Тема «Морфологічні засоби мови в професійній комунікації»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема «Морфологічні засоби мови в професійній комунікації»Заняття № 15

Завдання –удосконалити компетенції:

• мовну(морфологічну);

• дискурсивну(здатність до зв’язного усного чи письмового висловлювання );

• комунікативну(здатність до розумових і продуктивних висловлювань).

Мета – формувати загальні компетентності:

інструментальні(здатність до аналізу і синтезу; усне і письмове спілкування рідною мовою);

міжособистісні(робота в команді);

системні(здатність застосовувати знання на практиці).

Студент повинен уміти:

–розрізняти типові порушення граматичних норм української мови, щоб уникати їх у різностильових комунікативних ситуаціях;

–правильно вживати повнозначні та неповнозначні частини мови в текстах різних стилів;

–правильно вживати назви осіб за професією, посадою, званням у різностильових текстах; знаходити літературні відповідники до просторічних слів та кальок з російської мови;

–виявляти порушення норм відмінювання іменників іншомовного походження на -о;

–узгоджувати числівники з іменниками в числі, роді, відмінку;

– правильно називати певний час;

–передавати цифрову інформацію в текстах різних функціональних стилів;

–робити переклад дієприкметників українською мовою;

–правильно перекладати різні прийменникові конструкції українською мовою.

 

Теоретичні питання

1. Поняття про морфологічну норму.

2. Стилістичні особливості вживання частин мови в різностильових текстах.

3. Типові порушення морфологічних норм у текстах різних стилів.

 

Практичні завдання

1.Вправи на виявлення стилістичних властивостей іменників у різних функціональних стилях.

2.Вправи на написання відмінкових закінчень іменників, узгодження числівників з іменниками.

3.Вправи на вживання сполучників та прийменників.

4.Вправи на виявлення стилістичних особливостей вживання прикметників та займенників у науковому та офіційно-діловому стилях.

5.Вправи на редагування та переклад різних частин мови.

 

Аудиторна та позааудиторна робота

1. Усне опитування.

2. Виконання практичних завдань.

3. Експрес-контроль.

Ключові поняття:морфологічна норма, відмінювання, ступенювання, дієвідмінювання, написання відмінкових закінчень.

 

Рівні оцінювання знань на 15 занятті:

3 бали– правильне виконання всіх завдань експрес-контролю, правильна відповідь на теоретичне питання, відповідність нормам літературної мови.

2 бали – переважно правильне виконання завдань експрес-контролю, неточна відповідь на теоретичне питання, незначні порушення норм літературної мови.

1 бал – частково правильне виконання завдань експрес-контролю, відповідь на теоретичне питання зі значними помилками, значні порушення норм літературної мови.

0 балів – неправильне виконання завдань експрес-контролю, неправильна відповідь на теоретичне питання, грубі порушення норм літературної мови.

Методичне забезпечення

Література

1. Волкотруб Г. Практична стилістика української мови: використання морфологічних засобів мови: навч.посібн.– К., 1998. Практична стилістика української мови.– К., 2004.

2. Говоримо і пишемо правильно. Порадник з правопису, вимови та слововживання: навч.посібн.- К., 2011.

3. Грищенко Т. Українська мова та культура мовлення. – Вінниця, 2003.

4. Довідник з культури мови / за ред. С.Я.Єрмоленко.– К., 2005.

5. Культура фахового мовлення: навч.посібн./ за ред. Н.Д.Бабич.– Чернівці, 2006.

6. Мацько Л., Кравець Л. Культура української фахової мови: навч.посібн. – К., 2007.

7. Непийвода Н. Сам собі редактор: порадник з української мови. – К., 1996.

8. Злотницька І. Ділова українська мова.– К., 2001.

9. Український правопис.– 4-те вид.– К., 1993.

10. Читай і знай!: Довідник-практикум з граматики та стилістики сучасної української мови/ Н.Дзюбишина-Мельник, О.Лаврінець, К.Симонова, Л.Ціпцюра.– К., 2007.

11. Шевчук С. Українське ділове мовлення.– К., 2009.

 

Інформаційне забезпечення

Словники

1. Головащук С.І. Російсько-український словник сталих словосполучень. К., 2001.

2. Головащук С.І. Словник-довідник з правопису та слововживання. К., 1989.

3. Головащук С.І. Словник-довідник з українського слововживання. К., 2005.

4. Непийвода Н. Практичний російсько-український словник: найуживаніші слова і вислови. - К.: Основа, 2000. - 256 с.

5. Новий російсько-український словник-довідник: Близько 65 тис. слів / С. Я. Єрмоленко, В. І. Єрмоленко, К. В. Ленець, Л. О. Пустовіт. - К.: Довіра, 1996. - 797 с.

6. Новий російсько-український словник-довідник юридичної, банківської, фінансової, бухгалтерської та економічної сфери: Близько 85 тис. слів / уклад. С. Я. Єрмоленко та ін. - К.: Довіра, 1998. - 783 с.

7. Словник іншомовних слів / уклад. Л. О. Пустовіт та ін. - К.: Довіра, 2000.- 1018 с.

8. Словник української мови: в 11-ти т. /І. К. Білодід (гол. ред.) та ін. - К.: Наук. думка, 1970 - 1980.

9. Словник труднощів української мови / Д. Г. Гринчишин, О. Капелюшний, О. М. Пазяк та ін.; за ред. С. Я. Єрмоленко. - К.: Рад. школа, 1989. - 336 с.

10. Український орфографічний словник / уклад. В. В. Чумак, І. В. Шевченко, Л. Л. Шевченко, Г. М. Ярун; за ред. В. Г. Скляренка. - Вид. 7, переробл. і допов. - К.: Довіра, 2008. - 983 с.

Інтернет-джерела

1.www.litopys.jrg.ua

2.www.mowa.info

3.www.novamowa.com.ua

4.www.pereklad.kiev.ua

5.www.pravopys.net

6.www.rozum.org.ua

7.http://termin.com.ua

 

Тема «Синтаксичні засоби мови в професійній комунікації»

Заняття № 16

Завдання –удосконалити компетенції:

• мовну(синтаксичну, пунктуаційну);

• дискурсивну(здатність до зв’язного усного чи письмового висловлювання );

• комунікативну(здатність до розумових і продуктивних висловлювань).

 

Мета – формувати загальні компетентності:

інструментальні(здатність до аналізу і синтезу; усне і письмове спілкування рідною мовою);

міжособистісні(робота в команді);

системні(здатність застосовувати знання на практиці).

Студент повинен уміти:

- виявляти стилістичні можливості синтаксичних одиниць (синтаксичні варіанти та синтаксичні синонімічні конструкції в різностильових текстах);

- правильно утворювати й уживати різноструктурні словосполучення;

- виявляти порушення синтаксичних норм у відповідних контекстах та усувати їх;

- визначати роль певної синтаксичної структури в тексті;

- чітко дотримуватися пунктуаційних норм.

Теоретичні питання

1. Поняття про синтаксичні та пунктуаційні мовні норми.

2. Стилістичне використання синтаксичних засобів мови.

3. Типові випадки порушення синтаксичних і пунктуаційних норм.

 

Практичні завдання

1. Вправи на виявлення стилістичних особливостей уживання синтаксичних засобів у науковому та офіційно-діловому стилях.

2. Вправи на виявлення узгодження й керування у структурі словосполучень.

3. Вправи на конструювання та переклад різноприйменникових конструкцій.

4. Вправи на редагування порушень синтаксичних норм.

Аудиторна та позааудиторна робота

1. Усне опитування.

2. Виконання практичних завдань.

3. Експрес-контроль.

Ключові поняття:синтаксична норма, синтаксична організація тексту, пунктуаційна норма, словосполучення, узгодження, керування, прилягання, члени речення, просте речення, ускладнене речення, складне речення.

Рівні оцінювання знань на 16 занятті:

3 бали - змістовний виклад теоретичного питання з наведенням цікавих прикладів, власних спостережень, що свідчать про творчий підхід студента до вивченого й аналізованого матеріалу, правильне виконання всіх завдань експрес-контролю.

2 бали - змістовна відповідь на поставлені теоретичні питання, уміння аналізувати практичний матеріал з окремими помилками, незначні помилки в завданнях експрес-контролю.

1 бал – задовільна відповідь на теоретичні питання, неконкретний аналіз практичного матеріалу, значні помилки в завданнях експрес-контролю.

0 балів - неволодіння теоретичним матеріалом, невміння аналізувати текстовий матеріал, неправильне виконання завдань експрес-контролю.

 

Методичне забезпечення

Література

1. Волощак М. Неправильно-правильно: довідник з українського слововживання. К., 2000.

2. Говоримо і пишемо правильно. Порадник з правопису, вимови та слововживання: навч.посібн.- К., 2011.

3. Довідник з культури мови/ С.Я.Єрмоленко, С.П.Бибик, Н.М.Сологуб та ін./ за ред. С.Я.Єрмоленко. – К.: Вища школа, 2005. – 399.

4. Культура мови на щодень. К., 2000.

5. Культура української мови: довідник / за ред. В. М. Русанівського. К., 1990.

6. Непийвода Н.Ф. Сам собі редактор. К., 1998.

7. Пазяк О.М., Кисіль Г.Г. Українська мова і культура мовлення. К., 1995.

8. Пазяк О.М., Сербенська О.А., Фурдуй М.І., Шевченко Л.Ю. Українська мова: практикум. К., 2000.

9. Пономарів О.Д. Культура слова: Мовностилістичні поради. 2-ге вид. К., 2001.

10. Різун В.В. Літературне редагування. К.,1996.

11. Сербенська О.А., Волощак М.Й. Актуальне інтерв’ю з мовознавцем. К., 2001.

12. Сучасна українська мова / за ред. О.Д. Пономарева. 2-ге вид. К., 2001.

13. Читай і знай!: Довідник-практикум із граматики та стилістики сучасної української мови/ Н.Дзюбишина-Мельник, О.Лаврінець, К.Симонова, Л.Ціпцюра. – К., 2007.

14. Українська словесність: навч. посібн.для самост.вивч.дисц. - КНЕУ. – К., 2006. – С.162-171.

15. Українська словесність: навч. посібн. – К., 2011. – С.264-273.

16. Український правопис. – К.: Наук. думка, 1993.

17. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. – К.: Літера, 2009.

Інформаційне забезпечення

Словники

1. Головащук С.І. Російсько-український словник сталих словосполучень. К., 2001.

2. Головащук С.І. Словник-довідник з правопису та слововживання. К., 1989.

3. Головащук С.І. Словник-довідник з українського слововживання. К., 2005.

4. Непийвода Н. Практичний російсько-український словник: найуживаніші слова і вислови. - К.: Основа, 2000. - 256 с.

5. Новий російсько-український словник-довідник: Близько 65 тис. слів / С. Я. Єрмоленко, В. І. Єрмоленко, К. В. Ленець, Л. О. Пустовіт. - К.: Довіра, 1996. - 797 с.

6. Новий російсько-український словник-довідник юридичної, банківської, фінансової, бухгалтерської та економічної сфери: Близько 85 тис. слів / уклад. С. Я. Єрмоленко та ін. - К.: Довіра, 1998. - 783 с.

7. Словник іншомовних слів / уклад. Л. О. Пустовіт та ін. - К.: Довіра, 2000.- 1018 с.

8. Словник української мови: в 11-ти т. /І. К. Білодід (гол. ред.) та ін. - К.: Наук. думка, 1970 - 1980.

9. Словник труднощів української мови / Д. Г. Гринчишин, О. Капелюшний, О. М. Пазяк та ін.; за ред. С. Я. Єрмоленко. - К.: Рад. школа, 1989. - 336 с.

10. Український орфографічний словник / укл. В. В. Чумак, І. В. Шевченко, Л. Л. Шевченко, Г. М. Ярун; за ред. В. Г. Скляренка. - Вид. 7, переробл. і допов. - К.: Довіра, 2008. - 983 с.

 

Інтернет-джерела

1.www.litopys.jrg.ua

2.www.mowa.info

3.www.novamowa.com.ua

4.www.pereklad.kiev.ua

5.www.pravopys.net.

6.www.rozum.org.ua

7.http://termin.com.ua

6. Карта самостійної роботи студентаПоследнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 83; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.144.55.253 (0.007 с.)