Процедури виявлення і оцінювання помилок та шахрайства.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Процедури виявлення і оцінювання помилок та шахрайства. 

У разі виявлення шахрайства та помилок аудитору потрібно з'ясувати у керівництва та персоналу організації всі питання, пов'язані з їх причинами. Аудитор повинен розглянути вплив можливого шахрайства або помилки на фінансову звітність. Якщо він вважає, що вони могли призвести до перекручення звітності, йому для установлення істини потрібно виконати додаткові процедури. Характер додаткових процедур залежить від виду шахрайства та помилки та від ступеня їх впливу на зміст фінансової звітності.
У випадку, коли шахрайство або помилка могли бути попереджені або виявлені під час внутрішнього контролю, але цього не сталося, аудитор повинен переглянути свою попередню оцінку цієї системи, ступінь довіри до неї, розширити обсяг інформації, яка має бути перевірена, застосовуючи додаткові процедури.
Аудитор повинен своєчасно повідомити про виявлене шахрайство або помилку керівництво замовника, навіть якщо їх потенційний вплив незначний.

Визначення суттєвості залежить від досвіду та кваліфікації аудитора й установлюється ним самостійно для кожного клієнта. Урахуванням обсягу та специфіки його діяльності (розмір підприємства, величина валового прибутку, вартість активів, величина капіталу). Рівень суттєвості встановлюється як для кожного із цих показників, так і для звітності в цілому. При цьому до уваги беруться різні фактори:
- абсолютна величина помилки (в різних умовах вона може бути або допустимою, або недопустимою);
- відносна величина помилки (відношення ймовірної помилки до базової величини, за яку береться валовий прибуток, сума активів, сума поточних активів та ін.);
- зміст статті звітності (можливі помилки за рахунками ліквідованих активів розглядаються як суттєвіші внаслідок їх відносної доступності для порушень);
- конкретні цілі використання аудиторського висновку;
- невизначеність фінансового стану підприємства тощо.

 

Поняття фальсифікації документів.

Фальсифікація - це вид шахрайства, що полягає у підробці док-в з кориговою метою шляхом виправлення форми або змісту док-а.

Види: Часткова фал шляхом матер-ї підробки, тобто виправ. зовн. ознаки достовірного док. 2) Повна фал шляхом інтелект-ї підробки, тобто виправ док із вказ-м недост інфо зі збереж форми. Ознаки що свід про фал док: 1. склад-ня док із поруш встанов форм 2. виправ суми, дати або текста док. 3. невідпов або відсут додатків до осн зміста док. 4. відсут при викон док розпоряд. 5. розбіжності у змісті декількох примірників 1-го док-у.

 

 

Поняття робочих документів аудитора.

 

Робочі документи аудитора — це записи аудитора, здійснені ним під час планування, підготовки та проведення перевірок, узагальнення їх даних, а також документально зафіксована інформація, отримана у процесі аудиту від підприємства-клієнта, третіх осіб або усні повідомлення, задокументовані аудитором за допомогою тестування.

Документальне оформлення аудиторської перевірки складається з двох видів документації — робочої та підсумкової.
Завдання аудитора — вести документацію зі справ, що стосуються прийнятих рішень за результатами здійсненої аудиторської перевірки, яка буде покладена в основу аудиторського висновку.
До робочої документації включається інформація, яка на погляд аудитора є важливою для того, щоб правильно виконати аудиторську перевірку і яка має підтвердити висновки та пропозиції в аудиторському висновку. Робоча аудиторська документація може бути оформлена у вигляді стандартних форм і таблиць на папері або зафіксована на електронних носіях інформації або на відеоплівці. Під час планування та проведення аудиту робоча документація допомагає краще здійснювати аудиторську перевірку та контроль за процесом її здійснення. У робочій документації реєструються результати аудиторських експертиз, виконаних для підтвердження прийнятих аудиторських рішень.

Підсумкова документація складається з аудиторського висновку та документації, яка передається замовникові перевірки. Аудиторський висновок є обов'язковим компонентом підсумкової документації.

 

 

Методика ведення аудиторського досьє.

 

Сукупність робочих документів, складених аудитором до початку і в процесі перевірки фінансової звітності підприємства - клієнта, являє собою аудиторське досьє (папку), яке має свій номер, відмітку про дату початку і закінчення аудиторської перевірки.

Робочі документи аудитора повинні знаходитись в досьє в певній послідовності:

· організаційні; адміністративні; документи аудиторських процедур по окремих статтях річного звіту та інші аудиторські дані; висновок; рекомендації (пропозиції).

Найбільша кількість робочих документів складається на стадії оцінки звітності, тобто при безпосередній перевірці статей і показників фінансової (бухгалтерської) звітності. Це документи по аналітичному огляді, перевірці і підтвердженню окремих документів.

По закінченню оцінки окремих статтей звітності і узагальнення одержаних результатів на завершуючому етапі (аудитора) аудита складають звіт про перевірку, який містить висновок аудитора по фінансовій (бухгалтерській) звітності підприємства-клієнта.

На протязі всього терміну ведення досьє, а також після закінчення аудиторської перевірки і пред’явлення звіту клієнту аудитор повинен забезпечувати відповідні умови зберігання документів.

Робочі документи повинні зберігатися в поточному архіві аудитора на протязі року, а потім передаються в постійний архів аудиторської фірми на тривале зберігання.

Особливості уваги потребує проблема конфіденційності інформації (змісту) робочих документів. Це одне з головних вимог і принципів роботи аудитора і правил аудиторської етики. Документи аудиторської перевірки є власністю аудитора, їх зміст конфіденційний і не підлягає розголошенню. Аудитор повинен зберігати комерційну таємницю підприємства-клієнта і без його згоди не передавати кому-небудь робочі документи про поведену перевірку, крім особливих випадків (наприклад, на вимогу правоохоронних органів; передача довгострокових документів аудитору, який буде виконувати наступну аудиторську перевірку; у випадку контролю роботи аудитора і її якості іншими аудиторами фірми або її директором, менеджером).

 

Аудиторський звіт та аудиторський висновок.

 

Аудиторський звіт — звіт, який готується аудитором за результатом перевірки фінансової звітності клієнта. Однак в економічній літературі під назвою аудиторського звіту розуміють два, дуже близькі, але водночас і відмінні аудиторські документи — звіт і висновок. Аудиторський звіт — це ширший за змістом документ, основні положення якого обумовлюються угодою між аудитором і підприємством — замовником аудиту.
Цей документ складається тільки для замовника, тоді як аудиторський висновок, про який детальніше піде мова далі, надається широкому колу користувачів.

Аудиторський звіт повинен мати такі обов’язкові дані:
І. Загальна частина (вступ):II. Аналітична частинаIII. Підсумкова частина

Аудиторський висновок - це офіційний документ, засвідчений підписом та печаткою аудитора, аудиторської фірми, який складається у встановленому порядку і містить в собі висновок стосовно достовірності звітності, повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності. Національний норматив Аудиторської палати України №26 "Аудиторський висновок" розроблено на основі міжнародних норм, законодавства і стандартів України, що регулюють аудиторську діяльність. Відповідно до міжнародних нормативів аудиту та статей Закону України "Про аудиторську діяльність", аудитор повинен проаналізувати й оцінити висновки, одержані на основі аудиторських доказів для формування свого висновку про перевірену фінансову інформацію.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 76; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.90.49.108 (0.006 с.)