Життєвий цикл інвестиційного проектуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Життєвий цикл інвестиційного проектуПеріод, протягом якого готуються і реалізуються інвестиційні наміри інвестора, — це життєвий цикл проекту. Він розбивається на кілька типових кроків:

– формування інвестиційних намірів;

– розробка концепції проекту (конкретизація завдань, вибір продукту проекту, визначення джерел фінансування, вибір учасників проекту, попередня розробка маркетингового та фінансового планів);

– розробка проекту як документованого плану (деталізованого інвестиційного обгрунтування і плану дій на період життєвого циклу проекту);

– передінвестиційний аналіз проекту (вивчення потенційних можливостей проекту, оцінка реальності фінансових планів, зовнішньої та внутрішньої узгодженості проекту, його комерційної реалістичності й доцільності);

– створення (чи придбання) інвестиційного об’єкта “під ключ” і підготовка до початку його експлуатації;

– експлуатація інвестиційного об’єкта та повернення через нагромадження поточного прибутку інвестованих у проект коштів (цей етап називається періодам окупності проекту);

– отримання чистого прибутку з проекту (понад вкладені в нього кошти);

– завершення або ліквідація інвестиційного проекту (демонтаж основних фондів, продаж оборотних коштів та інших активів, вирішення організаційних і юридичних питань щодо припинення господарської діяльності з використанням активів проекту).

 

36. Особливості реінжинірингових бізнес-проектів

 

Сутьреінжинірингу
Метод революційного перетворення діяльності підприємства, корінної перебудови його бізнесу, який має реінжиніринг. У реінжинірингу важливим є те, як ми хочемо організувати роботу саме сьогодні з урахуванням попиту на сьогоднішньому ринку і можливостей сьогоднішніх технологій.

Особливості проведення реінжинірингу
2.1 Сфера послуг як сфера проведення реінжинірингу
Характерно, що в цьому секторі економіки практично відсутній «старий» багаж у вигляді різнорідної застарілої обчислювальної техніки, що використовує рідкісні операційні системи і розрізнені програми, які «викинути» жалко, а довести до сучасного рівня дорожче, ніж купити нові. Таким чином, сфера послуг є обширним полем діяльності в плані внутрішньофірмових змін і може виявитися вельми цікавим полігоном для реінжинірингу

2.2 Застосування інноваційних технологій
Почати реінжиніринг необхідно з вибору найбільш відповідної методології опису (або моделювання) бізнес-процесів. Найбільш простими (але часом вельми ефективними, особливо на початковому етапі реінжинірингу) є:
1.Блок-схема бізнес-процесу, що складається з прямокутників (що позначають дії), ромбів (що позначають ухвалення рішення) і стрілок, що сполучають ці елементи між собою і один з одним;
2.Словесний опис бізнес-процесу, що відповідає на питання що, хто, де, як, навіщо і чому, а також які витрати часу і грошових коштів на ухвалення рішень, очікування і здійснення дій у бізнес-процесі.

37. Бюджетна та економічна оцінка інвестиційних проектів

Ідея будь-якого вкладення капіталу повинна обґрунтовуватися розрахунками ключового завдання: якою мірою майбутні доходи покривають нинішні (поточні) витрати?
Виходячи з цього, теоретичні основи інвестиційного аналізу складають систему методів і показників обчислення ефективності (привабливості) інвестування.
За допомогою різних методів здійснюється інвестиційний аналіз проектів, тобто оцінюється і порівнюється інвестиційна привабливість (ефективність) напрямів інвестування, окремих програм (проектів) або об’єктів.
Розрізняють три види оцінки ефективності інвестицій: фінансову (комерційну), бюджетну та економічну.
Фінансова оцінка передбачає визначення фінансових результатів реалізації проекту для його безпосередніх учасників. Вона базується на очікуваній нормі дохідності, яка влаштовує всіх суб’єктів інвестування. При цьому інші наслідки впровадження проекту не враховуються.
Бюджетна оцінка ефективності віддзеркалює фінансові наслідки для різних рівнів бюджетів, тобто очікувані співвідношення видатків, податків та зборів. Показником бюджетної ефективності впровадження проекту є різниця між податками та видатками певного рівня бюджету, ступінь яких залежить від впровадження конкретного проекту.
Економічна ефективність інвестиційного проекту — це різниця між результатами і витратами за межами фінансової ефективності безпосередніх учасників проекту. Економічна оцінка характеризує ефективність проекту для народного господарства в цілому або для галузі, групи підприємств, регіону тощо.

38. Екологічний аналіз інвестиційних проектів

 

Більшість проектів з розвитку промисловості, інфраструктури та сільського господарства є потенційним джерелом забруднення, що, як правило, негативно впливають на навколишнє середовище. Метою екологічного аналізу є встановлення впливу проекту на навколишнє природнє середовище, оцінка всіх вигід і витрат, понесених внаслідок цього впливу, та формування заходів, необхідних для пом’якшення або запобігання шкоди довкіллю під час здійснення проекту.

Елементи екологічного аналізу проекту присутні на кожній стадії його життєвого циклу, тобто дослідження навколишнього середовища здійснюється як на стадії визначення можливостей реалізації проекту (попередня ідентифікація), так і на етапах відбору альтернатив реалізації проекту, поточного моніторингу і заключної оцінки проекту.

Незалежно від категорії проекту його екологічний аналіз проводиться за визначеною схемою (рис. 17).

Рис. 17. Етапи проведення екологічного аналізу проекту

 

39. Аналіз соціальних аспектів інвестиційних проектів

 

Проект реального інвестування орієнтований насамперед на фінансові результати. Але він здійснюється за участю людей і так чи інакше впливає на тих, хто безпосередньо працює над проектом; тих, хто користується продукцією чи послугами проекту; тих, хто живе в регіоні, де реалізується проект. Позитивна оцінка соціального аспекту проекту означає, що проект може мати сприятливе зовнішнє середовище для своєї реалізації.

Завдання соціального аналізу проекту полягає у визначенні його узгодженості з інтересами груп населення, які так чи інакше відчуватимуть вплив проекту: працюють на підприємстві, де реалізується проект; споживатимуть його продукцію; живуть у зоні проекту. Соціально прийнятною вважається така стратегія проекту, що не суперечить інтересам зазначених груп населення і сприяє додатковому якісному задоволенню соціально-культурних потреб населення регіону і країни (при відповідному масштабі проекту).

У процесі соціального аналізу проекту досліджують такі аспекти:

• наявність у регіоні трудових ресурсів належної кваліфікації та якості для задоволення потреб проекту;

• культурні, демографічні, національні, соціальні, професійні й економічні (за доходами) характеристики образу життя населення в зоні впливу проекту;

• відповідність проекту місцевому культурному і професійному рівню населення, його здатність сприяти позитивним зрушенням у рівні життя і професійному статусі людей;

• позитивний (природний чи спеціально сформований) інтерес до проекту місцевого населення, місцевих органів влади, громадських організацій і дирекцій підприємств, що працюють у регіоні;

• рівень профспілкового руху в галузі та його очікувані організаційні форми на підприємстві при реалізації проекту; можливий вплив виробничого колективу на процес управління проектом.

• екологічний образ проекту в очах місцевого населення, його реальний екологічний вплив і суспільна думка з цього приводу.

 

40. Технічний аналіз інвестиційних проектів

 

Технічний аналіз, тобто завдання визначити найбільш ефективні для певного проекту техніку та технологію. Величезна різноманітність застосовуваних технологій, видів сировини та обладнання дуже ускладнюють типізацію технічного аналізу інвестиційного проекту.
Звичайно, в жодному реальному інвестиційному проекті всі ці питання одночасно виникнути не можуть, але знати такий повний список необхідно, оскільки в ньому узагальнено досвід великої кількості виконаних інвестиційних проектів.

Усі питання, що стосуються технічного аналізу інвестиційного проекту, можна поділити на 13 груп:

1. Місце розташування (місце реалізації проекту); 2. Масштаб проекту, можливість збільшення масштабу виробництва; 3. Технологія; 4. Обладнання, організація його експлуатації та ремонту; 5. Інфраструктура; 6. Схема підприємства; 7. Організація підготовки і здійснення проекту; 8. Графік виконання проекту; 9. Підготовка та освоєння виробництва; 10. Забезпечення якості; 11. Розрахунок витрат на виконання проекту; 12. Матеріально-технічне постачання;13. Поточні витрати виробництва та збуту;

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.35.159 (0.013 с.)