Проведення тематичного аналітичного обстеження.
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Проведення тематичного аналітичного обстеження.Необхідно оглянути проблему в цілому, на скільки вона схожа на інші аналогічні ситуації, треба визначити коло питань і показників для аналізу-це дозволить уникнути витрат часу і коштів. При плануванні аналітику треба визначити склад і послідовність виконання робіт ,щоб забезпечити результат у найкоротший термін. Разом з цим складається докладний кошторис витрат. Якщо його заг.сума вище ліміту, то треба збалансувати суми шляхом виключення другорядних видів робіт,а потім підписати контракт.

Тематичний аналіз обліковують в спец.журналі, це свідчить про ритмічність виконання дослідної програми.

В ситуаційному аналізі збір інф-ї має свої особливості ,наприклад коли аналітик самост. фіксує шляхом:особ.спостереження; власне опитування людей; розповсюдження анкет з метою отрим.інф-ї.

Підчас суперечливих ситуацій аналітик робить припущення і попереднє узагальнення.

Зробивши висновок аналітик повинен дати рекомендації, як вирішити проблеми. Перелік заходів на майбутнє повинен передбачати певну зваженість дій ,зваженість кроків, а не карколомний стрибок у прірву перетворень.

 

 

Основні етапи розвитку економічного аналізу

А-з в самостійну наукову дисципліну визначився в кінці XIX на поч. XX вв.Етапи розвитку:

І етап 1900-1930 рр.

У цей період ек/а називався балансоведення. так як в основному аналізувався фінансовий стан підп-ва. Для цього періоду було характерно:

• Відсутні розробки по теорії аналізу підприємства.

• Значний розвитокток мала методика аналізу баланса, вивчалась ліквідність і платоспроможність підп-ва.

• Не використовувалась планова нормативна інформація, а використовувалась тільки звітня.

• Були відсутністі розробки по методиці аналізу виробничої програми, використання ресурсів, витрат на виробництво та ін.

II етап 1930-1960 рр.

Для цього періоду булихарактерні особливості:

• Джерелами інформації для аналізу виступає система планових показників, нормативна, бухгалтерська, оперативна, статистична звітність.

• Одержала розвиток методика поточного аналізу, однак були відсутні розробки перспективного і оперативного аналізу.

• Значний розвиток набула методика факторного аналізу.

• Розвививаються теоретичні розробки методики ек/а по промисловості, будівництву, с/г, торгівлі, транспорту та ін.

III етап 1960-1999рр.

Для цього періодухарактерно:

• Одержала розвиток методика оперативного аналізу.

• Широке впровадження в практику ек/а одержали економіко-математичні методи і комп'ютерна техніка.

• Була розроблена методика внутрішньо- і міжгосподарського порівняльного аналізу.

•Розроблялась методика системно функціонально-вартісного аналізу.

 

1. Основні етапи розвитку економічного аналізу.

2. Роль економічного аналізу в обґрунтуванні управлінських рішень.

3. Предмет та об’єкти економічного аналізу.

4. Виробничі ресурси та їх класифікація.

5. Основні категорії економічного аналізу. Резерви та їх класифікація.

6. Фактор та факторний аналіз.

7. Види економічного аналізу та їх характеристика.

8. Зміст управлінського аналізу.

9. Зв’язок економічного аналізу з бухгалтерським обліком і статистикою.

10. Завдання та функції економічного аналізу.

11. Системний підхід та його компоненти.

12. Характеристика фінансового і управлінського аналізу.

13. Порівняльний аналіз і його характеристика.

14. Функціонально-вартісний аналіз.

15. Стратегічний аналіз.

16. Метод економічного аналізу.

17. Аналітичний метод та принципи аналітичного дослідження.

18. Моделювання в економічному аналізі. Види моделей.

19. Деталізаціята його рольв аналітичному дослідженні.

20. Сальдовий прийом, його можливості застосування в економічному аналізі.

21. Елімінування в економічному аналізі. Сутність прийому відносних різниць.

22. Елімінування в економічному аналізі. Як підрахувати вплив факторів способом ланцюгових підстановок?

23. Елімінування в економічному аналізі. Як підрахувати вплив факторів способом абсолютних різниць?

24. Спрощення факторних розрахунків.

25. Індексний метод.

26. Порівняння та його застосування в аналізі. Прийоми, які забезпечують порівнюваність даних.

27. Порядок побудови та оформлення аналітичних таблиць.

28. Використання статистичних методів в економічному аналізі.

29. Графічний метод.

30. Балансовий метод та його застосування в економічному аналізі.

31. Групування в аналітичних дослідженнях. Види групувань.

32. Соціологічні та інші методи, які застосовуються в економічному аналізі.

33. Інформаційна база економічного аналізу. Класифікація видів інформації та способи перевірки її достовірності.

34. Використання в економічному аналізі рядів динаміки.

35. Застосування економіко-математичних методів в економічному аналізі.

36. Види економічної інформації. Основні вимоги до інформації

37. Основні вимоги до аналітичної інформації

38. Система техніко-економічних показників як база економічного аналізу.

39. Прийоми перевірка достовірності джерел аналітичної інформації.

40. Складові елементи організації аналітичної роботи на підприємстві.

41. Узагальнення та оформлення результатів аналізу.

42. .Проведення тематичного аналітичного обстеження.

43. Організація економічного аналізу на підприємстві.

44. Планування аналітичної роботи на підприємcтві.

45. Узагальнення та використання результатів аналізу.

46. Основні етапи аналітичного дослідження.

47. Порядок розрахунку впливу факторів. Можливе спрощення факторних систем.

48. Діагностика фінансових труднощів та можливого банкрутства підприємства.

49. Методика оцінки фінансового стану підприємства.

50. Аналіз асортименту продукції. Як вивчають ступінь його оновлення на підприємстві?

51. Аналіз показників використання виробничого обладнання.

52. Як проводиться експрес-аналіз фінансового стану підприємства.

53. Аналіз продуктивності праці. Основні чинники, що впливають на її рівень.

54. Аналіз складу і технічного стану основних виробничих засобів. Аналіз впливу активної і пасивної частини основних засобів на випуск продукції.

55. Аналіз прямих матеріальних витрат у складі собівартості продукції. Як розрахувати вплив зміни норм витрат матеріалів на загальну їх вартість в собівартості продукції.

56. Аналіз змінних і умовно-постійних статей витрат у складі собівартості продукції.

57. Основні джерела інформації та методи оцінки фінансового стану підприємства.

58. Аналіз витрат на 1 грн. випуску продукції. Методика підрахунку основних чинників, що впливають на цей показник

59. Аналіз собівартості окремих видів продукції. Визначення основних чинників, що впливають на її рівень.

60. Аналіз складу і технічного стану основних виробничих засобів. Як вирахувати їх зношеність по балансу?

61. Аналіз фінансових результатів від операційної та звичайної діяльності

62. Аналіз руху грошових коштів.

63. Аналіз рентабельності окремих видів продукції. Фактори, що впливають на рентабельність продукції.

64. Методика підрахунку впливу факторів на валовий прибуток.

65. Аналіз складу та структури оборотних активів.

66. Аналіз дебіторської заборгованості підприємства.

67. Аналіз використання робочого часу.

68. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства за даними фінансової звітності.

69. Аналіз обсягів і динаміки виробництва продукції.

70. Аналіз ліквідності балансу підприємства.

71. Аналіз забезпеченості підприємства власними оборотними коштами. Як оцінюють їх достатність для роботи?

72. Аналіз кредиторської заборгованості..

73. Аналіз основних засобів підприємства. Від чого залежить використання виробничої потужності?

74. Аналіз виробничих запасів підприємства.

75. Аналіз фонду заробітної плати. Які основні фактори на нього впливають?

76. Аналіз якості продукції.

77. Аналіз ритмічності виробництва. Причини можливих порушень виробничого ритму.

78. Методика підрахунку резерву зниження собівартості продукції.

79. Аналіз чистого прибутку підприємства.

80. Аналіз виконання договірних зобов’язань з поставок продукції.

81. Аналіз собівартості продукції за статтями калькуляції.

82. Аналіз прямих матеріальних витрат у собівартості продукції. Як розрахувати вплив зміни норм витрат матеріалів на загальну їх вартість в собівартості.

83. Аналіз оборотності оборотних активів. Основні фактори, що впливають на зміну швидкості їх руху.

84. Методика підрахунку резервів зростання обсягу реалізації.

85. Аналіз складу власного капіталу підприємства.

86. Аналіз факторів, що впливають на рентабельність роботи підприємства.

87. Аналіз руху робочої сили на підприємстві. Які причини плинності кадрів на підприємстві?

88. Аналіз стану платіжної дисципліни підприємства за даними бухгалтерського балансу.

89. Яким чином можна оцінити платоспроможність підприємства найближчим часом?

90. Аналіз обсягу реалізації продукції.

91. Аналіз забезпеченості підприємства матеріально-технічними ресурсами.

92. Методика підрахунку резерву збільшення обсягу випуску продукції.

93. Основні напрями аналізу бухгалтерського балансу як аналітичного документа.

94. Аналіз дебіторської заборгованості.

95. Які основні фактори впливають на витрати фонду зарплати?

96. Які фактори вливають на валовий прибуток підприємства?

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.208.73.179 (0.01 с.)