Аналізі праці та заробітної плати,Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Аналізі праці та заробітної плати,4) аналізі фінансових результатів;

5) аналізі ефективності використання матеріальних ресурсів

 

82. До розділів активу балансу не належать:

1) необоротні активи;

2) оборотні активи;

3) витрати майбутніх періодів;

4) власний капітал;

5) немає правильної відповіді.

 

83. Сума коштів або інших активів, які підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) основних засобів після закінчення їх строку корисного використання (експлуатації) за вирахуванням витрат пов’язаних з продажем – це:

1) ліквідаційна вартість;

2) первісна вартість;

3) переоцінена вартість;

4) залишкова вартість;

5) амортизаційна вартість.

 

84. В якій грошовій одиниці здійснюється оцінка статей балансу в Україні:

1) гривня;

2) гривня або валюта інших держав, використання якої дозволено законом;

3) гривня та валюта інших держав, за вибором підприємства;

4) це питання не регламентується;

5) немає правильної відповіді?

 

85. Обов'язковість ведення бухгалтерського обліку в Україні закріплена в:

1) Законі України "Про податкову службу";

2) Законі України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні";

3) Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку;

4) Конституції України;

5) у всі наведених вище нормативних актах.

 

86. Рахунки 1 і 2 класу призначені для обліку:

1) оборотних активів;

2) необоротних активів;

3) зобов’язань;

4) капіталу

Відповіді 1 і 2.

 

87. Щорічну інвентаризацію перед складанням фінансової звітності на підприємстві проводить:

1) контролюючий державний орган;

2) спеціально створена інвентаризаційна комісія;

3) трудовий колектив;

4) власник підприємства;

5) всі відповіді правильні.

 

88. План рахунків бухгалтерського обліку не включає:

1) аналітичних рахунків;

2) позабалансових рахунків

3) рахунків доходів;

4) синтетичних рахунків;

5) рахунків витрат.

 

89. Згідно з основними принципами бухгалтерського обліку пріоритетною оцінкою активів є:

1) ліквідаційна вартість;

2) справедлива вартість;

3) історична (фактична) собівартість;

4) балансова вартість;

4) немає такої оцінки.

 

90. Відповідно до П(С)БО 9 запаси – це:

1) активи, які утримуються для подальшого продажу в умовах звичайної господарської діяльності;

2) активи, що перебувають у процесі виробництва;

3) активи, які утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг, а також для управління підприємством;

4) відповіді 1, 2, 3;

5) немає правильної відповіді.

 

91. Який документ використовується для оформлення придбання запасів і їх реалізації:

1) накладна;

2) платіжне доручення;

3) видатковий касовий ордер;

4) акт списання;

5) прибутковий касовий ордер.

 

92. Які функції виконує економічний аналіз?

1) пошукову

2) оцінюючу

3) інформаційно-аналітичну

4) контролюючу

Усі вище наведені

 

93. Основними напрямами економічного аналізу є:

1) теорія економічного аналізу

2) аналіз господарської діяльності

3) аналіз за видами економічної діяльності

4) стратегічний аналіз

Усі вище наведені

 

94. До внутрішніх користувачів аналітичною інформацією належить?

1) кредитори

2)конкуренти

Управлінський персонал

4) контролюючі органи

5) зовнішні аудитори

 

95. До зовнішніх користувачів аналітичною інформацією належить?

Кредитори

2) власники

3) управлінський персонал

4) члени трудового колективу

5) бухгалтери

 

96. Аналіз – це …

1) … пізнавальна процедура уявного або фактичного розкладання об’єкта або явища на складові з метою їх вивчення, з’ясування зв’язків між ними

2) … узагальнена характеристика певного економічного процесу, об’єкта чи явища відносно конкретного місця і часу

3) … узагальнення досвіду, результатів використання конкретних способів, прийомів відображення й оброблення економічної інформації

4)… системне, комплексне, взаємопов’язане вивчення господарської діяльності підприємства з метою її об’єктивної оцінки, забезпечення необхідною інформацією прийняття оптимальних управлінських рішень, контролювання і регулювання економічних процесів

5)… умова, рушійна сила, причина будь-якого процесу, який відбувається на підприємстві

 

 

97. Що є головним в організації економічного аналізу:

1) функціонування;

2) моделювання;

3) проектування;

4) планування;

5) всі відповіді правильні?

 

98. Виконавцями внутрішньогосподарського економічного аналізу є:

1) плановий (економічний) відділ та інші структурні підрозділи підприємства;

2) податкова адміністрація;

3) міністерство;

3) міжнародні організації;

4) фінансове управління

5) всі відповіді правильні

 

99. Що характеризує показник « фондовіддача»?

1) обсяг виробництва продукції на 1 грн. матеріальних ресурсів;

2) обсяг виробництва продукції на 1грн. вартості основних засобів;

3) вартість основних засобів на 1грн обсягу виробництва;

4) рівень витрат на 1грн. товарної продукції;

5) обсяг виробництва продукції на 1 грн. оборотних активів.

 

100. Який показник характеризує ефективність використання матеріальних ресурсів?

1) виробіток робітника;

2) матеріаломісткість продукції;

3) рентабельність продукції;

4) фондовіддача основних засобів;

5) оптимальна потреба підприємства в матеріальних ресурсах.

 

101. За якими показниками проводять аналіз дохідності підприємства?

1) за показниками рентабельності виробництва;

2) за показниками ринку цінних паперів;

3) шляхом табличного аналізу різних факторів;

4) за показниками собівартості;

5) за показниками якості продукції.

 

102. Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності, підтвердження фактичної наявності майна підприємства зобов'язані проводити:

1) інвентаризацію;

2) дисконтування;

3) сертифікацію;

4) оцінку майна;

5) конференції .

 

103. Матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання яких більше одного року, або операційного циклу, якщо він більший за рік, - це:

1) нематеріальні активи;

2) запаси;

3) амортизація;

4) основні засоби;

5) фінансові інвестиції.

 

104. Систематизований розподіл вартості, яка амортизується, основних засобів протягом строку їх корисного використання – це:

1) амортизація;

2) інвентаризація;

3) облігація;

4) обчислення собівартості;

5) термін корисного використання.

 

105. Строк корисного використання (експлуатації) – це:

1) систематичний розподіл вартості, яка амортизується, необоротних активів протягом строку їх корисного використання (експлуатації).

2) період протягом якого необоротні активи перебували в ремонті.

Очікуваний період часу, протягом якого необоротні активи будуть використовуватися підприємством

4) вартість необоротних активів;

5) період часу від прийняття рішення про списання основного засобу до його остаточного списання.

 

106. Перевищення суми доходу над сумою витрат, для отримання якого були здійснені ці витрати - це:

1) прибуток;

2) збиток;

3) чистий дохід;

4) результат діяльності;

5) немає правильної відповіді.

 

107. Проведення інвентаризації є обов'язковим:

1) перед виплатою дивідендів;

2) у разі зміни матеріально-відповідальної особи;

3) при підвищенні курсу гривні;

4) всі відповіді правильні;

5) відповіді 1 і 3.

 

108. Який з перерахованих методів оцінки запасів при вибутті не використовується в Україні:

1) ФІФО;

2) нормативних затрат;

3) ціни продажу;

4) ЛІФО;

5) немає правильної відповіді.

 

109. Які з перерахованих активів не належать до запасів:

1) сировина;

2) незавершене виробництво;

3) товари;

4) готова продукція;

Будівлі.

 

110. До поточних зобов’язань належать:

1) короткострокові векселі видані;

2) кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги;

3) поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями;

4) розрахунки з оплати праці;

Всі відповіді правильні.

 

111. Частина в активах підприємства, що залишається після вирахування зобов’язань, – це:

1) власний капітал;

2) неоплачений капітал;

3) вилучений капітал;

4) статутний капітал;

5) акціонерний капітал.

 

112. Які види середніх величин використовуються в економічному аналізі?

1) середня арифметична

2) середня гармонійна

3) середня геометрична

4) середня квадратична

Усі відповіді вірні

 

113. Основними вимогами до організації економічного аналізу є:

1) плановість

2) науковість

3) економічність

4) забезпеченість кваліфікованими кадрами

Усі відповіді вірні

 

114. Як розраховується відносне відхилення?

1)

2)

3)

4)

5)

де, а0 – базисна величина

а1 – звітна величина

 

115. Співвідношення між отриманим ефектом і затраченими ресурсами чи витратами характеризує

1) відносна величина динаміки

2) відносна величина виконання планових завдань

3) відносна величина структуриПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 135; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.90.49.108 (0.008 с.)