The Indefinite Tenses in Passive 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

The Indefinite Tenses in PassiveПЕРЕДМОВА

«Методичні вказівки до вивчення граматичних тем в з англійської мови (в таблицях)» призначені для осіб, які вивчають нормативний курс граматики англійської мови у вищих навчальних закладах. Вони можуть бути використані як під час самостійної роботи студентів, так і на практичних заняттях під керівництвом викладача. В них ставиться за мету розуміння і поглиблення навичок студентів усної і письмової мови, активне оволодіння ними практичною граматикою сучасної англійської мови для подальшої індивідуальної роботи над мовою в усіх її аспектах: правильного розуміння автентичних текстів, усного мовлення, адекватного перекладу з англійської мови на українську і зворотно.

Добір граматичного матеріалу і укладання його за певними таблицями та схемами надасть студентам ІІ курсу можливість у такий спосіб свідомо опановувати граматичні явища для більш ефективного їх засвоєння.

Крім того, розроблена навчальна система спонукатиме до серйозної мислительської роботи студентів, до розпізнавання та порівняння структуральних феноменів англійської та української мов, що значно стимулює зацікавленість у мовах та мотивацію навчання. Вправи для самоконтролю допоможуть студентам перевірити наступні завдання.

В розроблених таблицях репрезентовані найбільш уживані граматичні форми і правила, вивчення яких передбачено навчальним планом. Вони містять короткі коментарі, в яких пояснюються усталені, характерні граматичні норми для носіїв англійської мови та її американського варіанту.

Кожна граматична тема розрахована на 4-6 годин аудиторних занять, а також передбачає самостійну роботу студентів.

Запропонована система навчання граматики дає поштовх до урізноманітнення як аудиторної, так і самостійної роботи студентів.

Засвоєння навчального матеріалу сприятиме формуванню необхідної бази для переходу до етапу поглибленого вивчення англійської мови.

 

ЗМІСТ

 

ПЕРЕДМОВА……………………………………………………………………….……..2

THE COMMUNICATIVE ASPECTS OF ENGLISH GRAMMAR

(Комунікативні аспекти граматики англійської мови)…………………………………3

ENGLISH TENSE GROUPS (Active Voice)

(Групи англійських часів (активний стан))……………………………………………...7

TENSE GENERAL STRUCTURES

(Загальні структури часових форм)………………………………………………….…..8

TENSE FORMS OF THE VERB (Active Voice)

(Часові форми дієслова в активному стані)………………………………………….….8

SPELLING OF THE VERB TENSE FORMS

(Правила написання та читання часових форм дієслова)…………………………..…..9

STATE VERBS

(Дієслова стану)…………………………………………………………………….….….9

MEANINGS OF THE TENSE FORMS IN ACTIVE VOICE

(Значення часових форм в активному стані)……………………………………….….11

TENSE FORMS FOR EXPRESSING FUTURE

(Часові форми, що можуть виражати майбутні події)…………………………….…..21

FUTURE-IN-THE-PAST TENSE

(Майбутній час відносно минулого)……………………………………………..……..22

TIME AND CONDITIONAL CLAUSES

(Підрядні речення часу та умови)………………………………………………..……..23

TYPES OF QUESTIONS

(Типи питальних речень)………………………………………………………….…….24

THE PASSIVE VOICE

(Пасивний стан)……………………………………………………………………….…26

THE USE OF THE TENSES IN THE PASSIVE VOICE

(Вживання часів дієслова у пасивному стані)…………………………………………27

CONDITIONALS

(Речення з підрядними умови)………………………………………………………….30

THE SEQUENCE OF TENSES. DIRECT AND INDIRECT SPEECH

(Узгодження часів. Пряма та непряма мова)…………………………………………..32

INDIRECT QUESTIONS

(Переведення питальних речень у непряму мову)…………………………………….34

INDIRECT INSTRUCTIONS, REQUESTS, SUGGESTIONS

(Переведення у непряму мову команд, прохань, пропозицій)………………………..35

THE STRUCTURES “USED TO DO”, “BE USED TO DOING” FOR HABITS

(Позначення звичок за допомогою структур “used to do” “be used to doing”)……….35

INTRODUCTORY VERBS

(Дієслова, що вживаються у непрямій мові)…………………………………………...36

MODALS

(Модальні дієслова)………………………………………………………………….…..38

THE PECULIARITIES OF MODALS

(Особливості модальних дієслів)…………………………………………………….....39

THE MEANINGS OF MODALS AND THEIR SYNONYMS/ANTONYMS

(Модальні дієслова, їх синонімічні та антонімічні варіанти та значення у реченні)..39

MODALS IN COMPARING

(Модальні дієслова у порівнянні)………………………………………………………45

THE INFINITIVE

(Інфінітив)………………………………………………………………………………..47

THE PARTICIPLE

(Дієприкметник)….............................................................................................................50

COMPLEXES (CONSTRUCTIONS) WITH THE PARTICIPLES

(Конструкції з дієприкметниками)……………………………………………………...57

THE GERUND

(Герундій)………………………………………………………………………………...62

IRREGULAR VERBS

(Неправильні дієслова)………………………………………………………….……….64

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА……………………………………………………67

 

 

THE COMMUNICATIVE ASPECTS OF ENGLISH GRAMMAR

(Комунікативні аспекти граматики англійської мови)

 

 

№ п/п Aspect of communication (Мовленнєвий аспект) Aspect of grammar (Граматичний аспект)
Опис дій і подій. Часові форми дієслова в активному стані.
Опис дій, що відбуваються над об’єктом. Форми пасивного стану.
Запит інформації. Питальні речення.
Виокремлення предмету з класу однорідних предметів або позначення унікальності предметів. Артикль.
Позначення більше одного предмета. Число іменників.
Належність предметів особі. Присвійний відмінок іменників.
Позначення осіб, місць, неозначеної кількості предметів. Займенники у їх різновидах: особові, зворотні, взаємні, вказівні, питальні, неозначені.
Облік предметів. Числівник.
Характеристики та порівняння предметів і дій. Прикметник, прислівник, ступені порівняння прикметників та прислівників, типи порівнянь.
Передача чужих повідомлень. Непряма мова, правила узгодження часів.
Вираження реальних та нереальних умов. Умовні речення різних типів.
Вираження колишніх та теперішніх звичок. Структури з “used to”
Вираження прохань, обов’язку, вміння, поради тощо. Модальні дієслова.
Позначення -мети, наміру щось зробити; - означення предмета, стану предмета.   Безособові форми дієслова: -інфінітив, -дієприкметник, герундій

ENGLISH TENSE GROUPS (Active Voice)

Tense Group INDEFINITE CONTINUOUS
General Group Meaning Позначає дії, що відбуваються регулярно, звички, стани відповідно до часу (теперішнього, минулого, майбутнього), одноразові дії відповідно до часу Позначає дії, що тривають, продовжуються в точці певного означеного часу відповідно до теперішнього, минулого, майбутнього, а також тимчасові дії, що тривають з…до… відповідно до часу
General Structure V або Vs Ved або V2ф V To be (у відповідних формах часу) + Ving  
Auxiliary verb do або does did will або shall am, або is, або are was або were will be або shall be
Tense Forms PRESENT INDEFINITE TENSE PAST INDEFINITE TENSE FUTURE INDEFINITE TENSE PRESENT CONTINUOUS TENSE PAST CONTINUOUS TENSE FUTURE CONTINUOUS TENSE
Tense Group PERFECT PERFECT-CONTINUOUS
General Group Meaning Позначає дію, що закінчилася на певний момент часу в теперішньому або до означеного часу чи до певної дії відповідно до минулого, майбутнього и має результат, який ми бачимо або передбачаємо. Позначає дію, яка почалася до теперішнього моменту мовлення, або до моменту мовлення в минулому чи майбутньому і триває аж до цього (відповідно теперішнього, минулого чи майбутнього ) моменту.
General Structure To have (у відповідних формах часу) + Ved (V3ф) To be (у відповідному перфектному часі) + Ving  
Auxiliary verbs have або has had will have або shall have have been (+ Ving ) has been (+Ving)   had been (+ Ving) will have been (+ Ving )
Tense Forms PRESENT PERFECT TENSE PAST PERFECT TENSE FUTURE PERFECT TENSE PRESENT PERFECT- CONTINUOUS PAST PERFECT- CONTINUOUS FUTURE PERFECT- CONTINUOUS
                             

TENSE GENERAL STRUCTURES

(Загальні структури часових форм)

CONTINUOUS TENSES

(Тривалі часи)

to be + IV форма дієслова (IV форма - дієприкметник теперішнього часу: Ving)

PERFECT TENSES

(Завершені часи)

to have + III форма дієслова (III форма - дієприкметник минулого часу)

TENSE FORMS OF THE VERB (Active Voice)

(Часові форми дієслова в активному стані)

Group PRESENT (теперішній) PAST (минулий) FUTURE (майбутній)
INDEFINITE (неозначений, або простий,або звичайний час) I solve (choose) They solve (choose) He solves(chooses)   I solved (chose) They solved(chose) He solved (chose) I shall solve(choose) They will solve(choose) He will solve(choose)  
CONTINUOUS (тривалий час) I am solving(choosing) He issolving(choosing) They aresolving (choosing)   I was solving(choosing) He was solving(choosing) They weresolving(choosing)   I shall be solving(choosing) He will be solving(choosing) They will be solving (choosing)  
PERFECT (завершений або перфектний час) I havesolved (chosen) They havesolved(chosen) He has solved (chosen) I hadsolved (chosen) They had solved (chosen) He had solved (chosen) I shall have solved (chosen) They will have solved (chosen) He will have solved (chosen)
PERFECT-CONTINUOUS (перфектно- тривалий час) I have been solving (choosing) They have been solving(choosing) He has been solving (choosing) I had been solving (choosing) They had been solving (choosing) He had been solving (choosing) I shall have been solving (choosing) They will have been solving(choosing) He will have beensolving(choosing)

SPELLING OF THE VERB TENSE FORMS

(Правила написання та читання часових форм дієслова)

PRESENT INDEFINITE (Теперішній неозначений час)
Дієслово +s Якщо ss, sh, ch, x, o, тоді + es Якщо голосний + y , тоді + s Якщо приголосний + y, тоді ies stops, drops, floods, sings, takes, thinks misses, scratches, does, mixes, washes pays, says, lays, buys apply - applies, vary - varies
PRESENT CONTINUOUS (Теперішній тривалий час)
Дієслово + ing ie змінюється на y + ing e зникає + ing короткий ударний склад - подвоєння кінцевого приголосного + ing drawing, studying, expanding vie – vying face- facing, make – making set – setting, bet – betting, put - putting
PAST INDEFINITE (Минулий неозначений час)
Дієслово+ed Якщо -e + d Якщо голосний + y , тоді + ed Якщо приголосний + y, тоді ied короткий ударний склад - подвоєння кінцевого приголосного + ed climbed, fixed, save – saved, stayed, supply – supplied, study – studied stopped, dropped
PAST INDEFINITE PRONUNCIATION (Вимова форм минулого неозначеного часу)
/ id / після /t/, /d/ /t/ після /k/, /s/, t{/, /{/, /f/, /p/ /d/ після інших звуків landed, wanted, surrounded booked, dropped, stopped, crashed dived, stayed, hired, referred

STATE VERBS

(Дієслова стану)

Дієслова стану - це дієслова, що описують стани людини, і тому вони, зазвичай, не вживаються у формах тривалих часів.

Коли необхідно виразити тривалу дію такими дієсловами, то в реченні вони набувають форми відповідних нетривалих часів, але своє значення тривалого характеру дії при перекладі зберігають (тобто в значенні Present Continuous вживаємо Present Indefinite, в значенні Past Continuous - вживаємо Past Indefinite, в значенні Present Perfect Continuous вживаємо Present Perfect, в значенні Past Perfect Continuous вживаємо Past Perfect, а в значенні Future Perfect Continuous вживаємо Future Perfect).

 

Групи таких дієслів стану містять:

 

 

1. Дієслова, що виражають ставлення до предметів (людей, подій тощо) на рівні „подобається - не подобається": like, love, dislike, hate, enjoy, prefer, adore.I like chocolate ice cream.
2. Дієслова, що позначають відчуття: see, hear, smell, taste, feel, look, sound Jim must be at home. I can see his car parked outside.
3. Дієслова, що позначають сприйняття: know, believe, understand, realise, remember, forget, notice, recognise, think, seem, see ( = understand), expect (= think). I expect they will be late.
4. Такі дієслова як: be, contain, include, belong, fit, need, matter, cost, mean, own, want, owe, have (=possess), require, weigh, wish, keep (=continue). My uncle owns a hotel.

 

Деякі з дієслів стану можуть контекстуально вживатись у формі тривалого часу в тому випадку, коли за контекстом вони позначатимуть певну дію на відміну від стану.

Порівняйте наступні приклади:

1. І thinkhe is lying (=believe) I'm thinkingabout the plan. (=am considering)
2. The food tastesdelicious. (= has a delicious flavour) He is tastingthe food. (=is testing the flavour of)
3. I can see some people. (=perceive with my eyes) I seewhat you mean. (=understand) I'm seeingmy doctor tomorrow. (=am meeting)
4. It looksas if they finished the job. (=appears) Mike is lookingout of the window. (=is directing his eyes)
5. This perfume smellsnice. (=has a nice smell) He is smellingthe milk. (=is sniffing)
6. The baby's hair feelslike silk (=has the texture of) She is feelingthe baby's forehead. (=is touching)
7. Bob hasa Porsche. (=possesses) He's havinga shower at the moment. (=is taking a shower)
8. The chicken weighs2 kilos. (=has a weigh of) The butcher is weighingthe meat.(=is measuring how heavy it is)
9. This dress fitsyou perfectly. (=it is the right size) We are fittingnew locks. (=are putting in)
10. He appearsto be nervous. (=seems) He is appearingin a new play. (=is taking part)
11. He isa rude person. (=character - permanent state) He is beingrude. (=behaviour - temporary situation, usually with adjectives such ascareful, silly, lazy)  

 


MEANINGS OF THE TENSE FORMS IN ACTIVE VOICE

№ п/п How to Form (Як утворюється форма часу?) How to Use (Коли вживається?) Examples (Приклади)
1. THE PRESENT INDEFINITE (SIMPLE) TENSE (Теперішній неозначений час)
Стверджувальна форма І, we, you, they + V. He, she, it + Vs.
Питальна форма Do (I, we, you, they) V? Does (he, she, it) V?
Заперечна форма (I,we, you, they )+ don't+V. (He,she, it)+ doesn't+V.

The acid in your stomach isstrong enough to dissolve razor blades.

You use 200 muscles to take one step.

The human brain cell holds 5 times as much information as the Encyclopedia Britannica.

1. Вираження регулярної повторюваної дії в теперішньому часі. 2. Вираження звички. 3. Вираження теперішніх станів. 4. Вираження постійної ситуації.     5. Вираження законів природи, соціальних законів тощо. He goes to the Academy every day. How does it work legally?   She stays with us every weekend. Holly looks like Katrina. They live upstairs. South Africa provides more than a third of the 48 sub-Saharan economies’ total GDP. The sun rises in the East. When you are right, no one remembers. When you arewrong, no one forgets.
2. THE PAST INDEFINITE (SIMPLE) TENSE (Минулий неозначений час)
Стверджувальна форма (I, we, you, they, + Ved (V IIф) he, she, it)
Питальна форма Did (I, we, you, they, she...) V?
Заперечна форма (I, we, you, they, + did not (didn’t)+ V he, she, it)

 

1. Вираження дії, що трапилася в певний момент часу в минулому. 2. Вираження регулярної, звичної дії в минулому. 3. Вираження ряду послідовних дій в минулому. 4. Вираження станів в минулому. I saw him yesterday. They spenttheir holidays in Switzerland last winter. He took the train to work every day.     He read the message and called his boss.   When I was young, I loved playing with my toys.

 

Gleacher gave him permission to form a team of investment bankers to present ideas to Johnson. (B.Burrough) He was still bothered by the low stock price. Wilson heard about the plan and called the directors to get their support. Johnson wanted to include the price they were considering in the press release.    
THE FUTURE INDEFINITE (SIMPLE) TENSE (Майбутній неозначений час)
Стверджувальна форма (І, we)+ shall(will) (I’ll) +V   (You, they, he, she, it ) + will(she’ll) +V
Питальна форма Shall(I, we) V?   Will(you, they, he, she, it, I, we) + V?
Заперечна форма I, we + shall not (shan’t) +V   (You, they, he, she, it, + will not(won’t) V I, we )
1. Для вираження майбутньої дії, яка може відбутися або не відбутися. 2. Для вираження дій, ситуацій тощо, які безумовно відбудуться в майбутньому, і ми не можемо це контролювати. 3. Для прогнозування майбутніх дій. Особливо зі словами: think, believe, expect, hope, I'm sure, I'm afraid, probably, perhaps. 4. Для вираження обіцянок та пропозицій. 5. Для вираження погрози та попередження.   We’ll visit Disney World one day. You will own 15 per cent of the company, with other managers owning another 10 per cent. Jill will be two years old next month.     I think he will support me. He willprobably go to work. Khama says diamond production will probably fall by 40 per cent this year.     I’ll help you with your homework. Since it’s your birthday, I’ll pay for lunch Stop, or I’ll shoot.
Pharmaceutical companies will be able to engineer new, more effective medications that are targeted for each of us as individual patients. You will talk to the web… and the web will talk back. You will have your own digital shopping assistants. Genetic mapping will radically transform healthcare over next 5 years.
       

№ п/п How to Form (Як утворюється форма часу?) How to Use (Коли вживається?) Examples (Приклади)
4. THE PRESENT CONTINUOUS (PROGRESSIVE) TENSE (Теперішній тривалий час)
Стверджувальна форма I am + Ving (You, we, they) are +V ing (He, she, it ) is + Ving
Питальна форма Am (I)+Ving? Are (you, we,they) +Ving? Is (he, she, it) +Ving ?
Заперечна форма I am not + Ving. (You, we, they) are not (aren’t) +V ing . (He, she,it ) is not (isn’t) + Ving.

When you are looking at someone you love, your pupils dilate, they do the same when you are looking at someone you hate.

1. Вираження дії, що відбувається в момент мовлення.   2. Вираження тимчасової ситуації, що знаходиться в процесі перебігу натепер.   3. Вираження ситуації, що змінюється. що змінюється, є динамічною. 4. Вираження наміру та майбутніх ситуацій, про які. домовлялося заздалегідь.   They are looking at photos. “Malcolm, are you thinking of letting me go?”   He is staying with his aunt. We are facing a huge challenge. Because of the recession Americans are no longer buying large quantities of precious stones. Computers are becoming more and more efficient. He is flying to Milan in an hour.
5. THE PAST CONTINUOUS (PROGRESSIVE) TENSE (Минулий тривалий час)
Стверджувальна форма (I, he, she, it)+ was Ving. (You, we, they)+were Ving
Питальна форма Was (I, he, she, it) Ving? Were (you, we, they) Ving?
Заперечна форма (I, he, she, it)+ was not (wasn’t) + Ving. (You, we, they) + were not (weren’t)+ Ving.

As Peter Cohen was flying back to Atlanta on October 7, he thought about the fees Shearson could get from an RJR Nabisco LBO.

I was raising my energy level with a ten-minute power nap.

I was meditating on the company mission statement.

We scrapped the project because funds were running out.

Last month we were having a lot of problems with the production line.(a number of different problems)

He was visiting clients all last week and didn’t come into the office.(a number of different clients)

I was planning to visit the exhibition but I went to the football match instead.(planned action didn’t happen)

  1. Для вираження дії, що тривала протягом якогось часу, знаходилася в процесі перебігу в певній точці часу у минулому.
2. Для вираження дії, що тривала в той момент, коли інша дія перервала її.   3. Для вираження дій, що тривали одночасно в минулому. 4. Для опису загальної атмосфери на початку розповіді про щось перед описом головних подій. 5. Для позначення дій, що характеризуються теперішнім тривалим часом, але з точки зору минулого, при описах минулих ситуацій.
He was working at his English at that time. Johnson wasconstantlylooking for new deals – for change. I was raising my energy level with a ten-minute power nap.   He was walking when he met his former colleague. I was meditating on the company mission statement when the boss asked me about new data.   He was listening carefully while they were explaining the plan to him   Todd and Emily were riding through the forest. The sun was shining and the birds were singing.   Cohen was meeting with Ross Johnson the following morning and hoped to find out necessary information then.  
6. THE FUTURE CONTINUOUS (PROGRESSIVE) TENSE (Майбутній тривалий час)
Стверджувальна форма І, we+ shall(will) be +Ving (You, they, he, she, it ) + will be +Ving.
Питальна форма Shall(I, we) beVing? Will(you, they, he, she, it, I, we) be + Ving?
Заперечна форма I, we + shall not (shan’t) be + +Ving. (You, they, he, she, it, I, we) + +will not(won’t) be +Ving.

 

I’ll be talking to him in half an hour.

Over the next few years average temperatures will be rising.

No doubt the unions will be asking for more money.

1. Для вираження дії, яка буде тривати в майбутньому в певний час. 2. Для вираження дії, яка обов'язково відбудеться в майбутньому як результат домовленості або звичайних, регулярних подій.
  1. Коли запитуємо дуже ввічливо про чиїсь плани на найближче майбутнє для того, щоб дізнатися, чи співпадають наші бажання з планами співрозмовника.
This time next week, I’ll be skiingin Austria.     A: Shall I inform the rest of the team? B: No, I’ll do it. I’ll be seeing them at the meeting anyway.     A: Will you be going out later? B: Yes. Why?

 

№ п/п How to Form (Як утворюється форма часу?) How to Use (Коли вживається?) Examples (Приклади)
7. THE PRESENT PERFECT TENSE (Теперішній завершений час)
Стверджувальна форма (I, we, you, they) + have + Ved (VIIIф)   (He, she, it )+ has + Ved (VIIIф)
Питальна форма Have(I,we,you,they)Ved (VIIIф)? Has(he, she, it) Ved (VIIIф)?
Заперечна форма (I, we, you, they) + have not(haven’t)+ Ved (VIIIф).   (He, she, it) + has not (hasn’t) + Ved (VIIIф).

*“The main reason of challenge is because we have been very dependent on revenues from minerals, especially diamonds, since they were found in the 1960s”, says Botswana’s president Ian Khama.

Unlike other African countries, Botswana has managed to save about Є7 billion from its diamond revenues. It used to be one of the poorest states in the world, but these days, thanks to its minerals, things have got better.

*Practically all large chains have recently started the practice of branding the gas and diesel fuel as premium-quality products.

1. Для вираження дії, що почалася в минулому і досі триває (особливо з дієсловами стану have, like, know, be, see...) В такому випадку ми вживаємо сполучники since, for.
  1. Для вираження дії, яка щойно закінчилася і наявний результат цієї дії.
  2. Для вираження дії, що відбулася в певний момент часу в минулому, проте нас цікавить не час виконання дії, а сама дія та її результат.
  3. Зі словами today, this morning/ day/ week etc., коли цей період часу (за контекстом) ще триває в момент мовлення.
 
They have been friends for 20 years. He has known this car salesman since 1998.   She has picked a lot of apples. They haven’t done their shopping yet.     Kim has bought a new mobile phone. The global financial crisis has hit Botswana hard. Demand for its famous diamonds has fallen drastically.   She has received three faxes this morning. (it still morning)  
The internet has become an important global business tool. Each decade has seen new methods for teaching computers how to build sentences. Over the past 20 years, New Zealand has changed from being agricultural economy to being an industrial, free-market, global economy.
8. THE PAST PERFECT TENSE (Минулий завершений час)
Стверджувальна форма (I, we, you, they + had + Ved (VIIIф) He, she, it)
Питальна форма Had(I, we, you, they, he, she, it)+ +Ved (VIIIф)?
Заперечна форма (I, we, you, they, he, she, it) + + had not(hadn’t) + Ved (VIIIф)

 

Tom Hill’s team had been gathering data for weeks, although Johnson still hadn’t indicated whether he would do an LBO.

 

1. Для вираження дії, що відбулася, завершилась в минулому перед іншою дією в минулому. 2. Для вираження дії, що відбулася, завершилася перед певним означеним часом в минулому. 3. Для вираження дії, що закінчилася в минулому і результат дії був наявний в минулому.   They had done their homework before they wentout to play yesterday afternoon. Hill had made a plan, but Johnson had his own ideas. She had watered all the flowers by 5 o’clock in the afternoon.   They had concluded the contract so his salary went up. Johnson had spent more than $ 1.1 billion buying stock, and its price was lower than ever. (B.Burrough)
I wish I had been more interested in English at school. If only I had bought those shares; they’ve gone up 27%. I’d rather he’d asked me before taking my car. He wishes he hadn’t left his previous job. (but he did) Before she worked at Rootes AgriTec, she had developed disease-resistant rice plants.
9. THE FUTURE PERFECT TENSE (Майбутнй завершений час)
Стверджувальна форма (I, we, you, they, he, she, it)+ + will have + Ved (VIIIф)
Питальна форма Will (I, we, you, they, he, she, it) + have Ved (VIIIф)?
Заперечна форма I, we, you, they, he, she, it + + will not (won’t) have + +Ved (VIIIф)

 

Для вираження дії, що буде закінченою перед певним означеним часом в майбутньому або перед іншою майбутньою дією(особливо зі словами by the time, before, until, by then, etc.).   They will have finished their negotiating by four o’clock this afternoon. By that time you will have reached the top.   At the end of the year we will have recovered our initial investment. In the second decade of the 21st century people will have developed more genetically modified food.

 

№ п/п How to Form (Як утворюється форма часу?) How to Use (Коли вживається?) Examples (Приклади)  
10. THE PRESENT PERFECT-CONTINUOUS TENSE (Теперішній тривало-завершений час)
Стверджувальна форма (I, we, you, they) + have been + Ving   (He, she, it) + has been+ Ving
Питальна форма Have(I,we,you,they)been Ving? Has(he, she, it)been Ving?
Заперечна форма (I, we, you, they) + +have not(haven’t)been + Ving   (He, she, it) + +has not(hasn’t) been+ Ving

 

You’ve been doing a sterling job, as always.

1. Для того, щоб наголосити на тривалості дії, яка почалася в минулому і триває аж до моменту мовлення (особливо зі словами for, since morning/day /week, etc.). 2. Для вираження дії, яка почалася і закінчилася в недавньому минулому та тривала протягом певного часу, і результат цієї видимий в теперішньому часі   She has been picking vegetables for two hours. I like Ukraine since I have been leaving here for 9 years.   He is dirty. He has been playing football. “Why are your hands so dirty?” “I’ve been trying to repair my car all afternoon”  
  Europeans have been drinking wine for about 6,500 years now and there’s little sign that we are falling out of love with a product so intimately connected with our religion and food.   Exports have been growing steadily over the past six months. Foreign earnings have been moving ahead to record levels.       He has been reading your proposals. She has been checking the calculations.   I’ve been playing a lot of golf recently. But: I’ve played golf twice this week. I’ve written 15 pages today. (specified number of occasions or a quantity)    
11. THE PAST PERFECT-CONTINUOUS TENSE (Минулий тривало-завершений час)
Стверджувальна форма (I, we, you, they + had been + Ving He, she, it)
Питальна форма Had(I, we, you, they, he, she, it) been Ving?
Заперечна форма (I, we, you, they, he, she, it )+ +had not(hadn’t)been + Ving

 

Для того, щоб наголосити на тривалості дії, яка почалася та закінчилася в минулому перед іншою минулою дією або певним означеним часом в минулому (зазвичай зі словами since, for).   They had been skating together for five years before they entered the competition. Reynolds’s stock, which had been increasing steadily, fell. RJR Nabisco, which had been trading in the mid-sixties, fell into the low forties and stayed there for weeks.  
They had been testing the drug for years before it came onto the market. When I last saw her she’d been planning a new sales strategy. She had to take a break because she hadbeen working far too hard. Before they closed down the subsidiary, it had been loosing money for years.  
12. THE FUTURE PERFECT-CONTINUOUS TENSE (Майбутній тривало-завершений час)
Стверджувальна форма (I, we, you, they, he, she, it) + + will have been + Ving.
Питальна форма Will (I, we, you, they, he, she, it ) have been + Ving?
Заперечна форма (I, we, you, they, he, she, it) + + will not(won’t) have been + Ving.

 

Для того, щоб наголосити на тривалості дії, що буде відбуватися аж до певного означеного часу в майбутньому. By the time Rick retires, he will have been working for the same company for thirty years.   He will have been writing a letter for two hours when I come. We soon will have been living in this apartment for five years.   By the time they reach York, they will have been travelling for four hours.  
By the end of next month, she will have been teaching for twenty years. By next Monday she will have been working abroad for a half a year. He will have been checking the financial statements for two hours when they come. They will have been studying Business English for two terms before they take an exam.  
  TENSE FORM Видо-часова форма дієслова AFFIRMATIVE SENTENCE Стверджувальне речення QUESTION Питальне речення NEGATIVE SENTENCE Заперечне речення
  Present Indefinite I save money. He savesmoney. Do you save money? Does he save money? I don’t save money. He doesn’t save money.
  Past Indefinite I saved money a year ago. He savedmoney 5 years ago. He chose a local bank. I chose a leading bank. Did you save money a year ago? Did he save money 5 years ago? Did he choose a local bank? Did you choose a leading bank? I didn’t save money a year ago. He didn’t save money 5 years ago. He didn’t choose a local bank. I didn’t choose a leading bank.
  Future Indefinite I shall save money. He will save money. Will you save money? Will he save money? I shall not savemoney. He will not save money.
  Present Continuous I am saving money. You are savingmoney. He is saving money. Am I saving money? Are you saving money? Is he saving money? I am not saving money. You are not saving money. He is not saving money.
  Past Continuous I was saving money. He was saving money. They were saving money. You were saving money. Was I saving money? Was he saving money? Were they saving money? Were you saving money? I was not saving money. He was not saving money. They were not saving money. You were not saving money.
  Future Continuous I shall be saving money. He will be saving money. You will be saving money. Shall I be saving money? Will he be saving money? Will you be saving money? I shall not be saving money. He will not be saving money. You will not be saving money.
  Present Perfect I have saved a lot of money. He has saved more money this year. He has chosen a local bank. I have chosen a leading bank. Have you saved a lot of money? Has he saved more money this year? Has he chosen a local bank? Have you chosen a leading bank? I have not saved a lot of money. He has not saved more money this year. He has not chosen a local bank. I have not chosena leading bank.
  Past Perfect I had saved a lot of money by he arrived. He had saved more money before he left. He had chosen a local bank. I had chosen a leading bank. Had you saved a lot of money by he arrived? Had he saved more money before he left? Had he chosen a local bank? Had you chosen a leading bank? I had not saved a lot of money by he arrived. He had not saved more money before he left. He had not chosen a local bank. I had not chosen a leading bank.
  Future Perfect I shall have saved a lot of money by next June. He will have saved more money by he leaves for Egypt next year. He will have chosen a local bank. I shall have chosen a leading bank. Shall I have saved a lot of money by next June? Will he have saved more money by he leaves for Egypt next year? Will he have chosen a local bank? Shall I have chosen a leading bank? Ishall not have saved a lot of money by next June. He will not have saved more money by he leaves for Egypt next year. He will not have chosen a local bank. I shall not have chosen a leading bank.
  Present Perfect Continuous   I have been saving money for a year. He has been saving money for six months. They have been choosing a bank. Have you been saving money since March? Has he been saving money for six months? Have they been choosing a bank? I have not been savingmoney for a year. He has not been savingmoney for six months. They have not been choosing a bank.
  Past Perfect Continuous I had been saving money for a year. He had been saving money for six months. They had been choosing a bank. Had you been saving money for a year? Had he been saving money for six months? Had they been choosing a bank? I had been saving money for a year. He had been saving money for six months. They had been choosing a bank.
  Future Perfect Continuous I shall have been saving money for a year. He will have been saving money for six months. They will have been choosing a bank. Will you have been saving money for a year? Will he have been saving money for six months? Will they have been choosing a bank? I shall not have been saving money for a year. He will not have been saving money for six months. They will not have been choosing a bank.
                 

TENSE FORMS FOR EXPRESSING FUTURE

(Часові форми, що можуть виражати майбутні події)

 

Tense Usage
Future Simple 1) для вираження майбутньої дії, яка може відбутися або не відбутися. I'll go to the countryside in summer. 2) для вираження дій, ситуацій тощо, які безумовно відбудуться в майбутньому, і ми не можемо це контролювати. Winter will set in early this year. 3) для прогнозування майбутніх дій. Особливо зі словами: think, believe, expect, hope, I'm sure, I'm afraid, probably, perhaps. I believe life will change in the 21st century 4) для вираження миттєвих «рішень на місці» та пропозицій. It's late. I'll take a taxi home. I'll lend you my car if you want. I'll buy this coat. 5) для вираження обіцянок та пропозицій, для вираження погрози та попередження. Stop talking or I'll send you out of the class. I’ll pay for your lunch.
Be going to 1) для вираження планів, намірів або амбіцій. I'm going to buy a sports car. 2) при прогнозуванні чогось, коли цілком очевидно, що щось відбудеться в найближчому майбутньому. Someone is going to fall over that box if you don't move it.
Future Simple versus Be going to
  Future Simple 1) вживаємо, коли робимо припущення, що базується на тому, що ми думаємо, в що віримо та що уявляємо. In the year 2020 people will drive electric cars. 2) для вираження миттєвих рішень на місці" . І like this dress better than other. I'll take it. Be going to 1) коли ми робимо припущення, що базується на тому, що ми бачимо або знаємо. She is going to cut the sunflowers.   2) для вираження вже прийнятих, виважених рішень. Do you like this blouse? I'm going to give it to my daughter as a gift.
Present Continuous Вираження наміру та майбутніх ситуацій стосовно найближчого майбутнього, про які домовлялося заздалегідь. Не is flying to Turkey next month. He has already booked his flight.
Present Simple Для розкладів та програм чогось. The ferry leaves at eight o'clock tomorrow morning.
Future Continuous 1) для вираження дії, яка буде тривати в майбутньому в певний час. This time next week he'll be flying to Morocco. 2) для вираження дії, яка обов'язково відбудеться в майбутньому як результат домовленості або звичайних регулярних подій. I'll be seeing Jim at work later on today. 3) коли запитуємо дуже ввічливо про чиїсь плани на найближче майбутнє (все, що ми хочемо дізнатися в такому випадку, це чи співпадають наші бажання з планами людей, яких ми запитуємо). Will you be going to the dentist this afternoon? Can you make an appointment for me to see him?
Future Perfect Для вираження дії, що буде закінченою перед певним означеним часом (особливо зі словами by the time, before, until, by then, etc.) We will have returned home by Sunday afternoon.
Future Perfect Continuous Для того, щоб наголосити на тривалості дії, що буде відбуватися аж до певного означеного часу в майбутньому. By the end of this week, she will have been working here for six years.
     

FUTURE-IN-THE-PAST TENSES

(Майбутній час з точки зору минулого)

 

_Часи групи Future-in-the-Past виражають дію, що є майбутньою відносно якогось моменту в минулому або відносно минулої дії, вираженої дієсловом - присудком головного речення.

 

  Future-in-the-Past
Simple He said that he would work in the garden the next day. Він сказав, що працюватиме в саду наступного дня.*
Continuous Не said that he would be working in the garden at 9 o'clock the next day. Він сказав, що працюватиме в саду о 9 годині наступного дня.
Perfect Не said that he would have finished his work by 7 o'clock the next day. Він сказав, що закінчить свою роботу до 7 години наступного дня.
Perfect Continuous Не said that he would have been working in the garden for 2 hours when I came. Він сказав, що працюватиме в саду вже 2 години, коли я прийду.

TIME AND CONDITIONAL CLAUSES

(Підрядні речення часу та умови)

 

1) Ми вживаємо наступні союзи часу в підрядних реченнях часу та умови:
When After As long as No sooner ... than
As Since By the time Hardly ... when
While Until/till As soon as Once
Before If whenever The moment that Immediately The first ( last , next) time
2)Коли підрядне речення часу стоїть перед головною частиною речення, після нього ставимо кому: Whenever he is in town, he visits us. He visits us whenever he is in town.
3) Підрядні речення часу підкорюються правилу узгодження часів. Це означає, що коли дієслово головної частини вживається в майбутньому чи теперішньому часі, дієслово підрядного речення часу вживаємо в теперішньому часі. Коли ж дієслово головної частини вжито в минулому часі, то і дієслово підрядної частини часу вживаємо в минулому часі.
Main clause (Головна частина) Time clause (Підрядна частина )
1. Вживаємо форми: Present (теперішніх часів) , або Future (майбутніх часів), або Imperative mood (наказовий спосіб дієслова) 1. Вживаємо форми: Present Simple або Present Perfect
She takes off her shoes the moment that she gets home. I'll call you as soon asI get to my hotel. Turn off the lights before you leave.
Main clause (Головна частина) Time clause (Підрядна частина )
2. Вживаємо форми: Past Simple або Past Perfect 2. Вживаємо форми: Past Simple або Past Perfect
He took a shower after he had finished painting the room. They had reserved a table before theywent to the restaurant.

 

 


QUESTIONS

(Типи питальних речень)

 

1. Загальні запитання (Yes/ no - questions)

Допоміжне або модальне дієслово Підмет (предмет, особа) Присудок (Дія) Інші члени речення
Did you post a letter?

WasPaul tired when he got home? - Yes, he was.

Is she a typist? - Yes, she is.

Canshe play the piano? - No, she can't.

Didyou post the letter? - No, I didn't.__

Negative Questions

Допоміжне або модальне дієслово Підмет (предмет, особа) not Присудок (Дія) Інші члени речення
Do you not agree with this agreement

 

Допоміжне або модальне дієслово + not Підмет (предмет, особа) Присудок (Дія) Інші члени речення
Don’t you like their new house?

 

Usage of Negative Questions

1.Запит на підтвердження якоїсь інформації   Didn't Kim come backyesterday?
2.Вираження здивованості   Don't you knowh

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 183; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 23.20.20.52 (0.029 с.)