До державного тестового екзаменуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

До державного тестового екзаменуПРОГРАМА

До державного тестового екзамену

«ПЕДАГОГІКА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ»

 

Форма навчання – денна, заочна

Напрям підготовки – 6. 01010201 «Початкова освіта»

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр

Кваліфікація – вчитель початкової школи

 

Затверджено на засіданні вченої ради

інституту 15.11.12 (протокол № 5)

 

Затверджено на засіданні кафедри

теорії і практики

початкової освіти 15.11.12 (протокол № 4)

 

Кривий Ріг – 2012


Програма до державного екзамену «Педагогіка та вікова психологія» для студентів 4 курсу денної форми навчання, 2 курсу (3 р.н) та 4 курсу (5 р.н.) заочної форми навчання спеціальності 6.010100 – «Початкове навчання» /Укладачі І.М.Шимко, З.М.Мірошник. - Кривий Ріг: КДПУ, 2010.

 

 

Укладачі:

Шимко Ія Миколаївна - канд. пед. наук, доцент кафедри теорії і практики початкової освіти.

Мірошник Зоя Михайлівна - канд. психол. наук, доцент кафедри теорії і практики початкової освіти.

 

Затверджено на засіданні кафедри теорії і практики початкової освіти. Протокол № 12 від 22 квітня 2010 року.

 

Перезатверджено на засіданні кафедри теорії і практики початкової освіти 15.11.12 (протокол № 4)

 

Затверджено на засіданні вченої ради Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет» 13.12.12р.(протокол № 5).

 

ПРОГРАМА

До державного тестового іспиту з

«Педагогіки та вікової психології»

для студентів-бакалаврів 4 курсу денної форми навчання,

Курсу (3 р.н.) та 4 курсу (5 р. н.) заочної форми навчання

Розроблено у відповідності до Державного стандарту, закону України «Про вищу освіту». Затверджено на засіданні кафедри теорії і практики дошкільного виховання та початкового навчання.

Протокол № ______від __________

Зав. кафедрою _______ Шимко І. М.

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Новий концептуальний підхід до формування сучасної вітчизняної системи професійної підготовки вчителя, який ґрунтується на положеннях Конституції України, Національної доктрини розвитку освіти, Законів України «Про освіту», цільової комплексної програми «Вчитель», зорієнтований на інтеграцію в світову педагогічну систему й духовно-інтелектуальне пробудження особистості, відновлення загальнолюдських і національних цінностей.

Університетська педагогічна освіта покликана забезпечувати формування вчителя, який здатен розвивати особистість дитини, зорієнтований на особистісний та професійний саморозвиток і готовий працювати творчо в закладах освіти різного типу.

Головним завданням тестового іспиту з педагогіки та вікової психології на педагогічному факультеті є перевірка якості професійної підготовки вчителів 1-4 класів.

Одночасно він є свідченням готовності майбутнього вчителя до активної участі у творенні сучасної освіти України, до утвердження гуманістичних суб'єкт-суб'єктних відносин у навчально-виховному процесі, до пошуків найбільш результативних методів конструювання і реконструювання педагогічного процесу з урахуванням індивідуальних особливостей, акцентуацій, дефективності, патопсихологічних проявів, здібностей та інтересів, пам'яті, мислення, уваги, сприймання, уяви кожного учня.

Програма державного тестового екзамену включає питання з усіх розділів педагогіки та вікової психології. Тестовий іспит побудований у відповідності до освітньо-професійної програми (кваліфікаційний рівень «бакалавр») та розділів педагогіки та вікової психології. Тестовий іспит складається зі 100 тестових завдань. Наприклад:

1. Який зміст ви вкладаєте в поняття «школознавство» це -

1) - складна система взаємовідносин між учнями та педагогічними колективом школи на чолі з її директором та адміністрацією;

2) - наука про діяльність школи та роботу директора;

3) - система заходів спрямована на виховання та навчання дітей та підлітків;

4) - галузь педагогічної науки, що має своєю метою дослідження змісту і методів управління шкільною справою, розкриття особливостей системи керівництва школою, організації її роботи;

5) - правильної відповіді немає.

2. Назвіть правильну відповідь. Який період є сенситивним для розвитку волі?

1) дошкільний вік;

2) молодший шкільний вік;

3) підлітковий вік;

4) юнацький вік.

Така система теоретичних завдань спрямована на вияв сформованості у майбутніх вчителів початкових класів психолого-педагогічних знань, творчого мислення, світоглядної позиції.

 

1. Вимоги до державної атестації випускників вищих навчальних закладів.

1.1. Підсумкова державна атестація студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» у галузі знань 0101 «Педагогічна освіта» за напрямом підготовки 6. 01010201 «Початкова освіта» проводиться у вигляді тестового державного іспиту з педагогіки та вікової психології.

1.2. Порядок проведення і програма тестового державного іспиту визначається вищим навчальним закладом на основі методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України та стандарту вищої освіти.

1.3. Тестовий державний іспит проводиться як комплексна перевірка знань і умінь випускників з дисциплін, передбачених навчальним планом. Оцінюється якість виконання випускниками типових завдань діяльності.

Мета з’ясування рівня підготовленості випускника-бакалавра для виконання професійних завдань, передбачених відповідними стандартами вищої освіти, і продовження освіти.

Завданнякомплексного тестового екзамену з педагогіки та вікової психології:

- визначити рівень обізнаності з основними науковими теоріями в галузі психолого-педагогічних наук, здатності аналізувати соціальні, психологічні та педагогічні проблеми;

- визначити рівень сформованості умінь поєднувати теорію з практикою та використовувати методи організації наукового дослідження у професійній педагогічній діяльності;

- визначити рівень розуміння сутності та соціального значення своєї майбутньої професії;

- виявити рівень сформованості цілісного уявлення про процеси та явища, що відбуваються у суспільстві та природі, про методи їх пізнання та використання при вирішенні відповідних освітньо-виховних завдань у процесі виконання професійних функцій;

- виявити рівень готовності продовжувати навчання та займатися самоосвітою, самонавчанням, самовихованням;

- визначити рівень сформованості наукового уявлення про здоровий спосіб життя, володіння вміннями та навичками фізичного самовдосконалення;

- визначити рівень професійної підготовки й загальної культури, а також гуманістичної спрямованості, особистої відповідальності, любові до дітей, здібності до співробітництва з ними, правильного їх розуміння, адекватного реагування на їх поведінку і стан, творчого підходу до професійних справ;

- виявити рівень знань основ виробничих відносин, готовності до співпраці з колегами та до роботи в колективі, знань основ педагогічної майстерності;

- виявити рівень сформованості умінь переоцінювати накопичений досвід в умовах розвитку науки й мінливої соціальної практики, аналізувати свої можливості, умінь набувати нові знання, використовуючи сучасні інформаційні освітні технології.

Критерії оцінювання державної атестації з педагогіки та вікової психології

 

Оцінка за національною школою Оцінказа шкалою ECTS Кількість балів Критерії навчальних досягнень студентів
відмінно А 90-100 Студент повністю оволодів теоретичними матеріалами, вільно, логічно, послідовно викладає його суть, подає точне визначення педагогічних та психологічних термінів, аналізує різні погляди на питання і переконливі аргументи на користь певної наукової позиції на основі вивчення першоджерел. Відповідь студента виважена і науково обґрунтована, логічно завершена.
добре В 80-89 Студент добре володіє теоретичним матеріалом, здатний до узагальнення теоретичних положень з педагогіки та психології. Студент демонструє правильні аргументовані висновки, а також засвідчує систематичний характер отриманих знань, але допускає деякі неточності.
С 71-79 Студент добре володіє теоретичним матеріалом і може повно викладати вивчене, виявляє елементарні вміння аналізувати, робити відповідні узагальнення, подає правильне визначення термінів і понять, але допускає помилки у їх тлумаченні, формулюванні висновків, відчуває труднощі при посиланні на першоджерела.
задовільно D 61-70 Студент виявляє поверхові знання навчального матеріалу, відтворює його частину, наявні неточності у формулюванні і визначенні педагогічних і психологічних понять. Відповіді на питання недостатньо чіткі та послідовні. Студент допускає огріхи у порівняннях, формулюванні висновків, але виявляє спроможність їх усунути.
Е 50-60 Студент володіє навчальним матеріалом фрагментарно і може на рівні запам’ятовування розкрити половину його; знайомий з основними термінами і поняттями. Непослідовно і незв’язно дає відповіді на питання, допускає значні помилки у порівняннях, формулюванні висновків. Відповідь не логічна, не обґрунтована, викликає багато додаткових запитань.
незадовільно   30-49 Студент відтворює окремі фрагменти, що становить менше половини загального обсягу певної теми. Студент не може розкрити суті того чи іншого поняття, явища, допускає помилки у формулюванні визначень. Під час відповіді допускає принципові помилки.
F 0-29 Студент виявив незнання більшої частини питань, винесених на державну атестацію. В основному він розуміє суть питання, але відтворює теоретичний матеріал епізодично, не може цілісно і точно його розкрити, слабо знає основні поняття і терміни.

 

ПЕДАГОГІКА

Мета освіти в Україні

Мета і завдання школи в Законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепції 12-річної середньої загальноосвітньої школи, Концепції національного виховання (1994).

Народна освіта як провідна галузь суспільного життя. Пріоритетний розвиток освіти.

Основні функції навчання.

Освітня, розвиваюча та виховна функції навчання, їх взаємозв'язок. Основні закономірності пізнання учнями початкових класів оточуючого світу. Залежність характеру навчального процесу від загальних закономірностей пізнання. Види протиріч, їх роль у процесі організації пізнавальної діяльності молодших школярів.

Мотивація учіння школярів.

Мотиви учіння. їх види, формування і розвиток. Навчально-робочі, розважальні, пізнавальні, творчі та пошукові інтереси. Розвиток позитивних інтересів і самостійності учнів 1-4 класів. Майстерність учителя Початкових класів у формуванні пізнавальної самостійності учнів. Педагоги-новатори про психологічні основи управління процесом учіння.

Принципи навчання.

Визначення принципів навчання та їх регулятивна роль в організації діяльності учителя та учнів. Проблема принципів навчання в сучасній дидактиці. Класифікація принципів дидактики у різних педагогів. Народна мудрість про принципи навчання.

Принцип наочності навчання.

Суть і значення наочності. Обґрунтування К.Д.Ушинським ролі наочності у якості знань учнів початкових класів: посилення чуттєвого, образного сприйняття; поліпшення кількісного засвоєння нових знань. Однобічність сенсуалістичного розуміння наочності. Види наочності. Формування уявлень про оригінал за допомогою наочності. Майстерність учителя у використанні наочних засобів навчання в залежності від змісту, методів і форм навчання, вікових особливостей і нетрадиційності ведення занять.

2.14. Принцип свідомості і активності навчання учнів початкових класів.

Ознаки свідомого засвоєння знань і активності учнів у навчання, взаємозв'язок між ними, мотивація свідомого ставлення до Навчання. Майстерність учителя у спонуканні розвитку інтересів, бажань, прагнень школярів до навчальної діяльності до формування стійкого почуття прагнення до якісного засвоєння знань. Подолання формалізму і догматизму у навчанні, повернення до принципів народної дидактики.

Зміст виховання.

Складові частини виховання, їх основні завдання, шляхи, засоби, форми. Система виховання в школі. Визначні педагоги про зміст виховання молодших школярів. Народна педагогіка про зміст виховання.

Загальні методи виховання.

Поняття про методи, прийоми, засоби виховання. Класифікація методів виховання, їх характеристика. Добір вихователем методів виховання. А.С.Макаренко, В.О.Сухомлинський про використання системи методів у вихованні особистості. Народна педагогіка про методи виховання.

Особистість і колектив.

Загальне поняття про колектив і його ознаки. Формування особистості у колективі - основа побудови системи виховання (при обов'язковому врахуванні індивідуальних особливостей учнів початкових класів). Відображення проблеми виховної ролі колективу в теоретичній спадщині А.С.Макаренка і В.О.Сухомлинського. Українська народна педагогіка про виховання підростаючого покоління в колективі.

Розділ 4. Школознавство.

Внутрішкільне управління.

Особливості і специфіка управління школою, його принципи, функції. Директор школи, його повноваження. Методи і форми внутрішкільного управління. Педагогічна рада в школі. Громадське самоврядування в школі. Планування роботи в школі. Зміст, методи, види і форми внутрішкільного контролю. Методична робота в школі. Система підвищення кваліфікації вчителів. Атестація педагогічних кадрів. Навчально-матеріальна база школи. Наукова організація праці в школі. Шкільна документація. Інспектування шкіл. Системний підхід до управління школою - основа підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

Проблема гуманного управління школою в педагогічній спадщині В. О.Сухомлинського.

Учитель початкової школи.

Суспільство і вчитель. Закон України «Про освіту», Національна доктрина розвитку освіти, Концепція 12-річної середньої загальноосвітньої школи про роль учителя в розбудові держави, його права і обов'язки.

Учитель як суб’єкт педагогічної діяльності. Поняття про педагогічну діяльність. Педагогічна діяльність як система різних видів діяльності вчителя. Психологічна структура педагогічної діяльності. Педагогічна майстерність. Рівні діяльності вчителя. Особливості діяльності вчителя початкових класів, вимоги до нього. Вивчення рівня вихованості учнів. Особливості роботи вихователя групи продовженого дня, школи - інтернату.

Українська народна педагогіка про вчителя. Творча особистість учителя в педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського.

ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Розвиток особистості

Поняття «розвиток» використовують насамперед для характеристики процесу руху від нижчого (простого) до вищого (складного). Під розвитком розуміють кількісні та якісні зміни людської істоти, зміни необхідні, послідовні, пов'язані з певними етапами її життєвого шляху, та прогресивні, що характеризують її структурне і функціональне вдосконалення.

Разом з розвитком часто використовують поняття «дозрівання» та «становлення». Під дозріванням розуміють зміни індивіда чи його окремих функцій і процесів внаслідок дії внутрішніх природжених факторів. Так, можна говорити про дозрівання органічних функцій людини чи її організму.

Становлення вказує на набуття нових ознак та форм у процесі розвитку. Можна говорити, наприклад, про становлення характеру людини, її мислення тощо, тобто це поняття доцільно застосовувати тоді, коли йдеться про розвиток якоїсь риси чи якості особистості як процес наближення до певного стану.

Поняття про діяльність

Особистість дитини розвивається внаслідок її діяльності. Під людською діяльністю розуміють свідому активність, що виявляється в системі дій та операцій, спрямованих на досягнення поставленої мети. Діяльність як специфічний вид людської активності спрямована на пізнання і творче переосмислення оточуючої реальності, у тому числі людини та умов її усунення.

 

Діяльність основа розвитку особистості

Л.Виготський у міркуванням щодо психічних явищ наголошував на ролі спільної діяльності у розвитку психіки людини. Він зазначав, що внутрішні психічні процеси є перетвореними формами зовнішньої колективної діяльності людей, наслідком їхнього співробітництва.

На думку Д.Ельконіна, психічний розвиток відбувається у вигляді опанування дитиною двох типів діяльності: орієнтація в основних сенсах людської діяльності та засвоєння цілей, мотивів і норм людських взаємин (безпосередньо-емоційне спілкування немовляти з дорослими, рольова гра дошкільнят, інтимно-особистісне спілкування підлітків); освоєння суспільно сформованих способів дій з предметами і еталонів виокремлення у предметах тих чи інших аспектів (маніпулятивно-предметна діяльність дитини раннього віку, навчальна діяльність молодших школярів, навчально-професійна діяльність старших школярів).

ПРОГРАМА

до державного тестового екзамену

«ПЕДАГОГІКА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ»

 

Форма навчання – денна, заочна

Напрям підготовки – 6. 01010201 «Початкова освіта»

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр

Кваліфікація – вчитель початкової школи

 

Затверджено на засіданні вченої ради

інституту 15.11.12 (протокол № 5)

 

Затверджено на засіданні кафедри

теорії і практики

початкової освіти 15.11.12 (протокол № 4)

 

Кривий Ріг – 2012


Програма до державного екзамену «Педагогіка та вікова психологія» для студентів 4 курсу денної форми навчання, 2 курсу (3 р.н) та 4 курсу (5 р.н.) заочної форми навчання спеціальності 6.010100 – «Початкове навчання» /Укладачі І.М.Шимко, З.М.Мірошник. - Кривий Ріг: КДПУ, 2010.

 

 

Укладачі:

Шимко Ія Миколаївна - канд. пед. наук, доцент кафедри теорії і практики початкової освіти.

Мірошник Зоя Михайлівна - канд. психол. наук, доцент кафедри теорії і практики початкової освіти.

 

Затверджено на засіданні кафедри теорії і практики початкової освіти. Протокол № 12 від 22 квітня 2010 року.

 

Перезатверджено на засіданні кафедри теорії і практики початкової освіти 15.11.12 (протокол № 4)

 

Затверджено на засіданні вченої ради Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет» 13.12.12р.(протокол № 5).

 

ПРОГРАМАПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.50.33 (0.012 с.)