Складові елементи організації аналітичної роботи на підприємстві
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Складові елементи організації аналітичної роботи на підприємствіОрганізація аналітичної роботи на підприємстві охоплює такі елементи:

- розроблення загальних засад і порядку проведення аналізу;

- планування роботи в цілому, окремих її робіт та етапів ;

- матеріальне, науково-методичне та кадрове забезпечення;

- загальне керівництво;

- приймання виконаних аналітичних робіт, порядок їх оформлення;

- контроль за впровадженням у виробництво розроблених заходів з метою поліпшення діяльності підприємства.

Організація проведення окремих аналітичних робіт має такі завдання:

- призначення керівника роботи;

- підбір кваліфікованих виконавців;

- складання плану роботи;

- забезпечення необхідним інструктивним матеріалом;

- забезпечення технічними та іншими засобами;

- контроль роботи та реалізація пропозицій аналітиків;

- інші.

Аналітична робота підприємства розпочинається з планування. Розрізняють загальний план аналітичної роботи на підприємстві та програму конкретних аналітичних робіт. Загальний план роботи складається на рік з розбивкою по кварталах. У плані зазначають розділи господарської діяльності та об’єкти, що мають вивчатися, періодичність і терміни проведення робіт, відповідальних та рядових виконавців, технічні засоби та джерела інформації, потрібні для здійснення аналізу. У планах окремих робіт, які складають відповідно до загального плану аналітичної роботи, передбачають об’єкти та етапи аналізу, завдання й терміни виконання тощо. Загальне керівництво аналітичною роботою на підприємстві здійснює заступник директора з економічної роботи (головний економіст).

Узагальнення та оформлення результатів аналізу(РА)

Це кінцевий етап аналітичної роботи. На цьому етапі відбувається процес синтезу результатів госп. ді-сті залежно від факторів, які на неї впливають, більше таких факторів, то складніше підготувати якісь практичні висновки, тому треба увагу зосередити на групуванні цих факторів за пев­ними ознаками і вибрати головні.

Систематиз. і оброблені РА можуть офо­рмлятися як безтекстовим способом — таблиць, схем, діаграм, графіків, номограм, так і описовим — текстів довідок, актів перевірок, аналітичних та доповідних записок, по­яснювальних записок до звітів, в яких послідовно і логічно ви­кладено результати аналізу згідно з передбаченим планом аналі­тичної роботи.

Працівниками зовнішніх установ наслідки аналізу оформля­ються, як правило, у вигляді висновків.

Зміст аналіт. довідок і висновків має бути конкретним, слід зосереджувати увагу на відображенні недоліків або вагомих позитивних моментів, виявленні резервів і способів їх реалізації.

Пояснювальна записка включає перелік заходів щодо ре­алізації виявлених резервів, визначати терміни та конкретних виконавців, обумовлювати види та кількість ресурсів, потрібних для усунення недоліків, містити висновки з результатів господар­ської діяльності і пропозиції щодо її поліпшення з урахуванням загального рівня розвитку підприємства, умов господарювання, імовірних змін у діяльності суб'єкта господарювання. За умов ринкової економіки ефектив­ність господарювання в підсумку визначається оптиміз. витрат на вигот. од. продукції.

За наслідками аналізу складається наказ за підписом керівника
підприємства. Він є обов'язковим для всіх працівників п-ва, і за його виконанням встановлюється дійовий і повсякденний контроль.

 

Організація економічного аналізу(ОЕА) на підприємстві.

Організовуючи аналітичну роботу на п-ві, необхідно ство­рити умови, які б забезпечили вивчення взаємозв'язків між окремими показниками діяльності суб'єкта господарювання.

Організація роботи на підприємствах включає розробку загальних планів та планів (програм) конкретних аналі­тичних робіт; порядок проведення аналізу; матеріальне, методи­чне й наукове забезпечення; загальне керівництво, способи вико­нання аналітичних робіт, контроль за впровадженням у вироб­ництво виявлених резервів.

Аналітична робота на підприємстві розпочинається з плану­вання (загальний план аналітичної роботи та план (програму) конкретних аналітичних робіт).Загальний план аналітичної роботи склад. на рік. Склад.: з розділів господарської діяльності; об'єктів,що мають вивчатися; періодичність і терміни проведення аналізу; коло виконавців та осіб, відповідальних за певні розділи аналізу; джерела інформації і способи її поповнення. Обсяг аналітичної роботи, терміни її проведення, склад виконавців визначають, ви­ходячи із завдань аналізу.

Плани окремих робіт складаються відповідно до загального плану аналітичної роботи і передбачають визначення об'єктів та етапів аналізу, термінів виконання робіт, визначення конкретизо­ваних завдань та відповідальних технічних виконавців.

Програма аналізу включає розгорнутий та деталізований перелік питань, які передбачено вивчити, послідовність прове­дення аналізу; методику аналізу окремих факторів; комплект форм, схем, аналітичних таблиць та графіків, які треба опрацювати. Якісне складання програми забезпечує цілісність і повноту проведення аналітичного до­слідження.

Для вик. аналізу необхідно розподілити обов'язки й відповідальність між структурними підрозділами та окремими спеціалістами (вико­навцями), ураховуючи кількість, територ. цілісність струк­турних підрозділів і систем управління, структуру виробництва, структуру й технічну оснащеність управлінського апарату; орга­нізацію планування та обліку.

Провідними в організації та здійсненні аналізу вир.-господ.. та фін. ді-ті під-ва і його під­розділів є планово-економічний, бухгалтерський і фінансовий відділи. Ці служби під керівництвом економіста розроб­ляють методи аналізу окремих об'єктів і показників; проводять попередній, оперативний і завершальний аналіз дія­льності підприємства в цілому і окремих його підрозділів; здійс­нюють контроль за проведенням аналізу іншими відділами п-ва та ек. службами окремих цехів; готують висновки і розробляють заходи для прийняття упр. рішень за результатами проведеного аналізу.

Отже, ОЕА передбачає оптималь­ний вибір і використання великої кількості різних показників ді­-ті б-я колективу, чого можна досяг­ти тільки глибоким вивченням технології, економіки й організації виробництва, стану обліку і звітності, особливостей взаємо­зв'язків об'єктів економічного аналізу.

44. Планування аналітичної роботи (АР)на підприємcтві.

Планування АР склад.з етапів:

Підготовчий етап:

Розробка плану та програми АР; вибір і визначення загального стану об'єкта аналізу; фор-ня цілей та завдань аналізу; розробка системи синт. та аналіт. показників; розподіл роботи між аналітиками;розробка макетів і форм аналітичних таблиць, графіків, схем; перевірка достовірності джерел інформації та вивчення ма­теріалів попередніх обстежень; визначення конкретних виконавців та розподіл обов'язків між ними.

Основний етап:

Збір і оправ. інформації; перевірка повноти й вірогідності звітних даних,зведення показників;визначення загальних відхилень величини показників ви­конання завдань від базових величин; вияв. взаємодіючих факторів і обчислення їх впливу на зміну величини показників; вияв. зайвих витрат і невикор. можливостей підвищ. ефект. вир-ва.

Завершальний етап:

Проведення підсумкової оцінки діяльності і узаг. результатів аналізу; розробка висновків і пропоз. прийняття належних упр.рішень за результатами аналізу, (оформ.у ви­гляді пояснювальної записки до звіту чи записки на ім'я керівника п-ва); розробка організаційно-технічних заходів щодо усунення недоліків, підвищення ефективності використання виявлених ре­зервів; підготовка розпорядчих актів, призначення осіб, відповід. за виконання прийнятих рішень; контроль за впровадженням у вир-во пропозицій, що їх було висунуто за результатами аналізу.

Отже, головним завданням такої поетапної регламентації еконо­мічного аналізу є забезпечення дійового поточного контролю за дотриманням якості аналітичної роботи і термінів її виконання.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.185.97 (0.006 с.)