ТОП 10:

Тема 9: Українська філософська думка (4 год.)План заняття 1:

1. Соціальні та духовні передумови формування й розвитку української філософії.

2. Характерні риси української філософії (поліфонізм, антеїзм, кордоцентризм, екзистенціальність).

3. Міфологічна культура давнього слов’янства (язичництво). Філософія Київської доби.

4. Філософія доби Відродження (ХIV–ХVІ ст.).

5. Філософія в Києво-Могилянській академії.

6. Філософія Г.С. Сковороди або „пізнай себе“.

 

План заняття 2:

1. Філософія українського романтизму (Т. Шевченко, Леся Українка, М. Гоголь, М. Максимович, М. Костомаров, П. Куліш та ін.)

2. Академічна філософія ХIX ст. Ідеалiзм П. Юркевича та його вплив російську філософську думку.

3. Особливості української духовності на межі ХІХ–ХХ ст. (М. Драгоманов, І. Франко, В.Вернадський, В. Липинський, М. Міхновський, Дм. Донцов та ін.):

А) І.Франко про соціальний поступ;

Б) Теорія ноосфери В. Вернадського;

В) Ідея нації як цілісна програма побудови незалежної соборної України: В. Липинський, М. Міхновський, Дм. Донцов.

4. Новітня українська філософія.

 

Література

Джерела:

· Гоголь Н. В. Выбранные места из переписки с друзьями. – М., 1990.

· Драгоманов М. П. Чудацькі думки про українську національну справу // // Драгоманов М. П. Вибране. — К.: Основи, 1991.

· Костомаров М. Две русские народности. – К.–Харьков, 1991.

· Костомаров М. І. „Закон Божий“ (Книга буття українського народу). — К., Либідь, 1991.

· Липа Ю. Призначення України. — Львів.: Просвіта, 1992.

· Літопис руський. – К., 1989.

· Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури. — К.: АТ „Обереги“, 1992.

· Орлик П. Вивід прав України // Історія філософії України. Хрестоматія. — К.: Либідь, 1993. — С.148-153.

· Сковорода Г. Твори: У 2-х т.т. – К., 1994.

· Сковорода Г. Наркіс. Разглягол о том: узнай себя // Сковорода Г. Повне зібрання творів. У 2-х т.т. – Т. 1. – К.: Наукова думка, 1973.

· Федотов Г. Россия и свобода // Знамя. - 1989. — №12.

· Франко І. Що таке поступ? — Зібрання творів: У 50-ти т.т. — Т. 45. — К.: Наукова думка, 1986. — С. 300-348.

· Чижевський Д. Нариси з історії філософії в Україні. – Мюнхен, 1983.

· Шевченко Т. Г. І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в Україні і не в Україні моє дружнєє посланіє // Кобзар. — К.: Наука, 1972..

· Юркевич П. Д. Вибране. / Переклад з російської В. П. Недашківського; упорядкування, передмова й примітки А. Г. Тихолаза. – К.: Абрис, 1993. – С. 73-114.

 

Додаткова література

· Багалій Д. Український мандрований філософ Григорій Сковорода. – К., 1992.

· Бичко А. К., Бичко І. В. Феномен української інтелігенції. Спроба екзистенційного аналізу. – К., 1995.

· Бичко А. К., Бичко І. В., Табачковський В. Г. Історія філософії: Підручник для студентів вищих закладів освіти. — К.: Либідь, 2001.

· Бычко А. К. Народная мудрость Руси. Анализ философа. – К., 1988.

· Вільчинський Ю. М., Скринник М. А., Скринник З. Е. та ін. Розвиток філософської думки в Україні: Курс лекцій. 2-е вид. — К.: ВІПОЛ, 1994.

· Герасимчук А. А. Філософія: Курс лекцій. Навчальний посібник для вузів. – К., 1999.

· Головко Б. А. Філософська антропологія. – К., 1997.

· Горбач Н. Специфіка української філософії. – Львів: Каменяр, 2006.

· Горський В. С.Історія української філософії: Курс лекцій: навчальний посібник. — К.: Наукова думка, 1996.

· Горський В. С., Кислюк К. В. Історія української філософії. Підручник. – К.: Либідь, 2004.

· Грабович Г. Шевченко як міфотворець. – К., 1991.

· Драч І. Ф., Кримський С. Б., Попович М. В. Григорій Сковорода. – К., 1984.

· Забужко О. Шевченків міф України. – К.: Факт, 2001.

· Забужко О. Філософія української ідеї та європейський контекст. — К.: Основи,1992.

· Залізняк Л. Л. Первісна історія України. – К., 1999.

· Захара І. С. Стефан Яворський. – Львів, 1991.

· Ісаєвич Я. Б. Братства та їх роль у розвитку української культури XVII–XVIII ст. – К., 1966.

· Історія філософії України: Хрестоматія / М. Ф. Тарасенко, М. Ю Русин та ін. — К.: Либідь, 1993.

· Історія філософії України: Підручник / М. Ф. Тарасенко, М. Ю. Русин (кер. авт. колективу), І. В. Бичко та ін. – К.: Либідь, 1993.

· Історія філософії: Підручник / Ярошевець В. І., Бичко І. В., Бугров В. А. та ін.; За ред. В. І. Ярошевця. — К. : Видавець ПАРАПАН, 2002.

· Історія філософії: Словник / За ред. Ярошевця В.І. – К.: Знання України, 2006.

· Історія філософії: Підручник для вищої школи. — 2-ге вид., перероб. та доп. — Х. : Прапор, 2003.

· Кашуба М. В. Георгий Конисский. – М., 1979.

· Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури. – К., 1992.

· Махновець Л. Григорій Сковорода: біографія. – К., 1972.

· Мицько І. Острозька слов’яно-греко-латинська академія. – К., 1990.

· Нестеренко В. Г.Вступ до філософії: онтологія людини: Навчальний посібник для студентів вузів. — К.: Абрис, 1995.

· Нижников С.А. История философии: Курс лекций. – М., 2004.

· Ничик В. М. Феофан Прокопович. – М., 1977.

· Нічик В. М. Петро Могила в духовній історії України. – К., 1997.

· Огієнко І. Українська культура. – К., 1991.

· Огороднік І. В., Русин М. Ю. Українська філософія в іменах. — К.: Основи, 1997.

· Пам’ятки братських шкіл на Україні. – К., 1988.

· Попович М. Микола Гоголь. – К., 1989.

· Попович М. Нариси з історії української культури. – К., 1998.

· Саух П. Ю. Філософія: Навчальний посібник. – К., 2003.

· Табачковський В. Г. Ми у філософії та філософія в нас // Філософська думка. – 1998. – № 4–6.

· Феномен української культури: методологічні засади осмислення. — К.: Фенікс, 1996.

· Философия: Учебник для вузов / Под ред. проф. Лавриненко В.Н. – М., 1998.

· Философия: Учебник для высших учебных заведений / Отв. ред. В.П. Кохановский. – Ростов н/Д: Феникс, 1996.

· Философия: Учебное пособие для студентов вузов / Авт. кол. под рук. Ю. В. Осичнюка, В.С. Зубова. – К.: Фіта, 1994.

· Философский энциклопедический словарь. – М., 1989.

· Философский энциклопедический словарь. – М.: ИНФА, 1997.

· Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка): Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Арутюнов В.Х, Бондар С.В., Вільчинський Ю.М. та ін. –К.: КНЕУ, 2008.

· Філософія. Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів вузів / За ред. І. В. Бичка та ін. – К.: Либідь, 1993.

· Філософія: Навчальний посібник. – 6-е вид., перероб. і доп. / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін.; За ред. І. Ф. Надольного. – К.: Вікар, 2006.

· Філософія: Навчальний посібник. – 6-е вид., випр. і доп. / За ред. І. Ф. Надольного. – К.: Либідь, 1996.

· Філософія: Підручник / Г. А. Заїченко, В. М. Сагатовський, І. І. Кальний та ін.; За ред. Г.А. Заїченка та ін. – К.: Вища школа, 1995.

· Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб./ за ред. акад. НАН України Л.В. Губерського. – К.: Знання, 2009.

· Філософська думка східних слов‘ян: Бібліографічний словник / Огородник І. В., Огородник В. В., Русин М. Ю., Діденко В. Ф.; Наук. ред. Л. В. Губерського. – К.: Парламентське видавництво, 1999.

· Філософський енциклопедичний словник / За ред. Шинкарука В.І. – К.: Абрис, 2002.

· Хамітов Н., Гармаш Л., Кирилова С. Історія філософії. Проблеми людини. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.

· Шинкарук В. І. “Хрущовська відлига” і нові тенденції в публікаціях Інституту філософії АН України в 1960-х роках // Філософська думка. – 1998. – № 4–6.

· Ярошевець В. І. Історія філософії. – К.: Знання, 2004.

 

Модуль 2

 

Тема 10: Онтологія (4 год.)

План заняття1:

1. Проблема буття в філософії.

2. Основні форми буття (буття природи, буття людини, буття духовного, буття соціального).

3. Категорія «матерія». Елементи структури матерії (нежива природа, жива природа, соціум).

4. Властивості матерії (наявність руху, самоорганізація, існування в просторі та часі, здатність до відображення та ін).

 

План заняття 2:

1. Діалектика як загальна концепція розвитку.

2. Закони діалектики (закон єдності й боротьби протилежностей, закон взаємного переходу кількісних та якісних змін, закон заперечення заперечення).

3. Альтернативи діалектики (метафізика, некласичні концепції, наукові концепції).

4. Онтологічні проблеми свідомості в філософії.

5. Свідомість як найвищий рівень відображення. Структура і функції свідомості.

Література

Джерела:

· Аристотель. Метафизика. - Кн. 1. -Гл. I-IV // Сочинения: В 4-х т.т. -Т. 1. - М.: Мысль, 1976.

· Гегель Г. В. Ф. Учение о бытии // Гегель. Энциклопедия философских наук: В 3-х т.т. — Т. 1. Наука логики. — М.: Мысль, 1974.

· Гегель. Наука логики: В 3 – х т.т. – М., 1970. – Т. 1. – С. 123–256.

· Гегель. Энциклопедия философских наук: В 3-х т.т. – Т. 1. – С. 107–263.

· Гольбах П. Система природы, или о законах мира физического и мира духовного // Избранные философские произведения: В 2-х т.т. - Т.1. — М.: Мысль, 1963.

· Декарт Р. Метафізичні розмисли. (I-V розмисли). — К.: Юніверс. — 2000.

· Сартр Ж-П. Бытие и ничто. Опыт феноменологической онтологии / В.И. Колядко (пер.). – М.: Республика, 2004. – С. 28-196.

· Хабермас Ю. Понятие индивидуальности // Вопросы философии. - 1989. — №2.

· Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления: Пер. с нем. – М.: Республика, 1993. – С. 391-406.

· Юнг К. Г. Об архетипах коллективного бессознательного // Вопросы философии. — 1988. — №1.

Додаткова література:

· Всемирная энциклопедия: Онтология / Главн. научн. ред. А. А. Грицанов. – М., 2001.

· Лой А. М. Проблема свідомості: історичність досвіду // Філософська і соціологічна думка. – 1992. – № 7.

· Лукач Д. К онтологии общественного бытия. Пролегомены. – М., 1991. – С. 34–72.

· Нестеренко В. Г.Вступ до філософії: онтологія людини: Навчальний посібник. — К.: Абрис, 1995.

· Проблема сознания в современной западной философии. – М., 1989.

· Разумный В.П. Драматизм бытия: истоки бесперспективности. – М., 1991.

· Саух П. Ю. Філософія: Навчальний посібник. – К., 2003.

· Трубников Н.Н. Время человеческого бытия. – М., 1987.

· Философия: Учебное пособие для высших учебых заведений. – Ростов н/Д, 2003.

· Философия: Учебник для вузов / Под ред. проф. Лавриненко В.Н. – М., 1998.

· Философия: Учебник для высших учебных заведений / Отв. ред. В.П. Кохановский. – Ростов н/Д: Феникс, 1996.

· Философия: Учебное пособие для студентов вузов / Авт. кол. под рук. Ю. В. Осичнюка, В.С. Зубова. – К.: Фіта, 1994.

· Философский энциклопедический словарь. – М., 1989.

· Философский энциклопедический словарь. – М.: ИНФА, 1997.

· Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка): Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Арутюнов В.Х, Бондар С.В., Вільчинський Ю.М. та ін. –К.: КНЕУ, 2008.

· Філософія. Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів вузів / За ред. І. В. Бичка та ін. – К.: Либідь, 1993.

· Філософія: Навчальний посібник / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін.; За редакцією І. Ф. Надольного. – К., 2001.

· Філософія: Навчальний посібник для студентів і аспірантів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів / І. Ф. Надольний (ред.) — К.: Вікар, 1999.

· Філософія: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / / Національна академія управління / Ю. В. Осічнюк (ред.). — К.: Атіка, 2003.

· Філософія: Навчальний посібник. – 6-е вид., перероб. і доп. / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін.; За ред. І. Ф. Надольного. – К.: Вікар, 2006.

· Філософія: Навчальний посібник. – 6-е вид., випр. і доп. / За ред. І. Ф. Надольного. – К.: Либідь, 1996.

· Філософія: Підручник / Г. А. Заїченко, В. М. Сагатовський, І. І. Кальний та ін.; За ред. Г.А. Заїченка та ін. – К.: Вища школа, 1995. – Розд. 5.

· Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навчальний посібник / За ред. акад. НАН України Л.В. Губерського. – К.: Знання, 2009.

· Філософський енциклопедичний словник / За ред. Шинкарука В.І. – К.: Абрис, 2002.

 

Тема 11: Гносеологія.Последнее изменение этой страницы: 2016-07-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.160.19.155 (0.013 с.)