Аналіз складу і технічного стану основних виробничих засобів. Аналіз впливу активної і пасивної частини основних засобів на випуск продукції.
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Аналіз складу і технічного стану основних виробничих засобів. Аналіз впливу активної і пасивної частини основних засобів на випуск продукції.Основні фонди підприємства поділяють на виробничі основні засоби і невиробничі основні засоби. Перші включають основні засоби основного виду діяльності (промисловості та інших галу­зей народного господарства). Основні засоби основної діяльності складаються з будівель і споруд, устаткування, інструменту та інших основних фондів. Аналізуючи склад основних виробничих фондів, необхідно поділити їх на активні та пасивні, визначивши питому вагу кож­ної групи. Треба ретельно вивчити, як змінюється співвідношен­ня цих груп упродовж останніх років. При цьому невпинне збільшення частки активних фондів у вигляді робочих і силових машин — мета кожного підприємства. У сучасних ринкових умовах дуже важливо звернути увагу на те, яка частка основних фондів здана або взята в оренду, яку земельну площу підприємство займає і наскільки доцільно використовує її. Аналізуючи стан основних фондів, насамперед на підставі даних першого розділу активу бухгалтерського балансу, розраховують коефіцієнт спрацювання (зносу) основних фондів і вивчають його динаміку за ряд років:

Кзн= Для розрах-в

Коефіцієнт вибуття основних засобів: всіх коеф-в

Квиб= викор-ся

Коефіцієнт оновлення основних засобів: лише основні

Конвл = виробничі

Коефіцієнт приросту основних засобів: фонди.

Кприр=

 

Коефіцієнт придатності основних засобів:

Кприд=

Аналіз прямих матеріальних витрат у складі собівартості продукції. Як розрахувати вплив зміни норм витрат матеріалів на загальну їх вартість в собівартості продукції.

Прямі матер витрати відносяться на собівартість виробів за прямою ознакою і утворюють одноелементні статті.

Непрямі матер витрати (напр, ТЗВ) попередньо групуються в кошторис по кожній статті; утворюють комплексні статті витрат, які після розподілення за певною ознакою вкл-ся в соб-ть виробів пропорційно.

Отже, прямі матер витрати оцінюють шляхом співставлення факт витрат з плановими, перерахованими на факт обсяг виробленої продукції.

На зміну величини прямих матер витрат впливає:

1. Обсяг вир-ва:

DМВпрямі=МВпряміпл*%Викон-ня ПлануВипускуПр-ії

DМВпрямі=(МВпряміфакт-МВпряміпл)*ВипускПр-іїфакт

2. Рівень прямих матер витрат у соб-ті одиниці пр-ії, який залежить від:

a) Зміни норм витрат:

DМВпрямі=(МВпрямііфакт-МВпрямііпл)*Ціпл

b) Зміни цін придбанняодиниці кожного виду матер ресурсів:

DМВпрямі=(Ці1-ціфакт- Ці1-ціпл)*МВіфакт

Вир-во та реалізація продукції потребують матер., трудових, та грош. витратах, які складають с/в продукції. Матер. витрати наведені в статті «Матер витрати» у формі №5-С, яка включає: сировину та матеріали; зворотні відходи; покупні вироби; напівфабрикати; послуги ін під-в та орг-цій вир-чого напрямку; паливо та енергію на технологічні цілі. Матер витрати за одноел-тними статтями оцінюють шляхом співставлення факт витрат з плановими та плановими, перерахованими на факт обсяг виробленої продукції. На зміну величини матер витрат впливає обсяг вир-ва, асортимент продукції, рівень витрат на одиницю кожного виду продукції. Вплив обсягу вир-ва на зміну матер витрат в с/в продукції визначають множенням: суми планових матер витрат на % виконання плану випуску продукції; різниці між фактичною і плановою стр-рою на факт випуск продукції; різниці між факт і плановими витратами на факт випуск продукції. Рівень матер витрат у с/в одиниці продукції залежить від: зміни норм витрат і цін придбання одиниці кожного виду матер ресурсів, де зміни норм витрат вираховують множенням різниці між факт. і план. витратами кожного виду матер. ресурсів на план. ціну одиниці цих ресурсів, а вплив зміни цін — добутком різниці між факт. і план. ціною одиниці матер. ресурсів кожного виду на факт. їх витрату. В резерв запис-ся перевитрати за кількістю і ціною. Причини відхилення від норм витрат матер ресурсів виявляють за зведеннями чи машинограмами відхилень від норм, повідомленнями про зміну норм, про брак розкрійних листів та за іншою інф-цією

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.185.97 (0.007 с.)