Тема 10. Граматичні засоби мови в різностильових текстах 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 10. Граматичні засоби мови в різностильових текстахЛекція 17. Поняття граматичної норми. Особливості вживання назв осіб за професією, посадою, званням, формул звертання. Типові порушення морфологічних норм. Мовне оформлення пошанівних формул звертання. Особливості відмінювання прізвищ. Стилістичні особливості вживання різних прикметникових форм. Типові порушення морфологічних норм у вживанні відмінкових форм числівника. Мовні формули на позначення часу. Особливості сполучуваності числівників з іменником.

Лекція 18. Особливості вживання дієслівних форм у різностильових текстах (безособові форми дієслів на -но, -то як ознака сучасного наукового тексту). Особливості творення та вживання українських дієприкметників. Стилістичне функціонування прийменників. Специфіка вживання прийменника по в українській мові.

Лекція 19. Синтаксичні засоби мови в професійній комунікації. Стилістичне використання синтаксичних засобів мови. Типи речень у різностильових текстах. Особливості синтаксичної організації текстів наукового та офіційно-ділового текстів. Типові порушення синтаксичних норм. Складні випадки узгодження та керування; речення з однорідними членами, дієприкметниковими і дієприслівниковими зворотами.

 

Лекція 20. Підсумкова

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Тема «Екологія сучасного українськомовного простору»

Заняття № 1, 2

Завдання –удосконалити компетенцію:

• мовну(орфографічну, лексичну, граматичну, пунктуаційну);

• дискурсивну(здатність до зв’язного усного чи письмового висловлювання );

• комунікативну(здатність до розумових і продуктивних висловлювань).

 

Мета – формувати загальні компетентності:

інструментальні(здатність до аналізу і синтезу; усне і письмове спілкування рідною мовою; уміння аналізувати інформацію з різних джерел);

міжособистісні(робота в команді).

Студент повинен уміти:

- розмежовувати поняття „державна”, „національна”, „регіональна” „літературна” мова;

- визначати типові порушення мовної компетенції залежно від її різновидів;

- виокремлювати різновиди мовних норм;

- редагувати порушення різних мовних норм у текстах;

- обирати певний тип словника відповідно до комунікативної мети;

- оцінювати практичне значення словника у навчальній та фаховій діяльності.

 

Теоретичні питання

1. Українська мова як національна й державна мова в Україні. Мовне законодавство та його реалізація в професійній сфері.

2. Професійна мовнокомунікативна компетенція.

3. Система мовних норм літературної мови.

4. Культура мови та її основні комунікативні ознаки.

5. Сучасна лексикографічна база літературної мови. Інтернет-джерела.

Практичні завдання

1. Завдання на редагування порушень орфографічних, морфологічних, синтаксичних, стилістичних та лексичних норм української літературної мови.

2. Вправи на визначення порушень різних видів норм української літературної мови та їх редагування за допомогою відповідних типів словників.

Аудиторна та позааудиторна робота

1. Усне опитування.

2. Проблемна бесіда (див.Додаток).

3. Експрес-контроль.

4. Тестування.

Ключові поняття:багатство мови,українська мова, національна мова, державна мова, літературна мова, офіційна мова, мовна компетенція, мовна норма.

 

Рівні оцінювання знань на 1 занятті:

2 бали - правильне виконання всіх завдань експрес-контролю, правильна відповідь на теоретичне питання, відповідність нормам літературної мови;

1,5 бала - переважно правильне виконання завдань експрес-контролю, неточна відповідь на теоретичне питання, незначні порушення норм літературної мови;

1 бал - частково правильне виконання завдань експрес-контролю, частково відповідь на теоретичне питання, значні порушення норм літературної мови;

0 балів - неправильне виконання завдань експрес-контролю, неправильна відповідь на теоретичне питання, грубі порушення норм літературної мови.

Рівні оцінювання знань на 2 занятті:

2бали - активна участь у проблемній бесіді, правильна відповідь на теоретичне питання, правильне виконання всіх завдань тестування, відповідність нормам літературної мови;

1,5 бала - участь у проблемній бесіді, неточна відповідь на теоретичне питання, суттєве доповнення, переважно правильне виконання завдань тестування, незначні порушення норм літературної мови;

1 бал - некоректна відповідь на теоретичне питання, частково правильне виконання завдань тестування, значні порушення норм літературної мови;

0 балів — неправильне виконання завдань тестування, неправильна відповідь на теоретичне питання, грубі порушення норм літературної мови.

 

Методичне забезпечення

Література

1. Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови. - Львів, 2003.

2. Білоус М.П. Екологія українського слова: практичний словничок-довідник/ М.П. Білоус. – [2-е вид., випр. і допов.] – Л.: Видавничий центр ЛНУ ім.І.Франка, 2005. – 88 с.

3. Врублевська Г. Суржик як елемент міської субкультури //Урок української. - 2002. - №11-12.

4. Говоримо і пишемо правильно. Порадник з правопису, вимови та слововживання.-К.: КНЕУ, 2011.

5. Грищенко Т. Українська мова за професійним спрямуванням: навч.посібн. - К., 2010.

6. Довідник з культури мов: посібн./за ред.С.Єрмоленко. - К., 2005.

7. Калашник В.С. Савченко Л.Г. Українсько-російський словник наголосів. – Харків: Каравелла, 1997. – 112 с.

8. Коваль А.П. Культура ділового мовлення. – К., 1997.

9. Культура мови. Усна наукова комунікація/Л.С.Козловська, С.І.Терещенко.-К.:КНЕУ, 2011.

10. Культура української мови: довідн./за ред.В.Русанівського.-К., 1990.

11. Культура мови на щодень/за ред С.Єрмоленко.-К., 2000.

12. Культура фахового мовлення: навч.посібн./за ред.Н.Бабич.-Чернівці, 2006.

13. Мацько Л.І., Кравець Л.В. Культура української фахової мови. – К., 2007.

14. Плотницька І.М. Ділова українська мова у сфері державного управління: навч. посібник – К., 2000.

15. Плотницька І.М. Ділова українська мова. - К., 2001.

16. Постовий В. На сторожі коло державної мови треба поставити закон. І неухильно його дотримуватися // Дивослово. - 1998. - №12.

17. Сердюк М., Потоцька Т. Чи потрібні Україні дві державні мови? // Дивослово. - 1999.- №12.

18. Українська мова в професійній діяльності: навч.посібн./ В.Жайворонок, В.Бріцин, О.Тараненко.-К., 2006.

19. Українська мова за професійним спрямуванням: навч.посібн./за ред Т.Симоненко.-К., 2009.

20. Українська словесність: навч.-метод.пос.для самост.вивч.дисц.-К.:КНЕУ, 2006.

21. Українська словесність: навч.посібн.-К.:КНЕУ, 2011.

22. Український правопис.-4-те вид.,випр.та доп.-К., 1993.

 

Інформаційне забезпечення

Словники

1. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. - К.; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2005. - 1728 с.

2. Головащук С. І. Складні випадки наголошення: Словник-довідник. - К.: Либідь, 1995. - 192 с.

3. Головащук С.І. Словник наголосів.- К., 2003.

4. Єрмоленко С. Я., Бибик С. П., Тодор О. Г. Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів / за ред. С. Я. Єрмоленко. - К.: Либідь, 2001.- 224 с.

5. Непийвода Н. Практичний російсько-український словник: найуживаніші слова і вислови. - К.: Основа, 2000. - 256 с.

6. Новий російсько-український словник-довідник: Близько 65 тис. слів / С. Я. Єрмоленко, В. І. Єрмоленко, К. В. Ленець, Л. О. Пустовіт. - К.: Довіра, 1996. - 797 с.

7. Новий російсько-український словник-довідник юридичної, банківської, фінансової, бухгалтерської та економічної сфери: Близько 85 тис. слів / уклад. С. Я. Єрмоленко та ін. - К.: Довіра, 1998. - 783 с.

8. Орфоепічний словник української мови: у 2 т. / за ред. М. М. Пещак. - К.: Довіра, 2001.

9. Орфоепічний словник / уклад. М. І. Погрібний. - К.: Рад. школа, 1984. - 629 с.

10. Словник-довідник з культури української мови / Д. Гринчишин, А. Капелюшний, О. Сербенська, 3. Терлак. - К.: Знання, 2004. - 367 с

11. Словник іншомовних слів / уклад. Л. О. Пустовіт та ін. - К.: Довіра, 2000. - 1018 с.

12. Словник української мови: в 11-ти т. /І. К. Білодід (гол. ред.) та ін. - К.: Наук. думка, 1970 - 1980.

13. Струганець Л. Культура мови. Словник термінів. – Тернопіль: Богдан, 2007. – 88 с.

14. Словник труднощів української мови / Д. Г. Гринчишин, О. Капелюшний, О. М. Пазяк та ін.; за ред. С. Я. Єрмоленко. - К.: Рад. школа, 1989.- 336 с.

15. Український орфографічний словник / уклад. В. В. Чумак, І. В. Шевченко, Л. Л. Шевченко, Г. М. Ярун; за ред. В. Г. Скляренка. - Вид. 7, переробл. і допов. - К.: Довіра, 2008. - 983 с.

Інтернет-джерела

1.www.litopys.jrg.ua

2.www.mowa.info

3.www.novamowa.com.ua

4.www.pereklad.kiev.ua

5.www.pravopys.net.

6.www.rozum.org.ua

7.http://termin.com.ua

Тема « Культура мови усного професійного спілкування

Публічний виступ – різновид усного професійного спілкування»

Заняття № 3, 4

Завдання –удосконалити компетенцію:

• дискурсивну(здатність до зв’язного усного чи письмового висловлювання );

• комунікативну(здатність до розумових і продуктивних висловлювань);

• соціолінгвістичну(здатність розуміти і продукувати речення з такою формою та значенням, які відповідають соціолінгвістичному контексту комунікації);

• ілокутивна(здатність впливати на слухача).

Мета – формувати загальні компетентності:

інструментальні(усне і письмове спілкування рідною мовою; уміння аналізувати інформацію з різних джерел, елементарні комп’ютерні навички);

міжособистісні (здатність до критики і самокритики, етичні зобов’язання);

системні компетентності(здатність працювати самостійно; турбота про якість; бажання досягти успіху).

Глобальна компетентність -критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі.

 

Студент повинен уміти:

- розмежовувати поняття “культура усної мови”, „риторика”, “мовний етикет”;

- розрізняти види публічних виступів;

- будувати розгорнутий монолог з фахової проблематики;

- готувати презентацію, використовуючи слайди, діаграми, відеокліпи, звуковий супровід тощо;

- застосовувати словесні та несловесні засоби в професійному спілкуванні;

- застосовувати національні особливості мовного етикету в професійному спілкуванні;

- уживати фахові терміни та поняття, спеціальну лексику, фразеологізми для увиразнення публічного виступу (промови);

- логічно, правильно, точно, етично й емоційно виражати думку відповідно до змісту, умов комунікації й адресата, прагнучи при цьому вдосконалити індивідуальний стиль;

- аналізувати власну та прослухану промову, зважаючи на норми сучасної української літературної мови.

 

Теоретичні питання

1. Культура усної мови в професійному спілкуванні.

2. Етапи підготовки публічного виступу.

3. Вимоги до змістової та мовної організації публічного виступу.

4. Мовний етикет у професійному спілкуванні.

5. Структура мовного етикету.

Практичні завдання

1. Презентації з визначених проблемних питань.

2. Проведення мовного експерименту «Мовний портрет за психологічним типом партнера».

 

Зразок:

Тип Психологічний тип Мовний портрет
Позитивний Спокійний, розважливий, толерантний Розмову проводить по-діловому, конструктивно, схильний до лаконізму, увічливий

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 92; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.165.57.161 (0.009 с.)