З дисципліни «Маркетинг закупівель»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

З дисципліни «Маркетинг закупівель»для студентів спец. 6108 «Маркетинг»

 

Вид самостійної роботи Планові терміни виконання Форми контролю та звітності Максимальна кількість балів
Денна форма навчання
1. Обов’язкові
За систематичність ( в т.ч. відвідування лекцій) і активність роботи на семінарських (практичних) заняттях
Підготовка до семінарських (практичних)занять з опрацюванням теоретичних основ прослуханого матеріалу і вивченням окремих питань, що передбачені для самостійного опрацювання Згідно з графіком навчального процесу Активна участь в семінарських (практичних) заняттях
Систематичність відвідування лекцій та семінарських занять   За журналом обліку
За виконання модульних (контрольних) завдань та завдань для самостійного опрацювання
Систематизація вивченого матеріалу курсу та підготовка до написання модульних контрольних робіт   Перевірка правильності виконання модульних контрольних робіт  
Написання реферату за заданою тематикою   Обговорення (захист) матеріалів реферату під час ІКР
ІІ. Вибіркові, як забезпечуючі рівень знань на практичних заняттях, виконання модульних завдань
Пошук, підбір та огляд літературних джерел, у тому числі з Internet, за тематикою курсу   Розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять або ІКР  
Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій   Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР
Максимальні коефіцієнти систематичності, активності, виконання модульних завдань, кожний
Сума балів тріади 100х1+100х1+100х1
Всього середній бал за результатами поточного контролю дорівнює 300:3
Заочна форма навчання
1. Обов’язкові
За систематичність відвідування лекцій
Опрацюванням теоретичних основ прослуханого матеріалу і вивченням окремих питань, що передбачені для самостійного опрацювання, систематичність відвідування лекцій Згідно з графіком навчального процесу За журналом обліку  
За виконання модульних (контрольних) завдань та завдань для самостійного опрацювання
Систематизація вивченого матеріалу курсу та підготовка до написання модульних контрольних робіт   Перевірка правильності виконання модульних контрольних робіт    
Написання реферату за заданою тематикою   Обговорення (захист) матеріалів реферату під час ІКР  
ІІ. Вибіркові, як забезпечуючі рівень знань на практичних заняттях, виконання модульних завдань
Пошук, підбір та огляд літературних джерел, у тому числі з Internet, за тематикою курсу   Розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять або ІКР  
Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій   Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР
Максимальні коефіцієнти систематичності, активності, виконання модульних завдань, кожний
Сума балів тріади 100х1+100х1+100х1
Всього середній бал за результатами поточного контролю дорівнює 300:3
         

 

6.2 Порядок поточного оцінювання знань студентів денної та заочної форм навчання.

У поточному контролі у студентів перевіряється:

- рівень розуміння та запам'ятовування програмного матеріалу дисципліни;

- уміння самостійно вивчати рекомендовану літературу;

- напрацювання навичок проведення розрахункових робіт;

- здатність осмислення змісту окремого розділу (теми) дисципліни;

- уміння публічно чи письмово подати програмний навчальний матеріал;

- участь і результативність в обговоренні тем дисципліни під час індивідуально-консультативної роботи;

- виконання практичних завдань (вирішення задач) та їх результативність;

- виконання завдань для самостійного вивчення окремих питань (тем) дисципліни;

- відвідування лекцій, практичних і семінарських занять;

- участь у студентських науково-навчальних публічних представництвах.

 

Поточний контроль здійснюється в трьох формах:

• контроль систематичності та активності роботи студентів на семінарських і практичних заняттях з програмним матеріалом дисципліни;

• виконання завдань для самостійного опрацювання;

• виконання модульних (контрольних) завдань.

Систематичність та активність роботи студента протягом семестру контролюється й оцінюється за такими видами роботи: виступи на семінарських і практичних заняттях, участь в обговоренні питань певної теми, відповіді на питання викладача щодо їх суті; виконання домашніх завдань; експрес-опитування (протягом 10-15 хв.); підготовка аналітичних оглядів (рефератів) з окремих питань; участь у студентських конференціях, олімпіадах, конкурсах з проблем дисципліни.

Оцінювання здійснюється за параметрами співвідношення: систематичність / активність з максимального оцінкою 10 балів.

10 балів отримують студенти, які відвідали не менше 85 % занять і виконали не менше 85 % поточних практичних завдань за темами курсу;

5 балів - діапазон відповідного співвідношення 60 - 80 %;

0 балів - діапазон відповідного співвідношення до 50 %.

При контролі виконання завдань для самостійного опрацювання оцінюванню підлягають: самостійне опрацювання тем в цілому чи окремих питань; проведення розрахунків; написання рефератів; підготовка конспектів навчальних чи наукових текстів( до 10 балів).

При виконанні модульних (контрольних завдань) оцінці підлягають: тести, виконання письмових завдань під час проведення контрольних робіт, виконання індивідуальних завдань, розв'язання виробничих ситуацій (до 20 балів).

Загальні результати поточного контролю знань за підсумком його складових форм оцінюються в діапазоні від 0 до 40 балів.

У разі невиконання завдань поточного контролю з об'єктивних причин студент має право за дозволом декана скласти їх до останнього практичного заняття. Порядок складання визначає керівник курсу (лектор потоку).

Модульний контроль здійснюється письмово за окремими частинами дисципліни. За рішенням викладача він може проводитися в комплексній (один раз у семестр) або в диференційованій (два рази у семестр) формі.

Комплексний модуль включає 4 практичних завдання, а кожен диференційований - 2 практичних завдання, які визначає викладач.

Комплексний модуль формується з усіх тем курсу.

Диференційовані модулі формуються на основі тем та завдань комплексного модулю.

Перший модудь передбачає вирішення завдань за темами:

- Закупівля як функція (фаза) товарного обігу.

- Структуризація попиту підприємства на матеріально-технічні ресурси.

- Закупівля в системі маркетингу підприємства.

- Програма закупівлі матеріально-технічних ресурсів.

Другий модуль передбачає вирішення завдань за темами:

- Способи закупівлі та партнери по закупівлі.

- Ціни та умови закупівлі.

- Зв’язки закупівлі.

- Доставка та зберігання матеріально-технічних ресурсів.

- Закупівля продукції для державних потреб.

Кожне завдання модуля оцінюється в альтернативний спосіб: правильне рішення - 5 балів, неправильне рішення - 0 балів.

Оцінка "5 балів" ставиться, якщо студент повністю розкрив сутність теми або записав необхідні для розв'язання задач формули, дав пояснення використаних символів, послідовно зробив всі необхідні розрахунки й знайшов точну відповідь, дотримавши правил визначення необхідних розмірностей.

Оцінка "0 балів" ставиться, якщо студент не розкрив сутність теми, не написав її взагалі або не записав потрібні формули, одержав неправильну відповідь або взагалі ухилився від розв'язання завдання.

Завдання кожного модулю виконуються після вивчення відповідних тем, включених до складу модулю.

 

6.3 Порядок поточного оцінювання знань студентів заочної форми навчання.

Поточний контроль здійснюється в письмовій формі за двома модулями, які формується на основі тем робочої навчальної програми дисципліни.

Перший модуль охоплює письмові реферати за темами програми дисципліни. Варіанти тем рефератів визначаються за початковою літерою прізвища студента (табл 6.3.1)

Таблиця 6.3.1.

Теми та варіанти письмових робіт.

Тема письмового реферату Варіант за початковою літерою прізвища студента
Сутність, значення і основні функції закупівлі як фази товарного обігу. Зв’язок закупівлі з матеріально-технічним забезпеченням та логістикою. А
Види закупівельної діяльності. Класифікація закупівель. Б
Підприємство як система. Види виробничих систем. В
Інституціональна структура економіки підприємства. Її вплив на попит в матеріально-технічних ресурсах та спосіб задоволення його. Г
Функціональна структура економіки підприємства. Основні та інфраструктурні підрозділи як використовувані (споживачі) матеріальних ресурсів Д
Типологія та характеристика споживчих властивостей матеріально-технічних ресурсів. Особливості попиту на продукцію виробничого призначення. Е, Є
Матеріальні закупівлі (зворотній маркетинг). Сутність, особливості і роль в системі маркетингу підприємства. Ж
Принципи та засоби зворотнього маркетингу та співставлення їх з принципами і засобами традиційного маркетингу. З
Зворотній маркетинг як синергія закупівлі та маркетингу зв’язку. І,Ї,Й
Процес розробки програми закупівлі матеріально-технічних ресурсів К
Альтернатива «виробляти-закуповувати» матеріально-технічні ресурси та оптимізація програми закупівлі. Л
Функціонально-вартісний аналіз характеристики матеріальних ресурсів та пріоритети на користь закупівлі і на користь виробництва. М
Визначення способу та організації закупівлі матеріально-технічних ресурсів Н
Вимоги до постачальника та порядок вибору постачальника матеріально-технічних ресурсів. О
База даних про постачальника та методи оцінювання постачальника. П
Видовий склад цін в закупівельній діяльності. Р
Специфічні та базові умови закупівлі. С
Контракти і договори закупівлі та порядок їх укладання. Т
Методи комунікацій в закупівлі матеріально-технічних ресурсів. У
Особливості застосування стимулювання закупівлі матеріально-технічних ресурсів. Ф
Система комунікацій з громадськістю при взаємозв’язку «споживач-постачальник» Х
Канали закупівлі та логістика постачання. Планування доставки та зберігання матеріальних ресурсів. Ц
Організація транспортування та приймання матеріальних ресурсів. Ч
Складське зберігання матеріальних ресурсів. Ш
Принципи прок’юремента в закупівлі. Щ
Формування попиту та вибір постачальника матеріально-технічних ресурсів для державних потреб. Ю
Процедура закупівлі матеріально-технічних ресурсів за торгами (тендерами) Я

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.35.159 (0.021 с.)