Поняття професійного психологічного відбору та його роль у комплектуванні військовослужбовців військової служби за контрактом
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Поняття професійного психологічного відбору та його роль у комплектуванні військовослужбовців військової служби за контрактомПрофесійно-психологічний відбір у Збройних Силах України - комплекс заходів, спрямованих на забезпечення відбору громадян, які приймаються на військову службу, і військовослужбовців з професійно важливими якостями, що відповідають вимогам військово-професійної діяльності.

Професійно-психологічний відбір здійснюється відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" та є початковим етапом соціально-психологічного супроводу військової служби у Збройних Силах України.

Зміст професійно-психологічного відбору у Збройних Силах України:

1. визначення професійної придатності громадян, які вступають на військову службу;

2. військово-професійна орієнтація громадян і військовослужбовців на оволодіння військово-обліковими спеціальностями і вступ на військову службу;

3. відбір кандидатів для навчання у системі військової освіти Збройних Сил України;

4. забезпечення раціонального розподілу громадян, які прийняті на військову службу, за профілями підготовки і відповідними посадами;

5. відбір кандидатів у системі багаторівневої підготовки сержантського і старшинського складу;

6. вивчення індивідуально-психологічних якостей кандидатів для проходження служби у військовому резерві;

7. професійно-психологічний відбір особового складу до миротворчих контингентів (місій) Збройних Сил України;

8. поглиблене психологічне вивчення кандидатів для проходження військової служби у процесі адаптації до служби та надання пропозицій командирам щодо проведення з ними індивідуальної роботи;

9. участь у комплектуванні екіпажів, розрахунків, команд, підрозділів з урахуванням психологічної сумісності.

Загальне керівництво процесом професійно-психологічного відбору у Збройних Силах України здійснює Головне управління виховної та соціально-психологічної роботи Збройних Сил України.

Професійно-психологічний відбір у військах організовують і проводять офіцери структур виховної та соціально-психологічної роботи, психологи військових комісаріатів, територіальних центрів комплектування військовослужбовцями за контрактом, фахівці відділення психологічного забезпечення навчальних центрів, бригад (полків), штатних підрозділів професійно-психологічного відбору у вищих військових навчальних закладах, які мають відповідний рівень освіти за спеціальністю "соціологія", "психологія", "соціальна психологія", "психофізіологія".

До складу груп з проведення професійно-психологічного відбору в обов'язковому порядку мають бути включені спеціалісти медичної служби. Склад, розподіл обов'язків серед особового складу, який залучається до проведення професійно-психологічного відбору, терміни і порядок їх роботи визначаються наказами відповідних командирів (начальників) за поданням заступника командира з виховної роботи.

Завдання груп з проведення професійно-психологічного відбору:

1. методична підготовка представників військових частин, які направляються у військові комісаріати, з питань цілеспрямованого вивчення і відбору громадян, що підлягають призову на військову службу;

2. військово-професійне вивчення поповнення, яке надійшло у військову частину, розробка рекомендацій щодо його раціонального розподілу за напрямами підготовки і військовими посадами;

3. відбір кандидатів для підготовки фахівців у навчальних частинах, військових коледжах;

4. військово-професійна орієнтація (ВПО) кандидатів до вступу у вищі військові навчальні заклади і на військову службу за контрактом;

5. попередній відбір військовослужбовців для вступу до вищих військових навчальних закладів;

6. визначення професійної придатності кандидатів для проходження військової служби за контрактом;

7. виявлення осіб з нервово-психічною нестійкістю (далі - НПН).

Види забезпечення професійно-психологічного відбору:

1. матеріально-технічне забезпечення організовується Головним управлінням виховної та соціально-психологічної роботи Збройних Сил України (відпрацювання Збірника тестових методик, навчально-методичних посібників, уніфікованих технічних засобів професійно-психологічного відбору);

2. фінансове забезпечення здійснюється за рахунок коштів, що виділяються за відповідними статтями кошторису Міністерства оборони України;

3. науково-методичне забезпечення здійснюють Національний університет оборони України, Українська військово-медична академія, науково-дослідні установи Збройних Сил України. Національний університет оборони України за погодженням з Українською військово-медичною академією здійснює розробку психодіагностичного інструментарію та його програмного забезпечення;

4. кадрове забезпечення і підготовка офіцерів здійснюються за спеціальностями "соціологія", "соціальна психологія", "психологія" і "психофізіологія" у навчальних закладах Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України.

Професійно-психологічний відбір проводиться за письмовою згодою особи, вивчення якої здійснюється. У разі якщо особа не досягла 18-річного віку, професійно-психологічний відбір проводиться за письмовою згодою її батьків або осіб, що їх заміщують.

За відмови кандидата взяти участь у вивченні його професійно важливих якостей кандидат не розглядається щодо призначення на посаду (навчання), відбору на службу.

Результати професійно-психологічного відбору заносяться до картки професійного відбору кандидата (далі - картка професійного відбору). Усі носії інформації про результати професійно-психологічного відбору повинні забезпечувати конфіденційність її використання.

Особам, що задіяні в заходах професійно-психологічного відбору, забороняється обговорювати зміст, процедуру та результати професійно-психологічного відбору з особами, функціональними повноваженнями яких не визначається участь в організації та проведенні заходів з відбору кандидатів.

Відповідальним за збереження інформації про результати професійно-психологічного відбору є начальник органу, на який покладено організацію професійно-психологічного відбору.

У разі допущення розголошення відомостей про особу, яка проходила обстеження, особа, яка винна у їх розголошенні, несе відповідальність згідно з вимогами чинного законодавства.

З порядком здійснення заходів професійно-психологічного відбору та його результатами мають право ознайомлюватися такі особи (у наведених обсягах):

1. кандидат, що проходив заходи професійно-психологічного відбору, - із власними результатами професійно-психологічного відбору після його завершення (за власним письмовим зверненням до керівництва органу, в якому проводились заходи відбору);

2. командири (прямі начальники) посадових осіб, що проводили професійно-психологічний відбір, - з результатами професійно-психологічного відбору кандидатів;

3. командир (начальник) підрозділу, до складу якого планується кандидат на військову службу або службу у військовому резерві, - з результатами професійно-психологічного відбору кандидатів;

4. посадова особа кадрового органу - з результатами професійно-психологічного відбору кандидатів;

5. командир військової частини (його заступник з виховної роботи), начальник штабу - з пропозиціями особи, відповідальної за проведення заходів професійно-психологічного відбору.

Документи професійно-психологічного відбору (описи методик, реєстраційні бланки до методик, інший психодіагностичний інструментарій, журнал обліку результатів професійно-психологічного відбору) зберігаються начальником органу, що проводив заходи професійно-психологічного відбору, або посадовою особою за його дорученням в умовах, що забезпечують конфіденційне збереження інформації.

Відбір кандидатів для проходження військової служби за контрактом з числа громадян, що не перебувають на військовій службі, здійснюється територіальним центром комплектування, а з числа військовослужбовців, що проходять військову службу за призовом, - військовими частинами. У територіальних центрах комплектування військовослужбовцями за контрактом професійно-психологічний відбір громадян, що виявили бажання проходити військову службу за контрактом, проводиться фахівцями з професійно-психологічного відбору - штатними психологами з використанням методів соціально-психологічного вивчення і психологічного обстеження. Соціально-психологічне вивчення проводиться методами аналізу документів, бесіди, анкетування та тестування.

За результатами соціально-психологічного вивчення виноситься один з таких висновків:

1. виражені позитивні дані;

2. окремі позитивні дані, негативні дані відсутні;

3. виражені негативні дані.

Психологічне обстеження кандидатів на військову службу за контрактом проводиться для оцінки рівня пізнавальних здібностей, нервово-психічної нестійкості і окремих індивідуально-психологічних якостей, що є професійно важливими для проходження військової служби на конкретних військових посадах (за класами споріднених військових посад).

Винесення висновку за результатами психологічного і психофізіологічного обстеження здійснюється у два етапи.

На першому визначаються рівні пізнавальних здібностей і нервово-психічної стійкості кандидата, на другому визначається рівень розвитку окремих індивідуально-психологічних якостей, професійно важливих для служби на конкретних військових посадах (за класами споріднених військових посад). Результати вивчення і обстеження кандидатів для проходження військової служби за контрактом і висновок про їх професійну придатність заносяться у відповідні розділи карток професійного відбору. У картки також записується рішення про прийом (або відмову у прийомі) на військову службу за контрактом, що прийнято атестаційною комісією з відбору кандидатів.. Особові справи кандидатів, що успішно пройшли відбір і рекомендовані до проходження військової служби за контрактом, направляються у відповідні військові частини, атестаційні комісії яких на підставі результатів медичного огляду, перевірок рівня фізичної підготовленості, даних професійно-психологічного відбору роблять висновки про відповідність (невідповідність) відібраних кандидатів вимогам і критеріям професійної придатності.

Командир військової частини з урахуванням рекомендацій атестаційної комісії ухвалює рішення щодо призначення кандидата на конкретну військову посаду. Після цього він повідомляє про це начальника територіального центру комплектування військовослужбовцями за контрактом.

Особові справи кандидатів, щодо яких прийнято рішення про невідповідність вимогам і критеріям військової служби (з обґрунтуванням причин), повертаються до територіальних центрів комплектування.

За потреби уточнення оцінок окремих індивідуально-психологічних якостей кандидатів, отриманих на попередніх етапах професійно-психологічного відбору, що є професійно важливими для їх служби за контрактом на визначених військових посадах, визначені наказом командира фахівці з професійно-психологічного відбору з'єднань і військових частин за наявності відповідного методичного забезпечення можуть проводити поглиблене психологічне обстеження.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.156.34 (0.006 с.)