Види аудиту за суб'єктами здійснення аудиту.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Види аудиту за суб'єктами здійснення аудиту. 

Зовнішній аудит – незалежний аудит відносно контрольованого підприємства, що здійснюється на підставі договору з підприємством-замовником. Метою такого аудиту є перевірка законності господарських операцій, достовірності фінансової звітності, бухгалтерського балансу, а також визначення, наскільки відповідає ведення бухгалтерського обліку встановленим стандартам і процедурам.

Внутрішній аудит – перевірка, наскільки проведені господарські операції відповідають вимогам нормативних документів з ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. Його метою є вдосконалення організації та управління виробництвом і пошук резервів підвищення ефективності діяльності підприємства. Деякі види діяльності внутрішніх аудиторів називаються операційним аудитом. Операційний аудит (аудит результатів, або управлінський аудит) - це вивчення аудиторами операцій компанії з метою сформулювати рекомендації щодо економічного використання ресурсів, ефективного досягнення цілей. Мета операційного аудиту - допомогти керівникам у виконанні їхніх обов'язків. Результатом цього може бути збільшення рентабельності компанії.

 

Види аудиту за об'єктами аудиту.

Аудит фін зв. Здійсн обов, щорічно для визнач законо-ом кола господ-х субєктів з метою отрим ауд висновку про достовір фін звіт.

Аудит на узгодженість полягає у встановлені відповідності діял під-ва вимогам законо-вства при виникненні певних обставин.

Операційний аудит проводится для під-ня законності та оцінки ефективності окремих господ. процесів чи діял-сті структурних підрозділів. Цей вид аудиту є необов, його кінцевим результатом є довідка або звіт з пропозиціями про вдосконалення.

 

Суть аудиторської діяльності та аудиторських послуг.

 

Аудиторська діяльність - це організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок (аудит) та надання інших аудиторських послуг. Аудиторські послуги можуть надаватись у формі аудиторських перевірок (аудиту) та пов'язаних з ними експертиз, консультацій з питань бухгалтерського обліку, звітності, оподаткування, аналізу фінансово-господарської діяльності та інших видів економіко-правового забезпечення підприємницької діяльності фізичних та юридичних осіб. Прибуток (доход) від аудиторської діяльності оподатковується згідно з чинним законодавством.

Закон України «Про аудиторську діяльність» створює правові засади організації аудиторської діяльності. Закон визначає поняття аудиту, аудиторської діяльності, аудитора, аудиторської фірми, аудиторського висновку та інших документів аудитора, випадки, коли аудит є обов’язковим, порядок створення і діяльності Аудиторської палати України, Спілки аудиторів України, сертифікації аудиторів і реєстрації аудиторської діяльності, порядок проведення аудиту і надання аудиторських послуг, визначає права та обов’язки, відповідальність аудиторів і аудиторських фірм, обмеження до проведення аудиту, обов’язки господарюючих суб’єктів при проведенні аудиту та їх відповідальність перед аудитором і державою.

Слід зазначити, що регулювання аудиторської діяльності має притаманні виключно аудиту деякі особливості. Насамперед вони пов’язані з необхідністю забезпечення незалежності аудитора і передбачають підзаконне регулювання аудиторської діяльності через систему нормативних документів (другий рівень), які розробляються і проваджуються не державними органами виконавчої влади, а безпосередньо Аудиторською палатою України — незалежним самостійним органом, який діє на засадах самоврядування і очолює інститут аудиту в Україні (далі — АПУ).

Аудиторські послуги — Аудиторські послуги. Можуть надаватися у формі аудиторських перевірок (аудиту) та пов'язаних з ними експертиз, консультацій з питань бухгалтерського обліку, звітності, оподаткування, аналізу фінансово-господарської діяльності та інших видів економіко-правового забезпечення підприємницької діяльності фізичних та юридичних осіб.

Аудиторські послуги надаються у формі аудиту, експертиз, консультацій із питань обліку, звітності, оподаткування, аналізу фінансово-господарської діяльності та інших видів економіко-правового забезпечення підприємницької діяльності фізичних та юридичних осіб. Прибуток (дохід) від аудиторської діяльності оподатковується згідно з чинним законодавством. Законом України "Про аудиторську діяльність" створено Аудиторську палату України, повноваження якої визначаються цим Законом та Статутом Аудиторської палати України (далі - АПУ).

Види супутніх аудиторських послуг.

 

У відповідності з міжнародними нормативами до супутних аудиту послугам

відносяться: 1) підготовка оглядів, пов’язаних з не фінансовою інформацією

(про ефективність функціонування внутрішнього аудиту, комп’ютерного

програмного забезпечення аудиту); 2) аналіз бухгалтерської

(фінансової) звітності; 3) виконання узгоджених процедур

по окремим рахункам БО, балансу (фінансовому звіту) або по бухгалтерській

(фінансовій) звітності у цілому; ці процеси можуть торкатись також не

фінансової інформації; 4) складання (підготовка) бухгалтерської

(фінансової) звітності (повної або часткової), а також іншої фінансової і

не фінансової інформації.

Аудиторські послуги у вигляді консультацій можуть надаватися на

підставі договору, письмового або усного звернення замовника до аудитора

(аудиторської фірми).

В договорі на проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг

передбачаються предмет і термін перевірки, обсяг аудиторських

послуг, розмір і умови оплати, відповідальність сторін.

Види аудиторських послуг за принципом сумісності.

- організація та систематизація сис-ми обліку (розробка обл політики, підбір програмних продуктів, розробка посадових інструкції, вибір форми ведення обл та розробка графіків документообороту).

- консультаційні послуги та проведення навчально-методичних семінарів.

- проведення ек. ан.

Управління аудиторською діяльністю в Україні.

Упр ауд діял = це процес регул дії ауд-ї спільності у державі з метою дотримання единих методологічних вимог.

У світові практиці існує 2 принципово різних концепції регул ауд діял:

1) Англо-амеріканська. Передбач саморег аудиту зорінтована на інтересів акционерів, а закон-вча ініциатива належ громадським організаціям.

2) Європейська. Спрямована на інтереси держ органи тому законодавча ініциатива та процес регул-няналежать державі.

В Ук ауд діял здійсн відповідно до англо-амер сис-ми, тому орган-я провед-ня ауд належеть проф-м орган-м:

1) Спілка ауд-в Ук (створ 1992 р.). Є добровільним обєд аудиторів з метою захисту їх законих прав та сприятливим розвитку ауд діял.

2) АПУ (1993 р.) функц-є як незалежна, самостійний орган на загадах самоврядування.

 

Розкрийте порядок організації управління аудитом в Україні.

Організацію аудиту в Україні очолює Аудиторська палата України (АПУ), яка є незалежним самостійним органом. АПУ здійснює сертифікацію і ліцензування суб’єктів що мають намір займатися аудиторською діяльністю, затверджує програми підготовки аудиторів, норми і стандарти аудиту. Затвердження норм і стандартів аудиту є виключним правом АПУ. Усі рішення приймаються на засіданнях простою більшості голосів. При АПУ діє секретаріат та спостережена рада. Включення в національний реєстр аудиторських фірм і приватних аудиторів здійснює АПУ. Цей реєстр проводиться з мстою забезпечення контролю за дотриманням вимог законодавства України, фірм які займаються аудиторською діяльністю в Україні. АПУ формується шляхом делегування до її складу п'яти представників від професійної громадської організації аудиторів України, 1 представник від міністерства фінансів України, 1 від головної державної податкової інспекції, 1 - від НБУ, 1- міністерства статистики Укр, Міністерства юстиції.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.211.61 (0.016 с.)