ІВАН МАЛКОВИЧ ЯК ПРЕДСТАВНИК ПІЗНЬОГО УКРАЇНСЬКОГО МОДЕРНІЗМУМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ІВАН МАЛКОВИЧ ЯК ПРЕДСТАВНИК ПІЗНЬОГО УКРАЇНСЬКОГО МОДЕРНІЗМУВСТУП

Кінець ХХ ст. в українській літературі позначився інтенсивними новаторськими пошуками, що найбільш виразно засвідчила вітчизняна поезія. Уже перші роки 80-х засвідчують появу на мистецьких обріях поетів нового покоління із власною естетичною орієнтацією. Це була сила, яка щодалі дужчала і засвідчувала переваги самодостатньої, духовно здорової творчості, не затиснутої в лещатах примусової чи добровільної заідеологізованості. У літературному процесі цього періоду яскраво вирізняється поезія Івана Малковича, що проголошує естетичну вартість краси, народженої з глибин національного духу.

На сьогодні вже виокремилась плеяда науковців, яка плідно студіює творчість Івана Малковича. Його поетичні збірки досліджували В. Моренець, К. Москалець. Ґрунтовні публікації Н. Анісімової сприяли виробленню нестандартних підходів в осмисленні театралізованої моделі світу в поезії Івана Малковича. Дотично розглядали творчість митця Д. Павличко, Н. Бондаренко. Однак художній світ поета, що відзначається своєрідністю авторського світобачення, характеризується наявністю різноманітних стильових домінант та застосуванням виражально-зображальної техніки, потребує системного вичення, що й зумовлює актуальністьобраної теми.

Мета дослідження – розкрити своєрідність художнього світу Івана Малковича.

Реалізація поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань:

1) розкрити поняття „художній світ”;

2) з’ясувати особливості художньої трансформації міфологеми світоустрою в творчості поета;

3) висвітлити особливості функціонування основних мотивів, образів та стильової парадигми у поетичному доробку Івана Малковича.

Об’єкт дослідження – поезії Івана Малковича, які репрезентовані у збірках: „Білий камінь” (1984), „Ключ” (1988), „Вірші” (1992), „Із янголом на плечі” (1997), „Вірші на зиму” (2006), „Все поруч” (2010).

Предмет дослідження – багатство та особливості художнього світу поета.

Теоретико-методологічною основоюроботи стали студії з особливостей внутрішньої структури художнього тексту Д. Ліхачова, з розгляду поняття „художній світ” як категоріального утворення статтія Г. Клочека, праця М. Грішмана про літературний твір як художню цілісність. У дослідженні спирались на праці Н. Анісімової з дослідження театралізованості творчості Івана Малковича, В. Моренця та О. Кухар з аспекту міфологічних мотивів у творчості поета.

Методи дослідження:описово-аналітичний при вивченні теоретичної бази, біографічний (у першому розділі), метод контент та інтент аналізу, для виявлення взаємозалежності змісту та особливостей стильових домінант поетичної творчості.

Практичне значення роботи полягає в тому, що матеріали дослідження можуть бути використані на уроках української літератури та на факультативних заняттях у загальноосвітній школі та вищих навчальних закладах.

Структура роботи: робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаних джерел.

 

 

РОЗДІЛ І

ІВАН МАЛКОВИЧ ЯК ПРЕДСТАВНИК ПІЗНЬОГО УКРАЇНСЬКОГО МОДЕРНІЗМУ

РОЗДІЛ 2

ВИСНОВКИ

Результати проведеного дослідження дають підстави зробити наступні висновки.

На основі першого розділу варто відзначити, що визначальною рисою модерної поетики вісімдесятників є суб’єктивізм у сприйнятті дійсності, творення суверенного світу, підвладного не раціональним законам, а законам поетичного мислення.

У досліджені було з’ясовано особливості художнього світу Івана Малковича, що вражає багатогранністю та розмаїтістю поетичних форм. Серед них особливу увагу привертають художні реалізації міфологічних мотивів. Космогонічні уявлення поета мають язичницьку і християнську основу. Поет вибудовує авторський варіант міфу з традиційних міфологем. Іван Малкович створив модель дійсності, оцінюючи події історії та сучасності за категоріями добра і зла, що мають етичний характер, а у світогляді поета ще й естетичний. У художньому світі митця постає ідея любові як першопороджуючого начала та закону організації гармонійної дійсності.

Аналіз основних мотивів та образів у творчості поета, дає підстави визначити домінантними історичні та християнські, до яких додається мотив дому, мотив родинних цінностей, мотив покликання людини. Вагома ознака художнього світу Івана Малковича – біблійні алюзії. Його ліричні герої – мудрі й тонкі натури, які усвідомлюють, наскільки нетривкий наш світ, а тому глибоко вірять у Бога і в те, що в кожній людині закладено багато хорошого і світлого.

У роботі виявлено залежність між своєрідністю художнього світу та художньо-стильовими особливостями поезій Івана Малковича. Для творів поета перехідного періоду притаманна така ознака як тяжіння до театральності, яка проявляється у просторовому, експресивному зміщенні, у видовищності, яскравості, у роздвоєності героя за схемою: персонаж / актор У циклі „У сцені маку” виявляється майстерність поета у використанні абсурдистських прийомів поетичного письма: гротеску, алогізмів, комізму, парадоксу, за допомогою яких поет створює модель світу-абсурду. Важливими характеристиками художнього світу митця виявлено сатиричність, іронічність та пародійність.

Особливою постає мова поетичних творів митця. Він вдається до звукових експериментів, добору специфічної лексики, епітетів, метафор.

Таким чином, художній світ поезії Івана Малковича характеризується неоднозначністю, багатовимірністю, вражає надзвичайно довірливими інтонаціями, в яких іноді сховано глибинний сум. Творчий доробок Івана Малковича являє собою індивідуалізований, яскравий фрагмент цілісної картини мистецької інтерпретації буття кінця ХХ - початку ХХІ ст.

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Анісімова Н. Поетичне покоління 80-х років ХХ ст. у системі пізнього українського модернізму http://www.nbuv.gov.ua/portal1/sok_gum/apif/2010_5/anisimova/pdf

2. Анісімова Н. Поетичний театр абсурду Івана Малковича / Зб. АКтульні проблеми слов’янської міфології. – К.: Освіта України, 2010, вип. ХХІІІ. – С. 36-47.

3. Анісімова Н. „Як не любити нам цей образ дому…”: Художні моделі топосу дому у творчості поетичного покоління 80-х рр.. ХХ ст. / Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка, № 24 (235), ч. І, 2011. – С. 80-89.

4. Бахтін М. Естетика словесної творчості / М.М. Бахтін: [уклад. С.Г. Бочаров; прим. С.С. Аверенцева та С.Г. Бочарова]. – М.: Искусство, 1979, - 424 с.

5. Безхутрий Ю. Художній світ Миколи Хвильового / Ю.М. Безхутрий: Львів, нац.. ун-т ім.. І. Франка. – Л., 2003. – 35 с.

6. Борисюк І. Стилетворчі функції міфо-ритуальних форм у поезії вісім десятників (В. Герасим’юк, І. Римарук, І. Малкович) /http://disser.com.ua/contens/6784/html/

7. Гіршман М. Літературний твір як художня цілісність: підсумки та перспективи вивчення / М.М. Гіршман // Вісн. Донец. Ун-ту. Сер.: Гуманіт. Науки. – 1998. – Вип. 2 – С. 84-89.

8. Горєлова О. Бути Малковичем. / /Вєдомості. - М. - 2006. - № 02.

9. Зборовська Н. Вісімдесятництво як колоніальна симптоматика // Код української літератури: Проект психоісторії новітньої української літератури. – К.: Академвидав, 2006. – С. 395-468.

10. Інгарден Р. Про пізнання літературного твору (фрагменти) / Роман Інгарден; [пер. Н. Римської] // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / / Роман Інгарден; за ред. Марїї Зубрицької. – 2-е вид., доп. – Львів, Літопис, 2002. – С. 176-206.

11. Кириченко О. Іван Малкович. „Із янголом на плечі” // ЖЖ. - 2006. - № 6. - С. 23-25.

12. Клочек Г. „Художній світ” як категоріальне поняття / Г. Клочек. „Художній світ” як категоріальне поняття. // Слово і час. – 2007. - №9. – С. 3-14.

13. Коцарев О. http://culture/unian/net/ukr/detail/190227/

14. Кухар О. Міф у художньому світі Євгена Маланюка / http://www.lib.ua-ru.net/inode/4479.html

15. Лебединцева Н. Явище літературного покоління в українській культурі кінця ХХ ст. / Лебединцева Н.М. явище літературного покоління в українській культурі кінця ХХ ст. // Видання ЧДУ імені Петра Могили. Наукові праці. – т. 118. Вип. 105. – С.35-39.

16. Лихачов Д. Внутрішній світ художнього твору / Д. Лихачов // Вопр. літератури. – 1968. - № 8. – С.74-87.

17. Літературознавча енциклопедія в 2 т. Т. 2. / автор-укл. Ковалів Ю. І. [ керівник видавничого проекту Теренко В.І.; рец.: Астаф’єв О., Ткачук М.П.; ред..: Мещеряк А.В., Даниленко А.А., тех.. ред.. Семченко Т.І.]. – (Серія „Енциклопедія ерудита”). – К.: Академія, 2000. – 624 с.

18. Літературознавчий словник-довідник / [ ред.. рада: Гром’як Р.Т., Ковалів Ю.І., Теремко В.І.] – 2-е вид., випр.., доп. – К.: Академія, 1997. – 752 с.

19. Мала українська енциклопедія актуальної літератури, Плерома, 3, / проект: Повернення деміургів. – Ів.-Фр.: Лілея-НВ, 1998. – с. 39-40.

20. Малкович І. Булв в мене одна предивна історія / ababagalamaga.com.ua/uk

21. Малкович І. Все поруч / Іван Малкович. Все поруч. Вибрані вірші, переклади, есеї, інтерв’ю. / А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2010. – 335 с.

22. Моренець В. Міфологічна течія в українській поезії др. пол. ХХ ст./ Слово і час. – 2002. - №9. – с. 43-51.

23. Моренець В. Сучасна українська література: модель жанру/ Володимир Моренець// Сучасність. – 1996. - №36. – С. 90-100-

24. Москалець К. Гра триває. Літературна критика та есеїстика. http://lib.rus.ec/b/319922/

25. Москалець К. Вічно перша книга. Litakcent.com/2011/04/22

26. Павличко Д. Малковичу – 50. / http:ababagalamaga.com.ua

27. Пипенко О.Ю. Ліричний світ як теоретико-літературна категорія / http://disser.com.ua

28. Пролигіна І. Мої книжки кращі, ніж я./ Добрі новини. – 2009, 02,16.

29. Соловей Е. „Батьківські пороги” ( До соціально-філософської проблематики сучасної поезії) / Елеонора Соловей // Українська мова та літ. в школі. – 1988. – № 2. – С. 3-7.

30. Таран Л. Іван Малкович „Кліпове мигтіння”/http://litakcent.com/2012/01/19

31. Терещенкова Т. У мові так багато слів. /Березоль. – 2007. - № 5.

32. Унгурян О. У нас дома зберігалися. / Факти. – 2004. - № 46.

Шумилович Б. Парадигма пізнього модернізму та американське мистецтво 1930-40-х рр.. ХХ. ст../ Вісн. Львів. ун-ту. Серія мист-во. -2003. – Вип.. 3. – С. 234-248

ВСТУП

Кінець ХХ ст. в українській літературі позначився інтенсивними новаторськими пошуками, що найбільш виразно засвідчила вітчизняна поезія. Уже перші роки 80-х засвідчують появу на мистецьких обріях поетів нового покоління із власною естетичною орієнтацією. Це була сила, яка щодалі дужчала і засвідчувала переваги самодостатньої, духовно здорової творчості, не затиснутої в лещатах примусової чи добровільної заідеологізованості. У літературному процесі цього періоду яскраво вирізняється поезія Івана Малковича, що проголошує естетичну вартість краси, народженої з глибин національного духу.

На сьогодні вже виокремилась плеяда науковців, яка плідно студіює творчість Івана Малковича. Його поетичні збірки досліджували В. Моренець, К. Москалець. Ґрунтовні публікації Н. Анісімової сприяли виробленню нестандартних підходів в осмисленні театралізованої моделі світу в поезії Івана Малковича. Дотично розглядали творчість митця Д. Павличко, Н. Бондаренко. Однак художній світ поета, що відзначається своєрідністю авторського світобачення, характеризується наявністю різноманітних стильових домінант та застосуванням виражально-зображальної техніки, потребує системного вичення, що й зумовлює актуальністьобраної теми.

Мета дослідження – розкрити своєрідність художнього світу Івана Малковича.

Реалізація поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань:

1) розкрити поняття „художній світ”;

2) з’ясувати особливості художньої трансформації міфологеми світоустрою в творчості поета;

3) висвітлити особливості функціонування основних мотивів, образів та стильової парадигми у поетичному доробку Івана Малковича.

Об’єкт дослідження – поезії Івана Малковича, які репрезентовані у збірках: „Білий камінь” (1984), „Ключ” (1988), „Вірші” (1992), „Із янголом на плечі” (1997), „Вірші на зиму” (2006), „Все поруч” (2010).

Предмет дослідження – багатство та особливості художнього світу поета.

Теоретико-методологічною основоюроботи стали студії з особливостей внутрішньої структури художнього тексту Д. Ліхачова, з розгляду поняття „художній світ” як категоріального утворення статтія Г. Клочека, праця М. Грішмана про літературний твір як художню цілісність. У дослідженні спирались на праці Н. Анісімової з дослідження театралізованості творчості Івана Малковича, В. Моренця та О. Кухар з аспекту міфологічних мотивів у творчості поета.

Методи дослідження:описово-аналітичний при вивченні теоретичної бази, біографічний (у першому розділі), метод контент та інтент аналізу, для виявлення взаємозалежності змісту та особливостей стильових домінант поетичної творчості.

Практичне значення роботи полягає в тому, що матеріали дослідження можуть бути використані на уроках української літератури та на факультативних заняттях у загальноосвітній школі та вищих навчальних закладах.

Структура роботи: робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаних джерел.

 

 

РОЗДІЛ І

ІВАН МАЛКОВИЧ ЯК ПРЕДСТАВНИК ПІЗНЬОГО УКРАЇНСЬКОГО МОДЕРНІЗМУПоследнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 178; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.80.173.217 (0.008 с.)