ритмічності, асортиментності, комплектностіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ритмічності, асортиментності, комплектності2) продуктивність праці, фонд заробітної плати

3) собівартість продукції, матеріальні витрати

4) рентабельності виробництва, прибуток

5) коефіцієнт оновлення, фондовіддача

 

168. Які види звітності підприємства використовуються для проведення аналізу?

1) фінансова

2) податкова

3) статистична

4) управлінська

Усі відповіді вірні

 

169. Виконавці якого відділу здійснюють виробничий аналіз?

1) відділу постачання

2) відділу технічного контролю

3) відділу головного механіка

4) виробничого відділу

Виконавці усіх вище зазначених відділів

 

170. Перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були здійснені ці витрати - це:

1) прибуток;

2) збиток;

3) чистий дохід;

4) результат діяльності;

5) немає правильної відповіді.

 

171. Перевищення суми доходу над сумою витрат, для отримання якого були здійснені ці витрати - це:

1) прибуток;

2) збиток;

3) чистий дохід;

4) результат діяльності;

5) немає правильної відповіді.

 

172. Згідно П(С)БО угода, за якою орендар набуває права користування необоротним активом за плату протягом погодженого з орендодавцем строку це:

1) лізинг;

2) франчайзинг;

3) оренда;

4) правильні відповіді 1, 2;

5) немає правильної відповіді.

 

 

173. Проведення інвентаризації є обов'язковим:

1) перед виплатою дивідендів;

2) у разі зміни матеріально-відповідальної особи;

3) при підвищенні курсу гривні;

4) всі відповіді правильні;

5) відповіді 1 і 3.

 

174. Який з перерахованих методів оцінки запасів при вибутті не використовується в Україні:

1) ФІФО;

2) нормативних затрат;

3) ціни продажу;

4) ЛІФО;

5) немає правильної відповіді.

 

175. Які з перерахованих активів не належать до запасів:

1) будівельні матеріали;

2) інвентарна тара;

3) запасні частини;

4) товари;

5) МШП.

 

176. Звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду це:

1) Баланс

2) Звіт про фінансові результати

3) Звіт про рух грошових коштів

Звіт про власний капітал

5) немає правильної відповіді.

 

177. Звіт про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства це:

1) Баланс

Звіт про фінансові результати

3) Звіт про рух грошових коштів

4) Звіт про власний капітал

5) Всі відповіді правильні.

 

178. Яким документом оформляється надходження запасів на підприємство, які мають якісні та кількісні розбіжності з супроводжувальними документами:

1) довіреність;

2) прибутковий ордер;

3) акт про приймання матеріалів;

4) Акт-вимога на заміну матеріалів;

5) накладна.

 

179. Згідно П(С)БО дохід це:

1) збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, які призводять до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників)

2) зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком, зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками).

3) виручка підприємства від реалізації необоротних активів.

4) залишкова частка в активах підприємства після вирахування всіх його зобов'я­зань.

5) всі правильні відповіді

 

180. Який з нижче зазначених методів детермінованого факторного аналізу застосовують для виміру впливу факторів на приріст результативного показника?

Відносних різниць

2) абсолютних різниць

3) індексному

4) дольової участі

5) ланцюгових підстановок

 

181. Який з нижче зазначених методів детермінованого факторного аналізу застосовується у мультиплікативних, адитивних, кратних, змішаних моделях?

1) відносних різниць

2) абсолютних різниць

Ланцюгових підстановок

4) індексному

5) дольової участі

 

182. До яких видів інформації належить акт ревізії?

1) планова

Позаобіковал

3) обліково-звітна

4) нормативна

5) інформаційна

 

183. Який з нижче наведених способів використовують при аналізі якості продукції?

1) спосіб найменшого числа

2) спосіб співвідношення позицій

3) спосіб найменшого відсотка

4) спосіб порівняння відсотків виконання плану у вартісному й натуральному вираженні

5) спосіб відсоткового співвідношення

 

184. Які з нижче зазначених способів відносяться до прийомів елімінування?

1) групування, порівняння, балансовий

Ланцюгових підстановок, абсолютних різниць, відносних різниць

3) відносних величин, середніх величин, економіко-математичний.

4) групування, ланцюгових підстановок, середніх величин.

5) ланцюгових підстановок, відносних величин, абсолютних величин

 

185. Погашення заборгованості перед постачальником за одержані ТМЦ відображається записом:

1) Дт 30 – Кт 311;

2) Дт 631 – Кт 311;

3) Дт 372 – Кт 301;

4) Дт 22 – Кт 311;

5) Дт 201 – Кт 631.

 

186. Податкове зобов’язання з ПДВ обліковується на рахунку:

1) 63;

2) 65;

3) 64;

4) 98;

5) 46.

 

187. Спосіб відображення об’єктів бухгалтерського обліку в первинних документах – це:

1) бухгалтерська звітність;

2) документація;

3) обліковий реєстр;

4) інвентаризація;

5) відомість.

 

188. Який метод бухгалтерського обліку сприяє виявленню нестач і надлишків:

1) документація;

2) звітність;

3) інвентаризація;

4) подвійний запис;

5) все викладене вище.

 

189. Для відображення аналітичних даних в обліку застосовуються:

1) синтетичні рахунки;

2) головна книга;

3) журнали-ордери;

4) накопичувальні відомості;

Аналітичні відомості.

 

190. Засоби, що беруть участь у процесі виробництва багаторазово, як правило переносять свою вартість на вартість продукції частинами, називаються:

1) власними;

2) оборотними;

3) іншими;

4) необоротними;

5) залученими.

 

191. Які витрати не включаються до первісної вартості придбаного об'єкта основних засобів виробничого призначення:

1) мито;

2) оплата праці робітників, які налагоджують об'єкт;

3) витрати на сплату відсотків за кредит, який було отримано для придбання цього об'єкта;

4) правильні відповіді 1 і 3;

5) немає правильної відповіді.

 

192. Яка кореспонденція відображає зміст господарської операції: придбано матеріали у постачальників:

1) Дт 20 – Кт 61;

2) Дт 20 – Кт 63;

3) Дт 22 – Кт 36;

4) Дт 22 – Кт 38;

5) Дт 63 – Кт 20.

 

193. Оцінка запасів при їх вибутті не здійснюється таким методом:

1) собівартості перших за часом надходження запасів (FIFO);

2) середньозваженої собівартості;

3) кумулятивним;

4) нормативних витрат;

5) ідентифікованої собівартості.

 

194. Історична собівартість необоротних активів у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) необоротних активів це:

Первісна вартість

2) теперішня вартість

3) справедлива вартість

4) переоцінена вартість

5) всі правильні відповіді

 

195. Вартість необоротних активів після їх переоцінки це:

1) майбутня вартість

2) ліквідаційна вартість

3) нереальна вартість

Переоцінена вартість

5) сума зносу.

 

196. Які з перерахованих активів не належать до нематеріальних:

1) товарні знаки;

2) сорт рослин;

3) програми для ЕОМ;

Дебіторська заборгованість.

5) немає правильної відповіді.

 

197. Списання собівартості реалізованих товарів відображається бухгалтерською проводкою:

1) Дт 40 - Кт 28;

2) Дт 90 - Кт 28;

3) Дт 94 - Кт 38;

4) Дт 90 - Кт 29;

5) Дт 23 – Кт 28.

 

198. При використанні якого методу детермінованого факторного аналізу передбачається множення абсолютного приросту значення досліджуваного фактора на базовий чи поточний рівень інших факторів?

Абсолютних різниць

2) відносних різниць

3) індексному

4) дольової участі

5) ланцюгових підстановок

 

199. Які види середніх величин використовуються у економічному аналізі?

1) середня арифметична

2) середня хронологічна

3) середня геометрична

4) середня квадратична

Усі відповіді вірні

 

200. Для визначення середнього рівня рядів динаміки використовується

1) середня арифметична

Середня хронологічна

3) середня геометрична

4) середня квадратична

5) середня проста

 

201. Аналіз наявності, складу, структури, руху, підвищення кваліфікації працівників підприємства здійснюють:

1) фінансовий відділ

2) юридичний відділ

Відділ кадрів

4) виробничий відділ

5) відділ збуту

 

202. До яких видів інформації належить бізнес-план?

1) планова

2) позаоблікова

3) обліково-звітна

4) нормативна

5) інформаційна

 

203. Яка кореспонденція відображає зміст господарської операції: відпущені матеріали на виробни­цтво продукції:

1) Дт 90 – Кт 20;

2) Дт 23 – Кт 20;

3) Дт 26 – Кт 20;

4) Дт 26 – Кт 23;

5) Дт 23 – Кт 26.

 

204. Яка кореспонденція відображає зміст господарської операції: на поточний рахунок зараховано короткострокову позику:

1) Дт 31 – Кт 60;

2) Дт 30 – Кт 60;

3) Дт 31 – Кт 50;

4) Дт 60 – Кт 31;

5) Дт 60 – Кт 33.

 

205. У складі довгострокових зобов'язань у балансі наводиться інформація про:

1) кредиторську заборгованість, грошові кошти, векселі одержані;

2) кредити зі строком погашення понад 1 рік, довгострокова заборгованість за випущеними облігаціями;

3) доходи майбутніх періодів, кредиторську заборгованість;

4) поточні інвестиції, векселі видані, внески засновників;

5) немає правильної відповіді.

 

206. Для оформлення зарахування до складу основних засобів придбаних об’єктів застосовуються:

1) акт списання основних засобів;

2) акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів;

3) акт приймання-передачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів;

4) інвентарний опис;

5) немає правильної відповіді.

 

 

207. Яка кореспонденція відображає зміст господарської операції: з поточного рахунка перераховано відрахування до Пенсійного фонду:

1) Дт 63 – Кт 31;

2) Дт 65 – Кт 31;

3) Дт 23 – Кт 65;

4) Дт64 – Кт 31;

5) немає правильної відповіді.

 

208. Резерви – це …

1) умова, рушійна сила, причина будь-якого процесу, який відбувається на підприємстві

2) … якісні характеристики аналізу, встановленні причинно-наслідковими зв’язками

3)… узагальнена характеристика певного економічного процесу, об’єкта чи явища відносно конкретного місця і часу

4)… неперервне, постійне узагальнення досягнень і виявлення недоліків у роботі

5)… невикористані можливості зростання та вдосконалення виробництва, поліпшення його економічних результатів

 

209. Які важливі завдання щодо дослідження сукупності виконують діаграми в економічному аналізі?

1) вивчення структури

2) вивчення динаміки

3) вивчення взаємозв’язків

4) загальне порівняння

Усі відповіді вірні

 

210. Яка господарська операція відповідає наведеній кореспонденції: Дт 93 – Кт 66?

1) виплачено з каси заробітну плату працівникам;

2) нарахована оплата праці працівникам, зайнятим на вирощуванні продукції рослинництва;

3) нарахована оплата праці працівникам бухгалтерії;

4) нарахована оплата праці продавцю;

5) немає правильної відповіді.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.214.224.207 (0.013 с.)