Як основа формування культури мови особистості» 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Як основа формування культури мови особистості»Заняття № 6,7

Завдання –удосконалити компетенції:

• мовну(лексичну, стилістичну);

• дискурсивну(здатність до зв’язного усного чи письмового висловлювання);

• комунікативну(здатність до розумових і продуктивних висловлювань);

• соціолінгвістичну(здатність розуміти і продукувати речення з такою формою та значенням, які відповідають соціолінгвістичному контексту комунікації);

• ілокутивна(здатність впливати на слухача).

 

Мета – формувати загальні компетентності:

інструментальні(усне і письмове спілкування рідною мовою; уміння аналізувати інформацію, розв’язування проблем);

міжособистісні (робота в команді);

системні компетентності(здатність застосовувати знання на практиці; турбота про якість; бажання досягти успіху).

Глобальна компетентність -критично мислити і генерувати креативні ідеї та розв’язувати важливі проблеми на інноваційній основі.

 

Студент повинен уміти:

- правильно класифікувати образні засоби мови конкретного тексту;

- адекватно вживати образні засоби в різностильових текстах;

- самостійно використовувати образні засоби у власному мовному продукті;

- правильно інтерпретувати твори сучасної української літератури в кроскультурному аспекті.

Теоретичні питання

1. Художній стиль української літературної мови як основа формування її нормотворчої системи (І.Котляревський, поети-романтики, Т.Шевченко).

2. Динаміка лексичної норми у творах сучасної української літератури.

3. Роль художнього стилю у формуванні інтелекту майбутнього фахівця.

 

Практичні завдання

1. Мовний проект за поемою І.Котляревського «Енеїда» (або іншим твором класичної української літератури).

2. Відгук (домашнє завдання).

3. Мовностилістичний аналіз художнього тексту (домашнє завдання).

 

Аудиторна і позааудиторна робота

1. Дискусія з елементами аналізу.

2. Письмова творча робота (див. Додаток).

Ключові поняття:художній стиль,емоційно-естетичний вплив,естетична функція мови,жанри художнього стилю, художній стиль, художня література.

 

Теми повідомлень

1. Українська література у світовому контексті (твори українських письменників, які перекладені іншими мовами світу).

2. Найоригінальніший сучасний український поет.

3. Значення творчості Т.Шевченка в розбудові сучасної України.

Питання для дискусії

Ненормативна лексика у творах сучасної української літератури: за та проти (оцінка ненормативної лексики у Біблії та інших релігійних джерелах; сучасні езотеричні теорії про ненормативну лексику; естетична функція художньої літератури і ненормативна лексика тощо).

 

Рівні оцінювання мовного проекту:

3 бали – повне і правильне виконання завдання; відповідність нормам літературної мови;

2 бали – незначні порушення логіки виконання завдань проекту (п.п.1-4); незначні порушення норм літературної мови;

1 бал – часткове виконання завдань проекту (п.4 – обов’язково); значні порушення норм літературної мови;

0 балів -невиконання завдань проекту; значні порушення норм літературної мови.

 

Рівні оцінювання результатів дискусії з елементами аналізу:

2 бали – повна і правильна відповідь на одне з питань дискусії та оригінальна самостійна відповідь на проблемне питання;

1,5 бала – незначні неточності в правильній відповіді на питання дискусії; оригінальна/самостійна відповідь на проблемне питання;

1 бал – неповна, неточна відповідь на одне з питань дискусії або проблемне питання;

0 балів – неправильна відповідь на одне з питань дискусії або проблемне питання, пасивність у дискусії.

 

Рівні оцінювання відгуку:

2 бали – структурна відповідність схемі відгуку (опрацьовано всі його складники); детально й самостійно опрацьовано мову твору; подано самостійну й аргументовану оцінку твору та його мову; відповідність нормам літературної мови;

1,5 бала – структурна відповідність схемі відгуку (опрацьовано всі його складники); неповний аналіз образних засобів мови твору (наведено приклади тільки окремих видів тропів); оцінка твору занадто стисла й недостатньо аргументована; незначні порушення норм літературної мови;

1 бал – структурна відповідність схемі відгуку (частково опрацьовані його складники); частково опрацьовано мову твору; наведені лише окремі приклади образних засобів; оцінка твору неаргументована; значні порушення норм літературної мови.

0 балів – структурна невідповідність схемі відгуку; частково опрацьовано мову твору; наведені лише окремі приклади образних засобів; оцінка твору неаргументована; значні порушення норм літературної мови.

 

Рівні оцінювання мовностилістичного аналізу тексту:

3 бали – повний і вичерпний аналіз тексту, відповідність нормам літературної мови;

2 бали – повний і вичерпний аналіз тексту, незначні порушення норм літературної мови;

1 бал – частковий аналіз тексту; значні порушення норм літературної мови;

0 балів –немає аналізу тексту; значні порушення норм літературної мови.

 

Методичне забезпечення

Література

1. Грабович Г. Нариси до історії української літератури. – К., 1998.

2. Гроно нездоланих співців: навч. посібн. – К., 1997.

3. Грушевський М. Історія української літератури: у 5 т. – К., 1993-1995.

4. Довідник з культури мови. - К., 2005.

5. Єрмоленко С. Нариси з української словесності: (стилістика та культура мови). – К., 1999.

6.Єфремов С. Історія українського письменства. – К. 1995.

7.Історія української літератури ХІХ ст. (70-90-ті рр.): у 2 кн.: підручник. – К., 2003.

8.Історія української літератури ХІХ ст.: у 3 т. – К., 1995-1996. – т. 1, 2.

9.Історія української літератури ХХ ст.: у 2 т., у 3 кн. – К., 1993-1995.

10.Історія української літератури ХХ ст.: у 2 кн. – К, 1998.

11.Історія української літератури: у 2 т. – К., 1987-1988.

12.Історія української літератури: у 8 т. – К., 1967-1971.

13.Мацько Л., Сидоренко О., Мацько О. Стилістика української мови.- К., 2003.

14. Приходько І. Творчі портрети українських письменників ХІХ – п. ХХ ст.: посібник для ВНЗ і шкіл. – К,1997.

15.Українська література / укл. Козловська Л.С., Терещенко С.І.- К.: КНЕУ, 2005.

16. Українська словесність: навч.-метод.пос.для самост.вивч.дисц.-К.:КНЕУ, 2006.

 

Інформаційне забезпечення

Словники

1. Бацевич Ф. С. Словник термінів міжкультурної комунікації. - К.: Довіра, 2007. - 207 с.

2. Бобух Н.М.Словник антонімів поетичної мови. К., 2005. – 297 с.

3. Великий тлумачний словник сучасної української мови / укл. і голов. ред. В. Т. Бусел. - К.; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2005. - 1728 с.

4. Літературознавчий словник-довідник / Р. Т. Гром’як, Ю. І. Ковалів та ін. - К.: ВЦ “Академія”, 1997. - 752 с.

5. Словник епітетів української мови / С. П. Бибик, С. Я. Єрмоленко, Л. О. Пустовіт; за ред. С. Я. Єрмоленко. - К.: Довіра, 1998. - 431 с.

6. Словник української мови: в 11-ти т. /І. К. Білодід (гол. ред.) та ін. - К.: Наук. думка, 1970 - 1980.

7. Український орфографічний словник / укл. В. В. Чумак, І. В. Шевченко, Л. Л. Шевченко, Г. М. Ярун; за ред. В. Г. Скляренка. - Вид. 7, переробл. і допов. - К.: Довіра, 2008. - 983 с.

Інтернет-джерела

1.www.litopys.jrg.ua

2.www.mowa.info

3.www.novamowa.com.ua

4.www.pereklad.kiev.ua

5.www.pravopys.net

6.www.rozum.org.ua

7.http://termin.com.ua

 

Тема «Науковий стиль сучасної літературної мови в професійному спілкуванні.

Текст як основна одиниця професійної мовної комунікації»

Заняття № 8, 9

Завдання –удосконалити компетенцію:

• мовну(лексичну, стилістичну);

• дискурсивну(здатність до зв’язного усного чи письмового висловлювання );

• комунікативну(здатність до розумових і продуктивних висловлювань).

 

Мета – формувати загальні компетентності:

інструментальні(здатність до аналізу і синтезу; усне і письмове спілкування рідною мовою; уміння аналізувати інформацію з різних джерел);

міжособистісні(робота в команді).

Ключова компетентність –усне і писемне спілкування українською літературною мовою в науково-навчальній та майбутній професійній діяльності.

 

Студент повинен уміти:

- визначати стильову належність наукового тексту, аналізувати такий текст;

- розмежовувати поняття «термін», «професіоналізм»;

- подавати наукову інформацію у стислій формі засобами різних жанрів;

- перекладати наукові тексти з російської мови на українську;

- редагувати наукові тексти;

- створювати власні наукові тексти на задану тему;

- добирати наукові джерела на задану тему, правильно оформляти покликання та бібліографію.

 

Теоретичні питання

1. Науковий стиль сучасної української літературної мови.

2. Текст як основна одиниця наукової та професійної комунікації.

3. Поняття «термін», «термінологія», «терміносистема». Загальнонаукова і спеціальна термінологія.

4. Термінологічні словники як основне джерело наукової та фахової інформації.

 

Практичні завдання

1. Мовностилістичний аналіз наукового тексту за запропонованою схемою.

2. Вправи на редагування та переклад наукового тексту.

3. Порівняльний аналіз різностильових текстів: мотивація добору мовних засобів.

4. Анотування наукового тексту.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 95; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.85.80.239 (0.02 с.)