Ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких як очікується, призведе до отримання економічних вигод у майбутньому 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких як очікується, призведе до отримання економічних вигод у майбутньому3) частина майна підприємства, що активно використовується

4) розділ балансу

5) правильна відповідь відсутня.

 

46. Готова продукція – це:

1) вся виготовлена продукція;

Продукція, обробка якої закінчена та яка пройшла випробування, приймання, укомплектування згідно з умовами договорів із замовниками і відповідає технічним умовам і стандартам.

3) продукція, яка здана на склад;

4) товари, які знаходяться на складі підприємства;

5) немає правильної відповіді.

 

47. До методів нарахування амортизації не належать:

1) прямолінійний;

2) нормативний;

3) кумулятивний;

4) зменшення залишкової вартості;

5) виробничий.

 

48. Оцінка запасів за методом ФІФО базується на припущенні, що:

1) запаси оцінюються шляхом ділення сумарної вартості їх за­лишку на початок звітного місяця й вартості одержаних протягом місяця запасів на сумарну кількість запасів на початок місяця і одержаних у звітному місяці запасів;

2) запаси використовуються у послідовності, що є протилежною їх надходженню на підприємство;

3) запаси використовуються в тій послідовності, в якій вони надходили на підприємство;

4) відстежується вартість кожної одиниці запасів;

5) немає правильної відповіді.

 

49. Склад витрат, що становлять виробничу собівартість готової продукції власного виробництва, визначається:

1) у Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність»;

2) у П(С)БО № 1 «Баланс»;

3) у П(С)БО № 16 «Витрати»;

4) у П(С)БО № 26 «Собівартість продукції»;

5) немає правильної відповіді.

 

50. Частина в активах підприємства, що залишається після вирахування зобов’язань, – це:

1) власний капітал;

2) страховий капітал;

3) непокриті збитки;

4) залучений капітал;

5) акціонерний капітал.

 

51. Зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу, - це

1) оренда;

2) витрати;

3) амортизація;

4) зобов’язання;

5) прибуток.

 

52. Витрати на управління виробництвом (оплата праці апарату управління цехами, дільницями і ін.) належать до:

1) прямих матеріальних витрат;

2) загальновиробничих витрат;

3) витрат на збут;

4) неоплаченого капіталу;

5) немає правильної відповіді.

 

53. Не належать до витрат на збут:

1) витрати на пакування;

2) витрати на рекламу;

3) комісійні продавцям;

4) заробітна плата продавців;

Правильної відповіді немає.

 

 

54. Щоб забезпечити відповідність бухгалтерських записів фактичним даним, необхідно:

1) складати звітність у відповідні строки;

2) перевіряти бухгалтерські документи;

3) проводити інвентаризацію;

4) відкрити бухгалтерські рахунки;

5) проводити періодично аудит.

 

55. Матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання яких більше одного року, або операційного циклу, якщо він більший за рік, - це:

1) фінансові результати;

2) доходи;

3) амортизація;

4) основні засоби;

5) кредиторська заборгованість.

 

 

56. З якими науками тісно пов'язаний економічний аналіз?

1) економічна теорія

2) бухгалтерський облік

3) економічна статистика

4) аудит

Усі відповіді вірні

 

57. Який вид економічного аналізу пов'язаний із вивченням господарських процесів, що вже відбулися?

1) поточний

2) перспективний

3) технічний

Ретроспективний

5) економічний

 

 

58. Які з нижче перелічених показників розраховуються під час аналізу господарської діяльності підприємства?

1) нормативні

2) планові

3) облікові

4) звітні

Аналітичні

 

 

59. Всі операції з готівкою на підприємстві, видаткові і прибуткові касові ордери фіксуються у :

1) ніде не фіксуються;

2) акті;

3) виписці;

4) платіжній відомості;

Касовій книзі.

 

 

60. Не належать до витрат на збут:

1) витрати на пакування;

2) витрати на рекламу;

3) комісійні продавцям;

4) заробітна плата продавців;

Правильної відповіді немає.

 

61. Граничний розмір суми готівки, що може залишатися в касі в позаробочий час - це:

1) сальдо;

2) оборот;

3) виручка;

4) ліміт каси;

5) правильної відповіді немає.

 

62. Баланс включає інформацію про грошову оцінку:

1) активів, господарських засобів, витрат;

2) доходів і витрат, зобов'язань;

3) активів, власного капіталу та зобов'язань;

4) джерел господарських засобів, витрат, доходів;

5) усього вище переліченого.

 

 

63. Перший розділ балансу включає інформацію про грошову оцінку:

1) доходів;

2) фінансових результатів;

3) необоротних активів;

4) оборотних активів;

5) власного і залученого капіталу?

 

64. Баланс відображає інформацію про фінансовий стан підприємства:

1) станом на звітну дату;

2) за певний період;

3) тільки під час ліквідації;

4) за весь період діяльності;

5) немає правильної відповіді.

 

65. В Україні актив балансу будується в наступному порядку:

1) необоротні активи, оборотні активи, витрати майбутніх періодів;

2) оборотні активи, необоротні активи, витрати майбутніх періодів;

3) власний капітал, необоротні активи;

4) довгострокові зобов’язання, необоротні активи, оборотні активи, витрати майбутніх періодів;

5) від довгострокових до короткострокових зобов’язань і зростання ліквідності активів.

 

66. Придбані магазином меблі для наступного продажу відображаються в статті балансу:

1) основні засоби;

2) виробничі запаси;

3) товари;

4) готова продукція

5) немає правильної відповіді.

 

67. Банківська позика, яку буде погашено через 7 місяців, належить до:

1) довгострокових зобов'язань;

2) поточних зобов'язань;

3) забезпечень наступних витрат та платежів;

4) власного капіталу;

5) немає правильної відповіді.

 

68. До складових власного капіталу підприємства не включаються:

1) резервний капітал;

2) нерозподілений прибуток;

3) грошові кошти;

4) додатковий капітал;

5) статутний капітал.

 

69. Строк корисного використання (експлуатації) – це:

1) систематичний розподіл вартості, яка амортизується, необоротних активів протягом строку їх корисного використання (експлуатації).

2) втрата економічної вигоди в сумі перевищення залишкової вартості активу над сумою очікуваного відшкодування.

3) очікуваний період часу, протягом якого необоротні активи будуть використовуватися підприємством або з їх використанням буде виготовлено (виконано) очікуваний підприємством обсяг продукції (робіт, послуг).

4) правильні відповіді 2 і 3;

5) немає правильної відповіді.

 

70. Як відображаються в обліку витрати на ремонт основних засобів:

1) всі витрати на ремонт списуються до поточних витрат підприємства;

2) всі витрати на ремонт збільшують первісну вартість відремонтованих основних засобів;

3) витрати на поточний ремонт збільшують вартість основних засобів, витрати на капітальний - списуються на витрати підприємства;

4) витрати на ремонт обліковуються однією групою як окремий актив з подальшою їх амортизацією;

5) витрати на поточний ремонт (не змінює економічних вигод) списуються на витрати підприємства, капітальний (збільшуються економічні вигоди) – збільшує первісну вартість основних засобів.

 

71. Запаси в бухгалтерському обліку і звітності відображаються за:

1) первісною вартістю;

2) чистою вартістю реалізації;

3) за найменшою з двох наведених вище оцінок;

4) за справедливою вартістю;

5) за ринковою вартістю.

 

72. Який метод калькулювання собівартості продукції використовується в однопродуктовому виробництві:

1) нормативний;

2) попроцесний;

3) простий;

4) позамовний;

5) попередільний.

 

73. Які з нижче перелічених резервів залежать від збільшення обсягів виробничих ресурсів?

1) інтенсивні

2) явні

Екстенсивні

4) перспективні

5) економічні

 

74. Основними функціями аналітиків сучасних підприємств (компаній) є:

1) організація стратегічного та оперативного планування

2) формування системи управління та контролю

3) техніко-економічні дослідження

4) інформаційно-аналітичне забезпечення керівництва та інших підрозділів

Усі відповіді вірні

 

75. Які структурні складові повинна містити аналітична записка, за результатами проведеного аналізу?

1) загальні питання

2) результати аналізу

3) висновки і пропозиції

4) характеристику виконання плану

Усі відповіді вірні

 

76. До яких видів інформації належить договір продажу?

1) планова

Позаоблікова

3) обліково-звітна

4) нормативна

5) інформаційна

 

77. Як розраховується абсолютне відхилення?

1)

2)

3)

4)

5)

де, а0 – базисна величина

а1 – звітна величина

 

78. Економічна служба на великих підприємствах підпорядкована:

1) маркетологу;

2) комерційному директору,

3) головному технологу

4) головному економісту;

5) техніко-економічній раді.

 

79. Відділ технічного контролю аналізує:

1) виконання кошторису витрат, фінансовий стан підприємства і звітність;

2) виконання плану випуску продукції, технічний або технологічний стан виробництва;

3) якість сировини і готової продукції, втрати, брак, дотримання технологічної дисципліни;

4) виконання договірних зобов'язань, плану поставок продукції споживачу,

5) стан експлуатації машин, виконання планів ремонту

 

80. Які фактори впливають на обсяг виробництва продукції:

1) рентабельність капіталу;

2) обсяг виробничих ресурсів;

3) рівень витрат;

4) рентабельність активів;

5) прибуток підприємства.

 

 

81. Вивчення трудових показників проводиться при::

1) аналізі обсягу виробництва;

2) аналізі ефективності використання основних засобів;

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 545; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.80.252.84 (0.006 с.)