Тема 29. Перегляду зв'язку з нововиявленими і винятковими 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 29. Перегляду зв'язку з нововиявленими і винятковимиобставинами рішень і ухвал суду, що набрали законної сили (4 год.)

Заняття 1 (2 год.)

1. Суть і значення перегляду у зв'язку з нововиявленими і винятко­вими обставинами рішень і ухвал, що набрали законної сили.

2. Підстави для перегляду у зв язку з нововиявленими і винятковими обставинами рішень і ухвал суду.

3. Право на порушення провадження про перегляд рішень і ухвал у звязку з нововиявленими і винятковими обставинами.

Заняття 2 (2 год.)

4. Суб'єкти права й об'єкти перегляду, строки порушення процесу. Зміст і форма заяви. Суди, які переглядають справу. Процесуальний порядок розгляду заяв.

5. Зміст ухвали суду про розгляд заяви про перегляд справи у зв'язку з нововиявленими і винятковими обставинами.

Література: 2;. 18; 20; 39; 51; 52; 76; 80; 82; 109

Тема 30. Звернення судового рішення до виконання (4 год.)

Заняття 1 (2 год.)

1. Рішення, які звертаються до примусового виконання.

2. Виконавчий лист, його зміст; видача виконавчого листа, строк пред'явлення до примусового виконання.

3. Дублікат виконавчого листа.

 

Заняття 2 (2 год.)

4. Повноваження суду, пов'язані з провадженням по примусовому виконанню рішення: відстрочка або розстрочка виконання; зміна способу і порядку виконання;

5. Оголошення розшуку боржника і дитини;

6. Роз'яснення рішення;

7. Поворот виконання; розгляд інших питань, встановлених законом.

8. Оскарження дій або бездіяльністі державного виконавця й інших посадових осіб Державної виконавчої служби;

Література: 2; 9; 17; 18; 20; 51; 52; 63; 82; 96; 109

Тема 31. Цивільне судочинство України з іноземним елементом (4 год.)

Заняття 1 (2 год.)

1. Правове регулювання цивільного судочинства з іноземним еле­ментом.

2. Правове становище іноземців у цивільному процесі.

3. Право на звернення до суду за захистом і на судовий захист

4. Цивільна процесуальна правоздатність і дієздатність іноземців.

5. Представництво іноземців консулами.

Заняття 2 (2 год.)

6. Підсудність справ з іноземним елементом.

7. Докази і доказування.

8. Виконання доручень іноземних судів.

9. Визнання і виконання рішень іноземних судів.

Література: 2; 11; 12; 20; 40; 51; 52; 73; 78; 81; 82; 109

 

 

ПЛАНИ СЕМИНАРСЬКІХ ЗАНЯТЬ

С е м е с т р

Заняття 1 (2 год.)

Тема: Поняття, завдання цивільного процесуального права та цивільного судочинства

1 .Процесуальні форми захисту цивільних прав і законних інтересів громадян і юридичних осіб.

2.Поняття цивільного процесуального права, його предмет, принципи, метод, джерела і система. Дія цивільного процесуального закону в часі, просторі, стосовно осіб.

3. Поняття цивільного судочинства (процесу) і його завдання. Види цивільного судочинства. Стадії цивільного процесу.

Література: 1-4; 18-20; 49-51; 52; 74; 95; 98; 109-111

Заняття2(2 год.)

Тема: Цивільні процесуальні правовідносини

1.Поняття цивільних процесуальних правовідносин і їх особливості.

Підстави виникнення і передумови процесуальних правовідносин.

 

 

2. Склад цивільних процесуальних правовідносин.

3. Суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин і їх класифіка­ція. Об'єкти цивільних процесуальних правовідносин. Зміст цивільних процесуальних правовідносин.

Література: 2, 19, 50-52, 59-61, 109

З а н я т т я 3-4 (4 год.)

Тема: Стороні в цивільному процесі

Заняття 1 (2 год.)

1.Учасники цивільного процесу та їх класифікація.

2.Суд як обов'язковий суб'єкт цивільних процесуальних правовід­носин та його правове становище.

Заняття 2 (2 год.)

 

3.Поняття сторін у цивільному процесі, їх процесуальні права і обов'язки. Процесуальна співучасть. Процесуальне правонаступництво.

4.Треті особи.

5. Інши учасники процесу

Література: 2; 21; 22; 24; 25; 27-33; 41; 47-53; 61; 68; 70; 82; 88; 103-105; 107; 109;

 

Заняття5(2 год.)

Тема: Підвідомчість і підсудність цивільних справ

1.Поняття та види підвідомчості: виключна, альтернативна, дого­вірна, імперативна (умовна).Загальні правила підвідомчості цивільних справ суду.

2.Поняття і значення підсудності. Види підсудності: функціональ­на, родова і територіальна. Види територіальної підсудності.

3.Порядок передачі справи до іншого суду. Література: 1; 2; 29; 31; 51; 52; 60; 82; 86; 106; 110

Заняття 6 (2 год.)

Тема: Доказування і докази в цивільному процесі

1 .Поняття і мета доказування в цивільному процесі.

Поняття доказів у цивільній справі.

2.Поняття предмета доказування. Обставини, що не підлягають доказуванню. Види засобів доказування.

3.Належність доказів і допустимість засобів доказування. Оціню­вання доказів. Класифікація доказів. Експертиза. Забезпечення доказів.

Література: 2; 19; 23; 30; 35; 38; 46; 51; 52; 54; 66; 72; 82-84; 92; 109

Заняття7(2 год.)

Тема: Наказне провадження

1 .Порядок звернення до суду. Вимоги, які є підставою для звернення за видачею наказу.

 

 

2.Процесуальний порядок розгляду вимог про видачу наказу. Правова природа судового наказу та його форма.

3.Оскарження судового наказу і його виконання. Відмінність наказного від нотаріального провадження про видачу нотаріальних написів.

Література: 2, 51, 52

Заняття 8 (2 год.)

Тема: Позов в цивільному процесі

1. Позов як процесуальний засіб порушення цивільної справи в суді.

2. Поняття позову, його елементи, види позовів.

3. Право на позов і право на пред'явлення позову. Умови реалізації права на пред'явлення позову.

Література: 2; 19; 23; 30; 51; 52; 55; 59; 65; 69; 77; 82; 85; 99; 109; 110

Заняття 9-10 (4 год.)

Тема: Судовий розгляд

Заняття 1 (2 год.)

1. Судове засідання — процесуальна форма судового розгляду. Складові судового засідання та їх зміст: підготовка, розгляд справи по суті, судові дебати, винесення і оголошення судового рішення.

Заняття 2 (2 год.)

2. Ускладнення цивільного судочинства на стадії судового розгляду: відкладення розгляду справи, зупинення провадження у справі, закриття провадження у справі, залишення заяви без розгляду.

3. Протокол судового засідання, його зміст і значення..Фіксування цивільного процесу технічними засобами.

Література: 2; 9; 29; 30; 51; 52; 82; 91; 109

Заняття 11 (4 год.)

Тема: Постанови суду першої інстанції

Заняття 1 (2 год.)

1.Поняття і види судових постанов. Суть, вимоги, зміст значення судового рішення

2.Набрання чинності (законної сили) рішенням суду.

Заняття 2 (2 год.)

3.Поняття, значення і правові наслідки законної сили судового рішення

4.Ухвали суду першої інстанції: поняття, зміст, види. Набрання чинності (законної сили) судових ухвал. Окремі ухвали, їх зміст І значення.

Література: 2; 9; 30; 38; 51; 52; 55; 57; 58; 64; 82; 90; 102; 109

 

С е м е с т р

Заняття 1-3 (6 год.)

Тема: Окреме провадження

Заняття 1 (2 год.)

1. Суть і значення окремого провадження.

2. Особи, які беруть участь у справах окремого провадження.

3. Процесуальні засоби порушення цивільного процесу по справах окремого провадження.

 

Заняття 2 (2 год.)

4. Особливості розгляду справ окремого провадження: визнання громадянина обмежено дієздатним і недієздатним; визнання грома­дянина безвісно відсутнім або оголошення його померлим;

5. Усиновлення дітей, які проживають на території України, громадянами України та іноземними громадянами;

Заняття 3 (2 год.)

6. Встановлення неправильності запису в актах громадянського стану;

7. Встановлення фактів, що мають юридичне значення;

8. Відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника;

9. Оскарження нотаріальних дій або відмови в їх учиненні та інш.

 

Література: 2-4; 19; 28-30; 42; 51; 61; 67; 82; 87; 109-111

 

Заняття 4-5 (4 год.)

Тема: Апеляційне оскарження і перегляд рішень і ухвал суду, що не набрали законної сили

Заняття 1 (2 год.)

І. Суть і значення стадії апеляційного оскарження.

2. Право апеляційного оскарження рішення і ухвали суду, порядок та строки його реалізації.

3. Зміст апеляційної скарги.

Заняття 2 (2 год.)

4. Процесуальний порядок і строки розгляду справ в апеляційній інстанції.

5. Повноваження суду апеляційної інстанції.

6. Ухвали і рішення суду апеляційної інстанції.

7. Оскарження ухвал суду першої інстанції.

Література: 2; 18; 20; 51; 52; 109

Заняття 6-7 (4 год.)

Тема: Касаційне оскарження і перегляд рішень і ухвал суду, що набрали законної сили

Заняття 1 (2 год.)

1. Суть і значення касаційного оскарження.

2. Право касаційного оскарження рішень і ухвал суду та процесуальний порядок його реалізації.

Заняття 2 (2 год.)

3. Передача справ .на касаційний розгляд складу судової палати, підготовка до розгляду і процесуальний порядок розгляду справи судом касаційної інстанції.

4. Повноваження суду касаційної інстанції, його рішення та ухвал

Література: 2, 18, 20, 51, 52, 109

Заняття 8 (2 год.)

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 73; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.205.167.104 (0.006 с.)