Трансформація міфологеми світоустрою в поетичному доробку Івана Малковича 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Трансформація міфологеми світоустрою в поетичному доробку Івана МалковичаСвіт Івана Малковича вражає багатогранністю та розмаїтістю поетичних форм. Серед них особливу увагу привертають художні реалізації міфологічних мотивів. Митець, осмислюючи події та явища дійсності, часто зіставляє їх з аналогічними, представленими й описаними в міфології, втілюючи тим самим власні світоглядні уявлення, репрезентуючи специфіку світовідчуття. Подібні властивості творчої манери митця зумовлюються специфічною тенденцією художнього мислення, яку можна визначити як „міфологізування” і яка має пряму залежність від особливостей світогляду письменника.

На думку О. Кухар, „міфологізування” передбачає моделювання й передачу індивідуального бачення дійсності в її онтологічних, екзистенційних аспектах за допомогою явних чи латентних паралелей з міфології, використовуючи міф як мову-код або послуговуючись міфологемами, котрі узагальнено відтворюють систему життєвих ситуацій, зв’язків та відношень і репрезентовані певним міфологічним сюжетно-образним матеріалом або авторськими образами-символами [29, с. 9]. Вагомим чинником актуалізації міфологічного матеріалу в художньому світі того чи іншого письменника є особистісний фактор, який виявляється мірою потужності міфомислення та вагомості міфологічної пам’яті митця в процесі конструювання й розгортання художнього світу. Ідеться насамперед про систему його світоглядних уявлень, відчуттів, переконань, що визначають пріоритети у виборі міфологічного матеріалу, способі його інтерпретації і художньої трансформації. Взаємозв’язок ідейно-поетикальних особливостей художнього світу й світогляду митця зумовлений тим, що художньому мисленню притаманна інтерпретація явищ дійсності через внутрішню суб’єктивну модальність особистості. У результаті вільного дослідження митцем дійсності формується система ідеологем, що складають його „альтернативну філософію” (Е. Соловей) або авторську модель буття. Її концепти й поетичне втілення в тканині художніх творів можуть виявляти міфологічну природу. Це залежить насамперед від міфологічно-містичної домінанти світовідчуття та світобачення письменника, що складає духовну домінанту його творчості, яка у свою чергу виявляє тяжіння до відповідних художніх засобів і поза якими не може бути повноцінно представленою.

Долучення Івана Малковича до міфологічного світу та світу релігійних вірувань відбувалося завдяки родинним традиціям і звичаям. В. Кордун зазначав, що особливість поезії вісімдесятників у „поверненні до найпервісніших елементів і структур української міфологічної свідомості; спробах трансформації давнього міфологічного мислення в образах новітньої поезії, що опирається на новітню українську та західно-європейську філософію і психологію – тобто у виразній міфологічній спрямованості художнього мислення” [10, с. 15].

Космогонічні уявлення Івана Малковича мають переважно християнську основу й об’єктивуються через відповідну символічну модель. В осмисленні першовитоків усього сущого митець прагне відтворити картину Першого Дня, для чого використовує порівняльні та алюзійні форми. Об’єктами для поетових аналогій процесу переходу хаосу в космос стають море/океан і ніч, яким надається особливе містичне значення, що зумовлює міфопоетичність образів, котрі їх репрезентують у поетичному просторі. Так в поезії „Правітри: Прабог” Іван Малкович зображує картину створення праматері-Землі, залучуючи образи першостихій (вода, повітря, земля):

Все в тумані.

На вод яйці, мов птах, усівся Дух –

висиджує земельку нашу…

Вщух на хвильку вітер: бухкає з глибот

ледь вкупку збите серце – зріє, зріє

праматір наша, і вітрисько – віє,

й каміння достигає серед вод [18, с. 46].

У творі міфологема кола – символу вічності трансформується в овал – яйце, що уособлює зародження життя. Коло – це своєрідний макрокосм, це Всесвіт, який іноді поетові здається тісним. Так у поезії „Коло” поет пише:

О, як же тісно в колі тім довкола,

А в нім живуть, радіють і вмирають [18, с. 133].

Іван Малкович у своєму „Заплідненні новосвіту” поєднує апокаліптичні візії та символіку архаїчних міфів. „Старий світ”, що тримається на трьох китах, руйнується, а натомість, запліднений лавою вулканів, постає „новосвіт”. В основі такої моделі лежить архаїчне вчення про космічні цикли – ера статики і спокою змінюється ерою динаміки та руху. „Запліднення новосвіту” відбувається через шлюб вогню і води (вулкани – кити). За давніми українськими уявленнями, світ постав, коли поєднались брат і сестра, Вогонь і Вода (ритуальним відтворенням цієї космічної ієрогамії є купальське обрядове дійство). У Івана Малковича вогонь постає як руйнівною („вогонь пожирає ті спини”), так і запліднюючою силою.

Аналіз ідейно-смислового навантаження міфологічних мотивів, використаних поетом, а також ступеня, міри й характеру їх переосмислення, трансформації допомагає осмисленню авторської картини або моделі буття, розгорнутої в художньому світі Важливе місце у символіці поета, що відповідає стихії повітря, посідає міфологічний образ світового дерева як медіатора між небесним і земним. Якість висоти дозволяє сприймати образ дерева у творах Малковича у різних варіантах. В поезії „Пракорабель” Малкович стверджує, що врятувати державу-корабель, яка „опускається до дна”, може тільки „сховок духу” – дерево калина:

Там сховок духу, там – ясна година,

Комори наші: з тих запасників

Зцілюща виринатиме калина

На сотнях затаєних кораблів [18, с. 47].

Міфологема світового дерева в поезії „Там де мені добре” корелює зі структуротворчою моделлю всесвіту, що включає людину і природу в єдину систему:

Там де мені добре –

довкола гори –

невисокі переважно

і я дуже тяжко

прийшов до розуміння

що невисокі вони тому –

бо ж ростуть углиб

(коріння ясенів подорожує по тих горах)

Чорногори глибин

залягають під Карпатами [18, с. 200].

У вірші міфологема дерева тісно пов’язана з міфологемою каменя (гори). Найчастіше у слов’янській міфології архетип гори – концепт упорядкування світового простору; піднімання на гору означає мандрування до центру світу. Дерево (ясень) виконує сакральну роль для переходу з верхньої сфери – в нижню: „кожен гуцул після відходу ще мусить здолати останню свою Чорногору” [18, с. 200].

Природу постійного руху – життєвої спонтанності, плинності та постійної мінливості життєвих процесів поет вбачає у безперервній боротьбі протилежностей добра і зла. Іван Малкович створив модель дійсності, оцінюючи події історії та сучасності за категоріями добра й зла, що мають етичний характер, а у світогляді поета ще й естетичний. Так, уособленням добра є Бог, діти, родина, митці, діяльність яких передбачає створення краси, а отже, – і гармонізації дійсності. Як зазначає поет, „найважливішими як у житті, так і в поезії для мене завжди були цінності родинні” [14, с. 2]. Зло сприймається як недолік, дефект, розлад, порушення, що в авторській художній моделі буття втілюється в колізії нищення духу та його продуктів – моралі, краси.

Апокаліптична тематика, представлена ідеєю деформації й спотворення ідеального світоустрою, розгортається Іваном Малковичем у зв’язку з осмисленням проблеми духовної деградації нації й людства. Вона знайшла своє втілення у творах, присвячених темі України й українського народу. В основі художньої побудови образу „танатичної” дійсності лежить християнський мотив гріха – духовного рабства, – що мав своєрідне ідейно-смислове трактування й сюжетно-образне втілення в Старому й Новому Заповіті. Творчо використовуючи біблійну традицію, Іван Малкович відтворює трагедію буття українства як наслідок національного гріха – рабства, зумовленого бездержавністю („Золотий ланцюг”). В одній із поезій, написаних зовсім недавно, „Здається, нічні заметілі…” поет відтворює світ, що для нього розколовся навпіл, у ньому холод, „геть нічого нема”, все „залите пітьмою” [18, с. 7] внаслідок відсутності гідності у рідного народу. Поет звертається із благанням до Бога:

І благатиму знов: настрахай, але не покарай,

жменьку гідності вмироточи на людей мого краю,

налаштуй їхній слух – нехай „край” вони чують як „рай”,

й розбуди того ангела нам, що десь вічно куняє там скраю [18, с. 7].

В поезії „Антонич” образно сказано про роль визначного українського поета в житті краян. З горіха, наче з яйця-райця, виходять земляки Богдана-Ігоря Антонича – збідовані, нещасні, чорні від праці й злиднів, позбавлені Божої опіки. Проте ціною власного життя поет спромагається на те, щоб дати лемкам право на майбутнє, зробити їхнє життя достойним їхніх же добрих і щирих душ, вміння цінувати прекрасне, творити шедеври мистецтва.

Особливе ставлення висловлює у своїх поезіях Іван Малкович до дітей. Діти, на думку поета, є уособленням добра, божественного („Пташина елегія”):

Із нас одні лиш діти

найближчі до пташок

і янголів брати [18 ,с. 23].

За давніми уявленнями, людину від сил зла оберігають янголи з їх доброю енергетикою; зберегти янгола-охоронця означає зміцнити свою віру, духовність, зв’язок з рідними коренями, залишитися вірним своїй власній душі, своєму життєвому призначенню. Такими охоронцями для дитини є її батьки, родина. Світ, у якому щасливі діти, прекрасний. Дитинство співвідноситься з міфологемою „раю”, адже діти іще не відають гіркоти пізнання. В „Старосвітській баладі”, „Із янголом на плечі”, поет вдається до вічної теми двобою чистого добра із жорстокою сірістю буденності. Через баладу „хтось бреде собі самотньо із янголом на плечі” [18, с. 20]. На цій дорозі життя його „сірий маятник”, „все дужче бухка” у спину. „Стогне янгол ледь живий... ” під вітром випробувань і міцними ударами долі. Та поет вірить, що цей „хтось” ( він, ми всі!) обов'язково вистоїть, бо його веде віра у Бога — добро: „...вуста дрижать гарячі: янголе, не впадь з плеча” [18, с. 20]. І з цією вірою звучить поезія „З нічних молитов”:

Хай кожен в цім світі спасеться,

хай світить з-за темних круч

довкола кожного серця

віри твоєї обруч [18, с. 30].

Авторська міфосистема покликана створити таку концепцію світу, в якій стверджується нерозривна єдність людини, землі, кожного з природних явищ та об’єктів із Всесвітом, відбувається дотичність життя людини кінця ХХ – початку ХХІ століття до циклічності правічних міфів. Система першоелементів у творах Івана Малковича не лише пояснює правічні природні процеси, але й, що є найважливішим для його міфосистеми, включає людину, її буденний мікрокосм до універсального Всесвіту. У природі вбачає поет наше коріння, ось що споконвічно стоїть „при роді”: навколишня краса матері-землі, її багатство й щедрість. І нещасною буде та людина, яка загубить ключ від усього цього. І вже не буде повернення у той „загублений рай” (вірш „Загублений рай”), від якого „на двадцятий поверх коріння не дотягується”, „й землі не чуєш”. От і настає неминуча розплата за „загублений рай”:

.зітерлась шкіра: ріже по живому

байдужості пила, іржа цинізму й ліні.

Іван Малкович зосереджує поетичну увагу на природі, людині і Всесвітові, причому людина розглядається як рівновелика до інших складових: трави, дерев, птахів, тварин, води, землі; вона не виступає на передній план, а є частиною великої природи. У полярності світобудови, у боротьбі опозицій, у наявності темного і світлого начал у людській природі поет вбачає конструктивний характер дуалістичного принципу буття.

Про самодостатність жіночого начала і пасивність чоловічого („ніжно-навісний матріархат”) йдеться у вірші Івана Малковича „Український південь” [18, с. 65]. Поет пише про владну самодостатність жіночого начала:

глянь – хоробрих воїнів полки

дозрівають в їхніх животах...[18, с. 65].

Замість звичної комбінації „чоловік – жінка – дитина” маємо двочленну „жінка – дитина”. Чоловіче начало свідомо усувається (адже „хоробрі воїни” – не чоловіки, а діти). Однак, якщо тактикою автора є актуалізація певних міфологем, сюжетів, історичних реалій, то стратегією – гра з цими сюжетами і реаліями, що дає змогу подивитись на них під іншим кутом зору. На думу І. Борисюк, „Іван Малкович не так використовує міфологічні сюжети та ритуальні моделі, як вибудовує (чи добудовує) авторський варіант міфу з традиційних міфологем” [28, с. 25]. Поет стверджує креаційну силу взаємодії протилежностей, особливо коли такою парою є чоловік і жінка, а сенсом зіткнення цих полюсів стає життя.

У художньому світі Івана Малковича постає ідея любові як першопороджуючого начала та закону організації гармонійної дійсності. Поет осмислює шляхи входження людини в ідеальний простір, представлений міфемою Едемського саду. Провідним із них є любов як вітаїстичний та життєтворчий фактор. Поет, що зазвичай дотримується християнської міфологічної моделі, модернізує її, відтворюючи ситуацію духовного та фізичного єднання чоловіка й жінки як моделі світової гармонії. Митець стверджує, що врятувати світ може „тільки краса, разом з великою любовю” [14, с. 2].

Отже, свій світ Іван Малкович намагається побудувати у вигляді ідеальної системи світоустрою, де були б можливі природовідповідність людини, її гармонійне злиття з вічним духом. Ключ до розуміння його поезії слід шукати в міфологічних первинах, на які вона спирається. Синтезування язичницького та християнського мислення нерозривно переплетені в його поетичних моделях світобудови і складають специфіку авторської естетичної системи. Для поета міфологічні мотиви та ритуальні ситуації стають предметом критичного осмислення та матеріалом для побудови власних поетичних візій. Іван Малкович створює унікальний світ, що містить у собі взаємопов’язані сфери: міфологічну та індивідуальну, психологічну та філософську.

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 151; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.85.80.239 (0.008 с.)