ПІДГОТОВКА ДО ЗАХИСТУ ТА ЗАХИСТМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПІДГОТОВКА ДО ЗАХИСТУ ТА ЗАХИСТДИПЛОМНОЇ (МАГІСТЕРСЬКОЇ ) РОБОТИ

Оформлену за стандартами роботу студент подає на кафедру. До цього автор дипломної (магістерської) роботи повинен отримати письмовий відгук наукового керівника і рецензію від провідного спеціаліста даної чи іншої кафедри або практичного працівника – вихователя дошкільного навчального закладу, де проводився експеримент.

Відгук наукового керівника дипломної (магістерської) роботи складається в довільній формі. У ньому відзначають: особистісні якості дипломника, його відношення до виконання дипломної (магістерської) роботи, рівень підготовки до виконання професійних функцій; ступінь самостійності у виконанні роботи; вміння використовувати літературу; ступінь оволодіння методами дослідження; навичками експериментувати; пропозицію щодо оцінки роботи (позитивно оцінюючи чи негативно).

Рецензія складається в довільній формі. Особлива увага приділяється визначенню актуальності теми для навчально-виховного процесу; доцільності використаної методики дослідження; новизні поставлених питань та оригінальності їх вирішення; повноті й якості розробки теми; логічності, послідовності, аргументованості, грамотності викладання матеріалу. Поряд з позитивними рисами зазначаються недоліки, висловлюються зауваження, вказується можливість практичного застосування роботи або її окремих частин; висновки, пропозиції та рекомендації. Рецензент оцінює роботу за чотирибальною шкалою.

Завершена дипломна (магістерська) робота разом з письмовим відгуком керівника і рецензента подається завідувачу кафедри і декану факультету (директору інституту), які приймають рішення про її допуск до захисту і відповідним чином реєструється в документах кафедри.

У Державну екзаменаційну комісію для захисту дипломної (магістерської) роботи подаються такі документи:

1) довідка деканату факультету (інституту) про виконання студентом навчального плану й оцінки з теоретичних дисциплін, курсових робіт, навчальної практики; 2) дипломна (магістерська) робота у двох примірниках; 3) відгук наукового керівника; 4) рецензія на роботу.

На розгляд ДЕКу подаються інші матеріали, що характеризують наукову і практичну цінність дипломної (магістерської) роботи (друковані статті з теми дослідження, тези наукових доповідей, акти впровадження результатів роботи в практику та ін.).

Для захисту дипломної (магістерської) роботи перед Державною екзаменаційною комісією студент готує доповідь.

Доповідь може мати довільну форму, але в ній доцільно висвітлити такі питання дипломної (магістерської) роботи як от:

· обґрунтування актуальності теми дослідження;

· мета, завдання, предмет дослідження;

· результати дослідження, що вдалося встановити, виявити, довести;

· якими методами це досягнуто;

· з якими труднощами довелось зіткнутися у процесі дослідження.

Доповідь не повинна перевищувати за часом 8-10 хвилин. У ній повинні міститися також відповіді на основні зауваження наукового керівника і рецензента.

Після доповіді, студентові задають запитання члени ДЕК і присутні. Запитання можуть бути пов'язані з темою дипломної роботи, а можуть бути значно ширші від теми роботи, оскільки захист має на меті виявити не лише знання з теми дослідження, але й рівень загальної підготовки випускника з обраної спеціальності.

Хід захисту фіксується у протоколі ДЕК.

Оцінка за захист виставляється на закритому засіданні ДЕКу й оголошується її головою всім присутнім на відкритому засіданні.

Кращі роботи можуть бути рекомендовані на конкурси і виставки, на конференції, а також до друку в студентських збірниках. Перший примірник захищеної курсової роботи зберігається на кафедрі 1 рік, дипломної (магістерської) – 5 років.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Грушко И. М. Основы научных исследований. – 3-е изд., перераб. и доп. / И. М. Грушко, В. М. Сиденко – Харьков : Выща шк., Изд-во при Харьк. ун-те, 1983. – 223 с.

2. Довідник здобувача наукового ступеня : Зб. нормат. док. та інф. матеріалів / Упоряд. Ю. І. Цеков; за ред. В. Д. Бондаренка. – 5-е вид., випр. і допов. – К. : Вид-во «Толока», 2011 – 56 с.

3. Ильина Т. А. Вопросы и методология педагогического эксперимента / Т. А. Ильина. – М. : Знание, 1975. – 133 с.

4. Ингенкамп, Карлхайнц Педагогическая діагностика : Пер. с нем. / Ингенкамп, Карлхайнц. – М. : Педагогика, 1991. – 238 с.

5. Кара-Мурза С. Г. Проблемы организации научных исследований /С. Г. Кара-Мурза. – М. : Наука, 1981. – 205 с.

6. Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень : Навч. посібн. В. В. Ковальчук, Л. М. Моїсєєв. – Вид. 2-е, доп. і перероб. – К. : Видавничий дім „Професіонал”, 2004. – 208 с.

7. Коломієць В. О. Як виконувати курсову роботу : Метод. посібник для студентів вищих педагог. навч. закладів / В. О. Коломієць. – К. : Вища школа, 2003. – 69 с.

8. Крушельницька О. В. Методологія і організація наукових досліджень : Навч. посібн. / О. В. Крушельницька. – К. : Кондор, 2003. – 192 с.

9. Моключенко А. Г. Кваліфікаційна робота / А. Г. Моключенко. – К., 1995. – 46 с.

10. Мороз І. В. Структура дипломних, кваліфікаційних робіт та вимоги до їх написання, оформлення і захисту : Навч. посібник / І. В. Мороз. – К., 1997. – 56 с.

11. Основы научных исследований /В. И. Крутов, И. М. Грушко, В. В. Попов и др.; Под ред. В. И. Крутова , В. В, Попова. – М. : Высш. шк., 1989. – 399 с.

12. П’ятницька-Позднякова І. С. Основи наукових досліджень у вищій школі / І. С. П’ятницька-Позднякова. – К. : Центр навч. літ-ри, 2003. – 116 с.

13. Сидоренко В. К. Основи наукових досліджень : Навч. посібник / В. К. Сидоренко, П. В. Дмитренко. – К., 2000. – 260 с.

14. Сидоренко Е. В. Методы математической обработки в психологи / Е. В. Сидоренко. – СПб. : ООО «Речь», 2004. – 350 с.

15. Скаткин М. Н. Методология и методика педагогических исследований: В помощь начинающему исследователю / М. Н. Скаткин. – М. : Педагогика, 1986. – 152 с.

16. Теория и практика педагогического эксперимента. Сб. / Под ред. А. И. Пискунова, Г. В. Воробьева. – М. : Педагогика, 1986. – 152 с.

17. Усачева И. В. Методика поиска научной литературы, чтения и составления обзора по теме исследования /И. В. Усачева, И. И. Ильясов – М. : Изд-во МГУ, 1980. – 37 с.

18. Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки : Учебно-метод. пособие / Пер. с итал. / У. Эко – М. : Книжный Дом „Університет”, 2003. – 240 с.


Додаток А

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

Кафедра дошкільної педагогіки

(повна назва кафедри)

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

(РОБОТА)

здошкільної педагогіки

(назва дисципліни)

на тему:РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ

СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ІГРАШКИ

Студента (ки) 3 курсу 2 групи

напряму підготовки «Дошкільна освіта»

Лещенко С. В.

(прізвище та ініціали)

Керівник доцент, доцент, к.п.н Нестеренко В. В.

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Національна шкала відмінно

Кількість балів: __ Оцінка: ECTS __

Члени комісії______________ Нестеренко В.В.

(підпис) (прізвище та ініціали)

_____________ Листопад О.А.

(підпис) (прізвище та ініціали)

_____________ Княжева І.А.

(підпис) ( прізвище та ініціали)

 

 

м. Одеса – 2012 рік

 


 

Додаток Б

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

Інститут дошкільної та спеціальної освіти,

факультет дошкільної педагогіки та психології

(повне найменування інституту, назва факультету)

 

Кафедра дошкільної педагогіки

(повна назва кафедри)

 

Пояснювальна записка

до дипломного проекту (роботи)

спеціаліст

(освітньо-кваліфікаційний рівень)

 

на тему РОЗВИТОК КРЕАТИВНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

 

 

Виконав: студент 5 курсу, групи 2

напряму підготовки (спеціальності)

7.01010101 «Дошкільна освіта»

(шифр і назва напряму підготовки, спеціальності)

Дорошенко К.Л.

(прізвище та ініціали)

Керівник Княжева І.А.

(прізвище та ініціали)

Рецензент Зотєєва Т.О.

(прізвище та ініціали)

 

м. Одеса – 2013 рік


 

 

Додаток В

ЗМІСТ

Вступ
Розділ I. Теоретичні засади проблеми морального виховання дітей старшого дошкільного віку  
1.1. Стан досліджуваної проблеми в науковій літературі
1.2. Сутність поняття культури поведінки
1.3. Особливості виховання культури поведінки дітей старшого дошкільного віку
Висновки з першого розділу
Розділ II. Зміст експериментальної роботи по визначенню ефективності морального виховання дітей у старшій групі
2.1. Методика організації експериментальної роботи
2.2. Виявлення рівня сформованості культури поведінки дітей старшого дошкільного віку  
2.3. Шляхи та засоби ефективного виховання культури поведінки дітей  
2.4. Результати експериментальної роботи у старшій групі
Висновки
Список використаних джерел
Додатки


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.16.210 (0.012 с.)