Пайовий капітал, цільове фінансування?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Пайовий капітал, цільове фінансування?Пайовий капітал, цільове фінансування?

 

 

4. Який документ використовується для списання запасів у виробництво понад ліміт:

1) накладна;

2) лімітно-забірна картка;

3) вимога;

4) акт списання;

5) рахунок

 

5. Готова продукція – це:

1) вся виготовлена продукція;

Виготовлена на підприємстві продукція, призначена для продажу і відповідає технічним та якісним характеристикам, передбаченим договором або іншим нормативно-правовим актом.

3) продукція, яка здана на склад;

4) відповіді 1 і 2;

5) немає правильної відповіді.

 

6. Сума коштів або інших активів, які підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) основних засобів після закінчення їх строку корисного використання (експлуатації) за вирахуванням витрат пов’язаних з продажем – це

1) ліквідаційна вартість;

2) первісна вартість;

3) переоцінена вартість;

4) залишкова вартість;

5) амортизаційна вартість.

 

7. В якій грошовій одиниці здійснюється оцінка статей балансу в Україні:

1) гривня;

2) гривня або валюта інших держав, використання якої дозволено законом;

3) гривня та валюта інших держав, за вибором підприємства;

4) це питання не регламентується;

5) немає правильної відповіді.

 

8. Обов'язковість ведення бухгалтерського обліку в Україні закріплена в:

1) Законі України "Про податкову службу";

2) Законі України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні";

3) Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку;

4) Конституції України;

5) у всі наведених вище нормативних актах.

 

9. Засоби, що беруть участь у процесі виробництва один раз, як правило, змінюють свою форму, і свою вартість повністю переносять на вартість продукції, називаються:

1) оборотними;

2) основними;

3) залученими;

4) вилученими;

5) капітальними.

 

10. Товари на підприємствах роздрібної торгівлі, як правило, оцінюються:

1) за фактичною собівартістю;

2) за ринковою вартістю;

3) за історичною собівартістю;

4) за продажною вартістю;

5) за балансовою вартістю.

 

11. Що показує темп приросту?

1) на скільки одиниць в абсолютному вираженні рівень одного періоду більший або менший від певного попереднього рівня

2) у скільки разів показник, що аналізується, більший або менший за базисний

На скільки відсотків один рівень більший або менший базового рівня

4) у скільки разів показник, в абсолютному вираженні, більший або менший за базисний

5) на скільки одиниць або на скільки відсотків, показник більший або менший за базисний

 

12. Оформлення результатів економічного аналізу може бути:

1) в описовій та усній формі

2) в документальній формі

3) в усній формі

В безтекстовій та описовій формі

5) в табличній формі

 

13. Який з нижче наведених способів використовують при аналізі асортименту продукції?

Спосіб найменшого числа

2) спосіб найбільшого числа

3) спосіб найбільшого відсотка

4) спосіб порівняння відсотків виконання плану у вартісному й натуральному вираженні

5) спосіб першосортних одиниць

 

14. Згідно П(С)БО витрати це:

1) збільшення економічних вигод протягом облікового періоду у вигляді прибутку або збільшення корисності активів, або у вигляді зменшення зобов'язань, результатом чого є збільшення акціонерного капіталу, за винятком збільшення і пов'язаного з внесками учасників

Зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком, зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками) за звітний період.

3) теперішня заборгованість підприємства, що виникає від минулих подій, від погашення якої очікується відтік ресурсів з підприємства, що втілюють в собі майбутні економічні вигоди.

4) залишкова частка в активах підприємства після вирахування всіх його зобов'язань.

5) правильна відповідь відсутня.

 

15. Згідно П(С)БО активи – це:

1) капітал підприємства за вирахуванням зобов’язань;

Ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких як очікується, призведе до отримання економічних вигод у майбутньому

3) частина майна підприємства, що активно використовується за вирахуванням зобов’язань;

4) розділ балансу

5) правильна відповідь відсутня.

 

16. Звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання і власний капітал – це:

Баланс

2) Звіт про фінансові результати

3) Звіт про рух грошових коштів

4) Звіт про власний капітал

5) немає правильної відповіді.

 

17. Заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди це

1) кредиторська заборгованість

2) дебіторська заборгованість

Зобов’язання

4) кредит

5) немає правильної відповіді.

 

 

18. Перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були здійснені ці витрати - це:

1) прибуток;

2) збиток;

3) чистий дохід;

4) чисті витрати;

5) немає правильної відповіді.

 

19. До адміністративних витрат належать:

1) загальногосподарські витрати;

2) загальновиробничі витрати;

3) витрати на збут;

4) витрати з податку на прибуток;

5) правильної відповіді немає.

 

20. Фінансовим результатом діяльності підприємства може бути:

1) прибуток;

2) збиток;

3) доходи і витрати;

4) правильні відповіді 1, 2, 3;

Правильні відповіді 1 і 2.

 

21. Дебітори – це:

1) юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів;

2) працівники підприємства;

3) юридичні та фізичні особи, що надали підприємству певні суми грошових коштів або інших активів;

4) відповіді 1 і 2;

5) немає правильної відповіді.

 

22. Готівка, що видана під звіт на господарські потреби, але з якихось причин не витрачена, має бути повернена до каси підприємства не пізніше:

1) наступного робочого дня після видачі її під звіт;

2) 30 днів після видачі;

3) 15 днів після видачі;

4) 90 днів після видачі;

5) немає правильної відповіді

 

23. Поточна дебіторська заборгованість – це:

1) заборгованість, яка виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом 3 місяців з дати Балансу;

2) заборгованість, яка виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом 6 місяців з дати Балансу;

3) заборгованість, яка виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом 12 місяців з дати Балансу;

4) заборгованість, яка виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена після 12 місяців з дати Балансу;

5) немає правильної відповіді.

 

24. Сума, за якою може бути здійснений обмін активу, або оплата зобов’язання в результаті операцій між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами це:

1) проста вартість

2) обумовлена вартість

Справедлива вартість

4) нереальна вартість

5) немає правильної відповіді

 

25. Бухгалтерський облік для економічного аналізу є:

1) методологічною базою

2) організаційною базою

Інформаційною базою

4) правовою базою

5) ідеологічною базою

 

26. Формування економічного аналізу як науки обумовлене:

Розвитком бухгалтерського обліку та статистики

2) функціональною диференціацією науки управління

3) інтеграцією прикладних економічних наук

4) взаємопроникненням економічних наук

5) розвитком економіко-математичних методів дослідження явищ та процесів

 

27. Які резерви можна отримати в результаті економнішого використання сировини і матеріалів?

1) трудові

2) засобів праці

Предметів праці

4) утилізаційні

5) грошові

 

28. Термін „аналіз” означає:

1) вивчення економічних явищ та процесів, які здійснюються на підприємстві;

2) оцінку економічних результатів роботи;

3) поділ явища, що аналізується, на окремі складові час­тини з метою їх вивчення;

4)систематизацію досліджень економічних явищ та процесів.

5) об’єднання розділених складових частин цілого

 

29. Абсолютні показники виражаються:

1) в грошових та трудових вимірах;

2) в процентах, коефіцієнтах, індексах;

3) в грошових, натуральних і трудових вимірах;

4) у відсотках та коефіцієнтах

5) промілях та грошових одиницях

 

 

30. До основних виробничих ресурсів підприємства відносять:

1) предмети праці, грошові кошти;

2) засоби праці, предмети праці, трудові ресурси;

3) фінансові результати;

4) грошові кошти;

5) всі відповіді правильні.

 

31. Які показники можна віднести до якісних:

1) обсяг реалізації;

2) вартість основних засобів;

3) чисельність персоналу;

4) фондовіддача;

5) кількість обладнання.

 

32. Які показники можна віднести до кількісних:

1) матеріаломісткість;

2) виробіток;

3) чисельність персоналу;

4) фондовіддача;

5) рентабельність

 

 

33. Які фактори є внутрішніми стосовно підприємства?

1) політичні;

2) демографічні;

3) ресурси підприємства;

4) кліматичні;

5) зміна ціни на газ.

 

34. Яким документом оформляється надходження запасів на підприємство, які мають якісні та кількісні розбіжності з супроводжувальними документами:

1) довіреність;

2) прибутковий ордер;

3) акт про приймання матеріалів;

4) Акт-вимога на заміну матеріалів;

5) накладна.

 

35. Згідно П(С)БО дохід це:

1) збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, які призводять до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників)

2) збільшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком, зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками).

3) виручка підприємства від реалізації товарів, робіт, послуг.

4) залишкова частка в активах підприємства після вирахування всіх його зобов'я­зань.

5) всі правильні відповіді

 

36. Які з перерахованих активів не належать до нематеріальних:

1) товарні знаки;

2) сорт рослин;

3) програми для ЕОМ;

Дебіторська заборгованість.

5) немає правильної відповіді.

 

37. Для оформлення зарахування до складу основних засобів окремих об'єктів, для обліку вводу їх в експлуатацію застосовуються:

1) акт введення в експлуатацію основних засобів;

2) акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів;

3) акт приймання-передачі відтемонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів;

4) інвентарна картка;

5) немає правильної відповіді.

 

38. Зміст і форма балансу в Україні для підприємств усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ):

1) визначається бухгалтером підприємства;

2) визначається П(С)БО;

3) визначається Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні»;

4) залежить від інформаційних запитів керівництва;

5) визначається податковою інспекцією.

 

39. Оборотні засоби підприємства характеризують рахунки:

1) 23, 25, 92;

2) 21, 50, 40;

3) 30, 22, 25;

4) 28, 33, 71;

5) 41, 37, 20.

 

40. Власний капітал характеризують рахунки:

1) 23, 40, 50;

2) 42, 43, 40;

3) 37, 44, 51;

4) 10, 14, 42;

5) 15, 32, 54.

 

 

41. Позабалансові рахунки призначені для узагальнення інформації
про наявність і рух:

1) обліку майна, яке фактично не належить підприємству;

2) умовних прав і зобов'язань підприємства;

3) бланків суворого обліку;

4) списаних активів (нестачі цінностей, дебіторська заборгованість) для спостереження за можливістю їх відшкодування винними особами (боржниками);

Всі відповіді правильні.

 

42. Оцінка запасів за методом ФІФО базується на припущенні, що:

1) запаси оцінюються шляхом ділення сумарної вартості їх за­лишку на початок звітного місяця й вартості одержаних протягом місяця запасів на сумарну кількість запасів на початок місяця і одержаних у звітному місяці запасів;

2) запаси використовуються у послідовності, що є протилежною їх надходженню на підприємство;

3) запаси використовуються в тій послідовності, в якій вони над­ходили на підприємство;

4) відстежується вартість кожної одиниці запасів;

5) немає правильної відповіді.

 

43. Склад витрат, що становлять виробничу собівартість готової продукції власного виробництва, визначається:

1) у Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність»;

2) у П(С)БО № 9 «Запаси»;

3) у П(С)БО № 16 «Витрати»;

4) у П(С)БО № 26 «Собівартість продукції»;

5) немає правильної відповіді.

 

44. Згідно П(С)БО витрати це:

1) збільшення економічних вигод протягом облікового періоду у вигляді прибутку або збільшення корисності активів, або у вигляді зменшення зобов'язань, результатом чого є збільшення акціонерного капіталу, за винятком збільшення і пов'язаного з внесками учасників

Зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком, зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками) за звітний період.

3) теперішня заборгованість підприємства, що виникає від минулих подій, від погашення якої очікується відтік ресурсів з підприємства, що втілюють в собі майбутні економічні вигоди.

4) залишкова частка в активах підприємства після вирахування всіх його зобов'язань.

5) правильна відповідь відсутня.

 

45. Згідно П(С)БО активи – це:

1) все майно підприємства

Правильної відповіді немає.

 

 

54. Щоб забезпечити відповідність бухгалтерських записів фактичним даним, необхідно:

1) складати звітність у відповідні строки;

2) перевіряти бухгалтерські документи;

3) проводити інвентаризацію;

4) відкрити бухгалтерські рахунки;

5) проводити періодично аудит.

 

55. Матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання яких більше одного року, або операційного циклу, якщо він більший за рік, - це:

1) фінансові результати;

2) доходи;

3) амортизація;

4) основні засоби;

5) кредиторська заборгованість.

 

 

56. З якими науками тісно пов'язаний економічний аналіз?

1) економічна теорія

2) бухгалтерський облік

3) економічна статистика

4) аудит

Усі відповіді вірні

 

57. Який вид економічного аналізу пов'язаний із вивченням господарських процесів, що вже відбулися?

1) поточний

2) перспективний

3) технічний

Ретроспективний

5) економічний

 

 

58. Які з нижче перелічених показників розраховуються під час аналізу господарської діяльності підприємства?

1) нормативні

2) планові

3) облікові

4) звітні

Аналітичні

 

 

59. Всі операції з готівкою на підприємстві, видаткові і прибуткові касові ордери фіксуються у :

1) ніде не фіксуються;

2) акті;

3) виписці;

4) платіжній відомості;

Касовій книзі.

 

 

60. Не належать до витрат на збут:

1) витрати на пакування;

2) витрати на рекламу;

3) комісійні продавцям;

4) заробітна плата продавців;

Правильної відповіді немає.

 

61. Граничний розмір суми готівки, що може залишатися в касі в позаробочий час - це:

1) сальдо;

2) оборот;

3) виручка;

4) ліміт каси;

5) правильної відповіді немає.

 

62. Баланс включає інформацію про грошову оцінку:

1) активів, господарських засобів, витрат;

2) доходів і витрат, зобов'язань;

3) активів, власного капіталу та зобов'язань;

4) джерел господарських засобів, витрат, доходів;

5) усього вище переліченого.

 

 

63. Перший розділ балансу включає інформацію про грошову оцінку:

1) доходів;

2) фінансових результатів;

3) необоротних активів;

4) оборотних активів;

5) власного і залученого капіталу?

 

64. Баланс відображає інформацію про фінансовий стан підприємства:

1) станом на звітну дату;

2) за певний період;

3) тільки під час ліквідації;

4) за весь період діяльності;

5) немає правильної відповіді.

 

65. В Україні актив балансу будується в наступному порядку:

1) необоротні активи, оборотні активи, витрати майбутніх періодів;

2) оборотні активи, необоротні активи, витрати майбутніх періодів;

3) власний капітал, необоротні активи;

4) довгострокові зобов’язання, необоротні активи, оборотні активи, витрати майбутніх періодів;

5) від довгострокових до короткострокових зобов’язань і зростання ліквідності активів.

 

66. Придбані магазином меблі для наступного продажу відображаються в статті балансу:

1) основні засоби;

2) виробничі запаси;

3) товари;

4) готова продукція

5) немає правильної відповіді.

 

67. Банківська позика, яку буде погашено через 7 місяців, належить до:

1) довгострокових зобов'язань;

2) поточних зобов'язань;

3) забезпечень наступних витрат та платежів;

4) власного капіталу;

5) немає правильної відповіді.

 

68. До складових власного капіталу підприємства не включаються:

1) резервний капітал;

2) нерозподілений прибуток;

3) грошові кошти;

4) додатковий капітал;

5) статутний капітал.

 

69. Строк корисного використання (експлуатації) – це:

1) систематичний розподіл вартості, яка амортизується, необоротних активів протягом строку їх корисного використання (експлуатації).

2) втрата економічної вигоди в сумі перевищення залишкової вартості активу над сумою очікуваного відшкодування.

3) очікуваний період часу, протягом якого необоротні активи будуть використовуватися підприємством або з їх використанням буде виготовлено (виконано) очікуваний підприємством обсяг продукції (робіт, послуг).

4) правильні відповіді 2 і 3;

5) немає правильної відповіді.

 

70. Як відображаються в обліку витрати на ремонт основних засобів:

1) всі витрати на ремонт списуються до поточних витрат підприємства;

2) всі витрати на ремонт збільшують первісну вартість відремонтованих основних засобів;

3) витрати на поточний ремонт збільшують вартість основних засобів, витрати на капітальний - списуються на витрати підприємства;

4) витрати на ремонт обліковуються однією групою як окремий актив з подальшою їх амортизацією;

5) витрати на поточний ремонт (не змінює економічних вигод) списуються на витрати підприємства, капітальний (збільшуються економічні вигоди) – збільшує первісну вартість основних засобів.

 

71. Запаси в бухгалтерському обліку і звітності відображаються за:

1) первісною вартістю;

2) чистою вартістю реалізації;

3) за найменшою з двох наведених вище оцінок;

4) за справедливою вартістю;

5) за ринковою вартістю.

 

72. Який метод калькулювання собівартості продукції використовується в однопродуктовому виробництві:

1) нормативний;

2) попроцесний;

3) простий;

4) позамовний;

5) попередільний.

 

73. Які з нижче перелічених резервів залежать від збільшення обсягів виробничих ресурсів?

1) інтенсивні

2) явні

Екстенсивні

4) перспективні

5) економічні

 

74. Основними функціями аналітиків сучасних підприємств (компаній) є:

1) організація стратегічного та оперативного планування

2) формування системи управління та контролю

3) техніко-економічні дослідження

4) інформаційно-аналітичне забезпечення керівництва та інших підрозділів

Усі відповіді вірні

 

75. Які структурні складові повинна містити аналітична записка, за результатами проведеного аналізу?

1) загальні питання

2) результати аналізу

3) висновки і пропозиції

4) характеристику виконання плану

Усі відповіді вірні

 

76. До яких видів інформації належить договір продажу?

1) планова

Позаоблікова

3) обліково-звітна

4) нормативна

5) інформаційна

 

77. Як розраховується абсолютне відхилення?

1)

2)

3)

4)

5)

де, а0 – базисна величина

а1 – звітна величина

 

78. Економічна служба на великих підприємствах підпорядкована:

1) маркетологу;

2) комерційному директору,

3) головному технологу

4) головному економісту;

5) техніко-економічній раді.

 

79. Відділ технічного контролю аналізує:

1) виконання кошторису витрат, фінансовий стан підприємства і звітність;

2) виконання плану випуску продукції, технічний або технологічний стан виробництва;

3) якість сировини і готової продукції, втрати, брак, дотримання технологічної дисципліни;

4) виконання договірних зобов'язань, плану поставок продукції споживачу,

5) стан експлуатації машин, виконання планів ремонту

 

80. Які фактори впливають на обсяг виробництва продукції:

1) рентабельність капіталу;

2) обсяг виробничих ресурсів;

3) рівень витрат;

4) рентабельність активів;

5) прибуток підприємства.

 

 

81. Вивчення трудових показників проводиться при::

1) аналізі обсягу виробництва;

2) аналізі ефективності використання основних засобів;

Відповіді 1 і 2.

 

87. Щорічну інвентаризацію перед складанням фінансової звітності на підприємстві проводить:

1) контролюючий державний орган;

2) спеціально створена інвентаризаційна комісія;

3) трудовий колектив;

4) власник підприємства;

5) всі відповіді правильні.

 

88. План рахунків бухгалтерського обліку не включає:

1) аналітичних рахунків;

2) позабалансових рахунків

3) рахунків доходів;

4) синтетичних рахунків;

5) рахунків витрат.

 

89. Згідно з основними принципами бухгалтерського обліку пріоритетною оцінкою активів є:

1) ліквідаційна вартість;

2) справедлива вартість;

3) історична (фактична) собівартість;

4) балансова вартість;

4) немає такої оцінки.

 

90. Відповідно до П(С)БО 9 запаси – це:

1) активи, які утримуються для подальшого продажу в умовах звичайної господарської діяльності;

2) активи, що перебувають у процесі виробництва;

3) активи, які утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг, а також для управління підприємством;

4) відповіді 1, 2, 3;

5) немає правильної відповіді.

 

91. Який документ використовується для оформлення придбання запасів і їх реалізації:

1) накладна;

2) платіжне доручення;

3) видатковий касовий ордер;

4) акт списання;

5) прибутковий касовий ордер.

 

92. Які функції виконує економічний аналіз?

1) пошукову

2) оцінюючу

3) інформаційно-аналітичну

4) контролюючу

Усі вище наведені

 

93. Основними напрямами економічного аналізу є:

1) теорія економічного аналізу

2) аналіз господарської діяльності

3) аналіз за видами економічної діяльності

4) стратегічний аналіз

Усі вище наведені

 

94. До внутрішніх користувачів аналітичною інформацією належить?

1) кредитори

2)конкуренти

Управлінський персонал

4) контролюючі органи

5) зовнішні аудитори

 

95. До зовнішніх користувачів аналітичною інформацією належить?

Кредитори

2) власники

3) управлінський персонал

4) члени трудового колективу

5) бухгалтери

 

96. Аналіз – це …

1) … пізнавальна процедура уявного або фактичного розкладання об’єкта або явища на складові з метою їх вивчення, з’ясування зв’язків між ними

2) … узагальнена характеристика певного економічного процесу, об’єкта чи явища відносно конкретного місця і часу

3) … узагальнення досвіду, результатів використання конкретних способів, прийомів відображення й оброблення економічної інформації

4)… системне, комплексне, взаємопов’язане вивчення господарської діяльності підприємства з метою її об’єктивної оцінки, забезпечення необхідною інформацією прийняття оптимальних управлінських рішень, контролювання і регулювання економічних процесів

5)… умова, рушійна сила, причина будь-якого процесу, який відбувається на підприємстві

 

 

97. Що є головним в організації економічного аналізу:

1) функціонування;

2) моделювання;

3) проектування;

4) планування;

5) всі відповіді правильні?

 

98. Виконавцями внутрішньогосподарського економічного аналізу є:

1) плановий (економічний) відділ та інші структурні підрозділи підприємства;

2) податкова адміністрація;

3) міністерство;

3) міжнародні організації;

4) фінансове управління

5) всі відповіді правильні

 

99. Що характеризує показник « фондовіддача»?

1) обсяг виробництва продукції на 1 грн. матеріальних ресурсів;

2) обсяг виробництва продукції на 1грн. вартості основних засобів;

3) вартість основних засобів на 1грн обсягу виробництва;

4) рівень витрат на 1грн. товарної продукції;

5) обсяг виробництва продукції на 1 грн. оборотних активів.

 

100. Який показник характеризує ефективність використання матеріальних ресурсів?

1) виробіток робітника;

2) матеріаломісткість продукції;

3) рентабельність продукції;

4) фондовіддача основних засобів;

5) оптимальна потреба підприємства в матеріальних ресурсах.

 

101. За якими показниками проводять аналіз дохідності підприємства?

1) за показниками рентабельності виробництва;

2) за показниками ринку цінних паперів;

3) шляхом табличного аналізу різних факторів;

4) за показниками собівартості;

5) за показниками якості продукції.

 

102. Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності, підтвердження фактичної наявності майна підприємства зобов'язані проводити:

1) інвентаризацію;

2) дисконтування;

3) сертифікацію;

4) оцінку майна;

5) конференції .

 

103. Матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання яких більше одного року, або операційного циклу, якщо він більший за рік, - це:

1) нематеріальні активи;

2) запаси;

3) амортизація;

4) основні засоби;

5) фінансові інвестиції.

 

104. Систематизований розподіл вартості, яка амортизується, основних засобів протягом строку їх корисного використання – це:

1) амортизація;

2) інвентаризація;

3) облігація;

4) обчислення собівартості;

5) термін корисного використання.

 

105. Строк корисного використання (експлуатації) – це:

1) систематичний розподіл вартості, яка амортизується, необоротних активів протягом строку їх корисного використання (експлуатації).

2) період протягом якого необоротні активи перебували в ремонті.

Будівлі.

 

110. До поточних зобов’язань належать:

1) короткострокові векселі видані;

2) кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги;

3) поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями;

4) розрахунки з оплати праці;

Всі відповіді правильні.

 

111. Частина в активах підприємства, що залишається після вирахування зобов’язань, – це:

1) власний капітал;

2) неоплачений капітал;

3) вилучений капітал;

4) статутний капітал;

5) акціонерний капітал.

 

112. Які види середніх величин використовуються в економічному аналізі?

1) середня арифметична

2) середня гармонійна

3) середня геометрична

4) середня квадратична

Усі відповіді вірні

 

113. Основними вимогами до організації економічного аналізу є:

1) плановість

2) науковість

3) економічність

4) забезпеченість кваліфікованими кадрами

Усі відповіді вірні

 

114. Як розраховується відносне відхилення?

1)

2)

3)

4)

5)

де, а0 – базисна величина

а1 – звітна величина

 

115. Співвідношення між отриманим ефектом і затраченими ресурсами чи витратами характеризує

1) відносна величина динаміки

2) відносна величина виконання планових завдань

3) відносна величина структури

Ланцюгових підстановок

 

117. Аналіз привабливості ринку, пропиту на продукцію, можливості конкурентів, виконання договірних зобов’язань, ефективність реклами здійснюють працівники

1) фінансового відділу

2) відділу постачання

3) виробничого відділу

Відділу маркетингу

5) відділу технічного контролю

 

118. Використання яких прийомів в економічному аналізі дозволяє надати порівняльну характеристику відмінностей у динаміці різних явищ і процесів?

1)порівняння

Рядів динаміки

3) середніх величин

4) індексів

5) групування

 

 

119. Ретроспективний аналіз проводиться:

1) до моменту здійснення господарських операцій;

2) після прийняття управлінських рішень;

3) після здійснення господарських операцій;

4) до здійснення господарських операцій;

5) правильна відповідь відсутня

 

120. Які показники відображають співвідношення абсолютної величини одного явища з абсолютною величиною будь-якого іншого?

1) відносні показники;

2) абсолютні показники;

3) середні величини;

4) динамічні ряди;

5) всі відповіді правильні

 

121. Який вид аналізу пов'язаний із вивченням господарських процесів, що вже відбулися:

1) поточний;

2) перспективний;

3) техніко-економічний;

4)ретроспективний;

5) немає правильної відповіді?

 

122. До складу традиційних методів і способів зведення, обробки економічної інформації не входять:

1) метод відносних і середніх величин;

2) групування;

3) табличний;

4) балансовий;

Регресійний аналіз

 

123. Методика економічного аналізу — це сукупність:

1) методів, способів, прийомів і правил економічного дослідження;

2) техніки та операцій з досліджуваними матеріалами;

3) соціально-економічних показників;

4) аналітичних таблиць, графіків, схем;

5) працівників-фахівців з проведення аналітичних досліджень.

 

124. Які з перелічених реквізитів первинних документів є обов’язковими:

1) найменування підприємства;

2) номер поточного рахунка підприємства;

3) порядковий номер документа;

4) відповіді 1 і 2;

5) немає правильної відповіді.

 

125. Річна фінансова звітність підприємства не включає:

1) баланс;

2) звіт про фінансові результати;

3) звіт про рух грошових коштів;

4) звіт про власний капітал;

Касова книга.

 

126. На яких рахунках обліковуються необоротні активи:

1) 10;

2) 11;

3) 12;

4) 15;

Всі відповіді вірні.

 

127. Сторона балансу, в якій відображаються джерела господарських засобів, називається:

1) розділом;

2) підрозділом;

3) активом;

4) статтею;

Пасивом.

 

128. При видачі готівки з каси підприємства складається:

1) прибутковий касовий ордер;

2) видатковий касовий ордер;

3) платіжне доручення;

4) накладна;

5) акт приймання-передачі.

 

129. Зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу, - це

1) доходи;

2) витрати;

3) збиток;

4) зобов’язання;

5) прибуток.

 

130. Установлення ліміту каси проводиться підприємствами:

1) самостійно на підставі розрахунку встановлення ліміту залишку готівки в касі;

2) на підставі розрахунків податкової;

3) ліміт каси у всіх підприємств однаковий;

4) за вказівкою банку, в якому обслуговується підприємство;

5) жодне підприємство не встановлює ліміт каси.

 

131. Дебітори – це:

1) юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів;

2) працівники підприємства;

3) юридичні та фізичні особи, яким винне наше підприємство;

4) зобов’язання підприємства;

5) немає правильної відповіді.

 

132. Готівка, що видана під звіт на господарські потреби (крім закупівлі сільськогосподарської продукції, але з якихось причин не витрачена, має бути повернена до каси підприємства не пізніше:

1) наступного робочого дня після видачі її під звіт;

2) 10 днів після видачі;

3) 20 днів після видачі;

4) 30 днів після видачі;

5) в будь-який час, визначений працівником підприємства.

 

133. Поточна дебіторська заборгованість – це:

1) заборгованість, яка виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом 3 місяців з дати Балансу;

2) заборгованість, яка виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом 6 місяців з дати Балансу;

3) заборгованість, яка виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом 12 місяців з дати Балансу;

4) заборгованість, яка виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена після 12 місяців з дати Балансу;

5) немає правильної відповіді.

 

134. Економічний аналіз – це …

1)… підготовка пропозицій для прийняття оптимальних управлінських рішень щодо підвищення ефективності діяльності підприємства

2)… процеси і явища господарської діяльності підприємства, відображені в показниках планів і звітності

3)… узагальнена хПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.211.61 (0.023 с.)