Тема: Перегляду зв'язку з нововиявленими і винятковимиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: Перегляду зв'язку з нововиявленими і винятковимиобставинами рішень і ухвал суду, що набрали законної сили

 

1. Суть і значення перегляду у зв'язку з нововиявленими і винятко­вими обставинами рішень і ухвал, що набрали законної сили.

2. Підстави для перегляду у зв язку з нововиявленими і винятковими обставинами рішень і ухвал суду. Право на порушення провадження про перегляд рішень і ухвал у звязку з нововиявленими і винятковими обставинами.. Суб'єкти права й об'єкти перегляду, строки порушення процесу. Зміст і форма заяви. Суди, які переглядають справу. Процесуальний порядок розгляду заяв.

3. Зміст ухвали суду про розгляд заяви про перегляд справи у зв'язку з нововиявленими і винятковими обставинами.

Література: 2;. 18; 20; 39; 51; 52; 76; 80; 82; 109

Заняття 9 (2 год.)

Тема: Звернення судового рішення до виконання

1. Рішення, які звертаються до примусового виконання. Виконавчий лист, його зміст; видача виконавчого листа, строк пред'явлення до примусового виконання. Дублікат виконавчого листа.

2. Повноваження суду, пов'язані з провадженням по примусовому виконанню рішення: відстрочка або розстрочка виконання; зміна способу і порядку виконання; оголошення розшуку боржника і дитини; роз'яснення рішення;

3. Розгляд скарг на дії, бездіяльність державного виконавця й інших посадових осіб Державної виконавчої служби.

Література: 2; 9; 17; 18; 20; 51; 52; 63; 82; 96; 109


ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Самостійна робота студентів є складовою навчального процесу, основним засобом опанування навчального матеріалу в поза аудиторний час.

Метасамостійної роботи студентів з дисципліни “Цивільний процес” — засвоїти в повному обсязі навчальну програму та сформувати самостійність як особистісну рису та важливу професійну якість, сутність якої полягає в умінні систематизувати, планувати та контролювати власну діяльність.

Завданнясамостійної роботи студентів з дисципліни — засвоїти, закріпити та систематизувати відповідні теоретичні знання, а також уміти застосовувати їх при виконанні практичних завдань. Самостійна робота студентів забезпечує їх підготовку до поточних аудиторних занять.

Змістсамостійної роботи студентів з дисципліни “Цивільний процес” визначається навчальною програмою дисципліни.

До основних форм самостійної роботи студентів з дисципліни “Цивільний процес” належать такі:

• опрацювання прослуханого лекційного матеріалу, обов’язкових і додаткових наукових

літературних джерел;

• вивчення окремих тем або питань, передбачених для самостійного опрацювання;

• виконання домашніх завдань;

• підготовка до практичних занять;

• підготовка до різних форм поточного контролю;

• пошук та огляд літературних джерел за заданою проблематикою;

• написання реферату за заданою проблематикою;

• аналітичний розгляд наукових публікацій.

У процесі самостійної підготовки до практичних занять студенти повинні опрацювати прослуханий лекційний матеріал, всебічно розглянути зміст питань, що виносяться на заняття, проаналізувати відповідні навчальні літературні джерела, нормативно-правові акти.

Студенти перевіряють рівень засвоєння знань самостійно, відповідаючи на питання для самоконтролю.

Домашнє завдання з дисципліни студенти виконують з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань, а також умінь щодо навчального матеріалу, винесеного для самостійного опрацювання.

Разом з опануванням законодавства слід також вивчати і аналізувати практику його реалізації, обставини і причини прийняття актів, які вивчаються, ставлення до них практиків і громадськості. Вивченню підлягають насамперед чинні нормативно-правові акти, а також скасовані й такі, що фактично втратили значення, проекти актів з відповідних питань.

Практичні завдання мають на меті закріпити теоретичні знання студентів і головне — сформувати навички роботи з нормативними актами. Перш ніж розпочинати розв’язувати завдання, які відтворюють ситуації, з якими стикаються громадяни при зверненні до юристів, студенти повинні засвоїти теоретичні положення, пов’язані з окремими питаннями цивільного процесу. Практичні та тестові завдання необхідно виконувати в письмовій формі з розгорнутим мотивованим розв’язанням. Розв’язуючи завдання, слід продемонструвати вміння самостійно аналізувати конкретні ситуації, аргументовано відповідати на поставлені питання, посилаючись на відповідні нормативні акти. Відповіді повинні бути повні, обґрунтовані, із зазначенням можливих порушень чинного законодавства про адвокатуру, наслідків таких порушень.

 

 

Важливий засіб засвоєння знань становлять реферати. Написання реферату за заданою проблематикою необхідно починати з ретельно продуманого вступу. У вступі визначаються мета дослідження, практичне і теоретичне значення теми, з максимально можливою точністю встановлюються межі досліджуваної теми, а також методи дослідження.

В основній частині реферату насамперед викладається зміст досліджуваної проблеми. Наслідком дослідження можуть бути пропозиції щодо реформи законодавства.

Робота повинна завершуватись аргументованими висновками. В рефераті повинен бути вказаний список літератури.

 

Умовні критерії оцінювання самостійної роботи студентів:

• оцінка “відмінно” — студент повною мірою розкриває питання, винесені для самостійного опрацювання, вільно оперує поняттями і науковою термінологією, демонструє глибокі знання джерел, має власну думку щодо відповідної теми і здатний аргументовано її доводити;

• оцінка “добре” — загалом рівень знань студента відповідає щойно викладеному, але він припускається певних помилок при розв’язанні завдань, винесених для самостійного опрацювання, обґрунтування неточні, не наводяться обґрунтовані докази;

• оцінка “задовільно” — студент розкриває питання, винесені для самостійного опрацювання, у загальних рисах, розуміє їх сутність, намагається робити висновки, але при цьому припускається грубих помилок, матеріал викладає нелогічно, непослідовно;

• оцінка “незадовільно” — студент не може відповісти на поставлені запитання або відповідає неправильно, не розуміє сутності питань, не може зробити висновки.

СРС виконується в окремному зошиті (папці)

Питання для самостійної роботи визначаються викладачем та надаються студентам залежно від теми, яка на даний час вивчається згідно з робочої програмою.

 

Загальна сума балів за самостійну роботу студентів 20 балів.

Завдання для самостійної роботи студентів

С е м е с т р 5.

Модуль 1, ЗМ 1

Тема 1.

Законспектувати інформацію за питанням: Історія реформування цивільного процесуального законодавства.

Література : 6; 9; 12; 26; 34; 36;

Тема 2.

Законспектувати інформацію за питанням: Актуальні проблеми цивільно-процесуального права.

Література : 16; 18; 24-28; 34; 35

 

ЗМ 2

 

Тема 3.

Надати порівняльний аналіз цивільного та кримінального судочинства.

Література : 7; 16; 21; 25; 34; 36

 

Тема 4.

Надати порівняльний аналіз принципів законності і верховенства права.

Література : 6; 8; 22; 28; 31; 35

Тема 5.

Розкрити питання: право на судовий захист аж до звернення в міжнародні судові органи

Література: 6; 21- 28; 34; 35

 

Тема 6.

Надати порівняльний аналіз поняттям цивільні та господарські правовідносини

 

Література : 4; 7; 19-28; 36

 

Модуль 2, ЗМ 3

 

Тема 7.

Надати порівняльний аналіз щодо учасників та суб'єктів цивільного процесу

Література : 6; 8; 22; 28; 31; 35

 

Тема 8.

Відпрацювати ЗаконУкраїни "Про судочинство та статус судів" .

Література: 20; 25; 30-35

Тема 9.

Надати порівняльний аналіз щодо третіх особ, які заявляють і які не заявляють вимоги на предмет спору

Література : 7; 16; 21; 25; 34; 36

Тема 10.

Самостійно вивчати питання: Участь у цивільному процесі Уповномоченого ВР з прав людини

Література : 7; 16; 21; 25; 34; 36

 

Тема 11.

Самостійно вивчати питання: Накази Генерального прокурора Украині щодо участі прокурора у цивільному процесі

Література : 3; 15; 23; 25; 35

 

Тема 12.

Самостійно вивчати питання: Представництво в цивільному процесі за законодавством Россії

Література : 5; 13- 21; 25; 31; 36

 

Тема 13.

Надати порівняльний аналіз щодо подвідомчісті та підсудністі .

Література : 7; 16; 21; 25; 34; 36

 

Тема 14.

Надати порівняльний аналіз щодо апеляційні та касаційні строки .

Література : 29; 33-36

Тема 15.

Відпрацювати ЗаконУкраїни "Про судовий збір" .

Література : 6; 8; 22; 28; 31

Тема 16.

Історія розвитку та застосування заходів процесуального примусу

Література : 22; 35

Тема 17-18.

Доказування та докази в цивільному процесі зарубіжних країн

Література : 9; 20; 29

Тема 19.

Наказне провадження: історія розвитку та становлення в Україні

Література : 6; 8; 22; 28; 31; 35

 

ЗМ 4:

Тема 20-22.

Надати порівняльний аналіз щодо позовного, наказного та окремого провадження

Література : 5; 7; 19; 27; 30; 34

Тема 23.

Заочне провадження: історія розвитку та становлення в Україні

Література : 6; 8; 22; 28; 31; 35

С е м е с т р 6.

 

Модуль 1, ЗМ 1:

Тема 26.

Особливості розгляду окремих категорій справ окремого провадження

Література : 24; 34; 36; 36

Тема 27-28.

Надати порівняльний аналіз щодо апеляційного та касаційного провадження

Література : 5; 16; 28; 32; 35

ЗМ 2:

Тема 29.

Надати порівняльний аналіз щодо провадженнястосовно перегляду у зв'язку із нрвовиявленими та провадженнястосовно перегляду за винятковими обставинами рішень таухвал суду, що набрали законної сили

Література : 21; 23; 25; 31

Тема 30.

Відпрацювати ЗаконУкраїни "Про виконавче провадження" .

Література : 6; 8; 30

Тема 31.

Відпрацювати ЗаконУкраїни "Про міжнародне приватне право" .

Література : 16; 18; 22; 25; 30; 36

Питання для самостійної роботи визначаються викладачем та надаються студентам залежно від теми, яка на даний час вивчається згідно з робочої програмою.Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 66; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.165.57.161 (0.01 с.)