ТОП 10:

Тема 14. Культура й цивілізаціяЗміст понять «культура» і «цивілізація». Рівні функціонування суспільства. Культура і цивілізація як типи цілісності суспільства. Дикість, варварство, цивілізація як певні стадії розвитку суспільства (Л.Морган, Ф.Енгельс).

Проблема співвідношення культури і цивілізації. Культура як соціогенетичний код цивілізації. Типологія цивілізацій.

Цивілізація як синонім культури. Теорія культурно-історичного процесу як прогресу людського розуму (Просвітництво). Критика культури Ж.-Ж.Руссо. Цивілізація як рівень розвитку культури: неомарксистська критика цивілізації. Культуроцентризм і нігілізм франкфуртської школи. Цивілізація як найвища стадія розвитку культури (А.Фергюсон) і форма смерті культури (О.Шпенглер). А.Тойнбі про критерії росту, динаміку і причини розпаду цивілізацій.

Цивілізація як антипод культури (М.Бєрдяєв). Цивілізація як культурно-історичний тип. Концепція «культурно-історичних типів» М.Данілевського. «Морфологія культур» О.Шпенглера. «Соціокультурна динаміка» П.Сорокіна. Концепція «локальних цивілізацій» А.Тойнбі. Глобальний еволюціонізм (В.І.Вернадський, К.Е.Ціолковський). Еволюція поглядів на співвідношення культури та цивілізації в українській філософській думці. Критика європоцентризму і культурного плюралізму. Проблема цивілізаційної інтеграції у контексті опозиції Захід-Схід. Східна і західна моделі культури, їх взаємообумовленість. Культура як основа цивілізації й персоналізації людини.

Цивілізація як соціально-культурне утворення. Перспективи взаємовідношення культури і цивілізації, тенденції їх розвитку.Специфіка і основні риси техногенної цивілізації.

Сучасна цивілізація: особливості, причини кризи, резерви росту та імперативи виживання. Аналіз перспектив розвитку глобальної цивілізації та філософського аспекту глобалізації у працях сучасних дослідників. Місце та роль України в сучасному світовому культурно-історичному процесі. Футурологічний прогноз перспектив формування єдиного культурного простору (А.Тоффлер).

 

Тема 15. Філософія економіки

Визначення «філософії економіки» як самостійної галузі соціального знання. Поняття про предмет, методи і завдання «філософії економіки». Філософський тип світогляду як аксіоматична основа економічної теорії. Вплив філософських ідей на формування економічного погляду на світ. Причини становлення філософії економіки як самостійної дисципліни.

Економічна революція XVII ст. – поява концепції «корисності» та «зиску» як основи економічної діяльності. Виокремлення економіки в окремий сектор життя суспільства. Становлення економічної науки. Видатні філософи та філософи-економісти, що вплинули на становлення «філософії економіки» як дисципліни: Дж.Локк, Д.Юм, Ф.Вольтер, Ж.Ж.Руссо, І.Бентам, А.Сміт, Т.Мальтус, Д.Рікардо, Р.Оуен, А.Сен-Сімон, Ш.Фурье, Д.С.Мілль, К.Маркс, Ф. Енгельс,Т.Веблен, О.Конт, М.Вебер, Дж.М.Кейнс,Зіммель Г та ін.

Людина як суб’єкт господарських відносин (проблема безробіття та особистісно-професійної реалізації, конкуренції та монополізації; економічної свободи та відповідальності). Ринок - необхідне середовище для вільного самовизначення людини. Проблема власності та грошей.

Практична філософія підприємництва. Культура підприємництва. Етика бізнесу. Доброчинність та меценатство.

Основні методологічні проблеми у філософії економіки ХХ сторіччя у зв’язку з розвитком парадигм сучасної філософії науки. Філософія економіки як засіб формування ефективних стратегій соціально-економічного розвитку.

 

4. Плани лекцій

Модуль 1

Тема 1. Філософія: предмет, функції, значення (4 год.)

План лекції 1:

1. Поняття світогляду, його зміст, структура й функції.

2. Історичні типи світогляду: міф, релігія, мистецтво, філософія й наука.

3. Філософія як любов до мудрості. Особливості філософського знання.

4. Структура та функції філософського знання.

 

План лекції 2:

1. Предмет філософії.

2. Філософія як думка своєї епохи.

3. Історичне призначення філософії.

Тема 2. Генеза філософської думки

Стародавнього Сходу: Індія, Китай (2 год.)

План лекції:

1. Поняття і основний зміст історико-філософського процесу.

2. Початок філософії та її історії. Особливості формування філософської думки на Сході.

3. Філософія Стародавньої Індії (ортодоксальні та неортодоксальні філософські школи).

4.Філософські школи Стародавнього Китаю (конфуціанство, даосизм, легізм).

Тема 3. Філософія античності(4 год.)

План лекції 1:

1. Натурфілософські ідеї античної філософії. Космоцентризм.

2.Досократичний період античної філософії. (Мілетська школа, Геракліт Ефеський, Піфагорійський союз, Елейська школа).

План лекції 2:

1.Класичний період розвитку античної філософії (Сократ, софісти, Демокріт й Левкіп, Платон, Арістотель).

2. Філософія греко-римського періоду античної філософії: стоїцизм, скептицизм, епікуреїзм, неоплатонізм.

Тема 4. Філософія Середньовіччя(2 год.)

План лекції:

1. Релігійний характер середньовічного світогляду і філософії.

2. Апологетика. Тертулліан про про несумісність віри та розуму.

3. Патристика. Августин Блаженний про Град Божий і град земний.

4. Схоластика. Фома Аквінський: вчення про Бога, світ і людину.

5. Суперечка номіналістів та реалістів про природу загальних понять.

Тема 5. Філософія Відродження та Реформації(2 год.)

План лекції:

1. Загальна характеристика та світоглядні засади епохи Відродження.

2. Антропоцентризм, гуманізм, деїзм філософії Відродження.

3. Розвиток натурфілософських учень в епоху Відродження.

4. Соціально-політичні погляди мислителів епохи Ренесансу.

5. Філософські засади руху Реформації.

 

Тема 6. Філософія Нового часу та доби Просвітництва(4 год.)

План лекції 1:

1. Поняття європейської класичної філософії.

2. Особливості філософії Нового часу та її загальна спрямованість.

3. Раціоналізм і емпіризм у теорії пізнання Нового часу:

а) Ф. Бекон і принципи його філософії.

б) Філософські погляди Р. Декарта.

4. Подальша ґенеза емпіризму та раціоналізму:

а) Пантеїзм Б. Спінози;

б) Монадологія Г. Лейбніца;

в) Суб»єктивний ідеалізм Дж.Берклі та Д.Юма;

г) Сенсуалізм Дж.Локка;

5. Людина і суспільство у філософський доктрині Т. Гоббса.

 

План лекції 2:

1.Філософія Просвітництва: специфіка та напрямки.

2.Французький матеріалізм XVIII ст.

 

Тема 7. Німецький класичний ідеалізм (2 год.)

План лекції:

1. Феномен німецької класичної філософії та її основні риси.

2. Філософія І. Канта.

3. Німецький ідеалізм. Філософія Ґ. Геґеля.

4. Антропологічна філософія Л.Фейєрбаха.

 

Тема 8. Посткласична філософія(4 год.)

План лекції 1:

1. Розвиток сучасної світової філософії та її особливості.

2. Філософія позитивізму.

3. «Філософія життя» Ф. Ніцше.

4. Волюнтаризм А. Шопенгауера.

5. Філософія культури О. Шпенґлера.

 

План лекції 2:

1. Марксизм та його історична доля.

2. Фрейдизм та неофрейдизм.

3. Неотомізм.

4. Філософія екзистенціалізму.

5. Прагматизм, герменевтика, структуралізм та інші напрямки сучасної зарубіжної філософії.

 

Тема 9. Українська філософська думка(4 год.)

План лекції 1:

1. Особливості української філософської думки, основні періоди її розвитку (докласичний і класичний).

2. Українська міфологія. Формування філософської культури доби Київської Русі.

3. Філософські ідеї періоду формування української нації (ХІV–ХV ст.).

4. Роль Києво-Могилянської академії у становленні української класичної філософії.

5. Філософія Г.С. Сковороди.

 

План лекції 2:

1.Філософія українського романтизму (Т. Шевченко, Леся Українка, М. Гоголь, М. Максимович, М. Костомаров, П. Куліш та ін.)

2. Академічна філософія ХIX ст. (А. Дудрович, О. Новицький, С. Гогоцький, О. Козлов, П. Юркевич та ін.).

3. Особливості української духовності на межі ХІХ–ХХ ст. (М. Драгоманов, І. Франко, В.Вернадський, В. Липинський, М. Міхновський, Дм. Донцов та ін. ).

4. Філософія України в радянський період: втрати й досягнення.

 

МОДУЛЬ 2

 

Тема 10. Онтологія(2 год.)

План лекції:

1. Проблема буття в історії філософії.

2. Структура буття та місце в ній людини.

3. Співвідношення категорій «буття», «субстанція», «матерія». Спосіб і форми існування матерії.

4. Рух і розвиток.

5. Онтологічне значення свідомості, її сутність і структура.

6. Буття людини, його форми. Проблема сенсу людського буття.

Тема 11. Гносеологія (2 год.)

План лекції:

1. Гносеологія як теорія пізнання.

2. Феномен знання. Суб’єкт і об’єкт пізнання.

3. Сутність та структура пізнавального процесу.

4. Проблема істини в теорії пізнання. Істина як процес.

Тема 12. Соціальна філософія (2 год.)

План лекції:

1. Структура і функції суспільства. Основні чинники суспільного розвитку.

2. Типологія суспільства. Суспільство і особистість.

3. Особливості взаємодії суспільства і природи.

4. Негативний антропогенний вплив на природу. Екологічна криза.

5. Глобальні проблеми сучасності та шляхи їх вирішення. Ідея коеволюції.

6. Проблема майбутнього в філософії. Соціальне прогнозування.

 

Тема 13. Філософія історії(2 год.)

План лекції:

1. Поняття „філософії історії“.

2. Основні підходи до розуміння філософії історії (вольтеріанський, гегелівський, позитивістський, шпенґлерівський).

3. Проблема історичного процесу у філософії.

4. Головні підходи до аналізу історичного процесу.

5. Сенс і спрямованість історичного процесу. Роль особи в історії.

 

Тема 14. Культура й цивілізація(2 год.)

План лекції:

1. Культура як образ світу. Головні філософські підходи до розуміння культури.

2. Внутрішній вітальний цикл розвитку культури та його фази.

3. Цивілізація як неминуча доля культури.

4. Поняття «культура» і «цивілізація», їх співвідношення в історії соціально-філософської думки.

5. Проблема зіткнення цивілізацій у ХХI ст. Місце та роль України у світовому культурно-історичному просторі.

Тема 15. Філософія економіки(2 год.)

План лекції:

1. Філософія економіки як галузь соціального знання, її основні проблеми.

2. Ліберальні філософські концепції XVII ст. як підгрунтя економічної науки.

3. Історія економічних вчень з точки зору філософії економіки.

4. Людина як носій економічних відносин.

5. Ринок - необхідне середовище для вільного самовизначення людини.

6. Практична філософія підприємництва. Етика бізнесу.

7. Методологічні дискусії у філософії економіки ХХ і ХХІ ст.

Плани семінарських занять

 

Модуль 1

тема 1: Філософія як світогляд, її предмет, структура та функції(2 год.)

План семінару:

1. Світогляд, його історичні типи.

2. Джерела та особливості філософського знання.

3. Співвідношення філософії та релігії, філософії та науки.

4. Предмет, структура й основні функції філософії.

5. Роль філософії у житті суспільства та особистості.

 

Література

Джерела:

· Гегель Г. В. Ф. Лекции по истории философии. Раздел: Философия как мысль своей эпохи. — С-Пб.: Наука, 1993. — С. 110-112.

· Кант И. Понятие философии вообще // Трактаты и письма. — М.: Мысль, 1980. — С. 329-340.

· Кассирер Э. Миф и религия // Философские науки. - 1991. — №7.

· Мамардашвили М. К. Как я понимаю философию. – М., 1992.

· Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия? – М., 1991.

· Ортега-і-Гассет. Чиста філософія // Вибрані твори. — К., 1994. — С. 227-237.

· Рикёр П. Человек как предмет философии // Вопросы философии. - 1989. — №2.

 

Додаткова література:

· Арцишевский Р. А. Мировоззрение: сущность, специфика, развитие. – Львов, 1986.

· Вандишев В. М. Філософія. - Ч. 1. Історико - філософський вступ: Конспект лекцій. - Ч.1.– Суми: Вид-во СумДУ, 2000.

· Всемирная энциклопедия: Философия / Главн. научн. ред. А. А. Грицанов. – М., 2001. – С. 147.

· Герасимчук А. А. Філософія: Курс лекцій: Навчальний посібник для вузів. – К., 1999.

· Ильенков Э. В. Философия и культура. – М., 1991.

· Канке В. А. Философия. Исторический и систематический курс: Учебник для вузов. – М., 2000.

· Мифология древнего мира. – М., 1977.

· Мифы народов мира. Энциклопедия: В 2-х т.т. / Гл. ред. С. А.Токарев. – М., 1992.

· Наука и культура. – М., 1991.

· Предмет і проблематика філософії: Навчальний посібник / М. А. Скринник (ред.), З. Е. Скринник (ред.). — Л.: Львівський банківський ін-т Національного банку України, 2001.

· Саух П. Ю. Філософія: Навчальний посібник. – К., 2003.

· Философия: Учебник для высших учебных заведений / Отв. ред. В.П. Кохановский. – Ростов н/Д: Феникс, 1996.

· Философия: Учебное пособие для студентов вузов / Авт. кол. под рук. Ю. В. Осичнюка, В.С. Зубова. – К.: Фіта, 1994.

· Философский энциклопедический словарь. – М., 1989.

· Философский энциклопедический словарь. – М.: ИНФА, 1997.

· Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка): Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Арутюнов В.Х, Бондар С.В., Вільчинський Ю.М. та ін. –К.: КНЕУ, 2008.

· Філософія. Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів вузів / За ред. І. В. Бичка та ін. – К.: Либідь, 1993.

· Філософія: Навчальний посібник. – 6-е вид., перероб. і доп. / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін.; За ред. І. Ф. Надольного. – К.: Вікар, 2006.

· Філософія: Навчальний посібник. – 6-е вид., випр. і доп. / За ред. І. Ф. Надольного. – К.: Либідь, 1996.

· Філософія: Підручник / Г. А. Заїченко, В. М. Сагатовський, І. І. Кальний та ін.; За ред. Г.А. Заїченка та ін. – К.: Вища школа, 1995.

· Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб./ за ред. акад. НАН України Л.В. Губерського. – К.: Знання, 2009.

· Філософський енциклопедичний словник / За ред. Шинкарука В.І. – К.: Абрис, 2002.

· Хамітов Н., Гармаш Л., Кирилова С. Історія філософії. Проблеми людини. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.

Тема 2: Філософія Стародавнього Сходу: Індія, Китай.(4 год.)

План семінару 1:

1. Основні етапи розвитку філософії Стародавньої Індії.

2. Неортодоксальні філософські системи (буддизм, джайнізм, чарвака-локаята)

3. Ортодоксальні філософські системи (йога, веданта, вайшешика, ньяя, міманса, санкх’я).

4. Особливості давньоіндійської філософії.

 

План семінару 2:

1. Основні етапи і головні напрями філософії Стародавнього Китаю (конфуціанство, даосизм, легізм, моїзм, чань-буддизм).

2. Особливості давньокитайської філософії.

 

Література

Джерела:

· Дао дэ цзин. Книга пути и благодати. – М.: «Эксмо-Пресс», 2001.

· Древнеиндийская философия. – М., 1963. Раздел: Упанишады.

· Конфуций. – М.–Харьков, 2000.

Додаткова література:

· Антология мировой философии: В 4-х т.т. – М., 1969- 1972. -Т. 1. -Ч. 1.

· Бичко А. К., Бичко І. В., Табачковський В. Г. Історія філософії: Підручник для студентів вищих закладів освіти. — К.: Либідь, 2001.

· Буддизм. История и культура. – М., 1989.

· Буддизм. Четыре благородных истины. – М.-Харьков, 2000.

· Вандишев В. М. Філософія. - Ч. 1. Історико - філософський вступ: Конспект лекцій. - Ч.1.– Суми: Вид-во СумДУ, 2000.

· Герасимчук А. А. Філософія: Курс лекцій: Навч. посіб. для вузів. – К., 1999.

· Гессе Г. Паломничество в страну Востока. – СПб., 1999.

· Дао: гармония мира. - М.- Харьков, 2000.

· Древнеиндийская философия. – М., 1972.

· Древнекитайская философия. Собрание текстов: В 2-т.т. – М., 1972.

· Елиаде М. Йога. Свобода и бессмертие. – К., 2000.

· Жоль К. К. Индуизм в истории Индии. – К., 2001.

· История философии. Учебник для вузов. – Ростов н/Д., 2002.

· Історія філософії: Підручник / Ярошевець В. І., Бичко І. В., Бугров В. А. та ін.; За ред. В. І. Ярошевця. — К. : Видавець ПАРАПАН, 2002.

· Історія філософії: Підручник для вищої школи. - 2-ге вид., перероб. та доп. -Х.: Прапор, 2003.

· Історія філософії: Словник / За ред. Ярошевця В.І. – К.: Знання України, 2006.

· Канке В. А. Философия. Исторический и систематический курс: Учеб. для вузов. – М., 1998.

· Лукьянов А. Е. Истоки Дао. – М., 1992.

· Лукьянов А. Е. Становление философии на Востоке (Древний Китай и Индия). – М., 1992.

· Лысенко В. Г., Терентьев А. А., Шохин В. К. Ранняя буддийская философия. Философия джайнизма. – М., 1994.

· Мифология древнего мира. – М., 1977.

· Мифы народов мира. Энциклопедия: В 2-х т.т. / Гл. ред. С. А.Токарев. – М., 1992.

· Саух П. Ю. Філософія: Навчальний посібник. – К., 2003.

· Соловьев Вл. Лекции по истории философии // Вопросы философии. - 1988. - № 6.

· Томас П. Индия. Эпос, легенды, мифы. – СПб., 2000.

· Торгинов Е. А. Религии мира: Опыт запредельного: Психотехника и трансперсональные состояния. – СПб., 1998.

· Философия: Учебник для высших учебных заведений / Отв. ред. В.П. Кохановский. – Ростов н/Д: Феникс, 1996.

· Философия: Учебное пособие для студентов вузов / Авт. кол. под рук. Ю. В. Осичнюка, В.С. Зубова. – К.: Фіта, 1994.

· Философский энциклопедический словарь. – М., 1989.

· Философский энциклопедический словарь. – М.: ИНФА, 1997.

· Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка): Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Арутюнов В.Х, Бондар С.В., Вільчинський Ю.М. та ін. –К.: КНЕУ, 2008.

· Філософія. Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів вузів / За ред. І. В. Бичка та ін. – К.: Либідь, 1993.

· Філософія: Навчальний посібник. – 6-е вид., перероб. і доп. / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін.; За ред. І. Ф. Надольного. – К.: Вікар, 2006.

· Філософія: Навчальний посібник. – 6-е вид., випр. і доп. / За ред. І. Ф. Надольного. – К.: Либідь, 1996.

· Філософія: Підручник / Г. А. Заїченко, В. М. Сагатовський, І. І. Кальний та ін.; За ред. Г.А. Заїченка та ін. – К.: Вища школа, 1995.

· Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб./ за ред. акад. НАН України Л.В. Губерського. – К.: Знання, 2009.

· Філософський енциклопедичний словник / За ред. Шинкарука В.І. — К.: Абрис, 2002. — 742 с.

· Хамітов Н., Гармаш Л., Кирилова С. Історія філософії. Проблеми людини. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.

· Шохин В. К. Брахманистская философия. – М., 1994.

· Шуцкий Ю. К. Китайская классическая книга перемен Ицзин. -Харьков, 2000.

· Ярошевець В. І. Історія філософії. – К.: Знання, 2004.

 

Тема 3: Філософія античності(4 год.)

План семінару 1:

1. Періоди у розвитку античної філософії. Філософські школи та їх представники.

2. Особливості філософії о сократівського періоду.

3. Особливості філософії класичного (сократівського) періоду.

 

План семінару 2:

1. Особливості філософії елліністичного періоду.

2. Особливості філософії римського періоду.

 

Література

Джерела:

· Аристотель. Метафизика. Кн. Первая (гл. I-IV) // Сочинения: В 4 - х т.т. - Т. 1. — М.: Мысль, 1976.

· Арістотель. Політика / Пер. з давньогр. і передм. О. Кислюка. – К.: Основи, 2003. – С. 15-98.

· Виндельбанд В. Платон // Избранное: Д ух и история. — М.: Юрист, 1993. — С. 409-451.

· Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитих философов. – М., 1979.

· Платон. Альбин. Учебник платоновской философии // Платон. Диалоги. - М.: Мысль, 1986. — 650 с.

· Платон. Апологія Сократа // Діалоги. — К.: Основи, 1999.

· Платон. Бенкет. –Львів: Видавництво Українського Католицького Університету, 2005.

· Платон. Держава. Книги: 1-9. — К.: Основи, 2000.

· Платон. Крітон // Діалоги. — К.: Основи, 1999.

· Платон. Протагор // Діалоги. — К.: Основи, 1999.

· Платон. Собрание починений: В 4-х т.т. – М., 1990-1994.

· Плотин. Эннеады: В 2-х кн. – К., 1995-1996.

· Римские стоики: Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий. – М., 1995.

· Сенека, Луцій Анней.Моральні листи до Луцілія. (Листи: I-CXXIV). — К.: Основи, 1999.

· Тіт Лукрецій Кар. Про природу речей. – К., 1986.

· Фрагменты ранних греческих философов. - Ч. I.: Семь мудрецов: Фалес; Анаксимандр; Анаксимен; Пифагор; Гераклит; Парменид; Зенон; Анаксагор; Кратил. — М., Наука, 1989.

Додаткова література:

· Антология мировой философии: В 4-х т.т. – М., 1969. - 1972. -Т. 1. - Ч. 1.

· Асмус В. Ф. Античная философия. – М., 1976.

· Бичко А. К., Бичко І. В., Табачковський В. Г. Історія філософії: Підручник для студ. Вищих закладів освіти — К.: Либідь, 2001.

· Богомолов А. С. Античная философия. – М., 1985.

· Вандишев В. М. Філософія. - Ч. 1. Історико - філософський вступ: Конспект лекцій. - Ч.1.– Суми: Вид-во СумДУ, 2000.

· Герасимчук А. А. Філософія: Курс лекцій: Навч. посіб. для вузів. – К., 1999.

· Джохадзе Д. В. Основные этапы развития античной философии. – М., 1997.

· История философии. Учебник для вузов. – Ростов н/Д., 2002.

· Історія філософії: Підручник / Ярошевець В. І., Бичко І. В., Бугров В. А. та ін.; За ред. В. І. Ярошевця. — К. : Видавець ПАРАПАН, 2002.

· Історія філософії: Підручник для вищої школи. — 2-ге вид., перероб. та доп. — Х. : Прапор, 2003.

· Історія філософії: Словник / За ред. Ярошевця В.І. – К.: Знання України, 2006.

· Канке В. А. Философия. Исторический и систематический курс: Учебник для вузов. – М., 1998.

· Материалисты Древней Греции. – М., 1955.

· Мифология древнего мира. – М., 1977.

· Мифы народов мира. Энциклопедия: В 2-х т.т. / Гл. ред. С. А.Токарев. – М., 1992.

· Рассел Б. Історія західної філософії. — К.: Основи, 1995.

· Саух П. Ю. Філософія: Навчальний посібник. – К., 2003.

· Соловьев В. С. Жизненная драма Платона. Собрание сочинений: В 2-х т.т. — Т. 2. — М., Мысль, 1990. — С. 582-625.

· Соловьев Вл. Исторические дела философии / / Вопросы философии. - 1988. — №8. — С. 118-125.

· Философия: Учебник для высших учебных заведений / Отв. ред. В.П. Кохановский. – Ростов н/Д: Феникс, 1996.

· Философия: Учебное пособие для студентов вузов / Авт. кол. под рук. Ю. В. Осичнюка, В.С. Зубова. – К.: Фіта, 1994.

· Философский энциклопедический словарь. – М., 1989.

· Философский энциклопедический словарь. – М.: ИНФА, 1997.

· Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка): Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Арутюнов В.Х, Бондар С.В., Вільчинський Ю.М. та ін. –К.: КНЕУ, 2008.

· Філософія. Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів вузів / За ред. І. В. Бичка та ін. – К.: Либідь, 1993.

· Філософія: Навчальний посібник. – 6-е вид., перероб. і доп. / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін.; За ред. І. Ф. Надольного. – К.: Вікар, 2006.

· Філософія: Навчальний посібник. – 6-е вид., випр. і доп. / За ред. І. Ф. Надольного. – К.: Либідь, 1996.

· Філософія: Підручник / Г. А. Заїченко, В. М. Сагатовський, І. І. Кальний та ін.; За ред. Г.А. Заїченка та ін. – К.: Вища школа, 1995.

· Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб./ за ред. акад. НАН України Л.В. Губерського. – К.: Знання, 2009.

· Філософський енциклопедичний словник / За ред. Шинкарука В.І. — К.: Абрис, 2002.

· Хамітов Н., Гармаш Л., Кирилова С. Історія філософії. Проблеми людини. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.

· Чанышев Е. В. Курс лекций по древней философии. – М., 1981.

· Шестов Л. Доля Сократа. — Сочинения: В 2-х т.т. — Т. 1. — М.: Наука, 1993.

· Ярошевець В. І. Історія філософії. – К.: Знання, 2004.

Тема 4: Філософія Середньовіччя(2 год.)

План семінару:

1. Теоцентризм: народження філософії із духу епохи.

2. Головні етапи розвитку середньовічної філософії та їх основні риси.

3. Етап патристики та філософське вчення Авґустина Блаженного.

4. Етап схоластики та філософське вчення Фоми Аквінського.

5. Дискусія номіналістів і реалістів у середньовічній філософії.

6. Середньовічна містика Майстера Екгарта.

 

Література

Джерела:

· Августин (Святий). Сповідь / Юрій Мушак (пер.). — К.: Основи, 1999.

· Аквінський Т.Коментарі до Арістотелевої "Політики". — 2. вид. — К.: Видавництво Соломії Павличко "ОСНОВИ", 2003.

· Бл. Августин. Энхиридион, или о вере, надежде и любви. – К., 1996.

· Бонавентура. Путеводитель души к Богу. – М., 1993.

· Боецій. Розрада від філософії. –К.: Основи, 2002.

· Боецій. Теологічні трактати. –Львів: Видавництво Українського Католицького Університету, 2007.

· Григорий Нисский. Об устроении человека. – СПб., 1995.

· Дионисий Ареопагит. О божественных именах. О мистическом богословии. – СПб., 1995.

· Дионисий Ареопагит. О небесной иерархии. – СПб., 1997.

· Кентерберийский Ансельм. Сочинения. – М., 1995.

· О началах: Сочинения Оригена учителя Александрийского. – Новосибирск, 1993.

· Ранние отцы церкви. – Брюссель, 1988.

· Тертуллиан. Избранные сочинения. – М., 1994.

· Фома Аквинский. Доказательства бытия бога в «Сумме против язычников» и «Сумме теологии». – М.: ИНФРА, 2000. – С. 33-77.

· Фома Аквинский. Сумма против язычников. Книга первая.– Долгопрудный, 2000.

· Юркевич П. Д. Докази буття Божого // Юркевич П. Д. Вибране. — К.: Абрис, 1993. — С. 304-378.

Додаткова література:

· Алєксандрова О.В. Філософія Середніх віків та доби Відродження: Підручник. – К.: ПАРАПАН, 2002.

· Антология мировой философии: В 4-х т.т. – М., 1969- 1972. -Т. 1. -Ч. 1.

· Бичко А. К., Бичко І. В., Табачковський В. Г. Історія філософії: Підручник для студ. Вищих закладів освіти — К.: Либідь, 2001.

· Вандишев В. М. Філософія. - Ч. 1. Історико - філософський вступ: Конспект лекцій. - Ч.1.– Суми: Вид-во СумДУ, 2000.

· Герасимчук А. А. Філософія: Курс лекцій: Навчальний посібник для вузів. – К., 1999.

· История философии. Учебник для вузов. – Ростов н/Д., 2002.

· Історія філософії: Підручник / Ярошевець В. І., Бичко І. В., Бугров В. А. та ін.; За ред. В. І. Ярошевця. — К. : Видавець ПАРАПАН, 2002.

· Історія філософії: Підручник для вищої школи. — 2-ге вид., перероб. та доп. — Х. : Прапор, 2003.

· Історія філософії: Словник / За ред. Ярошовця В.І. – К.: Знання України, 2006.

· Канке В. А. Философия. Исторический и систематический курс: Учебник для вузов. – М., 1998.

· Кондзьолка В. В. Історія середньовічної філософії: Навчальний посібник. – Львів: Світ, 2001.

· Майоров Г. Г. Формирование средневековой философии. – М., 1979.

· Рассел Б. Історія західної філософії. — К.: Основи, 1995.

· Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. - Ч. 2: Средневековье. – СПб., 1994.

· Саух П. Ю. Філософія: Навчальний посібник. – К., 2003.

· Соловьев Вл. Исторические дела философии // Вопросы философии. - 1988. — №8. — С. 118-125.

· Философия: Учебник для высших учебных заведений / Отв. ред. В.П. Кохановский. – Ростов н/Д: Феникс, 1996.

· Философия: Учебное пособие для студентов вузов / Авт. кол. под рук. Ю. В. Осичнюка, В.С. Зубова. – К.: Фіта, 1994.

· Философский энциклопедический словарь. – М., 1989.

· Философский энциклопедический словарь. – М.: ИНФА, 1997.

· Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка): Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Арутюнов В.Х, Бондар С.В., Вільчинський Ю.М. та ін. –К.: КНЕУ, 2008.

· Філософія. Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів вузів / За ред. І. В. Бичка та ін. – К.: Либідь, 1993.

· Філософія: Навчальний посібник. – 6-е вид., перероб. і доп. / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін.; За ред. І. Ф. Надольного. – К.: Вікар, 2006.

· Філософія: Навчальний посібник. – 6-е вид., випр. і доп. / За ред. І. Ф. Надольного. – К.: Либідь, 1996.

· Філософія: Підручник / Г. А. Заїченко, В. М. Сагатовський, І. І. Кальний та ін.; За ред. Г.А. Заїченка та ін. – К.: Вища школа, 1995.

· Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб./ за ред. акад. НАН України Л.В. Губерського. – К.: Знання, 2009.

· Філософський енциклопедичний словник / За ред. Шинкарука В.І. – К.: Абрис, 2002.

· Хамітов Н., Гармаш Л., Кирилова С. Історія філософії. Проблеми людини. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.

· Ярошевець В. І. Історія філософії. – К.: Знання, 2004.

Тема 5: Філософія Відродження та Реформації(2 год.)

План семінару:

1. Соціальні та духовні передумови формування філософії Відродження.

2. Характерні риси філософії епохи Відродження (антропоцентризм, гуманізм, деїзм, опозиція до церкви, пантеїзм, інтерес до держави, індивідуалізм, ідея соціальної рівності).

3. Основні напрями філософії епохи Відродження:

а) гуманістичний напрям;

б) неоплатонічний напрям;

в) натурфілософський напрям;

г) політичний напрям;

д)утопічно-соціалістичний напрям.

4. Реформація та її вплив на розвиток європейської культури.

 

Література

Джерела:

· Данте Аліг’єрі. Божественна комедія. –К.: Дніпро, 1976.

· Данте Алигьери. Малые произведения. – М., 1968.

· Кузанский Николай. (Об ученом незнании) // Сочинения: В 2-х т.т. - М., 1980. - С. 46-63.

· Лоренцо Валла. Об истинном и ложном благе. О свободе воли. – М., 1989.

· Мак’явеллі Н. Державець. — К.: Основи, 1998. — С. 393-464.

· Монтень М. Опыты: В 3-х кн. - М., 1992.

· Мор Т. Утопия. - М., 1978. - С. 3-5.

· Мор Т. Утопія. Кампанелла Т. Місто сонця. – Л.: Дніпро, 1988.

· Петрарка Ф. Избранное. – М., 1974.

· Роттердамський Е. Похвала Глупоті. Домашні бесіди. / Перекл. з латини В. Литвинова, Й. Кобова. – К.: Основи, 1993. – С. 13-106.

 

Додаткова література:

· Алєксандрова О.В. Філософія Середніх віків та доби Відродження: Підручник.. –К.: ПАРАПАН, 2002.

· Антология мировой философии: В 4-х т.т. – М., 1969- 1972. -Т. 1. -Ч. 1.

· Бичко А. К., Бичко І. В., Табачковський В. Г. Історія філософії: Підручник для студентів вищих закладів освіти. — К.: Либідь, 2001.

· Вандишев В. М. Філософія. - Ч. 1. Історико - філософський вступ: Конспект лекцій. - Ч.1.– Суми: Вид-во СумДУ, 2000.

· Герасимчук А. А. Філософія: Курс лекцій: Навчальний посібник для вузів. – К., 1999.

· Горфункель А. Х. Философия эпохи Возрождения. – М., 1980.

· Гусєв В. І. Історія західноєвропейської філософії XV-XVII ст. – К., 1994.

· История философии. Учебник для вузов. – Ростов н/Д., 2002.

· Історія філософії: Підручник / Ярошевець В. І., Бичко І. В., Бугров В. А. та ін.; За ред. В. І. Ярошевця. — К. : Видавець ПАРАПАН, 2002.

· Історія філософії: Підручник для вищої школи. — 2-ге вид., перероб. та доп. — Х. : Прапор, 2003.

· Історія філософії: Словник / За ред. Ярошевця В.І. – К.: Знання України, 2006.

· Канке В. А. Философия. Исторический и систематический курс: Учебник для вузов. – М., 1998.

· Нарский И. С. Западноевропейская философия XVII века. – М., 1974.

· Рассел Б. Історія західної філософії. — К.: Основи, 1995.

· Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней: В 4-х т.т. – СПб., 1994–1997.

· Саух П. Ю. Філософія: Навчальний посібник. – К., 2003.

· Соловьев Вл. Исторические дела философии / / Вопросы философии. - 1988. — №8. — С. 118-125.

· Философия: Учебник для высших учебных заведений / Отв. ред. В.П. Кохановский. – Ростов н/Д: Феникс, 1996.

· Философия: Учебное пособие для студентов вузов / Авт. кол. под рук. Ю. В. Осичнюка, В.С. Зубова. – К.: Фіта, 1994.

· Философский энциклопедический словарь. – М., 1989.

· Философский энциклопедический словарь. – М.: ИНФА, 1997.

· Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка): Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Арутюнов В.Х, Бондар С.В., Вільчинський Ю.М. та ін. –К.: КНЕУ, 2008.

· Філософія. Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів вузів / За ред. І. В. Бичка та ін. – К.: Либідь, 1993.

· Філософія: Навчальний посібник. – 6-е вид., перероб. і доп. / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін.; За ред. І. Ф. Надольного. – К.: Вікар, 2006.

· Філософія: Навчальний посібник. – 6-е вид., випр. і доп. / За ред. І. Ф. Надольного. – К.: Либідь, 1996.

· Філософія: Підручник / Г. А. Заїченко, В. М. Сагатовський, І. І. Кальний та ін.; За ред. Г.А. Заїченка та ін. – К.: Вища школа, 1995.

· Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навчальний посібник / /За ред. акад. НАН України Л.В. Губерського. – К.: Знання, 2009.

· Філософський енциклопедичний словник / За ред. Шинкарука В.І. – К.: Абрис, 2002.

· Хамітов Н., Гармаш Л., Кирилова С. Історія філософії. Проблеми людини. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.

· Ярошевець В. І. Історія філософії. – К.: Знання, 2004.

Тема 6: Філософія Нового часу та доби Просвітництва(4 год.)

План семінару 1:

1. Соціально- економічні та природничо - наукові передумови філософії Нового часу.

2. Характерні особливості філософії Нового часу (природоцентризм, раціоналізм, емпіризм, етичний раціоналізм, механіцизм).

3. Емпіризм і раціоналізм – головні напрями філософії Нового часу.

 

План семінару 2:

1. Основні характерні риси філософії Просвітництва (антропоцентризм, історичний оптимізм, секуляризація релігії й церкви, атеїзм, матеріалізм).

2. Значення філософії Нового часу та доби Просвітництва для світової філософії.

 

Література

Джерела:

· Беркли Дж. Алкифрон. Памятники религиозно-философской мысли Нового времени. – СПб., 1996.

· Беркли Дж. Сочинения. – М., 1978.

· Бэкон Ф. Новый Органон // Сочинения: В 2 - х т.т. — Т. 2. — М.: Мысль, 1972. - С. 7-82.

· Вико Джамбаттиста. Основания науки об общей природе наций. – М.-К., 1994.

· Вольтер. Философские сочинения. – М., 1988.

· Гельвецій К. А. Про людину, її розумові здібності та її виховання. - Ч. I-VIII. — К.: Основи, 1994.

· Гоббс Т. Бегемот. – К., 1996.

· Гоббс Т. Левіафан, або Суть, будова і повноваження держави церковної та цивільної. — К.: Дух і Літера, 2000.

· Гоббс Т. Сочинения: В 2-х т.т. – М., 1989.

· Гольбах П. Система природы, или о законах мира физического и мира духовного // Избранные философские произведения: В 2-х т.т. -Т. 1. — М.: Мысль, 1963.

· Г’юм Д. Трактат про людську природу. –К.: Видавничий дім «Всесвіт», 2003.

· Декарт Р. Міркування про метод, щоб правильно спрямовувати свій розум і відшукувти істину в науках. — К., Тандем, 2001.

· Декарт Р. Сочинения: В 2-х т.т. – М., 1989–1994.

· Декарт Р. Метафізичні розмисли / Перек. з фр. З. Борисюк та О. Жуковського. – К.: Юніверс, 2000. – С. 21-71.

· Кондильяк Э. Сочинения: В 3-х т.т. – М., 1980–1982.

· Ламетри Ж. О. Человек-машина. — Сочинения. 2-е изд. — М.: Мысль, 1983. — С. 169-226.

· Лейбниц Г. Сочинения: В 4-х т.т. – М., 1982–1989.

· Лейбниц Г. Монадология // Лейбниц Г. Сочинения: В 4-х т.т. – Т.1. – М.: Мысль, 1982. – С. 413-429.

· Локк Дж. Два трактати про врядування. –К.: Основи, 2001.

· Локк Дж. Розвідка про людське розуміння. –Х.: Акта, 2002.

· Локк Д. Сочинения: В 3-х т.т. – М., 1985–1988.

· Руссо Ж. Ж. Трактаты. – М., 1969.

· Руссо Ж-Ж. Про суспільну угоду, або Принципи політичного права. — К.: Port-Royal, 2001.

· Спиноза Б. Об усовершенствовании разума. – М. – Харьков, 1998.

· Спиноза Б. Этика // Избранные произведения: В 2-х т.т. – М., 1957.

· Спиноза Б. Этика // Спиноза Б. Сочинения: В 2-х т.т. – Т. 2. – СПб.: Наука, 1999. – С. 251-478.

 

Додаткова література:

· Английские материалисты XVIII в. Собрание сочинений: В 3-х т.т. – М., 1967, 1968.

· Антология мировой философии: В 4-х т.т. – М., 1969- 1972. -Т. 2.

· Бакрадзе К. С. ИсторияПоследнее изменение этой страницы: 2016-07-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.160.19.155 (0.056 с.)