

- шпенґлерівський.

3. Проблема історичного процесу в філософії:

А) Ідея вічного кругообігу: історія як розповідь (Геродот і Фукідід).

Б) Християнська ідея векторного розвитку: історія як самопізнання Духа (Августин).

4. Головні підходи до аналізу історії (формаційний, цивілізаційний). Співвідношення циклічності та поступовості в суспільному розвитку (Г.В.Ф. Гегель, К.Маркс, Н.Я. Данилевський, О. Шпенглер, А. Тойнбі).

5. Проблема сенсу історії. Роль особи в історичному процесі.

 

Література

.Джерела:

· Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. — М.: Мысль, 1990.

· Бердяев Н.А. Смысл истории. – М., 1990.

· Гегель Г.В.Ф. Лекции по философии истории. Введение. — С-Пб.: Питер, 1993.

· Дильтей В. Наброски к критике исторического разума // Вопросы философии, 1988 — №4.

· Ортега-і-Гассет. Бунт мас // Вибрані твори. — К.: Основи, 1994.

· Рікер П. Історія та істина. — К., 2001.

· Тойнбі А. Дослідження історії. — К., 1994.

· Франк С. Л. Философские предпосылки деспотизма // Вопросы философии, 1992. — №3.

· Франко І. Що таке поступ? — Збірка творів: У 50-ти т.т. — Т. 45. — К.: Знання.

· Фукуяма Ф. Конец истории? // Вопросы философии. - 1990. — №3.

· Хайек Ф. Дорога к рабству // Вопросы философии. - 1990. — №4.

· Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. - Ч.1: Гештальт и действительность. Введение. — М., 1993. — С. 128-188.

· Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М., 1991. – С. 29–58.

 

Додаткова література:

· Андрущенко В. П., Михальченко М. І. Сучасна соціальна філософія: Курс лекцій. — 2 вид., випр. й доп. — К.: Генеза, 1996.

· Барулин В. С. Социальная философия: Учебник. - Ч. 1, 2. — М.: Изд-во МГУ, 1993.

· Бойченко І. В. Філософія історії. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. — К.: Знання, 2000.

· Вільчинський Ю. Філософія історії: теорія взаємопроникнення часу і вічності. – К.: Поліграфкнига, 2009.

· Герасимчук А. А. Філософія: Курс лекцій: Навчальний посібник для вузів. – К., 1999.

· Добролюбська Ю.А. Філософія історії: типи та моделі. – О., 2010.

· Канке В. А. Философия. Исторический и систематический курс: Учебник для вузов. – М., 1998.

· Келле В. А., Ковальзон М. Я. Теория и история. Проблемы теории исторического процесса. – М., 1981.

· Князев В. Н. Человек и технология. – К., 1990.

· Лосев А. Ф. Бытие. Имя. Человек. – М., 1993. – С.200-310.

· Мамардашвили М. Как я понимаю философию. – М., 1990.

· Наука и культура. – М., 1991.

· О гуманизме в науке и культуре. – М., 1982.

· Оруэлл Дж. „1984“ и эссе разных лет. — М., 1989.

· Погорілий О. І. Соціологічна думка ХХ століття. – К., 1996.

· Рузавин В. И. Самоорганизация и организация в развитии общества // //Вопросы философии. – 1995. – № 8.

· Саух П. Ю. Філософія: навчальний посібник. – К., 2003.

· Спиркин А. Г. Философия: Учебник для вузов. – М., 1998.

· Тейяр де Шарден П. Феномен человека. – М., 1985. – С. 73–169.

· Философия истории: Учебник для вузов / Под ред. Панарина А.С. – М., 1999.

· Философия: Учебник для вузов / Под ред. проф. Лавриненко В.Н. – М., 1998.

· Философия: Учебник для высших учебных заведений / Отв. ред. В.П. Кохановский. – Ростов н/Д: Феникс, 1996.

· Философия: Учебное пособие для студентов вузов / Авт. кол. под рук. Ю. В. Осичнюка, В.С. Зубова. – К.: Фіта, 1994.

· Философия: Учебное пособие для высших учебых заведений. – Ростов н/Д, 2003.

· Философский энциклопедический словарь. – М., 1989.

· Философский энциклопедический словарь. – М.: ИНФА, 1997.

· Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка): Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Арутюнов В.Х, Бондар С.В., Вільчинський Ю.М. та ін. –К.: КНЕУ, 2008.

· Філософія глобальних проблем сучасності / Арутюнов В.Х., Свінціцький В.М. — К.: КНЕУ, 2008.

· Філософія. Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів вузів / За ред. І. В. Бичка та ін. – К.: Либідь, 1993.

· Філософія: Навчальний посібник. – 6-е вид., перероб. і доп. / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін.; За ред. І. Ф. Надольного. – К.: Вікар, 2006.

· Філософія: Навчальний посібник / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін.; За ред. І. Ф. Надольного. – К., 2001.

· Філософія: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / / Національна академія управління / Ю. В. Осічнюк (ред.). — К.: Атіка, 2003.

· Філософія: Навчальний посібник для студентів і аспірантів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів / І. Ф. Надольний (ред.) — К.: Вікар, 1999.

· Філософія: Навчальний посібник. – 6-е вид., випр. і доп. / За ред. І. Ф. Надольного. – К.: Либідь, 1996.

· Філософія: Підручник / Г. А. Заїченко, В. И. Сагатовський, І.І . Кальний та ін. За ред Г.А. Заїченка та ін. – К.: Вища школа, 1995.

· Філософський енциклопедичний словник / За ред. Шинкарука В.І. – К.: Абрис, 2002.

· Фролов И. Т. Прогресс науки и будущее человечества. – М., 1975.

· Чинакова Л. И. Социальный детерминизм. – М., 1986.

· Щекин Г.В. Социальная философия истории (теория социального развития). – К., 1996.

· Ящук Т. І. Філософія історії: Курс лекцій. Навчальний посібник. – К., 2004.

Тема 14: Культура й цивілізація (2 год.)

План заняття:

1. Культура: поняття, фази розвитку та функції.

2. Культура як основа становлення цивілізації та людської особистості.

3. Поняття «культура» і «цивілізація» в історико-філософській думці, їх співвідношення (Ж.-Ж. Руссо, П. Гольбах, Ф. Вольтер, Л. Морган, Ф. Нортроп, А. Кребер, П. Сорокін, Н.Я.Данилевський, М. Бердяєв О.Шпенглер та ін.).

4. Особливості сучасної цивілізації і проблеми культури.

Література

.Джерела:

· Бердяев М. Смысл истории; Новое средневековье. – М., 2002.

· Бердяев Н.А. Человек и машина (проблемы социологии и метафизики техники) // Вопросы философии. - 1989. - № 2. - С.112-138.

· Бжезінський З. Велика Шахівниця: Американська першість та її стратегічні імперативи. – Л., 2000.

· Бжезінський З. Україна у геостратегічному контексті. – К., 2006.

· Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. – М., 1998.

· Гегель Г.В.Ф. Лекции по философии истории. Введение. — С-Пб.: Питер, 1993.

· Гегель Г.В.Ф. Работы разных лет: В 2-х т.т. – Т.ІІ. – М.: Мысль, 1971.

· Гегель Г.В.Ф. Философия права. – М.: Мысль, 1990.

· Гуссерль Э. Кризис европейского человечества и философия // Вопросы философии. - 1991. - №3. - С. 29-42.

· Зиммель Г. Избранное. (Лики культуры). -Т. 1: Философия культуры. — М.: Юристъ, 1996.

· Камю А. Творчество и свобода. – М.: Мысль, 1990.

· Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане // Соч. в 6-ти т. – Т.VI. – М.: Мысль, 1966.

· Кант И. К вечному миру // Сочинения: В 6- ти т.т. - Т. 6. — М.: Мысль, 1966. — С. 257-309.

· Кант И. Метафизика нравов // Сочинения: В 6-ти т.т. – Т. IV, ч. ІІ. – М.: Мысль, 1965.

· Леви-Стросс К. Три вида гуманизма // Первобытное мышление. – М.: Республика, 1994.

· Лиотар Ж.-Ф. Ситуация постмодерна // Философская и социологическая мысль. – М., 1995. – № 5-6. – С. 15-38.

· Монтескье Ш. О духе законов // Избр. произв. – М.: Госполитиздат, 1955.

· Монтескье Ш. Размышления о причинах величия и падения римлян // Избр. произв. – М.: Госполитиздат, 1953.

· Ницше Ф. Антихрист. Проклятие христианству // Ницше Ф. Сочинения: В 2-х т.т. - М., 1990. - Т. 2.

· Ортега-і-Гассет. Бунт мас // Вибрані твори. — К.: Основи, 1994.

· Руссо Ж.-Ж. Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми // Трактаты. – М.: Наука, 1969.

· Тейяр де Шарден П. Феномен человека. - М., 1987.

· Тойнби А. Дж. Цивилизации перед судом истории. – М., 1996.

· Тойнбі А. Дослідження історії. — К., 1994.

· Тоффлер А. Третя Хвиля. – К.,2000.

· Фихте И. Основные черты современной эпохи // Избранные произведения – Минск: Попурри, 1998.

· Фрейд З. Будущее одной иллюзии // Вопросы философии. - 1988. — №8.

· Фукуяма Ф. Конец истории? // Вопросы философии. -1990. — №3.

· Хабермас Ю. Вовлечение другого. – СПб.: Наука, 2001

· Габермас Ю. Залучення іншого: Студії з політичної теорії – Львів: Астролябія, 2006.

· Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность. – М.: Феникс, 1992.

· Хайдеггер М. Вопрос о технике // Время и бытие. – М.: Республика, 1993.

· Хантінгтон С. Зіткнення цивілізацій? // Філософська і соціологічна думка. – 1996. - №1-2. — С. 9-29.

· Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. –Ч.1: Гештальт и действительность. — М.: Мысль, 1993.

· Шпенглер О. Пессимизм ли это? // Новые идеи у философии. Ежегодник Философского общества СССР. — М.: Наука, 1991. — С. 166-182.

· Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства // // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. -Т.21.

· Ясперс К. Смисл и назначение истории. – М., 1994.

 

Додаткова література:

· Авдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации: Учебное пособие. – М., 1994.

· Адорно Т. О технике и гуманизме // Философия техники в ФРГ. М., 1989.

· Амелина Е. Понятие «цивилизация» вчера и сегодня // Общественные науки и современность. – 1992. - №2. - С. 94-102.

· Андрущенко В. П., Михальченко М. І. Сучасна соціальна філософія: Курс лекцій. — 2 вид., випр. й доп. — К.: Генеза, 1996.

· Андрущенко В. Соціальна філософія: історія, теорія, методологія: Підручник. – К., 2006 .

· Анисимов К.Л. Человек и техника: современные проблемы. М., 1995.

· Арон Р. Избранное: Введение в философию истории. – М.- СПб., 2000.

· Артемов В.М. Ценности нового века: свобода и нравственность // // Социально-гуманитарные знания. – М., 2002. – № 4. – С. 163-175.

· Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. – М.: Медиум, 1995.

· Бердяев Н.А. Смысл истории. – М., 1990.

· Бердяев Н.А. Философия неравенства. М., 1994.

· Библер В.С. Философия культуры. – М., 1997.

· Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм, XV-XVIII ст.: У 3-х т.т. - К.: Основи. –Т.1. – 1995; - Т.2. – 1997; - Т.3. – 1998.

· Вільчинський Ю. Філософія історії: теорія взаємопроникнення часу і вічності. – К.: Поліграфкнига, 2009. – 360 c.

· Время и бытие человека. – М., 1991.

· Гальцева Р.А. Западноевропейская культурфилософия между мифом и игрой // Самосознание европейской культуры ХХ века. М., 1991.

· Герасимчук А. А. Філософія: Курс лекцій: Навчальний посібник для вузів. – К., 1999.

· Глобальные проблемы и перспективы цивилизации: Философия отношений с природной средой. – М., 1994.

· Гуревич П.С. Закономерности и социальные перспективы научно-технического прогресса // Новая технократическая волна на Западе. - М.,1886.

· Гуревич П.С. Культурология: Учебник. – М.: Гардарики, 2003.

· Гуревич П.С. Философия культуры. - М., 2001.

· Данилевский Н.Я. Россия и Европа: взгляд на культурные и политичекие отношения Славянского мира к Германо-Романскому. – М., 2003.

· Добролюбська Ю.А. Філософія історії: типи та моделі. – О., 2010.

· Запад и Восток. Традиции и современность. – М.: Знание, 1993.

· Ильенков Э.В. Философия и культура. – М., 1991.

· Ільїн В.В. Глобалістські виміри життєвого світу людини // Глобальний виклик сучасності: Збірник наукових праць. – К.: Парапан, 2003. – С. 43-48.

· Історія української та зарубіжної культури. – К., 1999.

· Канке В. А. Философия. Исторический и систематический курс: Учебник для вузов. – М., 1998.

· Князев В. Н. Человек и технология. – К., 1990.

· Культурология. ХХ век: Антология. – М.: Юрист, 1995.

· Лавриненко В. Философия: Учебник // http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/lavr/index.php

· Лосев А. Ф. Бытие. Имя. Человек. – М., 1993.

· Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури. — К.: Основи, 1992.

· Мамфорд Л. Техника и природа человека // Новая технократическая волна на Западе. - М.,1986.

· Мареева Е.В. Культурология. Теория культуры. – М.: «Экзамен», 2003.

· Момджян К.Х. Социум. Общество. История. - М., 1994.

· Наука и культура. – М., 1991.

· О гуманизме в науке и культуре. – М., 1982.

· Оруэлл Дж. „1984“ и эссе разных лет. — М., 1989.

· Розов Н.С. Структура цивилизации и тенденции мирового развития. - Новосибирск, 1992.

· Самосознание европейской культуры ХХ в.: Мыслители и писатели Запада о месте культуры в современном обществе. – М.: Политиздат, 1991.

· Саух П. Ю. Філософія: навчальний посібник. – К., 2003.

· Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество / Пер. с англ. – М.: Политиздат, 1992.

· Социокультурное пространство: структура и процессы. – М., 1996.

· Социоэкологические аспекты техногенной цивилизации: научно-учебное пособие / В.В.Паламарчук и др.; ред. С.Р.Гриневецкий. – О., 2007.

· Спиркин А. Г. Философия: Учебник для вузов. – М., 1998.

· Степин В.С. Личность в технотронную епоху // Наука в России. - 1993. - № 2.

· Умберто Эко. Отсутствующая структура. – М.: Петрополис, 1998.

· Философия истории / Под ред. Панарина А.С. – М., 1999.

· Философия: Учебник для вузов / Под ред. проф. Лавриненко В.Н. – М., 1998.

· Философия: Учебник для высших учебных заведений / Отв. ред. В.П. Кохановский. – Ростов н/Д: Феникс, 1996.

· Философия: Учебное пособие для студентов вузов / Авт. кол. под рук. Ю. В. Осичнюка, В.С. Зубова. – К.: Фіта, 1994.

· Философия: Учебное пособие для высших учебых заведений. – Ростов н/Д, 2003.

· Философский энциклопедический словарь. – М., 1989.

· Философский энциклопедический словарь. – М.: ИНФА, 1997.

· Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка): Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Арутюнов В.Х, Бондар С.В., Вільчинський Ю.М. та ін. –К.: КНЕУ, 2008.

· Філософія глобальних проблем сучасності / Арутюнов В.Х., Свінціцький В.М. — К.: КНЕУ, 2008.

· Філософія. Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів вузів / За ред. І. В. Бичка та ін. – К.: Либідь, 1993.

· Філософія: Навчальний посібник. – 6-е вид., перероб. і доп. / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін.; За ред. І. Ф. Надольного. – К.: Вікар, 2006.

· Філософія: Навчальний посібник / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін.; За ред. І. Ф. Надольного. – К., 2001.

· Філософія: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / / Національна академія управління / Ю. В. Осічнюк (ред.). — К.: Атіка, 2003.

· Філософія: Навчальний посібник для студентів і аспірантів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів / І. Ф. Надольний (ред.) — К.: Вікар, 1999.

· Філософія: Навчальний посібник. – 6-е вид., випр. і доп. / За ред. І. Ф. Надольного. – К.: Либідь, 1996.

· Філософія: Підручник / Г. А. Заїченко, В. И. Сагатовський, І.І . Кальний та ін. За ред Г.А. Заїченка та ін. – К.: Вища школа, 1995.

· Філософський енциклопедичний словник / За ред. Шинкарука В.І. – К.: Абрис, 2002.

· Фролов И. Т. Прогресс науки и будущее человечества. – М., 1975.

· Хрестоматия по культурологии: Учебное пособие / Под ред. Радугина А.А. – М.: Центр, 1998.

· Цивилизация, культура, личность/ ред. Келле В.Ж. – М., 1999.

· Цивилизация: от локального к глобальному Граду: Монографія/ Л.А.Алексеева и др. – Донецк, 2008.

· Чинакова Л. И. Социальный детерминизм. – М., 1986.

· Швейцер А. Культура и этика. – М., 1973.

· Шейко В.М. Культура та цивілізація в історико-культурній думці України в добу глобалізації: монографія. – К., 2009.

· Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. –Кн. 2. Всемирно-исторические перспективы. – М.: Мысль, 1993.

· Щекин Г.В. Социальная философия истории (теория социального развития). – К., 1996.

· Эйзенштадт Ш. Революция и преобразование обществ. Сравнительное изучение цивилизаций. – М., 1999.

Тема 15: Філософія економіки (2 год.)

План заняття:

1. Предмет, метод та завдання філософії економіки.

2. Формування «філософії економіки» як самостійної дисципліни.

3. Філософський «вимір» економічних теорій:

а) Філософські засади економічної теорії А.Сміта;

б) Макс Вебер про взаємозалежність ментальности й господарського устрою;

в) Теорія зайнятості та грошей Кейнса Д.М.;

г) Філософія грошей Зіммеля Г.

4. Людина як суб»єт господарських відносин (проблема безробіття та особистісно-професійної реалізації людини, конкуренції та монополізації, економічної свободи та відповідальності).

5. Ринок - необхідне середовище для вільного самовизначення людини. Проблема власності та грошей.

6. Практична філософія підприємництва (культура підприємництва, етика бізнесу, доброчинність та меценатство).

7. Методологічні дискусії у філософії економіки ХХ і ХХІ ст.

Література

.Джерела:

· Булгаков С.Н. Философия хозяйства. – М.: Наука, 1990.

· Вебер М. Протестанська етика і дух капіталізму. — К., Основи, 1994.

· Вебер М. Три типа господства //Двадцать два. – М. – Иерусалим, 1990. – № 72.

· Гегель Г. В. Ф. Основи філософії права. (-Ч. II: Мораль; Громадянське суспільство; Держава). — К.: Юніверс, 2000. — 340 с.

· Зиммель Г. Философия денег. – Лейпциг, 1900.

· Канке В.А. Философия экономической науки: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2009.

· Кейнс Д.М. Общая теория занятости, процента и денег. – М.: Прогресс, 1978.

· Лаваль К. Человек экономический. – М.: Новое литературное обозрение, 2010.

· Маркс К. Капитал. // Сочинения. – Т. 23.

· Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. – Т. 26. -Ч. 1.

· Смит А. 2007. Исследование о природе и причинах богатства народов. - М.: Эксмо, 2007.

· Спиноза Б. Этика // Избранные произведения: В 2- х т.т. - Т. 2. — М.: Наука, 1984.

· Хайек Ф.А. Дорога к рабству // Вопросы философии. – 1990. - №10, 11.

· Хайлбронер Р.Л. Философы от мира сего. – М.: Астрель: CORPUS, 2011.

· Ціцерон, Марк Тулій. Про державу; Про закони; Про природу богів. — К.: Основи, 1998.

· Шпенглер О. Закат Европы: Очерки морфологии мировой истории. -Т. 2. Всемирно-исторические перспективы. - Гл. IV. Государство; -Гл. V. Мир форм экономической жизни. — Мн.: ООО «Попурри» , 1999.

· Шумпетер Й. История экономического анализа. - СПб: Экономическая школа, 2001.

 

Додаткова література:

· Алле М. Экономика как наука: Пер. с фр. – М.: Наука, 1995.

· Андреев А.Л. Экономика и этнопрогнозирование: Нация в контексте экономической цивилизации // Философия хозяйства. – 1999. – № 1. – С. 126 – 135.

· Блауг М. Економічна теорія в ретроспективі. – К.: Основи, 2001.

· Булгаков С.Н. Философия хозяйства. – М.: Наука, 1990.

· Быстряков И.К. Эколого-экономические проблемы развития производительных сил: Теоретические и методологические аспекты. – К.: ООО «Междунар. фин. агентство», 1997.

· Вебер М. Харизматическое лидерство // Социс. – 1988. – № 5.

· Глушко Т.П. Філософія економіки як основа формування стратегій соціального управління // Мультиверсум. Філософький альманах. – К.: Центр духовної культури. - 2005. - № 47.

· Гэри С. Экономический анализ и человеческое поведение // Теория и история экономических и социальных институтов и систем: Альманах. – Т. 1. – Вып. 1. – Зима, 1993. – С. 24 – 40.

· Герет Томас М., Клоноскі Річард Дж. Етика бізнесу. – К.: Основи, 1999.

· Дарендорф Р. Элементы теории социального конфликта // Социс. – 1994. – №5.

· Де Джордж Р.Т. Деловая этика / Пер. с англ. Р. И. Столпера.- М.: Прогресс; РИПОЛ КЛАССИК, 2003.

· Декларация Рио по окружающей среде и развитию // Ойкумена. – 1992. – № 3.

· Джеймс В. Прагматизм/ пер. з англ. П.Насади. – К.: Альтернативи, 2000.

· Дизель П.М., Раньян У.М. Поведение человека в организации. – М., 1993.

· Діловий етикет. Етика ділового спілкування. - 3-є вид., перероб. та доп. – К.: «Альтерпрес», 2009.

· Друкер П.Ф. Управление, нацеленное на результаты. – М., 1994.

· Друкер П.Ф. Эффективный управляющий. – М., 1994.

· Дункан Дж. Основополагающие идеи в менеджменте. – М., 1996.

· Зайцев А.К. Социальный конфликт на предприятии. – Калуга, 1993.

· Зарубина Н.Н. Социально-культурные основы хозяйства и предпринимательства. – М.: ИЧП «Изд-во Магистр», 1998.

· Каган М.С. Философская теория ценности. – СПб., 1997.

· Красовский Ю. Д. Организационное поведение. – М., 1999.

· Култыгин В.П. Концепции социального обмена в современной социологии// // Социс. – 1997. – № 5.

· МакГрегор Д. Человеческий фактор и производство // Социс. – 1995. – № 1.

· Наумова Н.Ф. Психологические механизмы свободного выбора // //Системные исследования: Ежегодник . - 1983.

· Наше глобальное соседство: Доклад Комиссии по глобальному управлению и сотрудничеству: Пер. с англ. – М.: Весь мир, 1996.

· Новая постиндустриальная волна на Западе: Антология. – М., 1999.

· Осипов Ю.М. Опыт философии хозяйства. –– М.: Издательство МГУ, 1990.

· Осипов Ю.М. Очерки философии хозяйства. – М.: Юристъ, 2000.

· Осипов Ю.М. Теория хозяйства: начала высшей экономии: Учебник: В 2 – х т. т.– М.: Изд-во МГУ, 1995. – Т. 1: Общие основания.

· Павлова М.А. Методы диагностики, формирования и развития организационной культуры. – М., 1995.

· Палеха Ю.І. Етика ділових відносин: Навч. посіб. – К.: Кондор, 2008.

· Парсонс Т. Система современных обществ. – М., 1997.

· Питерс Т., Уоттермен Р. В поисках эффективного управления: опыт лучших компаний. – М., 1987.

· Плотников О. Економіка сучасної України: виміри деградації // Політична думка. – 1997. – № 3.

· Порядок денний на ХХІ століття. Ухвалений Конференцією ООН в Ріо-де-Жанейро (1992 р.): Пер. з англ. – К., 1998.

· Програма дій з подальшого впровадження Порядку денного на ХХІ століття. Ухвалений ХІХ Спеціальною Сесією Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку (1997 р.): Пер. з англ. – К., 1998.

· Пью Д., Хиксон Дж. Хрестоматия. Краткое изложение работ признанных авторитетов в теории и практике менеджмента.– М., 1992.

· Рих А. Хозяйственная этика: Пер. с нем. – М.: Посев, 1996.

· Русская философия собственности (ХVІІ – ХХ в.в.). –С.-Пб.: СП “Ганза” 1993.

· Самсин А.И. Основы философии экономики. – М.: Юнити, 2003.

· Северин-Мрачковська Л.В. Культура підприємництва у вимірах сучасного світу: взаємодія моралі та економіки // Гуманітарні студії. Збірник наукових праць. –К.: Київський нац. університет імені Т.Шевченка. – 2011. – Вип.10. – С. 64-73.

· Северин-Мрачковська Л.В. Теорії самобутнього розвитку та сучасні теорії модернізації: взаємозв”язок моралі та економіки // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності. Альманах. Збірник наукових праць. – К.: Вид. центр КНЛУ. – 2006. – Вип. 17. – С.170 – 176.

· Сорос Дж. Криза глобального капіталізму: Відкрите суспільство під загрозою. – К.: Основи, 1999.

· Тамбовцев В. Л. Формальное и неформальное в управлении экономикой. – М., 1990.

· Удовиченко В. Соціально-економічні та ринкові перетворення в Україні // //Україна: аспекти праці. – 1997. – № 3–4.

· Файоль А., Эмерсон Г., Тейлор Ф., Форд Г. Управление - это наука и искусство. – М., 1992.

· Философия техники в ФРГ. – М.: Прогресс, 1989.

· Философия экономики. История: Монография / Базилевич В.Д., Ильин В.В. — К.: Знання, 2011.

· Философия экономики: Учебное пособие для высших учебных заведений / / Отв. ред. Синяков С.В. – К.: «Альтерпрес», 2002.

· Философия: Учебное пособие для студентов вузов / Авт. кол. под рук. Ю. В. Осичнюка, В.С. Зубова. – К.: Фіта, 1994.

· Философский энциклопедический словарь. – М., 1989.

· Философский энциклопедический словарь. – М.: ИНФА, 1997.

· Філософія. Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів вузів / За ред. І. В. Бичка та ін. – К.: Либідь, 1993.

· Філософія: Навчальний посібник. – 6-е вид., перероб. і доп. / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін.; За ред. І. Ф. Надольного. – К.: Вікар, 2006. – Тема 16.

· Філософія: Навчальний посібник / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін.; За ред. І. Ф. Надольного. – К.: Вікар, 2001. – Тема 16.

· Філософія: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / / Національна академія управління / Ю. В. Осічнюк (ред.). — К.: Атіка, 2003.

· Філософія: Підручник / Г. А. Заїченко, В. И. Сагатовський, І.І . Кальний та ін. За ред Г.А. Заїченка та ін. – К.: Вища школа, 1995.

· Філософський енциклопедичний словник / За ред. Шинкарука В.І. – К.: Абрис, 2002.

· Чмут Т.К., Чайка Г.Л. Етика ділового спілкування: Навч. посіб. – 5-те вид., стер. –К.: Вікар, 2006. - 223 с.

· Экономическая теория на пороге ХХІ века. - М., 1998.

· Bell D. The Cultural Contradictions of Capitalism. – New York, 1979.

· World Congress of Environmental and Resource Economists. Book of Abstracts. Venice, Isola di San Giorgio Maggiore, 1998.

 

 

6. Самостійна робота студентів

Самостійна робота з дисципліни “Філософія” містить такі форми роботи,як:

1. Підготовка до виступу на семінарському занятті.

2. Підготовка конспектів навчальних та наукових текстів, першоджерел.

3. Виконання індивідуальних завдань (написання рефератів, тестів, есе тощо).

4. Підготовка та участь у студентській науково-практичній конференції.

Частина реферативних завдань може бути заслухана на семінарських заняттях і відповідним чином оцінена. Оцінка за реферат (есе) – не більше 5 балів, за умови, що робота відповідає необхідним вимогам.

Готуючи реферати та есе (підбираючи, опрацьовуючи наукову літературу, аналізуючи наукові концепції, ознайомлюючись з першоджерелом тощо) студенти набувають навичок дослідницького пошуку та самостійного творчого мислення.

Тести виконуються студентами вдома і, у випадку отримання незадовільної оцінки, можуть повертатися їм на доопрацювання. Оцінка за кожен із тестів - не більше 5 балів, за умови, що робота відповідає необхідним вимогам.

Виконуючи тести, студенти набувають знання понятійно-категоріального апарату філософії, поглиблених знань з історії світової та української філософської думки.

Технічні вимоги до написання рефератів:

1. Тема реферату обирається з наведеного переліку й узгоджується з викладачем.

2. Обсяг реферату – 10 - 15 сторінок стандартного машинописного тексту формату А–4.

3. Зміст реферату має бути структурованим за планом.

4. До реферату додається список використаної наукової літератури.

 

Тематика рефератів за Модулем 1:

1. Філософія в системі культури.

2. Філософія і наука.

3. Філософія і політика.

4. Філософія і релігія.

5. Філософія і міфологія.

6. Філософія і світогляд.

7. Історичні типи світогляду (характеристика головних різновидів).

8. Людина як найвища цінність у системі філософського знання.

9. Основні принципи періодизації історико-філософського процесу.

10. Філософія Стародавньої Індії та сучасність.

11. Конфуцій і конфуціанство.

12. Проблема людини у філософії Сократа.

13. Платонівська “ідеальна держава” й сучасність.

14. Поняття душі у філософії Арістотеля й сучасність.

15. Особливості філософії середньовічного суспільства.

16. Боротьба між реалізмом та номіналізмом у середньовічній філософії.

17. Сутність та значення філософії томізму.

18. П’ять доказів буття Бога як методологічна основа сучасної філософії Ватикану.

19. Проблема людини в християнському віровченні.

20. Ставлення до природи в епоху Середньовіччя.

21. П. Абеляр: боротьба розуму та віри у середньовічній філософії.

22. Особливості філософії Відродження.

23. Секуляризація людини від церкви та її канонів як сутнісна риса епохи Відродження.

24. Сутність лютеранства та кальвінізму, їх вплив на розвиток капіталістичних відносин.

25. Антропоцентризм, гуманізм і пантеїзм у філософії епохи Відродження.

26. Розвиток діалектики в працях В. Кузанського.

27. Геліоцентризм та вчення безкінечність Всесвіту в працях М. Коперніка, Г. Галілея, Дж. Бруно.

28. Натурфілософія Д. Бруно і Г. Галілея.

29. Пантеїстичні концепції в філософії Відродження.

30. Проблема людини у філософії й мистецтві Відродження.

31. Гуманізм Відродження й сьогодення.

32. Вчення про субстанцію у філософії Б. Спінози.

33. Сутність монадології Г. Лейбніца.

34. Автономність етики І. Канта.

35. Філософія творчості Ф. Шеллінга.

36. Раціональний зміст гегелівської діалектики.

37. Проблема людської діяльності у філософії Л.Фейєрбаха.

38. Марксизм і його фальсифікація в радянський період.

39. Проблема людини та її свободи у філософії екзистенціоналізму.

40. Концепція переоцінки цінностей у філософії Ф. Ніцше.

41. Людина та історія в екзистенційній філософії К. Ясперса.

42. Структуралізм у гуманітарному пізнанні.

43. Проблема раціонального та ірраціонального у філософії кінця ХХ–початку ХХІ ст.Последнее изменение этой страницы: 2016-07-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.55.168 (0.043 с.)