Перелік питань, що охоплюють зміст програмиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Перелік питань, що охоплюють зміст програми1. Мова й література в системі культурних цінностей українського суспільства.

2. Мова – суспільне явище. Функції мови.

3. Українська літературна мова й мова професійного спрямування.

4. Специфіка мови професійного спілкування.

5. Комунікативні якості професійної мови.

6. Складники системи національної мови.

7. Мовне законодавство в Україні.

8. Статус української мови як державної.

9. Основні характеристики сучасної української літературної мови. Види мовних норм.

10. Основні характеристики мовної норми на сучасному етапі розвитку літературної мови.

11. Поняття культури мови. Комунікативні якості культури мови.

12. Поняття професійної мовнокомунікативної компетенції.

13. Давня література й початки формування літературної мови.

14. Усна й писемна форми української літературної мови.

15. Функціональні різновиди української літературної мови. Їхні основні ознаки.

16. Стильові різновиди сучасної літературної мови й фахова мова.

17. Науковий, офіційно-діловий, розмовний (кодифікований) стилі літературної мови як основа мови фаху.

18. Роль художнього стилю у формуванні інтелектуального потенціалу фахівця-економіста.

19. Класична українська література як етап формування й утвердження норм літературної мови.

20. І.Котляревський – зачинатель нової української літератури та нової української літературної мови.

21. Г.Квітка-Основ’яненко – фундатор нової української прози й нової мови прозового твору.

22. Українські поети-романтики як зачинателі літературної норми у творах художньої літератури.

23. Новаторство мовно-поетичної творчості Т.Шевченка.

24. Орфографічні норми як компонент формування мовної компетенції фахівця.

25. Принципи українського правопису.

26. Науковий стиль сучасної української літературної мови.

27. Писемні форми репрезентації результатів студентських досліджень (конспект, тези, реферат).

28. Офіційно-діловий стиль сучасної української літературної мови.

29. Підстилі й жанри офіційно-ділового стилю. Їхня характеристика.

30. Документ і правила його складання. Регламентація оформлення документів державними стандартами.

31. Поняття “термін”, „термінологія”, “терміносистема”. Проблеми кодифікації та стандартизації сучасної економічної терміносистеми.

32. Пряме й переносне значення слова. Вияви полісемії в різностильових текстах.

33. Синонімія, види синонімів. Роль синонімів у різностильових текстах.

34. Вияви антонімії, паронімії та омонімії в різностильових текстах.

35. Мовна надмірність і мовна недостатність у різностильових текстах.

36. Загальновживані слова. Свідоме й критичне використання жаргонізмів і діалектизмів у різних комунікативних сферах.

37. Неологізми, архаїзми, історизми в українській літературній мові.

38. Виразність та образність мови, її чистота. Просторічні слова, жаргонізми, діалектизми, канцеляризми та професіоналізми, лайливі та вульгарні слова в лексиці та лексиконі окремої особистості.

39. Поняття про фразеологію. Типи фразеологізмів.

40. Поняття „граматична норма”. Стилістичні можливості граматичних форм у різностильових текстах.

41. Синтаксичні конструкції в різностильових текстах.

42. Синтаксична норма. Складні випадки керування.

43. Синтаксична норма. Порядок слів у реченнях.

44. Синтаксична норма. Однорідні члени речення, дієприкметникові та дієприслівникові звороти.

45. Правила оформлення наукової роботи: структура, нумерація, ілюстративний матеріал, загальні правила цитування й покликання на використані джерела, оформлення бібліографічного опису.

46. Усна форма літературної мови. Орфоепічні норми як компонент формування мовної компетенції фахівця.

47. Основні правила наголошування в українській мові. Засоби милозвучності української мови.

48. Публічний виступ як різновид усної мови. Підготовка публічного виступу.

49. Публічний виступ і функціональні типи мовлення (розповідь, опис, роздум).

50. Специфіка публічної монологічної мови.

51. Специфіка публічної діалогічної мови.

52. Змістова організація основної частини публічного виступу (виклад матеріалу, доказ, спростування).

53. Мовний етикет.

54. Традиційні формули звертання в діловому та науковому стилях.

55. Сучасні лінгвістичні словники як основне джерело фахової та мовної інформації.

56. Термінологічні словники як основне джерело фахової інформації.

57. Типи економічних словників, їхня характеристика.

8. Особливості поточного контролю знань студентів заочної форми навчання

Поточний контроль є двохетапним (у різні семестри) і полягає в:

- перевірці виконання завдань кейсу та написанні контрольної роботи (перший етап);

- перевірці виконання індивідуальних завдань.

Система оцінювання складається із середнього арифметичного з 20 балів за виконання завдань кейсу та написання контрольної роботи та 20 балів за виконання та презентацію індивідуальних завдань. Разом максимальна кількість балів за поточну успішність становить 20 балів.

Зразок екзаменаційного білета

Денна форма навчання

1. Комунікативні ознаки культури мови.

2. Лексика української літературної мови за походженням.

3. Поясніть значення поданих фразеологізмів. Складіть речення з виділеними фразеологізмами.

Бачити в рожевому світлі, каменя на камені не залишити, гнути кирпу, гострий на слово, сміятись на кутні, дійти до ладу, як мокре горить, ударити лихом об землю, фальшива нота, узяти втямки.

4. Складіть і запишіть словосполучення з наведеними іменниками за моделлю «прикметник+іменник».

Аташе, МВФ, імпресаріо, Міссісіпі, ембарго, журі, торнадо, путь, рантьє, дефіле.

5. Відредагуйте подані речення відповідно до норм української літературної мови.

Серед вад рецензованої курсової роботи слід відзначити нелогічність викладу матеріала та недобрий стиль.

На засіданні факультета одноноголосно постановили, що підпис рецензента необхідно завірити в вченого секретаря.

Наукомісткі галузі поступово втрачають ведучих спеціалістів, що переорієнтувались на бізнес.

6. Напишіть есе.

Заочна форма навчання

1. Усна й писемна форми української літературної мови.

2. Нормативність як ознака сучасної літературної мови. Види мовних норм.

3. Економічні словники як основне джерело фахової інформації.

4. Відредагуйте подані речення відповідно до норм української літературної мови.

Вкладая кошти в навчання робітників сьогодні, фірма досягне визначальних успіхів у майбутньому.

У конференції прийняли участь ведучі вчені-економісти країни.

5.Продовжіть ряди синонімів. Складіть і запишіть речення, використовуючи один синонім з кожного ряду.

Комунікація - ….. .

Фундатор - …….. .

6.Розкрийте дужки, поставивши слова в потрібному відмінку.

Пробачте (я), згідно (повідомлення), помилитися (неуважність), написав два (лист), заступник декана (наукова роботи)

7. Виберіть з поданих варіантів перекладу ті, що відповідають нормам сучасної української літературної мови. Складіть речення (на вибір).

Принимать меры – приймати міри, вживати заходів, вживати заходи.

Считать ошибочным – рахувати помилковим, вважати помилковим, вважати за помилку.

Составлять исключение – становити виняток, бути винятком, бути виключенням, становити виключення.

8. Запишіть словосполучення, розкривши дужки й поставивши числівники в потрібному відмінку.

Погодилися з (24) пропозиціями, скористалися (67) книгами, на (98) метрах, у зазначених (37) джерелах, закупили у (185) виробників, надали слово (15) доповідачам.

9. Складіть заяву.

10. Напишіть есе.

 

Рекомендована література

1.Ботвіна Н. Міжнародні культурні традиції: мова та етика ділової комунікації: навч. посібн. – К., 2002.

2.Бабич Н. Практична стилістика і культура української мови. – Львів, 2003.

3. Бацевич Ф. Основи комунікативної лінгвістики: підручник.- К., 2004.

4. Богдан С. Мовний етикет українців: традиції і сучасність. – К., 1998.

5. Волощак М. Неправильно-правильно: довідник з українського слововживання.- К., 2000.

5. Волкотруб Г. Практична стилістика української мови: Використання морфологічних засобів мови: навч. посібн. – К., 1998. Практична стилістика української мови. – К., 2004.

6. Говоримо і пишемо правильно. Порадник з правопису, вимови та слововживання.- К.:КНЕУ, 2011.

7. Гладіна Г., Сеніна В. Питання мовленнєвої культури та стилістики. – К., 1997, 2004.

8. Гриценко Т. Українська мова та культура мовлення.- Вінниця, 2003.

9. Грищенко Т. Українська мова за професійним спрямуванням: навч.посібн.- К., 2010.

10. Гуць М., Олійник І., Ющук І. Українська мова у професійному спілкуванні. – К., 2004.

11. Довідник з культури мови/за ред.С.Я.Єрмоленко.- К., 2005.

12. Карнегі Д. Як здобувати друзів і впливати на людей.- К., 1990.

13. Калашник В., Колоїз Ж. Українсько-російські синтаксичні паралелі. – Х., 2003.

14. Коваль А. Культура ділового мовлення. – К., 1997.

15.Кравець Л. Стилістика української мови: Практикум: навч. посібн.-К., 2004.

16. Культура фахового мовлення:навч.посібн./за ред.Н.Д.Бабич.-Чернівці, 2006.

17. Мацько Л., Кравець Л. Культура української фахової мови: навч. посібн.- К., 2007.

18. Мацько Л., Сидоренко О., Мацько О. Стилістика української мови.- К., 2003.

19. Непийвода Н. Сам собі редактор: порадник з української мови. – К., 1996.

20. Онуфрієнко Г. Науковий стиль української мови: навч. посібн.- К., 2006.

21. Пазяк О., Сербенська О. Українська мова. Практикум. – К., 2000.

22. Плотницька І. Ділова українська мова. – К., 2001.

23. Пономарів О. Культура слова: Мовностилістичні поради: навч.посібн. – К.,1999; 2001.

24. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування: навч. посібн. – К., 2006.

25. Сербенська О. Культура усного мовлення: практикум: навч.посібн.- К., 2004.

26. Симоненко Т. Українська мова за професійним спрямуванням.-К., 2009.

27.Токарська А., Кочан І. Культура фахового мовлення правника.- Львів, 2003.

28.Український правопис.- 4-те вид., випр. й доп. - К., 1993.

29.Українська література / укл.Козловська Л.С., Терещенко С.І.-К.:КНЕУ, 2005.

30. Українська словесність: навч.-метод.посібн.для самост.вивч.дисц.-К.:КНЕУ, 2006.

31. Українська словесність:навч.посібн.- К.:КНЕУ, 2011.

32.Українська мова в професійній діяльності: навч.посібн./ В.Жайворонок, В.Бріцин, О.Тараненко.-К., 2006.

33.Українська мова за професійним спрямуванням: навч.посібн./за ред Т.Симоненко.-К., 2009.

34. Читай й знай!: Довідник-практикум з граматики та стилістики сучасної української мови/Н.Дзюбишина-Мельник, О.Лаврінець, К.Симонова, Л.Ціпцюра.- К., 2007.

35.Читай і знай!-2: Довідник-практикум з фонетики, орфоепії, орфографії, лексикології, фразеології сучасної української мови/О.Лаврінець, К.Симонова, І.Ярошевич.- К., 2009.

36. Шевчук С. Ділове мовлення: Модульний курс: підручник.-К., 2008.

37. Шевчук С. Українське ділове мовлення. – К., 2009.

38. Ющук І. Практикум з правопису української мови.-К., 2000.

39. Ющук І. Українська мова. – К., 2003.

40. Ющук І. Українська мова. Вправи: навч.посібн.- К., 2009.

 

 

СЛОВНИКИПоследнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 62; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.228.229.51 (0.01 с.)