СУБ'ЄКТИ ЖИТЛОВИХ ПРАВОВІДНОСИН ТА ЇХ ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

СУБ'ЄКТИ ЖИТЛОВИХ ПРАВОВІДНОСИН ТА ЇХ ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ1 Громадяни України та інші фізичні особи як суб'єкти житлових правовідносин.

2. Органи місцевого самоврядування.

3. Органи виконавчої влади як суб'єкти житлових правовідносин, їх компетенція.

4. Підприємство, установа, організація як суб'єкт житлового права.

5. Органи спеціальної компетенції.

Методичні рекомендації

1. Суб'єктом житлового права, стороною житлових правовідносин можуть бути власники житлового фонду. З погляду житлового, цивільного та адміністративного законодавств сторонами житлових правовідносин, з одного боку, є уповноважена сторона, наділена владними повноваженнями, з. другого — зацікавлений суб'єкт. Стороною, яка наділена владними повноваженнями, може бути: уповноважений державний орган, громадянин-власник, юридична особа підприємець, орган громадського об'єднання тощо.

Правове становище громадян України та інших фізичних осіб слід розглядати через наявність цивільної правоздатності та цивільної дієздатності фізичної особи. При цьому варто зазначити, що суб'єктами житлового права, крім громадян України, є також іноземні громадяни, особи без громадянства. За законодавством України право на житло мають усі фізичні особи незалежно від громадянства і постійного місця проживання. Але їхні права різні, оскільки лише громадяни мають право безоплатного отримання житла з державного чи комунального житлових фондів.

Громадяни самостійно здійснюють право на одержання житлового приміщення в будинках державного і громадського житлових фондів з настанням повноліття, але є випадки, коли це здійснюється раніше.

2. Сільські, селищні, міські ради є органами місцевого самоврядування. Виконання своїх повноважень власник може доручити уповноваженому ним органу, здатному самостійно виступати суб'єктом житлового права. Органи місцевого самоврядування, місцеві держадміністрації та їхні посадові особи наділені владними повноваженнями.

Основним документом, який визначає систему та гарантії місцевого самоврядування в Україні, засади організації, діяльності, правового статусу і відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування у, сфері житлового законодавства, є Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 р. Тому саме згідно із законами та Житловим кодексом слід розглянути компетенцію сільських, селищних, міських рад, їхні функції, та повноваження. Окремо потрібно розглядати компетенцію районних у місті, обласних і районних рад. Компетенцію виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах рад слід розглядати з урахуванням положень статті 11 Закону "Про місцеве самоврядування в Україні". Варто зазначити, що, виходячи з їх подвійного підпорядкування, ці органи є підконтрольними і підзвітними відповідним радам, а з питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади — та підконтрольними відповідним органам виконавчої влади.

3. Структуру, компетенцію, повноваження обласних, районних, міських державних адміністрацій необхідно розглянути згідно із Законом України "Про місцеві державні адміністрації" від 9 квітня 1999 р.

4. Підприємство, установа, організація можуть виступати суб'єктом житлового права як юридичні особи, але тільки у певних випадках, зокрема коли вони володіють і надають житловий фонд своїм працівникам, виступають замовниками житлового будівництва, при наданні, розподілі житла тощо. Окремо, необхідно розглянути повноваження колективних власників майна — підприємств, кооперативів, їхніх трудових колективів, які теж виступають суб'єктами житлового права і мають свої повноваження. Повноваження профспілок та їхніх об'єднань щодо забезпечення житлових прав громадян слід розглядати з урахуванням положень ст. 32 Закону України "Про професійні спілки, їхні права та гарантії діяльності" № 1045-ХІУ від 15 вересня 1999 р. Окремо визначити повноваження профспілок, їхніх об'єднань у житловій сфері при укладенні колективного трудового договору, при здійсненні контролю за розподілом житла.

5. Спочатку потрібно визначити, що центральним органом вико­навчої влади, покликаним реалізувати державну політику у сфері житла, є Кабінет Міністрів України і відокремити його повноваження. Для визначення повноважень спеціального уповноваженого органу слід звернутися до Указу Президента України від 16 березня 2001 р. "Про реорганізацію Державного комітету будівництва, архітектури та Житлової політики України", яким створено спеціалізований Державний комітет України з питань житлово-комунального господарства і розглянути його основні завдання, оскільки саме на цей орган покладено повноваження з проведення державної житлової політики.

Далі увага має бути приділена органам спеціальної компетенції, державним контрольним і наглядовим органам.

 

Тема № З

ЖИТЛОВИЙ ФОНД УКРАЇНИ ЯК ОБ'ЄКТ ЖИТЛОВИХ ПРАВОВІДНОСИН

1. Поняття житлового фонду України, його призначення та види.

2. Правове регулювання передачі державного житлового фонду у комунальну власність.

3. Визнання житлових будинків непридатними для проживання.

Методичні рекомендації

1, Поняття житлового фонду України наводиться у ст. 4 Житлового кодексу України. Хоча поділ житлового фонду за формами власності є легальним, варто звернути увагу на те, що після прийняття Конституції такий поділ не відповідає нормі, за якою житловий фонд належить за правом власності територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах. Суб'єктом права власності на комунально-житловий фонд є територіальні громади.

Також класифікацію житлового фонду слід провадити за призначенням — загальний та спеціальний. Необхідно визначити об'єкти, що не належать до житлового фонду і не підлягають правовому регулюванню.

Доцільно розглянути, що розуміється під житловими будинками і яким ознакам вони мають відповідати. З метою закріплення вивченого матеріалу слід розглянути правомірність ситуацій, за якими житлові приміщення здаються в оренду комерційним структурам для нежитлових потреб, що призводять до порушення прав інших суб'єктів житлового права.

2. Правові засади передачі об'єктів права державної власності у комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах або у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст, а також об'єктів права комунальної власності у державну власність безоплатно або шляхом обміну визначаються Законом Ук­раїни №147/98-ВР від 3 березня 1998 р. "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності". Тому слід розглянути об'єкти передачі, умови, за яких це здійснюється, органи, що здійснюють від повідні функції, та необхідні документи, що підтверджують таку передачу і перехід права власності.

3. З метою збереження житлового фонду переведення придатні для проживання житлових будинків і приміщень у будинках державного житлового фонду до категорії нежитлових як правило не припускається. Але визнання житлових будинків непридатними для проживання здійснюється відповідно до ст. 7,8 Житлового кодексу України та Постанови Ради Міністрів УРСР №189 від 26 квітня 1984 р. "Про затвердження порядку обстеження стану житлових будинків з метою встановлення їх відповідності санітарним і технічним вимогам та визнання житлових будинків і житлових приміщень непридатними для проживання. Спираючись на нормативну базу, слід звернути увагу на порядок, строки проведення планових або позапланових обстежень, рішення, які при цьому приймаються, за наявності яких документів При цьому варто відмежувати правові наслідки визнання непридатними для проживання будинків від окремих житлових приміщень. Далі слід зазначити, що переведення житлових будинків і приміщень відомчого і громадського житлових фондів до категорії нежитлових проводиться за пропозиціями відповідних міністерств, державних комітетів, відомств і центральних органів громадських організацій, а переведення житлових будинків колективного житлового; фонду до категорії нежитлових не припускається. На підставі рішення загальних зборів непридатні для проживання житлові приміщення можуть бути переобладнанні в нежитлові.

 

Тема 4

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 94; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.85.80.239 (0.011 с.)