Критерії оцінки результатів іспиту (заліку)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Критерії оцінки результатів іспиту (заліку) 

За національною шкалою За шкалою навчального закладу оцінка ECTS

Відмінно 90-100 90-100 A

Добре 75-89 82-89 B 75-81 C

Задовільно 60-74 68-74 D 60-67 E

Незадовільне 01-59 35-59 FX 1-34 F

 

 

Відмінноставиться за повну глибоку відповідь, правильне розуміння нормативного матеріалу, логічне викладання, доказові висновки і узагальнення, пов'язані з явищами навколишнього життя, майбутньою спеціальність, за правильне і доречне використання правової термінології привільне тлумачення юридичних актів (90-100 A)

Добреставиться, коли відповідь у загалі відповідає зазначеним вимогам, але виклад матеріалу недостатньо систематизований, окремі уміння недостатньо стійкі у визначенні правових понять, у висновках і узагальненнях є окремні неточності (82-89 B, 75-81 C).

Задоволеноставиться, коли студент виявляє розуміння основних положень теми, але спостерігається значна поверховість знань; визначення правових понять не зовсім чітке, уміння сформовані недостатньо, висновки і узагальнення аргументовані слабо, в них допускаються помилки і неправильне тлумачення окремних норм права, правове завдання вирішене частково (68-74 D, 60-67 E).

Незадоволеноставиться, якщо відповідь неправильна і свідчіть про незнання основного матеріалу, допущено грубі помилки у визначені правових понять, невміння працювати з нормативними актами, джерелами інформації, помилкове вирішення правового завдання (35-59 FX з можливістю повторного перескладання, 1-34 F з обов’язковим повторним вивченням) .

 

Поточний контроль здійснюється після опанування студентами окремних тем з тематичного плану дисципліни під час проведення семінарське-практичних занять та модульного контролю.

Підсумковий контроль здійснюється з даної дисципліни «Цивільний процес» у формі заліку у 5 семестрі та іспиту у 6 семестрі.


КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ до ЗАЛІКУ

 

1. Форми захисту прав і охоронюваних законом інтересів громадян і організацій.

2. Предмет, метод і система цивільного процесуального права.

3. Співвідношення цивільного процесуального права з матеріальними та процесуальними галузями права.

4. Поняття, стадії та види цивільного судочинства (процесу) і його завдання.

5. Поняття та види джерел цивільного процесуального права.

6. Загальна характеристика ЦПК як джерела цивільного процесуального права, його система.

7. Міжнародні договори як джерела цивільного процесуального права.

8. Поняття, види та система принципів цивільного процесуального права і їх значення.

9. Поняття цивільних процесуальних правовідносин, їх особливості.

10. Підстави виникнення цивільних процесуальних правовідносин.

11. Суд як обов’язковий суб’єкт цивільних процесуальних правовідносин.

12. Особи, які беруть участь у справі, та інші учасники процесу як суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин.

13. Об’єкт цивільних процесуальних правовідносин.

14. Сторони у цивільному процесі.

15. Процесуальна співучасть.

16. Поняття та заміна неналежної сторони.

17. Процесуальне правонаступництво (поняття і підстави).

18. Поняття третіх осіб у цивільному процесі. Їх види.

19. Підстави і форми участі органів та осіб, яким за законом надане право захищати права й інтереси інших осіб, у цивільному процесі.

20. Поняття, підстави і види судового представництва.

21. Повноваження представника в суді.

22. Поняття та види процесуальних строків, їх значення.

23. Обчислення процесуальних строків.

24. Порядок продовження та поновлення процесуальних строків.

25. Поняття та порядок підвідомчості справ суду.

26. Підвідомчість справ третейському суду.

27. Поняття підсудності, її відмінність від підвідомчості.

28. Види підсудності.

29. Поняття і види судових витрат у цивільному процесі.

30. Державне мито.

31. Витрати, пов’язані з розглядом справи.

32. Звільнення від судових витрат.

33. Розподіл судових витрат.

34. Заходи процесуального примусу.

35. Поняття судових доказів.

36. Доказові факти.

37. Поняття предмета доказування.

38. Розподіл між сторонами обов’язку щодо доказування.

39. Класифікація доказів.

40. Відносність доказів і допустимість засобів доказування.

41. Види засобів доказування.

42. Оцінка та забезпечення доказів.

43. Наказне провадження.

44. Поняття і сутність позовного провадження.

45. Право на подання позову та право на задоволення позову.

46. Правові наслідки порушення цивільного процесу.

47. Провадження у справі до судового розгляду.

48. Поняття та стадії судового засідання.

49. Фіксування судового засідання технічними засобами.

50. Поняття та форми судових рішень.

51. Поняття, види і зміст ухвал суду.

52. Усунення недоліків рішення судом, який його ухвалив.

53. Заочне провадження — спрощений порядок розгляду су-

дом позовів.

54. Загальна характеристика та склад справ окремого провад-

ження.

55. Встановлення фактів, що мають юридичне значення.

56. Сутність апеляційного перегляду рішень та ухвал суду.

57. Інститут касаційного перегляду рішень та ухвал суду, що

набрали законної сили.

58. Провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами.

59. Підсудність справ з іноземним елементом.

60. Основні положення виконавчого провадження.

 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ до ІСПИТУ

1. Форми захисту суб’єктивних прав та інтересів громадян і організацій.

2. Поняття цивільного процесуального права, його предмет, метод і система.

3. Норми цивільного процесуального права.

4. Джерела цивільного процесуального права.

5. Цивільна процесуальна форма.

6. Цивільне процесуальне право і системи національного права.

7. Наука цивільного процесуального права.

8. Цивільний процес як навчальна дисципліна.

9. Стадії цивільного процесу.

10. Поняття та система цивільних процесуальних прав.

11. Зміст цивільних процесуальних принципів: законності, судової істини, процесуальної рівності, диспозитивності, змагальності.

12. Правові аксіоми в цивільному судочинстві.

13. Поняття цивільних процесуальних правовідносин.

14. Передумови виникнення, зміни і припинення цивільних процесуальних правовідносин.

15. Об’єкт і зміст цивільних процесуальних правовідносин.

16. Суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин.

17. Класифікація цивільних процесуальних правовідносин.

18. Поняття сторін у цивільному процесі.

19. Процесуальні права й обов’язки сторін.

20. Процесуальна співучасть.

21. Належна і неналежна сторона в цивільному процесі.

22. Цивільне процесуальне правонаступництво.

23. Поняття та види третіх осіб у цивільному процесі.

24. Мета, підстави і форми участі прокурора у цивільному судочинстві.

25. Мета, підстави і форми участі у цивільному процесі органів та осіб, яким за законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб.

26. Поняття та види представництва в суді.

27. Повноваження представника в суді.

28. Поняття, призначення та види цивільної процесуальної відповідальності.

29. Підстави, порядок і види заходів процесуального примусу.

30. Поняття судової підвідомчості цивільних справ.

31. Судова підвідомчість позовних справ.

32. Судова підвідомчість непозовних справ.

33. Поняття і види підсудності.

34. Передача справи в порядку підсудності з одного суду до іншого.

35. Поняття і значення процесуальних строків.

36. Види та обчислення процесуальних строків.

37. Зупинення, продовження і поновлення процесуальних строків.

38. Поняття, значення, види та розподіл судових витрат.

39. Державне мито.

40. Судовий доказ та засоби доказування.

41. Класифікація доказів.

42. Пояснення сторін, третіх осіб та їх представників.

43. Показання свідків.

44. Письмові докази.

45. Речові докази.

46. Висновок експерта.

47. Консультації та роз’яснення спеціаліста.

48. Поняття наказного провадження.

49. Гарантії прав особи у наказному провадженні.

50. Поняття і сутність позовного провадження.

51. Поняття позову та його характерні риси та види.

52. Право на подання та задоволення позову.

53. Процесуальні засоби захисту відповідача від позову.

54. Правові наслідки порушення цивільного процесу.

55. Забезпечення позову.

56. Провадження у справі до судового розгляду.

57. Призначення справи до судового розгляду.

58. Поняття та стадії судового засідання.

59. Розгляд справи по суті.

60. Судові дебати.

61. Ухвалення і проголошення рішення.

62. Відкладення розгляду справи або оголошення перерви в її

розгляді.

63. Зупинення і закриття провадження у справі.

64. Залишення заяви без розгляду.

65. Фіксування судового засідання технічними засобами.

66. Поняття, форми, зміст та вимоги, які пред’являються до

судового рішення.

67. Поняття, види і зміст ухвал суду.

68. Усунення недоліків рішення судом, який його ухвалив.

69. Законна сила судового рішення.

70. Поняття та зміст заочного рішення.

71. Загальна характеристика та склад справ окремого провадження.

72. Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи.

73. Надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності.

74. Визнання фізичної особи безвісно відсутнього чи оголошення її померлою.

75. Судовий порядок усиновлення.

76. Встановлення фактів, що мають юридичне значення.

77. Відновлення прав на втрачені цінні папери на пред’явника та векселі.

78. Передача безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність.

79. Визнання спадщини відумерлою.

80. Надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку.

81. Судовий порядок розгляду справ про обов’язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу.

82. Розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних і фізичних осіб.

83. Розгляд в окремому провадженні справ про надання права на шлюб; про розірвання шлюбу за заявою подружжя, яке має дітей; про поновлення шлюбу після його розірвання.

84. Право на апеляційне оскарження рішень та ухвал суду.

85. Сутність інституту касаційного перегляду рішень та ухвал суду, що набрали законної сили.

86. Повноваження суду касаційної інстанції.

87. Провадження у зв’язку з винятковими обставинами.

88. Провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами.

89. Правова допомога з цивільних справ: виконання доручень

іноземних судів; виконання рішень іноземних судів.

90. Основні положення виконавчого провадження.

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Нормативно-правова

1. Конституція України.

2. Цивільний процесуальний кодекс України

3. Сімейний кодекс України

4. Цивільний кодекс України

5. Закон України "Про прокуратуру"

6. Закон України "Про адвокатуру"

7. Закон України "Про нотаріат"

8. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

9. Закон України "Про виконавче провадження"

10. Закон України "Про правовий статус іноземців"

11. Закон України "Про біженців"

12. Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і

кримінальних справах, укладена між державами — членами СНД 22 січня 1993 р.

І3. Закон України "Про судоустрій та статус суддів"

14. Інструкція про порядок і розміри відшкодування витрат та виплати винагороди особам у зв'язку з їх викликом до органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури, суду або до органів, службових осіб, у провадженні яких перебувають справи про адміністративне правопорушення, і виплати державним науково-дослідним установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 1996 р. №710.

15. Інструкція про проведення виконавчих дій: Затв. наказом
Міністерства юстиції України від 15 грудня 1999 р.№ 74/5.

16. Закон України “Про визнання та виконання в Україні рішень іноземних судів” Закон України “Про міжнародні договори України”

17. Закон України “Про міжнародне приватне право”

18. Закон України “Про об’єднання громадян”

19. Закон України “Про судову експертизу”

20. Закон України “Про третейські суди”

21. Закон України “Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини”

22. Постанова Верховної Ради України «Про Закон України “Про виконання рішень Європейського Суду з прав людини”»

23. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження порядку оплати витрат з інформаційно-технічного забезпечення розгляду цивільних справ та їх розмірів” від 21 грудня 2005 р.

24. Постанова Кабінету Міністрів “Про граничні розміри компенсації витрат, пов’язаних з розглядом цивільних та адміністративних справ, і порядок їх компенсації за рахунок держави”

25. Постанови Пленуму Верховного Суду України з цивільних справ 2000-2010 рр., зб.

 

Основна

1. Андрушко А. В. Зміст принципу диспозитивності цивільно-процесуального права України // Вісн. Київського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка. Юрид. науки. — 2004. — Вип. 3. —С. 1– 8.

2. Бобровник О. В. Треті особи із самостійними вимогами щодо предмета спору за чинним та новим ЦПК України // Держава і право: Зб. наук. праць. Юрид. і політ. науки. — К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2006. — Вип. 1. — С. 386–391.

3. Бочаров Д. Щодо потреби загальнотеоретичного дослідження проблем юридичного доказування // Право України. — 2007. — №8 . — С. 31–37.

4. Василюк С., Ломоносова О. Застосування аналогії в цивільному процесі // Право України. — 2005. — № 3. — С. 13 –137.

5. Валюх В. Прокурор у цивільному судочинстві: деякі проблеми представництва інтересів громадянина // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. — Львів, 2003. — С. 2 –26.

6. Васильев С. В. Иммунитет свидетеля в гражданском судопроизводстве Украины // Підприємництво, господарство і право. —2007. — № 3. — С. 40–46 .

7. Вершинин А. П. Электронный документ: правовая форма и доказательство в суде. — М., 2003. — 11 с.

8. Відшкодування матеріальної і моральної шкоди та компенсаційні витрати: нормативні акти, роз’яснення, коментарі / Відп. ред. П. І. Шевчук. — К.: Юрінком Інтер, 1998. — 928 с.

9. Гольденко І. О. Щодо доцільності введення інституту присяжних у цивільне судочинство України // Держава і право: Зб. наук. праць. Юрид. і політ. науки. — К.: Ін-т держави і права ім.В. М. Корецького НАН України, 2006. — Вип. 31. — С. 29 –297.

10. Луспеник Д. Д. Настільна книга професійного судді при розгляді цивільних справ (складання процесуальних документів за новим ЦПК України): Наук.-практ. коментар. — Х.: Харків юрид., 2009 . — 6 0 с.

11. Іваницький С. О. Окремі аспекти реформування інституту народних засідателів // Вісн. Луганської академії внутрішніх справ МВС України ім. 10-річчя незалежності України. — 2001 . —Вип. 1. — С. 101–119.

12. Кравчук В. М. Стратегія і тактика цивільного процесу. — К.: АТІКА, 2009. — 32 с.

13. Луспеник Д. Д. Застосування новел ЦК і ЦПК України в судовій практиці. — Х.: Харків юрид., 2007 . — 32 с.

14. Порєва Л. А., Юлдашев О. Х. Цивільний процес: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2008 . — 67 с.

15. Притика Ю. Д. Закон України “Про третейські суди”: Наук.-практ.коментар. — К.: Концерн “Вид. дім “Ін Юре”, 2007 . — 2 1 с.

16. Проблемы науки гражданского процессуального права / Под ред.проф. В. В. Комарова. — Х.: Право, 2002. — 0 с.

17. Стефаник В. С., Лукашкова Н. П. Гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами // Вісник Верховного Суду України. — 2004. — № 2. — С. 31–37.

18. Уткина И. В. Заочное решение в гражданском процессе. — М.: Городец-издат, 2006. — 210 с.

19. Фазікош Г. Щодо розширення логічного змісту поняття законності судового рішення // Право України. — 2004. — № 12. — С. 21–2 .

20. Фурса С. Я. Нотаріальний процес. — К.: Істина, 2005. — 209 с.

21. Фурса С. Я. Окреме провадження у цивільному процесі України. — Навч. посіб. — К.: Поліграф. центр Київського ун-ту, 1999. —37 с.

22. Фурса С. Я. Окреме провадження як складова частина цивільного процесу: Практикум. — К.: Вілбор, 1998. — 118 с.

23. Фурса С. Я. Судове рішення та його реалізація в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення // Ерліховський зб. — Вип. 1. — Чернівці, 2003. — С. 76–87.

2 . Фурса С. Я., Фурса Є. І. Адвокат у цивільному процесі. Наук.-практ. посіб. — К.: Видавець С. Я. Фурса : КНТ, 2010. — 8 с.

2 . Фурса С. Я., Щербак С. В., Євтушенко О. І. Цивільний процес України: Проблеми і перспективи. — К.: Видавець С. Я. Фурса: КНТ, 2009. — 38 с.

26. Фурса С.Я., Цюра Т. В. Докази і доказування у цивільному процесі: Наук.-практ. посіб. — (Сер.: “Процесуальні науки”). — К.: Видавець С. Я. Фурса: КНТ, 2008 — 26 с.

27. Цюра Т. Проблеми фіксування цивільного процесу технічними засобами // Підприємництво, господарство і право. — 2006. —№ 7. — С. 50–54.

28. Цюра Т. Новий погляд на класифікацію доказів у цивільному процесі // Підприємництво, господарство і право. — 2005. — № 8. —С. 2– 7.

29. Цюра Т. Принципи і сучасні проблеми процесу доказування //Підприємництво, господарство і право. — 2005. — № 6. — С. 1– 6.

30. Чернушенко Є. А. Апеляційне оскарження судових рішень у цивільному процесі на українських землях // Судова апеляція. —2008 . — № 1. — С. 8 –98.

31. Штефан М. Й. Цивільне процесуальне право України: Акад.курс. — К.: Концерн “Вид. дім “Ін Юре”, 2007 . — 62 с.

32. Штефан О. Поняття заочного провадження у цивільному процесі // Юридична Україна. — 2008 . — № 1. — С. – 8.

33. Штефан О. Наказне провадження у цивільному судочинстві України // Підприємництво, господарство і право. — 2006. — № 1. —С. – 8.

33. Цивільне процесуальне право України: Навч. посіб. / За заг. ред.С. С. Бичкової. — К.: Атіка, 2006. — 38 с.

34. Ясинок М. Судовий наказ у цивільному судочинстві // Підприємництво, господпрство і право. — 2007. — № 2. — С. 70–73.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 76; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.89.248 (0.013 с.)