ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИОформлення курсової, дипломної та магістерської роботи являє собою важливий елемент її виконання і є одним із багатьох чинників, що враховуються комісією при оцінюванні робот під час її захисту.

Перш за все звертається увага на змістовну сторону викладу матеріалу: логічність і послідовність, повноту і репрезентативність, широта використання наукових джерел, загальна грамотність та відповідність стандартам і прийнятим правилам, тексту роботи, список літератури і додатків, а також на зовнішнє оформлення титульної сторінки.

Кожну з робіт рекомендується виконувати спочатку в чорновому варіанті (перший варіант). Це дозволяє вносити до тексту необхідні зміни і доповнення як з ініціативи самого автора, так і в зв'язку з зауваженням керівника.

Оскільки кожна з робіт, як правило, об'ємна, то практикується розподіл усього матеріалу на змістовні частини, які відокремлюються заголовками. Найбільш поширеним є поділ на розділи (глави) і підрозділи (параграфи).

Заголовки структурних частин дипломної (магістерської) роботи "ЗМІСТ", "ВСТУП", "РОЗДІЛ", "ВИСНОВКИ", "СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ", "ДОДАТКИ" друкують великими літерами симетрично до тексту.

Розділи і підрозділи нумерують арабськими цифрами. Підрозділи нумерують відповідно розділу до складу якої вони входять.

Позначення розділів (глав) і їх порядкові номери пишуть окремим рядком над відповідними заголовками великими літерами і виділяють жирним шрифтом. Назва розділу відокремлюється від назви підрозділу додатковим інтервалом. Після позначення крапка не ставиться.

Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу і теж виділяють жирним шрифтом. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Порядкові номери параграфів (нумерація складається з двох чисел, відокремлених крапкою) розташовують в один рядок з їх заголовками. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу. В кінці номера підрозділу теж повинна стояти крапка, наприклад: "2.3." (третій підрозділ другого розділу). Не допускається розташовувати заголовки підрозділів в нижній частині листа, якщо після заголовка є тільки один рядок тексту і не дозволяється залишати заголовок без тексту на попередній сторінці.

Приклад оформлення розділу і підрозділу:

Розділ І

Теоретичні основи формування у школярів

Наукових понять

Видатні педагоги і психологи про роль понять у процесі пізнання

 

До формулювань заголовків (назв), розділів (глав) і підрозділів (параграфів) курсової, дипломної та магістерської робіт ставляться такі вимоги: стислість, чіткість, послідовне та точне відображення змісту завдань і логіки роботи.

На титульній сторінці зазначаються: повна назва педагогічного вищого навчального закладу, в якому виконувалася дипломна (магістерська) робота, повне найменування інституту, назва факультету (відділення), назва кафедри, вказується на отримання якого освітньо-кваліфікаційного рівня претендує студент, його прізвище, ім’я та по-батькові, повна назва теми дипломної (магістерської) роботи, шифр і назва напряму підготовки, (спеціальності) студента, прізвище, ініціали, вчене звання і науковий ступінь керівника і рецензента дипломної (магістерської) роботи, рік і місце виконання роботи (Зразки оформлення титульних сторінок та змісту науково-дослідних робіт наведено в додатках А, Б, В, Г).

До змісту дипломної (магістерської) роботи, крім текстової частини, входить різноманітний графічний та ілюстративний матеріал. Щоб не перевантажувати надмірно описову частину, рекомендується частку такого матеріалу виносити в додатки.

Додатки оформляються на окремих аркушах. Кожен з них у правому верхньому куті має надпис "Додаток" із зазначенням порядку за літерами алфавіту і свій тематичний заголовок. Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, І, Ї, И, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т.д. Кожний такий додаток повинен починатися з нової сторінки. Якщо додатки мають тексти допоміжного характеру (розробки і конспекти занять, методичні рекомендації тощо), то вони можуть бути подані в окремій папці, зошиті або брошурі.

Ілюстрації, що наводяться в тексті роботи нумерують послідовно в межах розділу (арабськими цифрами) і позначаються словом "Рис." (рисунок). Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка Наприклад: "Рис. 1.1.", "Рис. 3.2." і т.д. У тексті, до якого відноситься та чи інша ілюстрація, робиться посилання на неї в дужках "(Рис. 1.5)" або без них: "Рис. 2.4".

У випадку, коли посилання робиться на ілюстрації, які вже згадувалися раніше, додають слово "дивись" (скорочено) із вказівкою сторінки, на якій розміщена дана ілюстрація. Наприклад: (див. рис. 2.2., с. 15).

Кожна ілюстрація має відповідати тексту, а текст – ілюстрації. Основними видами ілюстративного матеріалу в дипломних (магістерських) роботах є: схема, фотографія, діаграма і графік.

Кожна ілюстрація повинна мати точну і стислу назву. Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розмішують послідовно під ілюстрацією. При необхідності ілюстрації доповнюють пояснювальними даними (підрисунковий підпис).

Аналогічні позначення використовуються і для таблиць дипломної (магістерської) роботи, в яких подається відповідний цифровий матеріал. Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах розділу. В правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розмішують напис «Таблиця» із зазначенням її номера арабськими цифрами без знака №. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: "Таблиця 1.2".

У тексті на всі таблиці повинні бути посилання. Слово "Таблиця" пишеться в тексті повністю, якщо таблиця одна, і скорочено, якщо вона розміщена за певним номером, наприклад: (у табл. 1.4.).

Заголовна частина кожної таблиці складається із назв граф (колонок), що визначають їх зміст, і відокремлюються від змісту граф потовщеною або подвійною горизонтальною лінією. Заголовки (назви) граф повинні бути короткими, починатися з великої букви.

У першій зліва графі (колонці) вказується назва відповідних горизонтальних рядків таблиці, в наступних графах додаються заголовки інформаційних даних, які наводяться. Заголовна частина таблиці може розділятися на додаткові ділянки (по горизонталі), в яких розміщуються підзаголовки граф. При необхідності переносу частин таблиці на другу сторінку повторюється заголовок таблиці з надписом угорі: "Продовження табл. 1.2.". Тематичний заголовок таблиці при цьому не повторюється.

Записи цифр у таблицях проводяться з дотриманням наступних правил:

· у кожній із граф класи чисел повинні знаходитися один під одним;

· частини цілого повинні виражатись у десяткових дробах;

· в одній і тій же графі всі числові величини повинні мати однакову кількість десяткових знаків;

· заміна повторюваних цифр або знаків не допускається; якщо в таблиці відсутні цифрові чи інші дані, то в графі ставиться прочерк;

· всі дані, що наводяться в таблиці, аналізуються.

Приклад подання й аналізу даних за таблицею наводиться нижче.

Приклад: Дані, які ми одержали за особливостями прояву у студентів когнітивного компонента професійно-валеологічної компетентності за результатами констатувального експерименту відображені в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1.

Особливості прояву когнітивного компонента професійно-валеологічної компетентності студентів факультету

Дошкільного виховання щодо виховання в дітейПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.50.33 (0.011 с.)