Тема 2. Культура мови в професійному спілкуванніМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 2. Культура мови в професійному спілкуванніЛекція 3. Поняття „культура мови”. Мовна норма як основа формування культури мови. Культура мови в професійній комунікації. Комунікативні ознаки культури мови. Шляхи удосконалення мовної компетенції студента. Суржик. Сучасна лексикографічна база як основа формування фахової та мовної компетенції майбутнього професіонала. Наукова класифікація словників. Інформаційна роль сучасних довідкових інтернет-джерел. Екологія сучасного українськомовного простору.

Тема 3. Культура усної мови. Публічний виступ у професійній комунікації

Лекція 4. Диференціація понять „усна/писемна” форми мови. Публічний виступ як різновид усної мови. Майстерність публічної мови як показник мовної компетенції. Риторика – наука про ефективну мовну комунікацію. Короткий екскурс в історію світового та вітчизняного ораторського мистецтва. Види публічних виступів, їхня характеристика. Усна репрезентація фахової/нефахової інформації. Сучасне ораторське мистецтво в Україні.

Лекція 5. Етапи підготовки публічного виступу. Змістова організація публічного виступу (вимоги логічності, послідовності, несуперечливості, виразності). Мистецтво аргументації.

Лекція 6. Вимоги до мовного оформлення публічного виступу. Орфоепічні норми як основна ознака культури усної мови. Типові помилки в мові публічного виступу (лексичні (доцільність/недоцільність уживання іншомовних слів, нерозрізнення значень паронімів та ін.), морфологічні (неправильний вибір граматичних форм), синтаксичні (неправильний порядок слів, неправильні конструкції і под.), стилістичні (плеоназм, тавтологія). Трансформація писемного тексту в усний. Мовний етикет, його структура: етикетні формули звертань і вітань, формули вибачення, прощання та ін. Види етикету за сферою функціонування (діловий, науковий, професійний, дипломатичний тощо). Статусні характеристики учасників етикетно-комунікативної ситуації (за віковою ієрархією, за соціально-адміністративною ієрархією, гендерною ієрархією та ін.).

Тема 4. Стилі сучасної української літературної мови в професійному спілкуванні

Лекція 7. Поняття про функціональний стиль. Сучасна класифікація функціональних стилів* (Стильова система сучасної української літературної мови). Основні ознаки функціональних стилів та мовні засоби їхньої реалізації. Поняття стильової норми. Типові порушення стильової норми в різностильових текстах.

*Самостійне опрацювання (Українська словесність.-К., 2006.- С.24-26).

 

Тема 5. Художній стиль як основа формування

Мовної компетенції

Лекція 8. Характеристика художнього стилю (ознаки, різновиди, ідіостилі). Художній стиль і його вплив на розвиток стильової системи української літературної мови*(Давня література й початки формування літературної мови). Естетика мови художньої літератури та її вплив на формування мовної особистості. Образні засоби як елемент увиразнення індивідуальної мови, зокрема у професійному спілкуванні. Нова (класична) література як основа формування сучасної літературної мови. Новаторський характер мовної творчості І.Котляревського та Г.Квітки-Основ’яненка. Т.Шевченко як реформатор мови художньої літератури.

Лекція 9. Сучасна українська література, загальний огляд. Традиційні та постмодерні течії сучасної української літератури у світовому контексті. Основні мовні процеси в мові сучасного художнього твору. Специфіка норми в сучасній українській літературі. Інтелектуалізація мови художніх творів як одна з ознак сучасної літератури.

 

Тема 6. Науковий стиль сучасної літературної мови в професійному спілкуванні

Лекція 10. Характеристика наукового стилю сучасної літературної мови. Короткий екскурс в історію наукового стилю в українській літературній мові. Термін як репрезентант наукового поняття, його ознаки. Кваліфікація лексичних засобів наукового тексту (термін, професіоналізм, професійний жаргон). Загальнонаукова і спеціальна термінологія. Проблеми внормування сучасної економічної термінології.

Лекція 11. Текст як форма наукової та професійної комунікації. Загальна характеристика, види текстів. Вимоги до наукових текстів. Засоби організації наукового тексту на різних мовних рівнях. Особливості редагування наукового тексту. Форми писемної репрезентації студентських наукових досліджень. Основні правила бібліографічного опису джерел, оформлення покликань. Основи науково-технічного перекладу. Види перекладу: буквальний, адекватний, реферативний, анотаційний*.

 

Тема 7. Офіційно-діловий стиль сучасної літературної мови в професійній комунікації

Лекція 12. Історія розвитку офіційно-ділового стилю (стисла характеристика). Ознаки книжно-стильової функціональної сфери в офіційно-діловому стилі. Обов’язковість дотримання вимог точності, унормованості, стандартизації в усній та писемній діловій комунікації. Підстилі та основні жанри ОДС (загальна характеристика): дипломатичний (нота, комюніке, меморандум, угода, конвенція), юридичний, або власне законодавчий (указ, закон, кодекс, устав), канцелярсько-діловий, або адміністративно-канцелярський (заява, довідка, характеристика, доручення, автобіографія, наказ, розпорядження, акт). Документ як основна одиниця офіційно-ділового стилю: основні вимоги до нього, реквізити як обов’язковий компонент документа. Державний стандарт України як нормативна база ОДС. Основні критерії класифікації документів.

Лекція 13. Вимоги до документа: правові, мовні, логічні (засоби логічної оцінки для зв’язності окремих частин документа; актуальність фактів та їх своєчасність; послідовність викладення тексту) та технічні. Стильові вимоги до мови документа (нейтральна лексика; спеціальна термінологія (суспільно-політична, професійно-виробнича, наукова), номенклатурні назви, канцеляризми, складноскорочені слова, абревіатури; віддієслівні та інші групи іменників; стійкі сполуки слів, прості ускладнені речення, синтаксичний паралелізм; прямий порядок слів). Вимоги до складання окремих типів документів (резюме, характеристика, рекомендаційний лист, заява, автобіографія). Редагування ділових документів: вичитування, скорочення, опрацювання, переопрацювання.

 

Тема 8. Лексичні засоби мови в різностильових текстах

Лекція 14. Лексика СУЛМ – фундамент формування мовної компетенції майбутнього економіста. Слово як основна лексична одиниця, його кваліфікаційні ознаки. Лексика СУЛМ за походженням (чужорідна та споконвічна). Класифікація лексичних одиниць, запозичених зі слов’янських та неслов’янських мов. Запозичення як результат міжкультурної комунікації. Власне українська лексика – засіб культурно-національної самоідентифікації українців. Активна та пасивна лексика в різностильових текстах. Характеристика сучасних неологізмів. Динаміка лексичної норми в СУЛМ.

Лекція 15. Лексика СУЛМ за стилістичними ознаками. Диференціація загальновживаних та стилістично забарвлених слів, їх функціонування в різностильових текстах. Слово як стильовий маркер конкретного тексту (Стилістичні різновиди маркування лексики в словниках). Найуживаніші одиниці сучасного бізнесового сленгу. Словесні засоби увиразнення змісту текстів різних стилів (вияви синонімії, омонімії, паронімії, антонімії в різностильових текстах). Типові порушення лексичної норми в текстах наукового та офіційно-ділового стилів.

 

Тема 9. Фразеологічні засоби мови в різностильових текстах

Лекція 16. Поняття про фразеологію, фразеологізм. Класифікація фразеологічних одиниць за походженням. Багатозначність, синонімія, омонімія та антонімія фразеологічних одиниць. Фразеологізми в мові професійного спілкування. Емоційно-прагматичний потенціал фразеологічних одиниць у різностильових текстах. Фразеологічні словники української мови як фрагмент національної картини світу.Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 130; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.89.248 (0.01 с.)