Тема 1. Економико-правове положення України у сучасності. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 1. Економико-правове положення України у сучасності.Реформування законодавства (2 год.)

 

1. Економико-правове положення України у сучасності. Вступ України до Раді Європи та реформування національного законодавства Мала судова реформа. Приведення українського законодавства відповідно до міжнародних стандартів. Реформування чинного законодавства та судовой системи у данний час.

2. Цивільне процесуальне законодавство України та його поновлення. Новий ЦПК України, його особисті ознаки та відміна від ЦПК України у редакції 1963 р.

Література: 1- 4; 18-19; 50-51; 74; 95.

Тема 2. Поняття, завдання, джерела цивільного процесуального права(2 год.)

1. Процесуальні форми захисту цивільних прав і законних інтересів громадян і юридичних осіб. Цивільна процесуальна форма, її суть і значення.

2. Поняття цивільного процесуального права, його предмет, метод і система. Співвідношення цивільного процесуального права з іншими галузями права України.

3. Джерела цивільного процесуального права. Дія цивільного про­цесуального закону в часі, просторі, стосовно осіб.

Література: 1- 4; 18-20; 49-51; 74; 95; 98; 109.

Тема 3. Поняття цивільного судочинства і його завдання (2 год.)

1. Поняття цивільного судочинства (процесу) і його завдання. Види цивільного судочинства.

2. Стадії цивільного процесу.

3. Наука цивільного процесуального права, II роль у подальшому удосконаленні і розвитку законодавства про цивільне судочинство.

Література: 1-4; 18-20; 49-51; 52; 74; 95; 98; 109-111

Тема 4. Принципи цивільного процесуального права (4 год.)

1. Поняття принципів цивільного процесуального права, їх значення і система.

2. Класифікація принципів за формою їх нормативного закріплення, за дією у системі права, за предметом регулювання, за роллю у регулюванні правового становища учасників цивільних процесуальних правовідносин.

3. Принципи, закріплені Конституцією України. Принципи, за­кріплені законодавством про судочинство.

Література: 1; 2; 20; 21; 49; 51; 52; 71; 89; 93; 109

Тема 5. Право на судовий захист (2 год.)

1. Право на судовий захист. Конституційні гарантії на судовий захист. Право громадян та юридичних осіб України на звернення до суду з питань поновлення прав, що порушені, оспоріваються та не признані

2. Право громадян України на звернення до Європейського Суду з прав людини.

3. Право громадян України на отримання правової допомоги стосовно цивільних справ.

Література: 1- 2; 20; 49; 74; 95; 98; 109.

Тема 6. Цивільні процесуальні правовідносини (2 год.)

1. Поняття цивільних процесуальних правовідносин і їх особливості.

2. Підстави виникнення і передумови процесуальних правовідносин

3. Склад цивільних процесуальних правовідносин.

4. Суб'єкти цивільних процесуальних правовідносин і їх класифіка­ція. Об’єкти цивільних процесуальних правовідносин. Зміст цивільних процесуальних правовідносин.

Література: 2; 49; 51; 52; 75; 97; 100; 109; 111

 

Тема 7. Учасники цивільного процесу (2 год.)

1. Суд як обов'язковий суб'єкт цивільних процесуальних правовід­носин. Його правове становище, роль у цивільному процесі. Склад суду.

2. Учасники цивільного процесу та їх класифікація.

3. Особи, які беруть участь у справі: поняття і склад. Особи, які не беруть участі у справі: поняття і склад.

Література: 2; 21; 22; 24; 25; 27-33; 41; 47-53; 61; 68; 70; 82; 88; 103-105; 107; 109; 113

Тема 8. Сторони в цивільному процесі (2 год.)

1. Поняття сторін у цивільному процесі, їх процесуальні права і обов'язки.

2. Процесуальна співучасть. Мета, підстави, види співучасті. Про­цесуальні права і обов'язки співучасників.

3. Належність сторін до справи. Поняття належної, і неналежної сторони. Умови, процесуальний порядок та правові наслідки заміни не належної сторони.

4. Процесуальне правонаступництво. Поняття і підстави правонаступництва. Порядок вступу в процес у справі правонаступника і його правове становище.

Література : 2' 21: 24; 25; 27-33; 41; 47-53; 61; 70; 82; 88; 103-105;107;

Тема 9. Треті особи в цивільному процесі (2 год.)

1. Треті особи: поняття і види. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги. Підстави і процесуальний порядок їх вступу у процес. Процесуальні права й обов'язки. Відмінність від співучасників.

2. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог. Підстави і про­цесуальний порядок вступу і притягнення їх у процес.

3. Процесуальні права й обов'язки. Відмінність від третіх осіб з самостійними вимогами і від співучасників.

Література: 2; 21; 22; 24; 25; 27-33; 41; 47-53; 61; 68; 70; 82; 88; 103-105; 107; 109;

Тема 10. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким за законом надано право захищати права і свободи інших осіб (2 год.)

1. Підстави і процесуальна форма участі Уповноваженого ВРУ з прав людини в цивільному процесі. Процесуальне становище Уповноваженого ВРУ з прав людини.

2. Мета участі в цивільному процесі органів державної влади, органів місцевого самоврядування, Інших організацій і окремих громадян, які захищають права і свободи Інших осіб.

3. Участь підприємств, установ, організацій і окремих громадян у цивільному процесі як суб’єктів захисту прав інших осіб.

4. Відмінність участі органів державної влади, органів місцевого самоврядування та осіб, які захищають права І свободи інших осіб, від інших осіб, які беруть участь у справі.

Література: 1;2: 4; 7; 8; 13; 19; 20; 24-35; 47; 48; 50-53; 62; 68; 70; 82; 88; 103-106; 109;

Тема 11. Завдання та участь прокурора в цивільному процесі (2 год.)

1. Завдання прокуратури в цивільному процесі в сучасних умовах розвитку держави. Конституційні функції прокуратури.

2. Службові особи прокуратури, які виконують функції представництва інтересів громадян або держави в цивільному процесі.

3. Підстави і процесуальні форми участі прокурора на всіх стадіях цивільного процесу.

Література: 1;2: 4; 7: 8; 13; 19; 20; 24-35; 47; 48; 50-53; 62; 68; 70; 82; 88; 103-109;113

 

Тема 12. Представництво в цивільному процесі (2 год.)

1. Поняття і значення представництва в цивільному процесі.

2. Види представництва: за підставами виникнення; за способом виникнення; за ознаками осіб, в інтересах яких здійснюється пред­ставництво; за ознаками осіб, які здійснюють законне і договірне процесуальне представництво.

3. Умови, необхідні для здійснення, функцій представника в цивіль­ному процесі: дієздатність, відсутність заборони закону, належне оформлення повноважень.

4. Процесуальні права й обов'язки представника в цивільному про­цесі.

Література: 1-2; 6, 19; 22; 24; 28-30; 35; 41; 47; 48; 50; 53; 62; 68; 70; 82; 88; 103-106;

Тема 13. Підвідомчість і підсудність цивільних справ (2 год.)

1. Поняття та види підвідомчості: виключна, альтернативна, дого­вірна, імперативна.

2. Загальні правила підвідомчості цивільних справ суду; з шлюбно-сімейних, земельних і екологічних правовідносин.

3. Поняття і значення підсудності. Види підсудності: функціональна, родова і територіальна. Види територіальної підсудності: загальна (за місцем знаходження відповідача), альтернативна (за вибором позивача), договірна, виключна, за зв'язком справ.

4. Порядок передачі справи до іншого суду. Процесуальні наслідки недотримання правил про підсудність справи. Недопустимість суперечки між судами про підсудність.

Література: 1; 2; 29; 31; 51; 52; 60; 82; 86; 106; 110

Тема 14. Процесуальні строки (2 год.)

1. Поняття і значення процесуальних строків.

2. Види процесуальних строків: встановлені законом і призначені судом; точно і відносно визначені; за тривалістю (у днях, місяцях, роках).

3. Строки розгляду цивільних справ. Обчислення процесуальних строків.

4. Зупинення, продовження і поновлення процесуальних строків.

Література: 2; 19; 23; 30; 37; 51; 52; 109

 

Тема 15. Судові витрати (2 год.)

1. Поняття і види витрат у цивільному процесі, їх значення.

2. Судовий збір. Витрати, пов'язані з розглядом справи. Звільнення від судових витрат. Розподіл судових витрат. Відшкодування судових витрат.

Література: 2; 14-16; 19; 29; 30; 35; 43; 51; 52; 77; 109; 114

Тема 16. Заходи процесуального примусу (2 год.)

1. Поняття, види і функції заходів процесуального примусу.

2. Попередження і видалення із залу судового засідання.

3. Тимчасове вилучення доказів для дослідження судом.

4. Привод. Як захід процесуального примусу

5. Адміністративна і кримінальна відповідальність за правопорушення в цивільному судочинстві.

Література: 1; 2; 18; 19; 44; 45; 51; 52; 79; 82; 100; 108; 109

Тема 17. Доказування в цивільному процесі (2 год.)

1. Пізнання в цивільному судочинстві. Поняття і мета доказування в цивільному процесі.

2. Поняття доказів у цивільній справі. Фактичні дані і засоби доказування. Доказові факти.

3. Поняття предмета доказування. Визначення предмета доказування з конкретних цивільних справ. Обставини, що не підлягають доказуванню: загальновідомі факти, преюдиціальні факти, законні презумпції.

Література: 2; 19; 23; 30; 35; 38; 46; 51; 52; 54; 66; 72; 82-84; 92; 109

Тема 18. Докази в цивільному процесі (2 год.)

1. Належність доказів і допустимість засобів доказування. Оціню­вання доказів. Класифікація доказів: прямі і побічні, первинні і похідні; усні і письмові; особисті і речові.

2. Види засобів доказування. Пояснення сторін і третіх осіб. Пока­зання свідків, процесуальний порядок їх допиту, права та обов'язки. Письмові докази: види, порядок витребування, спір про підроблення документів.

3. Речові докази. Порядок їх подання і зберігання. Огляд на місці.

4. Експертиза. Підстави для проведення. Порядок проведення. Висновки експерта. Процесуальні права й обов'язки експерта. Додаткова і повторна експертиза.

5. Забезпечення доказів. Судові доручення.

Література: 2; 19; 23; 30; 35; 38; 46; 51; 52; 54; 66; 72; 82-84; 92; 109

 

Тема 19. Наказне провадження (2 год.)

 

1. Історична характеристика наказного провадження.

2. Порядок звернення до суду. Вимоги, які є підставою для звернення за видачею наказу.

3. Процесуальний порядок розгляду вимог про видачу наказу. Правова природа судового наказу та його форма. Оскарження судового наказу і його виконання. Відмінність наказного від нотаріального провадження про видачу нотаріальних написів.

Література: 2, 51, 52

 

Тема 20. Позов в цивільному процесі (2 год.)

1. Позов як процесуальний засіб порушення цивільної справи в суді.

2. Поняття позову, його елементи, види позовів.

3. Право на позов і право на пред'явлення позову. Умови реалізації права на пред'явлення позову.

4. Позовна заява як процесуальна форма виразу позову, її зміст і форма Об'єднання в позовній заяві кількох вимог, повязаних між собою.

Література: 2; 19; 23; 30; 51; 52; 55; 59; 65; 69; 77; 82; 85; 99; 109; 110

Тема 21. Судовий розгляд (4 год.)

Заняття 1 (2 год.)

1. Поняття і значення стадії судового розгляду цивільних справ. Судове засідання — процесуальна форма судового розгляду. Складові судового засідання та їх зміст: підготовка, розгляд справи по суті, судові дебати, винесення і оголошення судового рішення.

Заняття 2 (2 год.)

2. Ускладнення цивільного судочинства на стадії судового розгляду: відкладення розгляду справи, зупинення провадження у справі, закриття провадження у справі, залишення заяви без розгляду.

3. Протокол судового засідання, його зміст і значення. Право ознайомлення з протоколом, подання зауважень на протокол і їх розгляд.

4. Фіксування цивільного процесу технічними засобами. Журнал судового засідання. Зауваження щодо технічного запису судового засідання та їх розгляд.. Порядок складання та оформлення протоколів про окремні процесуальні дії.

Література: 2; 9; 29; 30; 51; 52; 82; 91; 109

Тема 22. Постанови (рішення та ухвали) суду першої інстанції (2 год.)

1. Поняття і види судових постанов. Суть І значення судового рі­шення. Вимоги до судового рішення. Зміст судового рішення Визначення порядку і строку виконання рішення, відстрочка і розстрочка, допуск

негайного виконання рішення.

 

 

2. Усунення недоліків судового рішення судом, який його постановив: виправлення описок І явних арифметичних помилок, постановлення додаткового рішення, роз'яснення рішення.

3. Набрання чинності (законної сили) рішенням суду. Поняття, зна­чення і правові наслідки законної сили судового рішення.

4. Ухвали суду першої інстанції: поняття, зміст, види. Набрання чинності (законної сили) судових ухвал. Окремі ухвали, їх зміст І значення.

Література: 2; 9; 30; 38; 51; 52; 55; 57; 58; 64; 82; 90; 102; 109

Тема 23. Заочне провадження (2 год.)

1. Умови проведення заочного розгляду справи. Відмінності заочного та змагального судочинства.

2. Зміст заочного рішення та його властивості

3. Оскарження заочного рішення. Порядок розгляду .заяви про перегляд заочного рішення. Скасування заочного рішення та поновлення змагального процесу

Література: 2, 51, 52

С е м е с т р

Тема 26. Окреме провадження (8 год.)

Заняття 1 (2 год.)

1. Суть і значення окремого провадження.

2. Особи, які беруть участь у справах окремого провадження.

3. Процесуальні засоби порушення цивільного процесу по справах окремого провадження.

Заняття 2 (2 год.)

4. Особливості розгляду справ окремого провадження.

5. Визнання громадянина обмежено дієздатним і недієздатним.

6. Визнання грома­дянина безвісно відсутнім або оголошення його померлим;

Заняття 3 (2 год.)

7. Усиновлення дітей, які проживають на території України, громадянами України та іноземними громадянами.

8. Особливости чинного законодавства щодо усиновлення

Заняття 4 (2 год.)

9. Встановлення неправильності запису в актах громадянського стану;

10. Встановлення фактів, що мають юридичне значення;

11. Відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника;

12. Оскарження нотаріальних дій або відмови в їх учиненні та інш.

 

Література: 2-4; 19; 28-30; 42; 51; 61; 67; 82; 87; 109-111

Тема 27. Апеляційне оскарження і перегляд рішень і ухвал суду, що не набрали законної сили (6 год.)

Заняття 1 (2 год.)

1. Суть і значення стадії апеляційного оскарження і перегляду рішень і ухвал суду першої інстанції, що не набрали законної сили.

2. Право апеляційного оскарження рішення і ухвали суду, порядок та строки його реалізації.

 

3. Зміст апеляційної скарги.

Заняття 2 (2 год.)

4. Процесуальний порядок і строки розгляду справ в апеляційній інстанції.

5. Повноваження суду апеляційної інстанції.

Заняття 3 (2 год.)

6. Підстави для скасу­вання, зміни і винесення нового рішення.

7. Ухвали і рішення суду апеляційної інстанції.

8. Оскарження ухвал суду першої інстанції.

Література: 2; 18; 20; 51; 52; 109

Тема 28. Касаційне оскарження і перегляд рішень і ухвал суду, що набрали законної сили (6 год.)

Заняття 1 (2 год.)

1. Суть і значення касаційного оскарження і перегляду рішень і ухвал суду апеляційної інстанції касаційної інстанцією.

2. Право касаційного оскарження рішень і ухвал суду та процесуа­льний порядок його реалізації.

Заняття 2 (2 год.)

3. Передача справ на касаційний розгляд складу судової палати

4. Підготовка до розгляду і процесуальний порядок розгляду справи судом касаційної інстанції.

5. Повноваження суду касаційної інстанції

Заняття 3 (2 год.)

6. Постанови касаційної інстанції

Література: 2; 18; 20; 51; 52; 109

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 89; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.80.252.84 (0.01 с.)